Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

КУРСОВА РАБОТА

По Индустриална и екологична сигурност

На тема: 

Проблеми на опазване на околната среда в предприятие “АГРОПОЛИХИМ” АД

Спец. ЗНС

Варна, 2007

Съдържание:

1. Същност и значение на околната среда. 2

2. Състояние на околната среда в района на предприятието. 3

3. Замърсяване на компонентите на околната среда. 4

a. Внедряване на системи за управление на качеството ISO 9001. 5

b. Отдели, занимаващи се с околната среда, безопасността и здравето при работа. 9

4. Закони за подобряване на състоянието. Разработване и внедряване на екологични проекти. 10

Литература: 11

………………………………….

Легално определение на основните институти на екологичното право са два в допълнителните разпоредби на параграф 1 на Закона эа опазване на околната среда (ЗООС, 1991 г.). По смисъла на този закон:

1) околна среда е комплекс от естествени и антропогенни фактори и елементи, които се намират в състояние на взаимна зависимост и влияят върху екологичното равновесие и качеството на живота,  здравето на хората, културното, историческото наследство и ландшафта.

2) опазването на околната среда е дейност, която е насочена към предотвратяване на деградацията на околната среда, нейното възстановяване, запазване и подобряване, и включва събирането на информация и контрол за състоянието и предварителната оценка на въздействието върху  околната среда на проектираните дейности.

3) природните ресурси са частите на органичната и неорганичната природа, които се използват или могат да бъдат използвани  от човека за  задоволяване на неговите нужди.

………………………

“АГРОПОЛИХИМ” АД е член на ACID & FERTILIZERS GROUP, водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове и соли на Балканския полуостров.

Компанията е разположена в град Девня, Североизточна България в непосредствена близост до брега на Черно море. АГРОПОЛИХИМ се намира до пристанище Варна Запад и има директна връзка с националната железопътна мрежа.

Химически торове в "Агрополихим" започват да се произвеждат през 1974 г. Три години по-късно комбинатът се разделя на два отделни завода - за производство на азотни и на фосфорни торове. През 1988 г. двата завода се обединяват в един - "Торове". Три години по-късно предприятието е преобразувано в търговско дружество "Агрополихим", собственост на държавата, а през 1998 г. е учредено акционерно дружество. През октомври 1999 г. Acid&Fertilizers, USA, купува 63% от капитала на дружеството от Агенцията за приватизация. Acid&Fertilizers е джойнт венчър между Davenport industries и Umicore. В момента Acid&Fertilizers group притежава 97% от "Агрополихим" АД.

………………………………….

Въздухът, водите и почвата са трите основни компонента на екосферата и затова законодателството е съсредоточено в посока тяхното опазване, но тъй като между тях има определени различия, то и законодателството е също диференцирано.

…………………………...

Опазването на околната среда се превърна в проблем с глобална значимост за всички бизнес организации, независимо от предмета на тяхната дейност, поради нарастващото замърсяване и използване на невъзстановими ресурси. Все по-често клиентите предпочитат продуктите на организации, които демонстрират отговорно отношение към опазването на околната среда. Съществуват стандарти, методи за контрол и нормативни разпоредби, които са разработени и установени с цел намаляване и предотвратяване на замърсяването, причинено от производствените и промишлените дейности. В глобален аспект, най-ефективният метод за контрол е въвеждането на Система за Управление на Околната среда, съобразно изискванията на международния стандарт ISO 14001.

Литература:

  1.  Близнаков, Г., Митов, И., „Въведение в химичните проблеми на околната среда”, Изд. АИ Проф. Марин Дринов, 2001.
  2.  Матев, И., Ганева, Д., Ганев, Д., „Екология с основи на биогеографията и опазване на околната среда”, Изд. Пенсофт, 2004.
  3.  Закон за опазване на околната среда, Изд. Нова звезда, 2001.
  4.  Божанов, С., „Законодателна уредба в областта на околната среда”, Изд. Арго Пъблишинг, 2006.
  5.  Стоянов, С., „Химически вещества в околната среда”, Изд. Пенсофт, 1999.
  6.  Василев, Г., „Химия и опазване на околната среда”, Изд. УИ „Св. Кл. Охридски”, 2001.
  7.  Филева, П., Тужаров, Х., „Тотално управление на качеството”, Изд. Асеневци, 2007.
  8.  Костов, Д., „Управление на качеството”, Изд. Пенсофт, 1999.
  9.  Стефанов, Н., „Управление на качеството”, Изд. Сиела, 2001.
  10.  http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/about.html - Изпълнителна агенция по околна среда

Темата е разработена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

околна среда, природни ресурси, „Агрополихим”, стандарти за качество, условия на труд, ресурси, предприятие, опасни вещества, отпадъци


Търси за: околна среда | природни ресурси | стандарти качество | условия труд | предприятие | опасни вещества | отпадъци

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker