Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - град Свищов

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

на тема:

 

 

“Анализ на паричните потоци на фирма

Глаксо Смит Клайн - България

 

 

Свищов

2008 г.

 

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

Въвeдение. 4

 

Глава първа

Теоретико – постановъчна част. 10

1. Анализ на разходите и показатели за тяхното измерване. 10

2. Анализ на приходите и показатели за измерване. 16

3. Анализ на печалбата. Рентабилност. 20

 

Глава втора

Методическа част. 23

1. Изграждане на паричен баланс. 23

2. Ликвидност на паричния поток. 27

3. Анализ на рентабилността на паричния поток. 30

 

Глава трета

Приложна част. 36

1. Анализ на паричния поток на  „GlaxoSmithKline“ - България. 36

1.1 Кратък анализ на фармацевтичния пазар в България през 2007 г. 36

1.2. Обща характеристика на фирмата. Правно положение и организационна структура. 42

1.3. Финансово - стопански анализ на фирмата. Структура на основните финансови показатели, характеризиращи дейността. 47

2. Анализ на отчета на  паричните потоци – структура и динамика на паричните постъпления и плащания. 52

3. Анализ на динамиката на паричния бюджет и контрол на ликвидността  69

4. Предложения за подобряване на планирането, контрола, отчитането и анализа на паричните потоци във фирмата. 72

 

Заключение и обобщаващи изводи. 75

Използвана литература. 77

Приложения и финансови данни за фирмата. 79

 


Въвeдение

 

Новите икономически реалности в България налагат нови приоритети в методиката на финансовия анализ във фирмата. Водеща роля придобиват методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи за факторен анализ на разходите, приходите, печалбата и рентабилността. Анализът като функция на стопанското управление създава предпоставки за реализацията на основните управленски функции и същевременно проявява своето действие чрез тях. Анализът се разглежда и като относително обособена управленска аналитична и синтетична система, като основните компоненти на тази система са методиката и способите на анализ, наличната информационна база и нейната обезпеченост, като трябва да се прави и разграничение при различните конфигурации на този анализ в зависимост от особеностите на организация и аналитична работа в съответните предприятия.

От друга страна кризата в икономиката увеличава заинтересоваността от верен финансово - стопански анализ на всички равнища на управление на фирмата. В условията на пазарна икономика възникват потребности от гъвкави и разбираеми методики за анализ на дейността на фирмата. Като цяло, със средствата и методите на финансово - стопанския анализ на стопанската дейност следва да се обхванат динамично всички параметри на управление на капитала и активите, нейното ефективно използване и възпроизводство.

……………………………………………

 

Целта  на дипломната работа е да се направи финансов план на една фирма, съществуваща при условията на конкуренция. При разработката  е направено изследване на макроикономическата среда и параметрите, които определят планов баланс на ресурсите и източниците на фирмени средства. Задачите на анализа (практически и теоретичен) е на базата на реално съществуваща фирма най-точно и ясно да се определят основните елементи на влияние, да се направи цялостен структурен анализ на вътрешната и външната заобикаляща фирмата среда, на преките и косвени конкуренти, както и  анализ  на силните и слаби страни на фирмата, възможности и благоприятните страни в развитието й с категоричното възприемане на възможните подходи при последващата оценка на факторите на влияние и възможните направления на работа във фирмата. Задачите са предимно свързани с подбора на най-точните и ясни средства за осъществяването на такъв финансово - стопански анализ, чрез използване на  статистически и балансови данни от фирмата, като анализа да бъде направен освен чрез задълбочено параметризиране на основните фактори, но и проследяване на основните тенденции във фирмата в перспектива.

…………………………………………….

 

Глава трета.

Приложна част

 

  

1. Анализ на паричния поток на „GlaxoSmithKline“ - България

 

1.1 Кратък анализ на фармацевтичния пазар в България през 2007 г.

 

Изминалaта 2007 година беше относително добра за фармацевтичния пазар. На аптечния пазар настъпи дългоочаквано положително развитие, което отбеляза края на стагнацията от 2006 – въпреки “настъплението” на генеричните компании. На болничния пазар – за съжаление – негативната тенденция от 2005 продължи и спадът на пазара илюстрира “кризата на идентичността” на болничния сектор.

А. Аптечен пазар. През 2007 аптечният пазар умерено нарастна в стойност – от 996 млн. лева за 2006 до 1066 млн. лева, или изразено в проценти – 6.9% ръст. Отново, както и през 2006, в контраст на този умерен ръст в стойност, аптечният пазар нарастна повече в обем (брой опаковки) – 10.6%, или от 169 на 187 милиона единици (виж табл. 1).

АПТЕЧЕН ПАЗАР

2006

ПАЗАР В ЕДИНИЦИ (ОПАКОВКИ)

Обем 2006

Ръст в обем 2006

Обем 2007

Ръст в обем 2007

168 818 721

16.50%

186 756 992

10.6%

ПАЗАР В СТОЙНОСТ (ЛЕВА)

Стойност 2006

Ръст в стойност 2006

Стойност 2007

Ръст в стойност 2007

996 497 704

2.30%

1 065 809 920

6.90%

 

Табл. 1 – ръстове на аптечния пазар за 2006 и сравнение с 2005 година.

 

В сравнение с “девалвираната” 2006 добрият ръст в обем (опаковки) на аптечния пазар през 2007 се придружава и от ръст в стойност, който макар и умерен е налице - расте три пъти по-добре в сравнение с 2006 – от 2.3% на 6.9% за 2007г. Това се дължи на изчерпаната девалвираща роля на НЗОК, на намалените отстъпки от производителите, на наличието на известна “дисциплина” в политиката на дистрибуторите и не на последно място на успешната адаптация на повечето оригинални компании към променените пазарни условия. Причината ръстът на аптечния пазар за 2007 година в стойност да продължава да изостава спрямо ръста в обем (брой опаковки) се дължи най-вече на подчертано активната, на моменти агресивна, маркетингова дейност на генеричните производители – достатъчно е да споменем Чайкафарма и Зентива.

...........................................................................

 

Заключение и обобщаващи изводи

 

Кризата в икономиката увеличава заинтересоваността от верен финансово - стопански анализ на всички равнища на управление на фирмата. В условията на пазарна икономика възникват потребности от гъвкави и разбираеми методики за анализ на дейността на фирмата. Като цяло, със средствата и методите на финансово - стопанския анализ на стопанската дейност следва да се обхванат динамично всички параметри на управление на капитала и активите, нейното ефективно използване и възпроизводство.

Усъвършенстването на методологията и организацията на финансово - стопанския анализ в съответствие с изискванията на настоящия етап налага своевременно разработване на принципите и методологията на съвременна система за непрекъснат финансово - стопански анализ. Развитието на комплексния анализ е крачка към създаването на перманентни аналитични системи.

Цялостният финансово - счетоводен анализ е нужен, за да може конкретната фирма на база текущото си потребление и дейност през отчетната година да определи своето поведение на пазара за следващите отчетни периоди. От важно значение е конкурентното поведение на всяка една фирма на пазара, както по отношение на ново и рентабилно производство, така и по отношение на пазарен дял и възможности за разширяването му и конкурентни предимства и благоприятни възможности пред преките и непреките конкуренти или външната обкръжаваща фирмата среда.

Чрез ФСА финансовите анализатори могат бързо и точно да “уловят” появили се негативни тенденции още в самото начало и фирмата да предприеме стъпки за тяхното неутрализиране – нерентабилни или слаби производства и възли, грешки и недостатъци в ценообразуването, определянето на себестойността, увеличени производствени разходи и т.н. Цялостният стопански анализ на дейността на всяка фирма е от значение самата фирма да съществува и да продължи да се развива, да инвестира и  оптимизира своето производство.

.......................................................................

 

 

Използвана литература

 

1.   Адамов, В. Финанси на фирмата. В. Търново, АБАГАР, 2000.

2.   Адамов, В.,Дж. Холс и А. Захариев. Финансов анализ. В. Търново, АБАГАР 2002

3.   Адамов, В., В. Захариев и Ст. Проданов. Бюджетно управление на фирмата. В. Търново, АБАГАР, 2003

4.   Аврамов, Йосиф. Финанси на малката и средна фирма. София, Сиела, 2004.

5.   Гибсън, К. Световен речник по външнотърговски и финансови операции. София, Делфин прес ,1997

6.   Динев, М. Обща теория на счетоводството. София, Тракия - М, 2000.

7.   Любенова, А. Бюлетин на фармацевтичните фирми. София, Сиела, 2006

8.   Проданов, Ст. Капиталово бюджетиране. В. Търново, АБАГАР, 1999

9.   Пътев, П. Международен финансов мениджмънт. В. Търново, АБАГАР, 2000.

10.        Тимчев, М.  Финансово - стопански анализ. София ,Тракия-М,1999.

11.         ЗЛАХМ, изм. ДВ, бр. 10 от 2000 г.

12.         Закон за лечебните заведения изм. и доп., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.

13.         Наредба 13 от 14.07.2000г. за условията и реда за одобряване на рекламата на лекарствени продукти, ДВ, бр. 59 от 21. 07. 2000 г

14.         Наредба за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбата им на дребно от 13. 07. 2000 г., ДВ, бр. 59 от 21. 07. 2000 г.

15.        www.mh.government.bg 

16.        www.bda.bg 

17.        www.ims-global.com 

18.        www.imshealth.com

19.        www.mh.government.bg

20.        www.migraine-disability.net

21.        www.nhif.bg

22.        www.pharmalive.com

23.        www.pmlive.com

24.        www.tma-bulgaria.com

25.        www.who.net

26.        http://www.merck.com/about/

27.        www.astrazeneca.com

28.        www.gsk.com

29.        www. еuropharm.com

30.        www.sopharma.bg

 

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2008 г.

Включени са баланса и отчета на приходите и разходите на фирмата към 31. 12. 2007 г.

 

Ключови думи:

анализ на паричните потоци на фирма, анализ на печалбата, рентабилност, изграждане на паричен баланс, финансово – стопански анализ на фирма, структура на основни финансови показатели, отчет на паричните потоци, подобряване на контрола и отчетността


Търси за: анализ паричните потоци фирма | анализ печалбата | рентабилност | изграждане паричен баланс | финансово стопански анализ фирма | структура основни финансови показатели | отчет паричните потоци

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker