Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

 

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

 

Финансов анализ на зависимостта: разходи – обем печалба във фирма „София Пак” АД

 

 

2008

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение. 4

 

Първа глава

Общи теоретични зависимости между обем разходи и печалба в предприятията  8

1. Същност и функции на финансовия анализ. Етапи на финансовия анализ  8

2. Обща характеристика на разходите в предприятието. 17

2.1. Основни видове парични разходи. 18

2.2. Показатели за измерване на разходите. 21

3. Финансов анализ на печалбата в предприятията. 24

4. Изследване на зависимостта продажби - разходи – обем печалба  в предприятията  28

5. Критични точки на разходите, печалбата и продажбите. 30

5.1. Критични точки на разходите. 30

5.2. Критични точки на печалбата. 33

 

Втора глава

Анализ на обем производство, разходи, печалба в “София Пак” АД София  38

1. Обща характеристика на “София Пак” АД, гр. София. 38

2. Предмет на дейност. 39

3. Продажби на “София Пак” АД, гр. София. 39

3.1. Продуктова структура. 40

3.2. Основни пазари. 41

3.3. Основни контрагенти. 42

3.4. Основни конкуренти. 43

3.5. Обем и структура на производството и продажбите. 43

4. Управление на търговските дейности в “София Пак” АД.. 50

5. Анализ на продажбите в “София Пак” АД, гр. София. Необходими данни за анализа. 51

6. Фактори, влияещи върху производството и продажбите и насоки за увеличаване на размера им.. 54

6.1. Вътрешни фактори. 54

6.2. Външни фактори. 55

7. Икономически показатели за “София Пак” АД, формирани на база продажбите  55

7.1. Приходи от продажби. 56

7.2. Печалба. 57

7.3. Рентабилност. 60

7.4. Критична точка на продажбите. 60

 

Заключение. 64

Използвана литература. 66

Приложения. 67

 


…………………………………………………

 

Актуалността на дипломната работа и като цяло на финансовия анализ се опосредства от икономическите в най-общ случай предпоставки на развитие на един конкурентен частен сектор, финансов, стабилен и бързоразвиващ се. Новите икономически условия при членството ни в Европейския съюз налагат необходимостта от конкурентен частен сектор и производство, а с това най-вече се свързва възможността на фирмата и по-точно на нейните ръководители чрез финансовите си и анализаторски отдели да направят точен финансово - стопански анализ на цялостната си дейност и оттам да определят възможностите си за развитие и растеж, за иновации в продуктовия асортимент, във възможностите си за укрепване на старите пазари и завладяването на нови пазарни ниши, както и начините за инвестиции през бъдещите периоди. Добре направения финансово - стопански анализ е предпоставка за вземането на правилни управленски решения и ефективност в продуктовата, производствената и маркетинговата стратегия, както и в правилната разработена фирмена политика, цели и дългосрочни задачи.

В настоящата разработка на базата на практически пример на реално съществуваща производствена фирма, ще се опитаме да определем и анализираме основни финансови  показатели – печалбата, ликвидността и рентабилността от различни показатели, свързани с приходите, разходите, оборота и обръщението на продукцията, себестойността, собствения и привлечения капитал, материалните активи и запасите в предприятието и т.н.

Целта  на дипломната работа е да се направи финансов план на една фирма, съществуваща при условията на конкуренция. При разработката  е направено изследване на макроикономическата среда и параметрите, които определят планов баланс на ресурсите и източниците на фирмени средства. Обект на анализ е конкретна производствена фирма от гледна точка на обема производство, извършените разходи и реализираната за определен период печалба, както и търсене на взаимовръзката им чрез методите на стопанския и финансов анализ.

Така посочената цел предполага решаването на следните задачи в изложението:

- да се разкрият същността, функциите и методите на финансовия анализ;

- да се очертае конкретния алгоритъм и методика на финансовия анализ на фирмата;

- да се приложи изградената система от показатели върху реален пример от практиката;

…………………………………………….

 

Втора глава

Анализ на обем производство, разходи, печалба в “София Пак” АД София

 

 

1. Обща характеристика на “София Пак” АД, гр. София

 

“София Пак” АД гр. София е производител на опаковки на територията на град София. Фирмата е създадена през 1997г. Дружество е със седалище и адрес на управление: гр. София ул. “Тошо Кътев” 13. Съдебната регистрация е извършена в Окръжен съд Велико Търново по ФД № 6 от 03.01.1997г., вписан в регистъра на търговските дружества – рег. 1, том 1, стр. 12, партида 2 ЕФН 0496000061.

Организационната структура на фирмата е гъвкава и отговорностите и задълженията на поставените лица са добре разпределени. Фирмата се ръководи от изпълнителен директор. Той се назначава от Съвет на директорите на отчетно – изборно събрание на акционерите. Изпълнителният директор отговаря за цялостната дейност на фирмата, осъществявана от три дирекции: Производствена, Техническа и Търговска.

“София Пак” АД се намира в гр. София. Това е благоприятна предпоставка за контакт с клиентите, сътрудниците, доставчиците и др. Поради близостта на България до пазарите на Русия, Близкия изток и ЕС, транспортните разходи за тези страни са също по - ниски.

С оглед на визията на фирмата, тя формулира следните базови цели:

- Увеличаване на продажбите;

- Намаляване себестойността на продуктите;

- Съкращаване сроковете за изпълнение на поръчките;

- Гарантирано постоянно качество на продуктите;

- Взаимоизгодни отношения с доставчиците;

- Намаляване броя и обема на дължимите вземания.

Дружеството работи с непрекъсваем производствен цикъл и разкрива нови работни места, което е и причина фирмата да се радва на висок обществен рейтинг.

 

2. Предмет на дейност

 

Предмета на дейност на “София Пак” АД е производство и търговия на специална хартия, картон и опаковки, извършване на печатарски услуги, търговия със суровини, материали и готови изделия, извършване на преводи в страната и чужбина. Дружеството произвежда широка гама опаковъчни изделия на основа хартия и картон, екструдирана хартия, алуминиево фолио, комбинирани опаковъчни материали, книжни гилзи, етикети от хартия, гофрирани тръби, еднослойни и двуслойни пликове за насипни продукти и др.

            …………………………………………

 

7. Икономически показатели за “София Пак” АД, формирани на база продажбите

 

7.1. Приходи от продажби

 

Паричните приходи на дружеството намаляват с намаляването на обема на продажбите. През анализирания период, приходите са както следва: 2005г. - 9324 х. лв.; 2006г.- 8155 х. лв.; 2007г.- 8080 х. лв. Тези приходи са формирани предимно от приходи от дейността, като според Отчета за приходите и разходите за деветмесечието на 2007г. представляват над 90 %. Изследваните по-горе промени в обема на производството и структурата на продажбите влияят върху размера на паричните приходи. Това влияние ще изследвам, като използвам регресионния метод, илюстриран в следващата таблица.

 

Таблица 11

 

години

парични приходи в млн. лв.

продажби в млн. лв.

yx

x2

yx

y

x

2005г.

9,3

8,6

79,98

73,96

9,27

2006г.

7,8

7,7

60,06

59,29

7,88

2007г.

7,3

7,3

53,29

53,29

7,26

 

24,4

23,6

193,33

186,54

24,41

 

            …………………………………………..

 

Заключение

 

В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по - голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на търговската фирма. От тази гледна точка всяка търговска фирма трябва да държи сметка за своята ефективност и конкурентноспособност, чрез цялостно анализиране на своята дейност. Анализът на разходите заема централно място в системата на комплексния анализ на стопанската дейност на търговските обекти. Това се обяснява с обстоятелството, че разходите за обръщение представляват основополагащ фактор, определящ цената на търговската услуга, степента на използване на вътрешния потенциал на фирмата и от друга страна те оказват непосредствено влияние върху крайния резултат от търговската дейност. Разходите имат различна природа на поява, функциониране и съществуване. От тук произтича и необходимостта от подробно изучаване на съдържанието, размера, равнището, динамиката и структурата на разходите за стоково обръщение, както и влиянието на основните фактори, които ги обуславят.

………………………………………….

 

Използвана литература

 

1.   Белев, Д., “Икономически анализ”; С., 2002 г.

2.   Геров А., Фирмено планиране. С., 1999

3.   Дурин, Ст., Д. Дурина, “Счетоводство на предприятието”

4.   Каменов, Д., Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране. С., 1999

5.   Луканов, К. “Финансово - икономически анализ на предприятието”

6.   Маджарова, Е. "Финансов анализ на предприятието", 1993 год.

7.   Николов, Н., “Финансов анализ”; С., 2001г.

8.   Николов, Н., “Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията”; С. 2002 г.

9.   Петров, Г., “Основи на финансите на фирмата”

10. Савов С., Икономикс. С., 2000

11. Славова И., Бизнесплан. С., 1991

12. Танев, Д. и Тодор Кръстев "Анализ на финансово - счетоводните отчети", С; 1993 год.

13. Тимчев, М. "Финансово - стопански анализ на фирмата", 1994 год.

14. Трифон, Тр., “Управленски счетоводен анализ”

15. Чуков, Кр.; „Финансово - стопански анализ на предприятието”; С.; „Тракия - М”; 2003

16. Янков, Н., Планиране и прогнозиране. Я., 1007

17. сп. "Български счетоводител", бр. 9/97 год., с.10 - 14 вкл., Кръстьо Чуков. Йончев, Цв.; С. Терезова; „Изследване и анализ на стопанската дейност”; С.; Унив. изд. „Стопанство”; 1998

18.  Данни, предоставени от Финансово - счетоводен отдел на фирмата за периода 2005 - 2007 година

 

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2007 г.

Включен е счетоводен баланс на фирмата за 2006 и 2007 г.

 

Ключови думи:

финансов анализ на фирма, приходи и разходи в предприятието, видове парични разходи, критична точка на разходите и печалбата, продуктова структура, рентабилност, приходи от продажби, фирмено планиране, управленски счетоводен анализ


Търси за: финансов анализ фирма | приходи разходи предприятието | видове парични разходи | критична точка разходите печалбата | продуктова структура | рентабилност | приходи продажби | фирмено планиране | управленски счетоводен анализ

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker