Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (80 лв)  64.00 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

на тема:

 

 

 Планиране приходите на Националната агенция по приходите

 

 

Варна

2008


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 4

 

ПЪРВА ГЛАВА

СЪЩНОСТ И ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДАНЪКА  В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.. 7

1.   Същност и особености на данъка. Видове данъци. 7

2.   Данъчна политика и данъчна система. 7

3.   История, цели, задачи, организация и методи на работа на Национална агенция по приходите. 14

 

ВТОРА ГЛАВА

СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ В НАП. СТРАТЕГИЯ ЗА СЪБИРАЕМОСТ НА ДАНЪЦИТЕ.. 20

1.   Данъчна политика в България – обща концепция. Позитиви и негативи в ефективността на данъчното облагане в страната. 20

2.   Хармонизация на данъчната политика на България с Европейския съюз  30

3.   Стратегия за ефективност на данъчните приходи в страната. 31

3.1.    Структура на данъчните приходи в държавния бюджет. 31

3.2.    Данъчна политика и данъчно облагане за 2005 г. 47

3.3.    Данъчна политика и данъчно облагане за 2006г. 49

3.4.    Промени, настъпващи в данъчната политика след 2007 г. 67

4. Насоки за оптимизиране на събираемостта на данъците през 2007г. от страна на Национална агенция по приходите. 70

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.. 90

 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ.. 93

ПРИЛОЖЕНИЯ – ТАБЛИЦИ, ГРАФИКИ, СХЕМИ.. 94

 

 

 

 

УВОД

 

Данъчната политика е един от основните инструменти, с които държавата може да оказва въздействие върху развитието на дадена икономика и върху темповете на изменение на основни макроикономически показатели, стоящи в основата на растежа на националния доход. Много често в икономическата литература се изтъква фактът, че степента на намеса на държавните структури в механизмите на преразпределение на ресурси между икономическите субекти играе решаваща роля в процеса на вземане на икономически решения относно предлагането на труд, нивата на спестявания и инвестиции и поемането на риск при осъществяване на различни стопански дейности.

Целта на настоящата разработка е да изследва евентуалните последици за българската икономика от  извършването на данъчна реформа в посока редукция на данъчните ставки върху доходите и осигурителното бреме. Анализът ще започне с изводи дали сега действащата данъчна система се нуждае от реформи и има ли благоприятни условия за извършването на такива промени у нас. В частност целта на анализа е да се проследи създаването, развитието, целите и задачите относно повишаването събираемостта на данъците от страна на Националната агенция по приходите (НАП). За решаването на тези цели проблемите ще бъдат разгледани както във времеви, така и в пространствен аспект. Тенденциите в данъчната политика и в частност политиката на НАП ще бъдат изведени на фона на времеви анализ, обхващащ периода 2002-2005г.,а за НАП от времето на нейното създаване, за да се проследят в динамика измененията на важни показатели, свързани с провежданата данъчна политика и оказващи въздействие върху икономическия растеж на страната.

Практическото изследване ще се съсредоточи главно върху разглеждането на Националната агенция по приходите – нейните цели и приоритети в политиката към обединяване на данъчните и осигурителни задължения, както и плановата й стратегия относно събираемостта на данъчните и осигурителни задължения на фирми и граждани.

…………………………………………….

 

ВТОРА ГЛАВА

СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ В НАП. СТРАТЕГИЯ ЗА СЪБИРАЕМОСТ НА ДАНЪЦИТЕ

 

 

1.     Данъчна политика в България – обща концепция. Позитиви и негативи в ефективността на данъчното облагане в страната

 

Мястото на данъчната политика в макроикономическата политика е двузначно. От една страна данъчната политика се разглежда като елемент на фискалната политика, а от друга представлява важен лост за инвестиционната активност и насърчаване на икономическия растеж.

Дейността на Министерство на финансите в областта на данъчната политика е насочена към анализиране и оценяване действието на българското данъчно законодателство /данъчни закони, правилници за тяхното прилагане, наредби/, изготвяне на проекти и становища по данъчно - нормативни актове, както и синхронизация на българското данъчно законодателство с европейското. 

Полагат се усилия за взаимодействие и намиране на общи интереси между държавата и данъкоплатците.

С оглед улесняване изпълнението на данъчните задължения се издават практически указания за данъчно задължените лица.

Една от целите на данъчната политика е чрез насърчаване на доброволното изпълнение от страна на данъчните субекти да се повиши събираемостта на приходите в бюджета. В тази връзка е приета и Програма за повишаване на събираемостта на приходите в бюджета на Република България.

Министерство на финансите изготвя отчети за приходите в държавния бюджет и анализира касовите постъпления в него, прогнозира неданъчните и данъчните приходи за бъдещи периоди, анализира и прогнозира размера на общата данъчно осигурителна тежест. Извършва оценка на ефекта за бюджета от измененията в законовите и подзаконовите нормативни актове и предлага промени в тях с цел подобряване на инвестиционния климат и стабилизиране на бюджетните приходи.

…………………………………………….

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

 

Целта на настоящата разработка беше да разгледа основните тенденции на данъчната политика на България и да очертае възможностите за реформи с оглед насърчаването на икономически растеж. В теоретичната част бяха представени основните аспекти на връзката данъчна политика - икономически растеж, свързани с влиянието на редукцията на данъчните ставки върху бюджетните приходи (Крива на Лафер), с избора на оптималните на нива на данъчно облагане с оглед благосъстоянието на обществото като цяло, разпределението на данъчната тежест и реалното й понасяне от засегнатите икономически субекти. Подробно е разгледано влиянието на данъците върху предлагането на труд, като са обхванати не само количествените аспекти (свързани с изменението на отработените часове при промяна в размера на ставките върху доходите и осигуровките), а и качествени показатели като инвестиране в образование и квалификации, ефективност и усилия на работното място и др. Също така е изследвано в теоретичен аспект въздействието на прякото данъчно облагане върху потреблението, спестяванията и инвестиционната активност на фирмите и домакинствата.

В практическата част акцентът е поставен върху предимствата и недостатъците на действащата в България прогресивна схема на облагане на доходите, както и върху цялостната ефективност на данъчната политика на страната.  Акцентирано е върху същността и работата на Националната агенция по приходите и насоките за планова дейност във връзка с оптимизиране събираемостта на данъчните и осигурителни приходи в страната, залегнало като стратегия за периода 2007-2009г.

……………………………………………….

 

 

                        ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      проф. Стоянов, Велчо, “Основи на финансите”, том Първи, Шесто издание, с. 252

2.      C.V. Brown&P.M. Jackson, “Икономика на публичния сектор”, четвърто издание, София,1998

3.      Закон за облагане на доходите на физическите лица, Обн. ДВ. брой 95 от 24 Ноември 2006г.,  сила от 01.01.2007 г., http://www.nap.bg/taxes/laws.htm

4.      Официална Интернет страница на Институт за пазарна икономика: www.ime.bg

5.      Официална Интернет страница на Министерство на финансите на България www.minfin.government.bg

6.      Официална Интернет страница на Бюлетин за плосък данък: http://www.ime.bg/flat/

7.      Ганев, Георги, “Данъци, стопанска ефикасност и справедливост”,  www.ime.bg/flat/files/flat_tax6-7.doc

8.      www.nsi.bg

9.      www.government.bg

10. www.econ.bg

11. www.ced.bg

12. www.evroportal.bg

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа таблици.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

Национална агенция по приходите (НАП), данъчна политика и данъчна система, стратегия за събираемост на данъците, структура на данъчните приходи, държавен бюджет, преразпределение на ресурси, стопанска ефективност


Търси за: Национална агенция приходите | НАП | данъчна политика данъчна система | стратегия събираемост данъците | структура данъчните приходи | държавен бюджет | преразпределение ресурси | стопанска ефективност

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (80 лв)  64.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker