Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (88 лв)  70.40 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

Дипломна работа

Анализ на паричните потоци във фирмата

(на примера на фирма „Епик Електроник Асембли” ЕООД – гр. Ботевград)

Специалност: Икономика

Предмет: Икономика

2009


СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 3

ПАРАГРАФ ПЪРВИ.. 6

Основни теоретико-метологически проблеми на управлението на оборотния капитал и паричните потоци на фирмата. 6

1. Същност и структура на оборотния капитал. Показатели за структурата и обръщаемостта на оборотния капитал и за ликвидността на фирмата. 6

2. Изисквания към отчета на паричните потоци. Роля и значение на отчета. 17

3. Анализ и структура на паричните потоци. 22

ПАРАГРАФ ВТОРИ.. 28

Анализ на оборотния капитал и паричните потоци на фирма „Епик Електроник Асембли” ЕООД.. 28

1. Обща характеристика на фирмата. Правно положение и организационна структура. 28

2. Финансово-стопански анализ на фирмата. Структура на основните финансови показатели, характеризиращи дейността. 29

3. Анализ на отчета на  паричните потоци – структура и динамика на паричните постъпления и плащания. 33

   4. Анализ на динамиката на паричния бюджет и контрол на ликвидноста. 46

5. Предложения за подобряване на планирането, контрола, отчитането и анализа на паричните потоци във фирмата. 49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.. 52

ПРИЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСОВИ ДАННИ ЗА ФИРМАТА.. 55

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ.. 60

ИЗПОЛЗВАНИ ИНФОРМАЦИОННИ И ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.. 63

 


УВОД

 

Новите икономически реалности в България налагат нови приоритети в методиката на финансовия анализ във фирмата. Водеща роля придобиват методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи за факторен анализ на разходите, приходите, печалбата и рентабилността. Анализът като функция на стопанското управление създава предпоставки за реализацията на основните управленски функции и същевременно проявява своето действие чрез тях. Анализът се разглежда и като относително обособена управленска аналитична и синтетична система, като основните компоненти на тази система са методиката и способите на анализ, наличната информационна база и нейната обезпеченост, като трябва да се прави и разграничение при различните конфигурации на този анализ в зависимост от особеностите на организация и аналитична работа в съответните предприятия.

От друга страна кризата в икономиката увеличава заинтересоваността от верен финансово-стопански анализ на всички равнища на управление на фирмата. В условията на пазарна икономика възникват потребности от гъвкави и разбираеми методики за анализ на дейността на фирмата. Като цяло, със средствата и методите на финансово-стопанския анализ на стопанската дейност следва да се обхванат динамично всички параметри на управление на капитала и активите, нейното ефективно използване и възпроизводство.

………………………………….

Анализът на паричните потоци на предприятието е може би една от най-разпространената система за конкретен финансово-стопански анализ, които заедно с останалите елементи и компоненти на ФСА имат роля за създаването на оптимални условия за вземане на обосновани управленски решения относно финансово-стопанската дейност на предприятието. Провеждането на такъв анализ в предприятието се основава най-вече по отчетната икономическа информация, а тя се обединява в няколко направления – счетоводна, оперативна и статистическа. Решаващо значение има счетоводната информация. Основен носител на информация за анализ и оценка на дейността на предприятието за определен отчетен период е неговият финансов отчет. В състава на годишния финансов отчет се включват:

-    счетоводния баланс на предприятието;

-         отчет за приходите и разходите;

-         отчет за паричния поток;

-         отчет за собствения капитал;

-         приложения и други помощни документи с информационна стойност.

Анализът на паричните финансови потоци и ликвидността се извършват чрез множество показатели и компоненти, което от своя страна позволява по-детайлното разглеждане и анализиране дейността на предприятието и нейните текущи потребности, проблеми и т.н. и на тази база ръководството да е в състояние да планира бъдещото развитие на фирмата като производство, инвестиции, закриване на губещи и нерентабилни производства и прочие.

В настоящата разработка на базата на практически пример на реално съществуваща производствена фирма, ще се опитаме да определим и анализираме основни финансови показатели, както и анализ на паричните потоци и ликвидността, рентабилността от различни аспекти свързани с приходите, разходите, оборота и обръщението на продукцията, себестойността, собствения и привлечения капитал, материалните активи и запасите в предприятието и т.н.

Целта на дипломната работа е да се направи финансов план на една фирма, съществуваща при условията на конкуренция. При разработката е направено изследване на макроикономическата среда и параметрите, които определят планов баланс на ресурсите и източниците на фирмени средства. Задачите на анализа (практически и теоретичен) е на базата на реално съществуваща фирма най-точно и ясно да се определят основните елементи на влияние, да се направи цялостен структурен анализ на вътрешната и външната заобикаляща фирмата среда, на преките и косвени конкуренти, както и анализ на силните и слаби страни на фирмата, възможности и благоприятните страни в развитието й с категоричното възприемане на възможните подходи при последващата оценка на факторите на влияние и възможните направления на работа във фирмата. Задачите са предимно свързани с подбора на най-точните и ясни средства за осъществяването на такъв финансово-стопански анализ, чрез използване на статистически и балансови данни от фирмата, като анализа да бъде направен освен чрез задълбочено параметризиран е на основните фактори, но и проследяване на основните тенденции във фирмата в перспектива.

Актуалността на дипломната работа и като цяло на финансовия анализ се опосредства от икономическите в най-общ случай предпоставки на развитие на един конкурентен частен сектор, финансови стабилен и бързоразвиващ се. Новите икономически условия при предстоящото ни членство в Европейския съюз налагат необходимостта от конкурентен частен сектор и производство, а с това най-вече се свързва възможността на фирмата и по-точно на нейните ръководители чрез финансовите си и анализаторски отдели да направят точен финансово стопански анализ на цялостната си дейност и оттам да определят възможностите си за развитие и растеж, за иновации в продуктовия асортимент, във възможностите си за укрепване на старите пазари и завладяването на нови пазарни ниши, както и начините за инвестиции през бъдещите периоди. Добре направения финансови-стопански анализ е предпоставка за вземането на правилни управленски решения и ефективност в продуктовата, производствената и маркетинговата стратегия, както и в правилната разработена фирмена политика, цели и дългосрочни задачи.

………………………………….

ПАРАГРАФ ВТОРИ

Анализ на оборотния капитал и паричните потоци на фирма „Епик Електроник Асембли” ЕООД

 

1. Обща характеристика на фирмата. Правно положение и организационна структура.

През 1961 година в град Ботевград е създадено “Епик Електроник Асембли” с предмет на дейност производство на обков за куфари и чанти, канцеларски пособия, вентили, детски играчки и други. Предприятието обаче няма своя собствена сграда и временно се настанява в дървената барака на съседното предприятие – фабриката “Тодор Доков”. Задача на първият му директор е да започне строителството на първия производствен цех, завършен в края на 1961 година. През 1975 година “Епик Електроник Асембли” се обединява с новосъздаващото се предприятие в града “Елпром” и се специализира в производството на електродвигатели и аксилни вентилатори. Изграждат се нови производствени мощности, обемът на продукцията нараства десетки пъти. Заводът за метални изделия “Александър Атанасов” бил единственото специализирано предприятие в страната за производство на микродвигатели и аксилни вентилатори за промишлени и битови цели. По-късно започва и неговата реконструкция и модернизация, разширява се..

През 1994 г. предприятието се регистрира по Търговския закон като ЕООД с капитал 63 895 хил. лв.

В резултат на непрекъснатото развитие и инвестиции номенклатурата на произвежданите продукти се разширява, за да достигне до 40 наименования на готови продукти.

За годината фирмата реализира продукция по продажни цени в размер на 808 614 хил. лв. Изпълнението на пазарната програма за 2007 г. се основава на вече изградена стратегия за действие относно основните пазари:

·        запазване и разширяване на вътрешните пазари;

·        излизане на повече външни пазари и запазване на вече завладените.

Реализираната продукция за вътрешния пазар е 56,5% от общия обем на продажбите.

През 2007 г. е извършен износ на продукция за 3648090 лв., което представлява 35,5% от реализираната продукция за годината. Нарастването на продажбите спрямо 2005 г. е 5,95%.

Инвестиционната дейност е неотменима част от бизнес стратегията на фирмата. Предвид специфичните за тази промишленост аспекти, инвестиционният процес се оказва продължителен и многоетапен, не може да се изпълни само в рамките на една отчетна година. Стратегическа задача на фирмата е постигането на пълно съответствие с европейски стандарти.

Друго направление в инвестиционната програма е обновяването на съществуващите мощности с основно оборудване. За годината общо са усвоени 186 910 лв.

За годината средносписъчния състав на фирмата е 286 човека, в това число 60 жени. Преобладаващата част от персонала е свързала трайно професионалната си кариера с “Епик Електроник Асембли” ЕООД. Над 85 % от хората работещи във фирмата, имат над 10 години трудов стаж в нея. Грижата за хората, доверието във фирмата и нейният мениджмънт, условията на труд, социалните придобивки и добро възнаграждение са фактори, които определят този относително постоянен състав на персонала.

За 2006 г. а изразходвани (инвестирани) значителни средства за социални дейности – общо 98 хил.лв. Фирмата притежава почивен дом в гр. Варна. има собствена оздравителна служба, високо квалифицирани лекари и стоматолози.

……………………………………………

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

 

Кризата в икономиката увеличава заинтересоваността от верен финансово-стопански анализ на всички равнища на управление на фирмата. В условията на пазарна икономика възникват потребности от гъвкави и разбираеми методики за анализ на дейността на фирмата. Като цяло, със средствата и методите на финансово-стопанския анализ на стопанската дейност следва да се обхванат динамично всички параметри на управление на капитала и активите, нейното ефективно използване и възпроизводство.

Усъвършенстването на методологията и организацията на финансово-стопанския анализ в съответствие с изискванията на настоящия етап налага своевременно разработване на принципите и методологията на съвременна система за непрекъснат финансово-стопански анализ. Развитието на комплексния анализ е крачка към създаването на перманентни аналитични системи.

Цялостният финансово-счетоводен анализ е нужен, за да може конкретната фирма на база текущото си потребление и дейност през отчетната година да определи своето поведение на пазара за следващите отчетни периоди. От важно значение е конкурентното поведение на всяка една фирма на пазара, както по отношение на ново и рентабилно производство, така и по отношение на пазарен дял и възможности за разширяването му и конкурентни предимства и благоприятни възможности пред преките и непреките конкуренти или външната обкръжаваща фирмата среда.

Чрез ФСА финансовите анализатори могат бързо и точно да “уловят” появили се негативни тенденции още в самото начало и фирмата да предприеме стъпки за тяхното неутрализиране – нерентабилни или слаби производства и възли, грешки и недостатъци в ценообразуването, определянето на себестойността, увеличени производствени разходи и т.н. Цялостният стопански анализ на дейността на всяка фирма е от значение самата фирма да съществува и да продължи да се развива, да инвестира и  оптимизира своето производство (9).

За предприемача е наясно да се оцени рискът и изгодността на един или друг начин на влагане на средствата, необходимо е да се разбере ефективността на работата на фирмата, скоростта на обръщение на капитала, неговата производителност и финансова устойчивост. Всичко това потвърждава тезата, че основите на финансово-стопанския анализ и в частност на анализа на финансовото състояние и най-вече на рентабилността, ликвидността и структуртния анализ на приходите и разходите (хоризонтален и вертикален анализ) са фундамента на ефективния финансов мениджмънт и от тук - на ефективно функциониращата фирма.

В настоящата разработка разгледахме темата за ”Отчитане прогнозиране и анализ на паричните потоци във фирма„Епик Електроник Асембли” ЕООД”. Във фирма “Епик Електроник Асембли” ЕООД на тези етап анализ в детайли не е правен, но настъпва моментът на заинтересованост и от финансовите факти. Анализиращият екип трябва да обърне внимание на способността на фирмата да посрещне текущи задължения, истинската стойност на различните активи, размера и характера на пасивите, способността за генериране на ресурси и способността за добра възвръщаемост на инвестициите, способността да издържа на възмогни спънки и препятствия от външни или от вътрешни източници, способността да събира нови средства, когато е нужно и т.н.

Изводите се правят основно върху текущия финансов анализ от анализаторите и ръководството на предприятието и те са свързани с ефективното до момента производство и продажби във фирмата и преките възможности за неговото увеличаване (с разработването на нов производствен цех, както и с увеличаване на дистрибуционните канали на фирмата).

Препоръките относно цялостната дейност на предприятието могат да се дадат в следните няколко насоки на работа по отношение подобряване и стабилизиране на основни икономически и фирмени показатели като стабилност и увеличаване на приходите, намаляване и оптимизиране на разходите, висока степен на устойчивост, намаляване на задълженията и намаляне на сроковете за разплащане и т.н:

-   увеличаване на пласментните канали за реализация на продукцията и с това увеличаване на приходите; също така запазване стабилност на приходите от продажби (краткосрочна стратегия);

-   оптимизиране на разходната структура в предприятието, увеличаване на инвестициите и намаляне на разходите за производство и реализация; намаляване и на извънредните разходи;

-   създаване на постоянен анализаторски отдел за превантивен финансов контрол по работата на фирмата и финансовия резултат,

………………………………………..

ИЗПОЛЗВАНИ ИНФОРМАЦИОННИ И ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      Геров, А. Фирмено планиране, част първа и втора, С., 1995 г.

2.      Динев, Д. и Д. Ненков, Финанси на съвременната фирма, С.,1992.

3.      Дурин, С., „Счетоводство на предприятието”, изд. „Фор Ком”, 12-то издание, С., 2006,

4.      Мене Форън Дезмънт. Ръководство за управление на финансите на фирмата, С., 1991.

5.      Николов, Н. Финансов анализ, Варна, 1996.

6.      Петров, Г. Основи на финансите на фирмата, С., 1995.

7.      Тимчев, М. Финансово-стопански анализ на фирмата, С., 1994.

8.      Тимчев, М. Новите национални счетоводни стандарти и как на практика да оповестим финансово-счетоводния анализ, С., 1995.

9.      Христович, Н. Наръчник по бизнес оценяване, С., 1993.

10. Маджарова, Е. Финансов анализ на предприятието, Пазарджик, 1993.

11. Робсън, А. Счетоводство за мениджъри, С., 1993.

12. Ваклиев, Г., Чуков, Кр. и Тимчев, М. Основи на стопанския анализ на предприятието, С., 1992.

13. Динев, Д. и Кръстев, Т. Анализ на финансово-счетоводните отчети, С., 1993.

14. Консулов, В. Финансов анализ на фирмата, С., 1994.

15. Консулов, В. Управление на оборотния капитал, сп. "Финанси на фирмата", бр. 1, 1995.

16. Данни, предоставени от финансовия отдел на фирмата за периода 2005-2007 г.

17. www.x3minvestor.hit.bg/Strategies/unit2_files

18. www.alternativi.unwe.acad.bg

19. www.soft-press.com/book213/toc.html

20. www.beis.bia-bg.com

21. www.fsc.bg/down.asp

……………………………………

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици като най-новите данни са за 2007 г.

 

 

Ключови думи:

оборотен капитал – същност, управление, структура; парични потоци – анализ и структура, планиране и контрол; „Епик Електроник Асембли” ЕООД – гр. Ботевград; ликвидност


Търси за: оборотен капитал същност | структура | парични потоци анализ структура | планиране контрол | ликвидност

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (88 лв)  70.40 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker