Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


СА "Д. А. Ценов" – Свищов

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Финанси

 

 

На тема:

Нелоялна конкуренция

 

 

Специалност: Финанси

 

 

2009 г.


Съдържание

 

1. Обекти на правна закрила. 3

2. Обща характеристика на нелоялната конкуренция. 5

3. Бизнес етика в конкуренцията. 6

Заключение. 9

Използвана литература. 12

Приложение. 13

 

 


1. Обекти на правна закрила

 

Динамиката на съвремието налага на всяка фирма, която произвежда и изнася продукти на пазара, да направи оценка на собствените обекти на интелектуална собственост, на портфейла, който притежава, като не го разглежда тесногръдо – дали има регистрирани патент или марка, а го разглежда в по-широк аспект, защото освен тези обекти има и други интелектуални права, които също представляват много ценен елемент за една фирма.

Търговските марки са в основата на съвременната търговия с потребителските стоки и услуги. Търговските марки – това са всевъзможни символи, думи, както и други знаци, идентифициращи стоки и услуги на конкретно лице – било то производител, търговец или лице, предлагащо услуги, и служат за отличаването им от стоки и услуги на други лица. Накратко казано, търговските марки подпомагат потребителя при избора на стоки и услуги. Те дават възможност на купувачите да определят онези стоки или услуги, от които са били доволни преди, и да не ползват онези, които не са ги удовлетворили.

Обекти на правна закрила по смисъла на чл. 1, ал. 2 на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост са изобретенията, полезните модели, промишлените образци, търговските и фабричните мерки, наименованията за произход и указанията за местопроизводството на стоките, фирменото наименование, както и преследването на недобросъвестната конкуренция.

 

………………………………

 

В бизнес етиката конкуренцията се разглежда като неразделна част от бизнеса, която му осигурява, от една страна, собствена ефективност, а от друга – социална ефективност. Заедно с това се търсят възможности за оптимизиране на конкуренцията чрез утвърдени и общоприети морални ценности, норми, механизми.

За бизнес етиката конкуренцията не е приемлива „на всяка цена”, както в бизнеса /макар че го стимулира/, така и в обществото /макар че го облагодетелства/. Още в края на 19 в. бизнесът по емпиричен, а науката по теоретичен път, стигат до извода, че конкуренцията не трябва да се абсолютизира дори в свободния пазар. Противоречивата й същност предизвиква нежелани резултати в бизнеса – намаляване на печалби, загуби, фалити. Парадоксално е, че конкуренцията се стреми към установяване на монопол, а монополът означава унищожаване на конкуренцията и оттам – на бизнеса. Оставена без всякакви правила, конкурентната игра често води икономическите агенти, увлечени в нея, до големи загуби или до собственото им унищожаване, вместо това на конкурентите.

 

………………………

 

Друга възможност на бизнеса е да атакува законодателни решения чрез КЗК. Това се прави по-рядко, но обикновено едно решение засяга много повече юридически лица. Последният такъв случай е свързан с искане на Асоциацията на собствениците на аптеки за производство по наложените от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина ограничения собственик да бъде единствено магистър-фармацевт, при това да не може да притежава повече от една аптека.

 Заключението на регулаторния орган е категорично: "Подобно изискване ще затрудни навлизането на нови участници на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти и би могло да застраши конкурентния баланс". Лошата новина е, че това решение няма задължителен, а препоръчителен характер за законодателя. Сега то е изпратено в парламента, в Министерството на здравеопазването и в Министерския съвет. Дали обаче тези институции ще предприемат мерки за отстраняване на спорните текстове, не е ясно. Иначе заключението на КЗК дава основание на засегнатите от закона да го атакуват и в съда.

 

…………………………

 


Използвана литература

 

1. Закон за патентите – в сила от 9.07.2002 г., попр., бр. 68 от 17.072002 г.

2. Закон за марките и географските означения - ДВ, бр. 81/1999 г.

3. Закон за авторското право и сродните му права - ДВ, бр. 56/1993 г., последно изм. и доп., бр. 112/2002 г.

4. Закон за защита на конкуренцията - ДВ, бр. 39/1998 г.

5. Джелепов, Стефанов: Ръководство за упражнения по патентно-лицензионна дейност. ТУ – София, Информа - Интелект 1990 г.

6. Лекова, Германова, Табова, Недялкова: Международна закрила на изобретенията (РСТ процедура), Информа – Интелект, София 1996 г.

7. Каменова, Ц.: Авторско право, ИПН при БАН, София 1999 г.

8. Павлова, М.: Патентно право, София 2000 г.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

лоялна конкуренция, нелоялна конкуренция, бизнес етика, монопол, Закон за обществените поръчки (ЗОП), Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), нелоялна конкуренция в селското стопанство, интелектуална собственост


Търси за: лоялна конкуренция | нелоялна конкуренция | бизнес етика | монопол | Закон обществените поръчки | ЗОП | Комисия защита конкуренцията | КЗК | нелоялна конкуренция селското стопанство | интелектуална собственост

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker