Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


Нов български университет

Бакалавърски факултет

Програма “Финанси”

Дипомна работа

EVA анализ” (на примера на “Девня Цимент” АД)

2008 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение. 5

ПЪРВА ГЛАВА.. 10

Същност, функции и методи на традиционния финансов анализ. 10

1.            Същност, функции и методи на финансовия анализ. 10

Методи на финансовия анализ. 17

2. Методика на финансовия анализ. 21

ВТОРА ГЛАВА.... 35

Усъвършенстване на финансовия анализ чрез модела eva. 35

1. Икономическата добавена стойност като елемент на инструментариума на финансовия анализ на фирмата. 35

2. EVA и другите методи за оценка. 43

3. Сравнителен анализ на емпирични изследвания в подкрепа на EVA. 53

ТРЕТА ГЛАВА.. 59

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА “ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД ЧРЕЗ МОДЕЛА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ. 59

1. Обща характеристика на фирмата. 59

2. Финансов анализ на Девня Цимент АД с традиционни методи за оценка. 63

2.            ЕVА анализ на дружеството. 80

3.            Финансов анализ на Девня Цимент АД чрез модела EVA.. 82

Заключение. 88

Използвана литература. 94

Приложения – финансови отчети. 96


...................................

Въведение

 

Присъединяването на България към глобалния капиталов пазар поставя нови изисквания към мениджмънта на компаниите, произтичащи от практически неограничените възможности за движение на капиталите в зависимост от представата на инвеститорите за очакваната доходност. Европейската интеграция на България безспорно ще бъде последвана от безпрецедентна конкуренция от страна на европейските фирми, както и повече възможности за избор на българските потребители. В тези условия всяка българска компания, която не предлага конкурентен продукт на потребителите ще загуби пазарни позиции и ще фалира.

В тези условия компаниите трябва да бъдат конкурентноспособни не само на пазара на стоки и услуги, но и на капиталовия пазар. По-високата цена на капитала в сравнение с европейските фирми може да бъде "коригирана" с повишаване ефективността на функциониране на компанията. Другите възможности са - поглъщане на компанията или банкрут. Все по-ясно се осъзнава, че в новите условия българските компании трябва да бъдат конкурентноспособни по отношение на разходите за оперативната дейност - суровини и материали, работна сила, административни разходи. Това което все още не е достатъчно оценено от бизнеса като реална необходимост е конкурентоспособността по отношение текущата възвращаемост на инвестирания капитал и ефективността на капиталовите разходи (новите инвестиции).

В крайна сметка компаниите, които съумеят не само да разширят бизнеса си, но и да го направят по-ефективен имат по-големи шансове за оцеляване и успех в глобалния пазар. Компонентите на формулата за ефективен растеж са различни. Част от тях са свързани с бизнес средата. По-долу ние ще разгледаме някои основни фактори (ръст на приходите, снижаване на разходите, повишаване на доходността от новите инвестиции, намаляване на цената на капитала), чието съвкупно проявление създава условия за намиране на баланса между растеж и ефективност.

От друга страна новите икономически реалности в България наложиха нови приоритети в методиката на финансовия анализ във фирмата. Водеща роля придобиха методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи за факторен анализ на разходите, приходите, печалбата, рентабилността и методите на добавената стойност. Анализът като функция на стопанското управление създава предпоставки за реализацията на основните управленски функции и същевременно проявява своето действие чрез тях. Той се разглежда и като относително обособена управленска аналитична и синтетична система, като основните компоненти са методиката и способите на анализ, наличната информационна база и нейната обезпеченост.

От друга страна кризата в икономиката по време на икономическия преход на България след разпадането на СИВ през 1989 година и зараждането на конкурентоспособен сектор на малките и средни предприятия, увеличава заинтересоваността от верен финансово-стопански анализ на всички равнища на управление във фирмата. В условията на пазарна икономика възниква потребността от гъвкави и разбираеми методики за анализ на дейността на фирмата. Като цяло, със средствата и методите на финансово-стопанския анализ на стопанската дейност следва да се обхванат динамично всички параметри на управление на капитала и активите, тяхното ефективно използване и възпроизводство.

В аналитичната теория продължава да стои въпроса за структуриране на интегрален показател, характеризиращ ефективността от производствено-стопанската дейност на фирмите, както и за разработване на конкретна методика за неговия многофакторен анализ. От методите на последващия анализ на стопанската дейност, които понякога се явяват прекалено сложни и трудоемки за изпълнение не може да се очаква чувствително издигане на равнището на аналитичната работа във фирмите. Поставя се въпроса за качествено преустройство и осъвременяване на аналитичната теория, въпросът за нейната практическа ориентация.

.....................................

Една от целите на бакалавърската теза е да се анализира общото фирмено състояние освен чрез методите на традиционния финансов анализ, но и по отношение иновационни надграждащи финансови методи, като обект на анализа е икономическата добавена стойност в компаниите, т.нар. модел EVA от гледната точка на ръководителите на бизнес единиците. Предмета на изследването има две страни. На първо място, изследването описва теорията и характеристиките на модела EVA. Това позволява да се дискутира главната цел: Как трябва компаниите да използват модела EVA имайки в предвид нейните благоприятни и неблагоприятни страни. В този контекст изследването предлага и препоръки как EVA трябва да се използва като средство за управление. Изследването се опитва да обедини съответните теоретични въпроси и управленската практика. Дискутираните въпроси са съществени и актуални в много компании, внедрили подхода EVA в тяхната организация.

Така посочената цел предполага решаването на следните задачи в хода на изложението:

- да се разкрият същността, функциите и методите на финансовия анализ;

- да се очертае конкретния алгоритъм и методика на финансовия анализ на фирмата чрез модела EVA;

- да се приложи изградената система от показатели върху реална компания;

- да се направят съответните изводи и препоръки въз основа на аналитичните резултати.

Структурата на настоящата разработка следва така поставените цели и задачи. Изложението е построено в увод, три основни глави и заключение.

Първа глава поставя теоретико-методологическата основа на анализа. Последователно разкрива същността, функциите, методите и връзките на финансовия анализ с други области на познанието;

Втора глава представя модела EVA по отношение на неговата характеристика, възможност за качествена финансова оценка, както и по отношение ефективността му в сравнение с други анализирани показатели от финансовия анализ на фирмата.

Трета глава представлява практически финансов анализ. Тук подробно се оценяват групите показатели, разгледани теоретично в методиката на анализа, като се очертават и факторите, обуславящи тяхната стойност и динамика, за да се изгради по-цялостна картина на финансовото състояние на фирмата.

При разработването на бакалавърската теза са използвани литературни източници, обособени в няколко направления: специализирана икономическа литература, статии в периодичния печат, интернет източници; спеециализирана икономическа литература; отчети за приходи и разходи и счетоводни баланси на фирмата за периода 2004 - 2007 г.

................................................

ТРЕТА ГЛАВА

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА “ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД ЧРЕЗ МОДЕЛА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

 

1. Обща характеристика на фирмата

 

               “Девня Цимент” АД е част от “Италчементи груп”, която е петият в света производител на цимент, най-големият в южна Европа и средиземноморския басейн Предприятието се намира на територията на гр. Девня, близо до Варна. Предприятието разполага с циментов завод, два центъра за бетон, кариера и център за смилане.

Италчементи Груп е един от най-големите производители и дистрибутори на цимент в света, имащ водеща позиция на световния пазар. В България компанията управлява два циментови завода - Девня Цимент АД (Девня) и Вулкан АД (Димитровград) с общ производствен капацитет от над 2,5 милиона тона годишно и циментови терминали в Дамяница, Кюстендил, Русе и София. Комапнията предлага най-широката гама от марки цимент на вътрешния и на външните пазари, включително и цимент на който е единствен производител в България, отговарящи на изискванията на Българските и Международни стандарти. Продуктите са с неизменни показатели за качество, благодарение на използваните високи технологии, постоянно производство през цялата година и продуктовата специализация между Девня Цимент и Вулкан.

Циментовите заводи на Италчементи Груп в България, като лидер на местния пазар осъзнават своята отговорност за прилагане на европейската практика и новите технологии в областта на строителните материали. Внедряването на серията сухи строителни смеси с търговката марка МАЕСТРО през 2005 год. е отговор на нарасналите потребности на пазара и високите очаквания на нашите клиенти.

Гамата продукти МАЕСТРО са тествани съгласно Европейските норми, въведени и в България, като държавен стандарт и напълно покриват всички изисквания. Сухите смеси се предлагат на пазара с Декларация за съответствие от производителя и с гаранции за тяхното качество и експлоатационни характеристики. Продуктовата гама МАЕСТРО непрекъснато се обогатява. В основните групи Лепила за плочки, Разтвори за зидария, Циментови шпакловки, Продукти за топло изолационни плоскости, освен сиви продукти вече може да намерите и бели продукти, за които използвахме уникалните характеристики и високата степен на белота на единствения бял цимент произвеждан в България - "Глетчер" от Девня Цимент.

Основната препоръка при работа с продуктите МАЕСТРО е да не се променя съотношението на фабрично произведената смес чрез добавяне на цимент, пясък или други материали, което би довело до сериозно влошаване качествата на продукта.

Продуктите МАЕСТРО се предлагат в трислойни хартиени торби с полипропиленова вложка, което гарантира запазване на техническите характеристики на материала.

Многонационален опитен управленски екип ръководи и осигурява дейността на компанията в България. Ръководи се от генерален директор: Хесус Ортиз със подчинени директори на звена:

- Антонио Романо – Изпълнителен директор оперативна дейност

- Иван Атанасов – Изпълнителен директор търговия и развитие

- Валентина Грозданова – изпълнителен директор човешки ресурси

- Габриел Морен – Изпълнителен директор администрация и финанси

Организационна схема

Посочената организационна схема е валидна към 31 Декември 2007.

.....................................................

Заключение

 

Цялостният финансов анализ е нужен, за да може конкретната фирма на база текущото си потребление и дейност през отчетната година да определи своето поведение на пазара за следващите отчетни периоди. От важно значение е конкурентното поведение на всяка една фирма на пазара, както по отношение на ново и рентабилно производство, така и по отношение на пазарен дял и възможности за разширяването му и конкурентни предимства и благоприятни възможности пред преките и непреките конкуренти или външната обкръжаваща фирмата среда.

Чрез финансовия анализ финансовите анализатори могат бързо и точно да “уловят” появили се негативни тенденции още в самото начало и фирмата да предприеме стъпки за тяхното неутрализиране – нерентабилни или слаби производства и възли, грешки и недостатъци в ценообразуването, определянето на себестойността, увеличени производствени разходи и т. н. Цялостният стопански анализ на дейността на всяка фирма е от значение самата фирма да съществува и да продължи да се развива, да инвестира и оптимизира своето производство.

В заключение трябва да се отбележи, че информацията за анализиране се базира на много фактори и събития, произтичащи във и извън фирмата. Върху една част от тях управленските екипи могат да оказват влияние, върху друга - не. Със сигурност обаче може да се каже, че върху управлението на разходите и приходите като основни фактори за финансовия резултат и рентабилността може да се въздейства.

По отношение традиционния финансов анализ основните изводи са свързани с тенденциите в изменението на капиталовата структура, ликвидността и рентабилността, обращаемостта на материалните запаси, както и капитализацията на активите. Рентабилността на приходите от продажби се увеличава с 0,0253 пункта или с 4245,7%. Печалбата на 1 лв. приходи от продажби нараства с изпреварващи темпове спрямо приходите от продажби. Този благоприятен резултат следва да се разгледа във връзка с ресурсоотдаването на останалите показатели, показващи ефективността на извършените разходи.

Резултатите от анализа показват увеличение на рентабилността на собствения капитал с 0,3027 пункта или с 6849,3%. Печалбата на 1 лв. собствен капитал нараства с изпреварващи темпове спрямо капиталовата величина. От увеличаване на собствения капитал рентабилността се намалява с 0,0011 пункта или с 24,1%. От увеличаване на финансовия резултат рентабилността се увеличава с 0,3038 пункта или с 6873,4%.

Рентабилността на привлечения капитал се е увеличила с 0,2120 пункта или с 7133,1% От увеличаване на привлечения капитал рентабилността е намалена с 0,0006 пункта или с 21,0%. От увеличаване на финансовия резултат рентабилността се увеличава с 0,2126 пункта или 7154,1%.

Коефициента на капитализация на активите се увеличава с 0,1261 пункта или с 7008,0%. От увеличаване на реалните активи рентабилността е намалена с 0,0004 пункта или с 22,4%. От увеличаване на финансовия резултат рентабилността  се увеличава с 0,1265 пункта или 7030,4%.

Резултатите от анализа на горните показатели за рентабилността показват, че на фона на една капиталова структура и една правилно подбрана печеливша асортиментна структура на производството и услугите фишрмата има възможност в следващите периоди значително да подобри ефективността на инвестирания капитал.

Изводи от анализа на ефективността на разходите за дейността:

1. Ефективността на всеки 1 лв. разходи расте с 0,0143 лв. или 1,5%

2. Нарастване на приходите е по-бързо от разходите

3. Разходите на всеки 1 лв. приходи намаляват 0,02330 лв. или 2,3%

4. Динамиката на коефициентите сочи приоритет на ефективността на разходите.

Налице е ускоряване на обръщаемостта на материалните запаси с 22 дни. Положително влияние за това оказва намаляването на средната наличност на материалните запаси, от което този показател е подобрен с 12 дни, докато от увеличаването на приходите от продажби показателят е подобрен с 10 дни.

................................................

Използвана литература

 

1.      Адамов, В. Балансът – основа на финансовата дейност на фирмата, Свищов, 1993 г.; с. 67;

2.      Адамов, В. Инвестиционни решения и инвестиционен риск на фирмата; Свищов, 1994 г.; с. 101;

3.      Адамов, В. Инструменти на финансовото управление на фирмата; Свищов, 1998 г.; с. 89;

4.      Адамов, В. Управление на капиталите във фирмата; Велико Търново; 2003 г.; с. 221;

5.      Адамов, В. Финанси на фирмата; Велико Търново, 2001 г.; с. 57;

6.      Адамов, В., Джони Холст, Финансов анализ, ВТ; Изд. „Абагар”; 2002 г.; с. 608;

7.      Адамов, В., Румяна Лилова, Финансов мениджмънт; Велико Търново, 1995 г.; с. 712;

8.      Геров, А. Фирмено планиране, част първа и втора, С., 1995 г.

9.      Динев, Д. и Д. Ненков, Финанси на съвременната фирма, С.,1992.

10. Мене Форън Дезмънт. Ръководство за управление на финансите на фирмата, С., 1991.

11. Николов, Н. Финансов анализ, Варна, 1996.

12. Петров, Г. Основи на финансите на фирмата, С., 1995.

13. Христович, Н. Наръчник по бизнес оценяване, С., 1993.

14. Маджарова, Е. Финансов анализ на предприятието, Пазарджик, 1993.

15. Робсън, А. Счетоводство за мениджъри, С., 1993.

16. Ваклиев, Г., Чуков, Кр. и Тимчев, М. Основи на стопанския анализ на предприятието, С., 1992.

17. Динев, Д. и Кръстев, Т. Анализ на фиансово-счетоводните отчети, С., 1993.

18. Консулов, В. Финансов анализ на фирмата, С., 1994.

19. Консулов, В. Управление на оборотния капитал, сп. "Финанси на фирмата", бр. 1, 1995.

20. Данъци, такси и други отчисления и плащания от фирмите, бр. 6, 1995.

21. Николов, Палешутски. Опитът на водещите фирми в света, С., 1991.

22. Международна конференция – финансова стабилизация и икономически растеж, Свищов, 2004 г.; с. 361;

23. Финанси, учебник, СА „Д.А.Ценов” – Свищов; 1998 г.; с. 922.

24. Ненков, Димитър, Определяне цената на собственото финансиране в условията на развиващи се капиталови пазари, сп. „Алтернативи”, бр. 3, 2004.

25. Ненков, Димитър, Съвременни модели за оценка на цели предприятия, сп. „Икономически алтернативи”, бр. 1, 2005.

26. Вестник „Пари” от 30.01.2003 г.

27. Damodaran, Aswath, Investment Valuation – Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, John Wiley & Sons, New York, 2002.

28. Copeland, Tom, Vladimir Antikarov, Real Options – A Practicioner’s Guide, Texere, New York, 2001.

29. CS First Boston – „EVA Primer”, February 20, 1996.

30. Copeland, Tom, Tim Koller, Jack Murrin, Valuation – Measuring and Managing the Value of Companies, John Weley & Sons, New York, 2000.

31. Fishman, Pratt, Wislon, Griffith, Meltzer, Guide to Business Valuations.

32. Porter, Michael, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York: Free Press, 1980.

33. Reilly, Frank K., Keith C. Brown, Investment Analysis – Portfolio Management, Thomson Learning, USA, 2003.

34. Zukin, James H., Financial Valuation: Businesses and Business Interests, Warren Gorham Lamont, 1990.

35. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html (Data is from The Federal Reserve Bank of Saint Louis)

36. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html

37. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm

 

...................................................

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа множество таблици като най-новите данни са за 2007 г.

 

Ключови думи:

EVA анализ; същност, функции и методи на традиционния финансов анализ; икономическа добавена стойност; емпирични изследвания; Девня Цимент АД

 


Търси за: функции методи традиционния финансов анализ | икономическа добавена стойност | емпирични изследвания | Девня Цимент

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker