СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема

Анализ на платежоспособността на „Лейди София“

(2006 г. – 2010 г.)

София, 2011 г.

Съдържание:

Първа глава. 5

Платежоспособността в обхвата на системата за анализ на финансовото състояние на фирмата. 5

1. Същност на платежоспособността. 5

2. Финансовата отчетност – основа за анализ на платежоспособността на фирмата  8

Втора глава. 16

Използването на активите на фирмата - фактор на платежоспособността. 16

1. Дълготрайни активи.. 16

2. Текущи активи. 26

3. Методика за анализ и оценка на платежоспособността на фирмата. 30

3.1. Чистите оборотни капитали като показател за платежоспособността на фирмата  30

3.2. Коефициенти на финансова независимост на фирмата. 34

Трета глава. 37

Анализ на платежоспособността в „Лейди София” АД.. 37

1. Представяне на предприятието. Състояние и перспективи за развитие. 37

2. Анализ на чистите оборотни капитали.. 41

3. Анализ на финансовата независимост. 47

Заключение. 51

Използвана литература:. 52

Приложения. 54

 

Увод

Изборът на темата на дипломната работа е мотивиран от особената актуалност на проблемите, свързани с баланса и финансовата структура на всяко предприятие, и в частност със степента на платежоспособност. Безспорно важни за успешното развитие на фирмата са методите, формите и периодичността на извършване на финансови анализи, както и задълбоченото проучване и оценяване на резултатите от тези анализи и вземането на ефективни управленски решения на базата на направените изводи и установените позитивни и негативни явления и тенденции.

Като се изхожда от тези мотиви и съображения, е формулирана следната изследователска теза:

Платежоспособността е основен показател за оценка на дългосрочната способност на фирмата за обслужване на задълженията с външен характер.

Тази теза следва да се докаже чрез задълбочено проучване, наблюдения и оценки на теоретичната база, свързана с проблемите на финансовата отчетност и финансовия анализ, както и с обстойно запознаване, дефиниране, проучване и анализ на баланса и финансовата структура на конкретна производствена фирма.

В съответствие с темата на магистърския проект и така формулираната изследователска теза са определени обектът, предметът и целта на изследването. Те са дефинирани, както следва:

Обект на изследването:

Финансовото състояние на фирмата.

Предмет на изследването:

Дългосрочната способност на фирмата за обслужване на задълженията с външен характер

Цел на изследването:

Да се развие и приложи технология за анализ и оценка на платежоспособността на фирмата.

Съобразно с темата, обекта и предмета на изследването, за постигане на тази цел, в логическа последователност се разглеждат и представят в теоретичен и практически аспект основните проблеми на финансовата отчетност и на финансовия анализ, насочен към изследване на платежоспособността на фирмата. С оглед на това задачите на изследването са:

1)     Да се представи платежоспособността в обхвата на анализ на финансовото състояние на фирмата.

2)     Да се представи използването на активите на фирмата като фактор на платежоспособността.

3)     Да се избере и опише методика за анализ и оценка на платежоспособността на фирмата.

4)     Да се анализира платежоспособността на „Лейди София” АД.

…………………………………………………………………………………..

Трета глава

Анализ на платежоспособността в „Лейди София” АД

1. Представяне на предприятието. Състояние и перспективи за развитие.

„Лейди София” АД е водещ български производител на дамски чорапи и чорапогащи от полиамид. Продуктовата гама включва над 40 артикула – къси и 3/4 чорапи, чорапогащи, клинове, луксозни чорапи и серия за деца.

Седалището и производствената база на дружеството са в град София. Фирмата има добре развита дистрибуторска мрежа на територията на страната. Изделията на „Лейди София” АД се предлагат в много самостоятелни търговски обекти и в големите вериги магазини. Голяма част от произвежданата продукция е предназначена за износ в Европейския съюз – Великобритания, Швеция, Франция, Кипър и Дания.

Характерно за периода на отчетните 2009 и 2010 г. е изпълнението на задачите, стоящи пред дружеството, на фона на световната финансово-икономическа криза. Усилията на ръководството на фирмата са насочени към трайно стабилизиране на предприятието и избор на печеливша стратегия за преодоляване на негативите от влиянието на кризата. Но през 2010 г. ръководството на фирмата не успява да запази достигнатата през предходните отчетни периоди положителна тенденция за развитие на дейността и стабилно икономическо състояние. „Лейди София” АД приключва отчетната 2010 г. със счетоводна загуба в размер на 124 258,05 лв. В сравнение с предходната 2009 г., когато печалбата на дружеството е 67 941,35 лв., а нетният приход от продажби на продукция за този период е 1 420 хиляди лв., през 2010 г. нетният приход спада на 1 337 хиляди лева.

…………………………………………………………………………………..

2. Анализ на чистите оборотни капитали

Изходните данни, необходими за анализа на оборотните капитали, са извлечени от балансите на „Лейди София” АД за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г. (Приложения 4-8). Следвана е методиката, представена във втората глава на дипломната работа. Изчисленията са извършени по формули 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17 и 2-19. Изходните данни и получените резултати представяме в таблица 3-1.

Таблица 3-1

Изходни данни и получени резултати за анализа на чистите оборотни капитали

Наименование

Източник

Стойност

2006

2007

2008

2009

2010

1

Дълготрайни (фиксирани) активи (в хил.лв.)

баланс

1709

1937

1723

1564

1444

2

Краткотрайни (оборотни) активи (в хил.лв.)

баланс

1327

1493

1650

1841

1832

3

Краткосрочни задължения

(в хил.лв.)

баланс

295

563

201

166

161

4

Краткосрочни вземания

(в хил.лв.)

баланс

503

617

786

741

763

5

Краткосрочни инвестиции

(в хил.лв.)

баланс

0

0

0

0

0

6

Парични средства (в хил.лв.)

баланс

110

210

294

521

456

7

Запаси (в хил.лв.)

баланс

714

666

570

579

613

8

Постоянен капитал (в хил.лв.)

баланс

2674

2865

3171

3239

3114

9

Оборотен капитал (в хил.лв.)

баланс

296

565

202

166

162

10

Активи (обща сума) (в хил.лв.)

баланс

3036

3430

3373

3405

3276

11

Нетни активи

изчисления

2741

2867

3172

3239

3115

12

Чисти оборотни капитали

изчисления

1032

930

1449

1675

1671

13

Коефициент на стабилното финансиране на оборотния актив с чисти оборотни капитали

изчисления

0,778

0,623

0,878

0,910

0,912

14

Коефициент за сравняване на чистите оборотни капитали със запасите

изчисления

1,445

1,396

2,542

2,893

2,726

15

Коефициенти за определяне на степента на обездвижване на постоянните капитали

изчисления

1,565

1,479

1,840

2,071

2,157

16

Коефициент на брутните оборотни капитали

изчисления

0,097

0,165

0,060

0,049

0,049

 

 

Фигура 3-1. Нетни активи

 

Данните в таблицата и графиката отразяват покачване на нетните активи на предприятието през първите четири години от наблюдавания период, като покачването през 2009 г. спрямо предходната 2008 г. е минимално – 67 хил. лв., докато покачването през 2009 г. спрямо началната 2006 г. е с 498 хил. лв. През 2010 г. се наблюдава лек спад спрямо предходната 2009 г. – със 124 хил. лв., но стойността на нетните активи през последната наблюдавана година остава значително над минимума, отчетен през 2006 г., и относително близко до максималната стойност през 2009 г.

…………………………………………………………………………………..

Използвана литература:

1.      Адамов, В., Г. Николов, Управление на парите във фирмата, Свищов, 1994.

2.      Адамов, В. и к-в, Финанси, изд.”Абагар”, В. Търново, 1998.

3.      Адамов,В, Д. Холст, А. Захариев, Финансов анализ, Абагар, В.Търново, 2006.

4.      Адамов,В., Финанси на фирмата, Абагар, В.Търново, 2006.

5.      Александров, С. и к-в, Финансово управление на фирмата, Икономика, труд и право, С., 2000.

6.      Белев, Икономически анализ, прогнозиране и планиране в предприятието, Форком, София, 1998.

7.      Ваклиев, Г., К. Чуков, М. Тимчев, Основи на стопанския анализ на предприятието, Люрен, София, 1992.

8.      Величкова, Н., Статистически методи (Статистически анализ на икономически временни редове), ВИИ „Карл Маркс”, С., 1977

9.      Виноходова, А., И. Марченкова, Методика оценки платежоспособности предприятия (Фундаментальные исследования), М., 2009

10. Вос, Б., Корпоративен анализ, София, 2001

11. Гатев, К., А. Спасов, Д. Радилов, Обща теория на статистиката и икономическа статистика, Наука и изкуство, С., 1989.

12. Динев, Д., Д. Ненков, Финанси на съвременната фирма, DDC, С., 1992.

13. Захариев, А., Динамични измерители на ликвидността на фирмата. Финанси на фирмата, Аскана, С., 1999.

14. Ковалев, В., Финансовый анализ (методы и процедурый), Финансый и статистика, М., 2001.

15. Маринов, Г., Приложна икономика, София, 1997.

16. Михайлов, М. и к-в, Финансово-икономически анализ на предприятието, Стопански свят, Свищов, 1996.

17. Найденов, М., Основи на финансово-икономическия анализ на фирмата, Свищов, 1995.

18. Ненков, В., Финансов анализ на фирмата, Абагар, В.Търново, 1998.

19. Петров, Г., Основи на финансите на фирмата, София, 1997.

20. Пътев, П., Международен финансов мениджмънт, Абагар, В.Търново, 2000.

21. Стоянов, В., Основи на финансите, Галик, София, 1998.

22. Тимчев, М., Финансово-стопански анализ, Тракия-М, София, 1999.

23. Трифонов, Т., С. Трифонова, Финансов анализ на фирмата, Сиела, София, 2001.

24. Трифонов, Т., Счетоводен анализ на фирмата (Управленско счетоводство, част І), Сиела, София, 2000.

25. Трифонов, Т., и к-в, Корпоративни финанси, Тракия-М, София, 1999.

26. Тотев,Т.,к-в, Обща теория на счетоводството, Варна, 1999.

27. Уилиамс, Т., Корпоративни финанси, Хефест, София, 1993.

28. Чуков, К., Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието, Люрен, София, 1997.

29. Закон за счетоводството, www.lex.bg

30. Международни счетоводни стандарти, www.account-bg.info

31. https://public.brra.bg/

32. www.lady-sofia.com/

33. www.otcheti.com

…………………………………………………………………………………..

Темата е изготвена през 2011 г.

Най-новата информация е от 2010 г.

Темата съдържа таблици и графики.

Ключови думи: анализ, платежоспособност, финансово състояние, отчетност, активи, дълготрайни, текущи, чисти оборотни капитали, показатели, коефициенти, финансова независимост, перспективи, баланс, отчет за приходите и разходите


Търси за: анализ | платежоспособност | финансово състояние | отчетност | активи | дълготрайни | текущи | чисти оборотни капитали | показатели | коефициенти | финансова независимост | перспективи | баланс | отчет приходите разходите

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (120 лв)  96.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker