Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

по:

Устойчиво развитие

на тема:

Замърсяване на атмосферата в България. Иточници и видове. Основни насоки за опазване и почистване

11.2005

Съдържание:

1. ВЪВЕДЕНИЕ 3

2. Строеж и основни свойства на атмосферата. Качествена характеристика 3

2.1. Строеж и основни свойства 3

2.2. Качествена характеристика на атмосферата 5

2.3. Нормативна база и качествена характеристика на атмосферата в България 5

3. Замърсяване и механизми на увреждане на атмосферата 9

3.1. Замърсяване на атмосферата 9

3.2. Механизми на увреждане на атмосферата 10

3.3. Емисии на вредни вещества в атмосферата 12

3.3.1. Серен диоксид (SO2) 13

3.3.2. Въглероден оксид (СО) 14

3.3.3. Летливи органични съеднение 15

3.3.4. Тежки метали 15

3.3.5. Азотен диоксид (NO2) 15

3.3.6. Озон (О3) 16

3.3.7. Прах и фини прахови частици ФПЧ10 18

3.3.8. Сероводород (H2S) 18

3.3.9. Амоняк 19

3.3.10. Кадмий 20

3.3.11. Олово 20

3.3.12. Бензол 21

3.3.13. Стирол 22

3.4. Разрушаване на стратосферния озонов слой 22

3.5. Разрушаване на тропосферния озонов слой 23

4. Основни насоки за опазване и почистване на атмосферата 24

5. Влияние на атмосферното замърсяване върху климатичните именения 26

5.1. Уязвимост към изменение на климата в България 28

5.2. Прогнози на емисиите на ПГ за територията на България 31

  1.  ВЪВЕДЕНИЕ

Замърсяването на атмосферата и изменението на качествения й състав е глобален проблем, предизвикан предимно от повишената концентрация на човешки емисии във въздуха.

Първоначалните хипотези, сочещи още през 60-те години на ХІХ век, че човешката промишлена и селскостопанска активност могат да доведат до систематични изменения в термичната и динамичната структура на атмосферата, са сериозна действителност в началото на 80-те години.2

Днес две десетилетия по-късно този факт е неоспорим. Ето защо, е необходимо да се вземат превантивни мерки за почистване и опазване на атмосферата, за да има бъдеще и за идните поколения.

Целта на настоящата курсова работа е да даде ясна представа за текущото състояние на атмосферните условия в България, както и да начертае, макар и елементарни насоки за подобряване и съхраняване на качествените показатели на атмосферата в страната ни.

  1.  Строеж и основни свойства на атмосферата. Качествена характеристика

  1.  Строеж и основни свойства

Атмосфера-“атмос”-пара,сфера.Това е газовата обвивка на Земята, представляваща  единно цяло с нея и следваща нейното движение.Нейната маса е 5,15.1015t. Обеэпечава възможността за живот на Земята-CO2 за растителния свят, O2 - за животинския свят. Произходът и е вторичен.Дължи се на емисии от литосферата, като в началото са доминирали CO2 и N2 .O2 се е образувал след зараждане на растителността.Началото на този процес е преди 4,5 милиарда години.Атмосферата е  от първостепенно значение и по отношение регулиране климата на Земята.Благодарение на нея се осъществява кръговрата на Земята, регулира се температурата и влагосъдържанието.Също е важен фактор по отношение формиране и изменение на ландшафта.

Съставът на на атмосферата е сравнително постоянен, като постоянните компоненти са: N2 - 78,08% (нереакционно способен), O2 - 20,97% (варира с по 1-2%), Ar - 0,934%. Останалото са другите благородни газове.

От променливите компоненти доминира вод. пара - 4%; O3 - на височина 20-50 км в количество 3.1012кг. В локален мащаб в атмосферата присъстват аерозоли от земен произход, милиони t сажди, димни частици от топлинни агрегати и транспорта, аерозоли от течни кондензати.Присъстват по размери на частиците:малки (<1µm), големи (0,1ч1µm) и гигантски (>1µm). По отношение строежа на атмосферата условно са обособени 5 слоя, от морската повърхност до 2000 км височина.

    -тропосфера - 10ч18км. Това е най- важният за живота слой. Температурата се изменя във височина до 60ЪС , средно с 6ЪС на 10км. Характеризира се с голяма турболентност във вертикална и хоризонтална посока; съдържа 80% от масата на цялата атмосфера. На границата със съседния слой Р от 760 се снижава до 40 mm Hg - стълб. Това е най - -стратосфера -15ч50км. Характеризира се е почти постоянна температура(~ -60ЪС)Атм. Р пада до 0,2 mm  Hg - стълб. Обменът с тропосферата е незначителен.

     -мезосфера - 55ч80 км. Температурата се понижава до -120 ЪС, плътността е незначителна (0,01 mm Hg - стълб). Тук се константира най - масово отразявяне на радиовълните.

    -термосфера - 80ч1000 км; рязко повишаване на температурата до  > 1000ЪС, плътността е незначителна (1,9.10-8mm Hg - стълб). Значителна част от газовите частици са йонизирани.

     -екзосфера - 1000ч2000 км. Тук всички молекули се разпадат (дисипация) и в космоса се емитират основно протонни ядра.

Най - важният защитен слой е озоновият - спиране на смъртоносните ултравиолетови лъчения. Опасните космически лъчения, достигащи Земята в основната си част се обезвреждат при взаимодействие с магнитното поле. Виждат се на север, като северни сияния.

………………………….

Темата е изготвена 11.2005г.

В темата са цитирани източници на информация под черта

Темата съдържа графики

2 “Mesosheric temperature trend. Present status and issues”, Gufran Beig and P. Keckhut


Търси за: качествена характеристика | замърсяване механизми увреждане атмосферата | прогнози емисиите територията България

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker