Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Създаване на програма за тотално качество в българска фирма”

Обект на анализа: програма на фирма „Мигре Куолити Адвъртайзинг” ООД за периода 2008 – 2010 г.

2009 г.

УСЛОВИЯ НА КАЗУСА:

1. Предполага се, че вие трябва да направите стратегическото планиране на тази фирма. Изгответе план (може в табличен вид), в който се планират разходите и ползите за дейностите, свързани с онлайн бизнеса на фирмата. Опишете каква стратегия сте подбрали и защо. 2

2. Използвайте сайта на същата фирма, за да определите задълженията на персонала, отговорен за поддържане на сайта. 6

3. Опишете основните продукти и услуги, които се предлагат онлайн и намерете коментари на купувачи, които са доволни от онлайн търговията. 11

4. Дискутирайте качествата на сайта на тази фирма и дайте препоръки, ако имате, за подобряването му. 13

5. Дискутирайте рекламата в конкретния сайт. 13

6. Участва ли сайта в партньорски програми (афиилиран ли е)? Обяснете вашия отговор. 15

7. Какви възможности за плащане съществуват в разглеждания сайт за електронен бизнес? Как се гарантира сигурността на плащанията?. 16

Използвана литература. 18

1. Предполага се, че вие трябва да направите стратегическото планиране на тази фирма. Изгответе план (може в табличен вид), в който се планират разходите и ползите за дейностите, свързани с онлайн бизнеса на фирмата. Опишете каква стратегия сте подбрали и защо.

Стратегията на фирмата трябва в най-общ план трябва да е насочена към някои основни моменти, а именно: увеличаване на приходите от нови клиенти, увеличаване на продажбите спрямо постоянни купувачи, овладяване на други подобни фирми на пазара, откриване на нови клонове, предлагане на пазара на нови продукти или услуги, инвестиране на доходите и преодоляване на инфлацията; изграждане и усъвършенстване на вече изградения продуктово производствен и обслужващ затворен цикъл на дейност и т.н. Стратегическите цели в най-общ вид трябва последователно да бъдат подредени и степенувани по важност, възможност за изпълнение и други условия, обуславящи степента на възможност за реализация на всеки етап от развитието на фирмата. Нужно е да се изградят тактически цели за краткосрочен период от време, които да подпомагат стратегическите такива.

Стратегическото планиране във фирмата по отношение онлайн бизнеса на този етап включва план на разходите и ползите от самата Програма. Очертават се няколко етапа от реализацията й, за които се отчитат положителните ползи за въвеждащите фирми.

Подготвителният етап включва:

-         дефиниране на стратегически цели, свързани с качеството;

-         обучаване на всички ключови фигури в познаване и прилагане на принципите и методите за работа по качеството;

-         инвентаризиране на информация (маркетингова, нормативна и икономическа) и открояване на три вида проблеми - конкурентни разлики, разлики в стандартите и загуби от лошо качество.

Става дума за усъвършенстване на системата за управление, а не за рушене на структури и прибързани реорганизации. Важно е да се анализира системата за управление от гледна точка на нейната способност да бъде пречка или катализатор на голямата многостранна промяна. С течение на времето Програмата ще навлезе неусетно в съществуващата система за управление и ще я моделира по своята матрица без сътресения, с вътрешното желание на хората да се променят нещата в позитивна посока. Трябва търпение и последователност - всяка организационна промяна среща съпротива, ако е неочаквана и неоценена и поради това нежелана.

Подготвителната фаза ражда предпоставки за успех на Програмата.

Следва етапът Пилотни проекти. Тези проекти решават проблеми, които са:

-         важни ( стопански значими);

-         прости за организиране;

-         лесни (като наличие или достъп до необходимите ресурси).

................................................................................................................................

4. Дискутирайте качествата на сайта на тази фирма и дайте препоръки, ако имате, за подобряването му.

Накратко предпоставките, обуславящи успеха на фирмата (като неимоверно се търси в тях възможностите за риск и неговото контролиране) по отношение качествата на сайта и онлайн бизнес предложенията за фирмена организационна Програма по управление на качеството, обобщени са:

-         Това, че тя се занимава в област, все още нова за българските стандарти и с много големи възможности за растеж и печалба;

-         За това, че фирмата се стреми към дългосрочни контакти с клиентите си, а не краткосрочни такива; цели се и цялостното обслужване на клиентите си и превръщането им от клиенти в лоялни клиенти;

-         За това, че фирмата е изградила пълен и затворен цикъл на производство, дистрибуция и обслужване на своите клиенти;

-         За това, че все още няма много фирми, работещи в тази област и тя няма все още сериозни преки конкуренти, което й дава възможност да бъде лидер в областта на информационните системи и технологии;

-         За това, че самата фирма е изградена много рано като време и сега тя има една сериозна преднина пред останалите, които тепърва ще започват и развиват такъв вид дейност;

-         За това, че разполага с висококвалифициран персонал, който извършва освен дейността по създаване на различните видове продукти, извършва и обучението, както и самата техническа част по изграждането на информационните системи;

-         За това, че фирмата има за свои клиенти много и разнообразни по своя характер институции, фирми и други физически и юридически лица.

...............................................................................................................................

Използвана литература

1.   Боева, Б., „Маркетинг на услугите”, НБУ, София, 1996 г.;

2.   Дуранкев, Б., колектив, Интегрирани маркетингови комуникации, УИ Стопанство”, София, 2003 г.;

3.   Ексадактилос, Н., „Маркетинг на продуктите и маркетинг на услугите”, Пловдив, 2003 г.;

4.   Желев, С., Маркетингови изследвания: методология и организация, УИ Стопанство”, София, 1995 г.;

5.   Моцев, М., Информационни технологии в бизнеса”, НБУ, София, 2003 г.;

6.   Боянов, К., Х., Турлаков, Д., Тодоров, Л., Боянов, Вл., Димитров, В., Желязков; Принципи на работа на компютърните мрежи. Интернет”, 2003 г.;

7.   www.alphaquality.org/bg/biblioteka/u4ebno-metodi4eski-posobiq

8.   www.seo-bulletin.info/page/2/ - 65k

9.   www.mobio.bg/index.php?page=article_list - 36k

...........................................................................................................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Най-новата информация е от 2008 г.

Ключови думи: програма, тотално качество, пилотни проекти, Мигре Куолити Адвъртайзинг, стратегическо планиране, онлайн бизнес, Интернет, сайт, персонал, продукти, услуги, реклама, предимства, недостатъци, партньорски програми, ePay,

 


Търси за: програма | тотално качество | пилотни проекти | стратегическо планиране | онлайн бизнес | Интернет | сайт | персонал | продукти | реклама | партньорски програми | ePay

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker