Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Реферат

На тема:

Геоикономика и геополитика на Русия

04.2005г

СЪДЪРЖАНИЕ

Геоикономика и геополитика на Русия 3

Увод 3

1. Икономикогеографското положение и вътрешните предпоставки за развитието на стопанските територии 5

1.1. Размер на териториите 5

1.2. Положението по отношение на суровините за топлоенергетиката, металургията, природните богатства и преработването им 6

1.3. Положението по отношение на населението и неговото разпределение 12

2.Икономико-географско положение и външните предпоставки за развитието на стопанските територии 13

2.1. граници и тяхната проходимост 13

2.2. Положението по отношение на транспортните пътища 15

2.3. Положението на съседите и техния ресурсен икономически и политически потенциал 18

3. Геополитика 19

3.1. Какво изучава геополитиката 20

3.2. Перспективи в геополитиката на Русия и реални геополитически задачи 21

3.3.Световна глобализация 28

Заключение 29

Геоикономика и геополитика на Русия

Увод

Икономикогеографско положение - това е положението на обектите в икономическото и социално пространство отнасящи се един към друг, а така също отнасящи се към границите (държавни, административни и др.). Към  икономикогеографското положение имат отношение някои природни обекти ( не замръзващи морета, плавателни реки, местонаходища на полезни изкопаеми, горски масиви ), които са оказвали, оказват или могат за в бъдеще да окажат влияние на функционирането и развитието на изучаваните обществено географски обекти. Особено важно място в политическите (държавни) граници на  системата натрупвани в определен исторически период на междудържавни отношения, предизвиква необходимостта от използване  на категория политикогеографско ( геополитическо положение) .

Икономикогеографското положение е сложна система в която влизат няколко взаимосвързани компонента.

Главните компоненти в икономикогеографско положение са :

Географското положение включва 3 компонента - физикогеографско положение, икономикогеографско положение и геополитическо положение и обозначава особеностите в положението на страната на физическата, политическата и икономическата карта на света.

Физикогеографското положение на Русия (т.е положението и по отношение на основните природни обекти Земя - континенти, океани, полюси, екватор меридиани) се характеризира с понятието “северност”. Русия е най-северната страна в света. В Русия зад 50° с.ш. се намират 95,1 % от териториите и 83,1% от населението и. Специфичното физикогеографско положение влияе на възможностите за икономическо развитие. На първо място това се отнася за селското стопанство.

В Русия рисковите земеделски зони обхващат около 95% от територията и. “Северността” на Русия налага съществени ограничения на усвоените територии. Грамадни издръжки прави страната  за да може да стопли зданията, да увеличи обема на строителния материал, производството на топли дрехи и обувки, строителство и поддръжка на железопътно транспортната мрежа, поддръжката на инженерните съоръжения и т.н.

Икономикогеографското положение на Русия - това е отношение на каквито и да е места, райони или градове във вътрешната среда, имащи едно или друго икономическо значение.

Компонентите на икономикогеографското положение са : транспортно-географско, промишлено-географско, агро-промишлено и т.н.

Транспортно-географското положение на страната, т.е положението между важните международни транспортни пътища. В Русийската империя и СССР са се характеризирали с това, че са имали 4 достатъчно обширни излаза към световния океан: Балтийски, сформиран през ХVIIIвек , Черноморски от втората половина на ХVIIIвек, Северен ( в Европейските части през XVIвек а в Азиатските през XVIII-XXвек), Тихоокеански (XVIII-XXвек). След разпадането на СССР транспортно-географското положение на Русия както и нейното икономикогеографско положение са значително западнали. Рязко е ограничен изхода към океана от страна на Балтийско и Черно море. Европейската част на страната се отдалечи на 250-1250км на изток от развитите страни. Практически Русия се върна към границите си от XVII до началото на XVIIвек.

Геополитическото положение на Русия е оценка на мястото на страната на политическата карта на света. Тази оценка също се е изменила. В геополитическото положение на Русия през 90те години на XXвек се извършиха следните промени:

  1.  По периметъра на Русия се образуваха нови суверенни държави, в това число 5държави - членове на СНГ и 3 Балтийски държави.

  1.  По отношение на Русия възникнаха близки и далечни граници.

  1.  Образуваха се частично “прозрачни” граници с близко граничещи държави, с 18субекта на федерации, бивши републики в рамките на СССР.

  1.  Беше ликвидирано военното присъствие на Русия в много срани от Европа.

  1.  Блокът на НАТО се разшири на изток, към границите на Русия.

 

  1.  Образува се анклаф - Калининграфска област.

................................

Темата е изготвена 04.2005г.

В темата са посочени 8 източника на информация (web sites) 


Търси за: размери | природни ресурси | население | транспортни пътища | граници Русия | икономически политически отношения със съседни страни | световна глобализация

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker