Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (60 лв)  54.00 лв Нова цена!


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ”

ГР. СВИЩОВ

МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

На тема:

„Анализ на стопанската дейност на земеделска кооперация Прогрес – град Елин Пелин”

2009 г.

Съдържание:

Увод. 4

ПЪРВА ГЛАВА.. 6

І. Описание на осъществяваната дейност. 6

1. Кратка информация за дейността на Земеделска кооперация “Прогрес”. 6

1. 1. История. 6

1. 2. Месторазположение. 6

1. 3. Капацитет. 7

1. 4. Правен статут – Земеделска кооперация. 10

1. 5. Дистрибуция. Клиенти на дружеството. 10

2. Организация, структура и управление. 12

3. Конкуренция. 14

3. 1. Отраслов обзор на млекопреработвателния сектор. 14

3. 2. Основни местни конкуренти.. 15

3. 2. Основни местни конкуренти.. 16

3. 4. Начини за повишаване на конкурентоспособността. 18

4. Пазарна среда. 19

4. 1. Отраслов обзор. Растениевъдство и животновъдство. 19

4.2. Пазар и пазарно развитие на животновъдството и на млекопреработвателната дейност. 23

5. Силни и слаби страни на фирмата. SWOT анализ. 27

6. Маркетингов план.. 28

7. Маркетингов микс. 30

7. 1. Продуктова политика. 30

7. 2. Ценова политика. 31

7. 3. Комуникационна политика. 32

7. 4. Дистрибуционна политика. 32

8. Маркетингов анализ. 32

ВТОРА ГЛАВА.. 35

ІІ. Финансово икономически статус – приходи и разходи. 35

1. Приходи от дейността. Производствена и търговска програма. 35

1. 1. Приходи от земеделските култури.. 35

1. 2. Приходи от животновъдната дейност. 35

1. 3. Приходи от готовата млечна продукция. 36

2. Разходи.. 37

2. 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги.. 37

2. 2. Разходи за работни заплати и социални осигуровки.. 38

2. 3. Разходи за амортизация. 39

2. 4. Себестойност на продукцията. 40

3. Прогноза на нетните парични потоци.. 42

4. Възможности за подобряване на осъществяваната дейност. Инвестиране. 43

4. 1. Екологични фактори.. 44

4. 2. Обобщаващи показатели и оценки.. 45

4. 3. Рискове (слаби страни) и необходими условия. 46

Заключение. 49

Използвана литература. 51

Увод

Новите икономически реалности в България наложиха нови приоритети в методиката на фирмения анализ. Водеща роля придобиха методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи за факторен анализ на разходите, приходите, печалбата и рентабилността, които имат много голямо значение при една инвестиционна дейност от страна на фирмата. Анализът като функция на стопанското управление създава предпоставки за реализацията на основните управленски функции и същевременно проявява своето действие чрез тях. Анализът се разглежда и като относително обособена управленска аналитична и синтетична система, като основните компоненти на тази система са методиката и способите на анализ, наличната информационна база и нейната обезпеченост, като трябва да се прави и разграничение при различните конфигурации на този анализ в зависимост от особеностите на организация и аналитична работа в съответните предприятия.

...........................................................................................................................................

3. 4. Начини за повишаване на конкурентоспособността

Производството на Земеделска кооперация “Прогрес” се определя във фаза на растеж, т.е. разходите за увеличаване на пазарния дял се възвръщат напълно от продажбите. Основните възможности за развитие на фирменото производство се обобщават в следните:

-                     разширяване на производствения капацитет;

-                     усъвършенстване структурата на крайната продукция чрез увеличаване на асортимента;

-                     реализиране на по-ниски общи разходи спрямо отрасловите с възможност да бъдат минимизирани.

...........................................................................................................................................

Заключение

В заключение може да се обобщи, че Земеделска кооперация „Прогрес” се изгражда като селскостопанско предприятие от съвременен тип, като преминава през различни фази на развитие. Основната цел е затварянето на целия цикъл на този вид дейност. С участието в програма Сапард за закупуването на машини за производството на кашкавал и кисело мляко дружеството има възможност да удвои производствения капацитет на мандрата, като оптималната преработка на мляко ще бъде 10 000 л. на ден. Това е свързано и с отглежданите дойни крави и най-вече с произвежданото мляко. През 2008 г. усвоените производствени мощности ще бъдат 90% от оптималния капацитет на фирмата. Трябва да се отбележи, че оборудването представлява съвременни и модерни машини, които са абсолютно автоматизирани и механизирани. Това дава възможност за намаляване на производствените разходи като относителен дял и за усъвършенстване на технологичния процес. От друга страна, това ще доведе до формирането на реални цени по-ниски с 10% от конкурентите. Използването на качествени суровини и машини ще осигури високо качество и чистота на млякото, което се свързва с качеството и на млечните продуктите. Това ще създаде конкурентно предимство на обслужвания пазар. Планираният пазарен дял на основния целеви пазар е 59% на пазара на сирене, 49% на пазара на кашкавал и 55% на пазара на кисело мляко, което определя доминиращо положение на фирмата. Предвижда се завоюване на нови пазари на базата на изградения фирмен имидж.

важен момент се явява дистрибуцията на фирмената продукция, която се реализира по едни и същи канали за пласмент. Това подобрява сътрудничеството в канала и дава възможност за оптимално използване на търговската площ по отношение на видовете продукти. От друга страна, изграждането на фирмения имидж създава препятствия за навлизането на конкуренти на пазара.

..........................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Александров, К.; „Маркетинг и изучаване на пазара”; Унив. изд. „Стопанство”; С.; 1992 г.;

2.      Ангелов, А.; „Ръководство за разработване на маркетингов план и план на продажбите във малкия бизнес”; С.; 1997 г.;

3.      Ангелов, Д., М. Манолов, и кол.; „Организация на аграрното предприятие”; УИ Икономически университет – Варна; 2001 г.;

4.      Андреев, А. и кол.; „Животновъдство”; изд. „Дионис”; С.; 1993

5.      В - к „Сега”; 13. 05. 2004 г.;

6.      Геров, А. “Фирмено планиране”, ANG; София, 1999 г.;

7.      Иванов, М.; Започва затварянето на агропредприятия, неотговарящи на изискванията на ЕС; 18.12.2003 г. http://www.bulgaria-gateway.org/bg;

8.      Класова С., Иванов П. и кол.; “Въведение в маркетинга”; УИ. “Стопанство”, София, 1999 г.;

9.      Котлър, Ф.; Основи на маркетинга; І и ІІ част; Б., 1996 г.;

10. Маринов, М, и кол.; „Аграрното предприятие и бизнес средата”; УИ Икономически университет – Варна; 2001 г.;

11. Маринова, Е.; “Маркетинг, продукт, реклама”; Изд. Принцепс, Варна; 1992 г.;

12. „Месечен макроикономически обзор”; Министерство на икономиката; 27 юли 2004 г.;

13. Министерството на земеделието и водите; Изграждане на система за земеделска счетоводна информация в България; agrostat@mzgar.government.bg

14. Младенова, Г.; “Маркетингови анализи”; С.; “Тракия М”; 2000

15. Младенова, Г. “Стратегическо маркетингово планиране”; Унив. изд. “Стопанство”; София; 1998

16. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕО (Acquis communautaire), http:///old/bg/oficial_docs/strategies/ac/Ac_bg.;

17. Николов, В.; „Маркетингови и ценови проучвания на пазара”; С.; 2000

18. ПМС № 314 от 31 юли 1997 г.;

19. Прайд У., О. Ферел; “Маркетинг - концепции и стратегии”, С.; “Протед”; 1994 г;

20.  „Редовен доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване”; 2004

21. Решение на МС № 1047 от 29 декември 1997 г.

22. Саттон, Т. Кляйн; „Новая наука маркетинга”; Москва; 2004 г.;

23. Славова, И.; “Бизнесплан”; С.; “Тилиа”; 2001 г.;

24. Станев, В.; „Индустриални технологии”; В.; 1998 г.;

25. Статистически годишник; НСИ; 2001; 2002; 2003; 2004 г.;

26. Тодоров, К.; “Стратегическо управление в малките и средните фирми”; С.; 1997 г.;

27. Щерев, П., Д. Киречев; „Технологии в растениевъдството и животновъдството”; УИ Икономически университет – Варна; 2004 г.

 

Темата е изготвена през 2009 г.

Най-новите данни са от 2007  г.

Съдържа множество таблици и графики.

            Ключови думи:

            анализ, дейност, история, капацитет, дистрибуция, цеин, клиенти, конкуренция, SWOT анализ, маркетингов план, маркегингов микс, приходи, разходи, производство, инвестиране

 


Търси за: дистрибуция | клиенти | конкуренция | SWOT анализ | маркетингов план | производство | инвестиране

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (60 лв)  54.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker