Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

КУРСОВА РАБОТА

По Индустриална и екологична сигурност

На тема: 

Проблеми на опазване на околната среда в предприятие “Дънди Прешъс Металс

Спец. ЗНС

Варна, 2007

Съдържание

Закон за опазване на околната среда 2

1. Състояние на околната среда в района на предприятието. 3

2. Замърсяване на компонентите на околната среда. 5

a. Внедряване на системи за управление на качеството ISO 9001. 5

b. Внедряване на системи за управление на околната среда ISO 14001. 6

c. Отдели, занимаващи се с околната среда, безопасността и здравето при работа. 10

3. Закони за подобряване на състоянието. Разработване и внедряване на екологични проекти. 12

Литература: 13

……………………………..

Компанията "Дънди Прешъс Метълс" е създадена през 1983 г. като затворена инвестиционна компания, която предоставя възможност на инвеститори да влагат средства в управляван портфейл, включващ предимно инвестиции, свързани с благородни метали и други полезни изкопаеми. На 15 април 2004 г. в Торонто акционерите на компанията заявяват съгласието си "Дънди Прешъс Метълс"4 да се трансформира от затворена инвестиционна компания в ефективна златодобивна компания. Преструктурирането осигурява опростена организационна и дялова структура със силен управленски екип. "Дънди Прешъс Метълс" е стабилна и добре финансирана компания с нетна стойност на активите 315 млн. канадски долара и финансови средства в размер на 80 млн. канадски долара. Активите в България формират основата на бъдещите дейности на "Дънди Прешъс Метълс", които са добив на злато в Челопеч, Ада Тепе и проучвателни работи в Родопите.

………………………………

a. Внедряване на системи за управление на качеството ISO 9001.

Разработването и внедряването на Системи за управление на качеството се основава на следните международни стандарти:

 1.  БДС EN ISO 9000:2000 - Системи за управление на качеството - Основни положения и речник.
 2.  БДС EN ISO 9001:2000 - Системи за управление на качеството - Изисквания.
 3.  БДС EN ISO 9004:2000 - Системи за управление на качеството. Ръководство за подобряване на резултатите.
 4.  БДС EN ISO 10013:2001 - Указания за разработване на наръчници по качеството.
 5.  БДС EN ISO 19011:2004 - Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната.
 6.  Закон за измерванията.

Всяка организация, която е решила да се сертифицира по ISO 9001:2000 трябва да внедри система за управление на качеството, която да е в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000. След като системата бъде внедрена, за да може да започне сертификационния процес, системата трябва да бъде развивана и проверявана, да притежава достатъчен обем доказателства, които ще бъдат използвани при сертификацията. Необходимо е да са били проведени вътрешни одити и прегледи от ръководството.

………………………….

Чрез сертификацията по ISO 14001:1996 фирмата доказва и демонстрира своята отговорност за запазване на околната среда за нашите деца. Наблюдението и измерването на основните характеристики помага на висшето ръководство да работи по-ефективно. Ефективният контрол и действията обуславят развитието на фирмата. Провежданият преглед от ръководството осигурява нужната информация на висшето ръководство относно дейността на фирмата.

Намаляването на отпадъците и подобреният контрол върху суровините и енергията води до по-малки режийни разходи и съответно увеличава печалбата. Подобрява се оперативната дейност чрез анализ на оперативните процеси.

………………………..

Смъртоносното действие на цианидите се дължи на блокиране на достъпа на кислород до клетките. Признаците включват учестено дишане, тремор, поразяване на нервната система и впоследствие смърт. Хронични симптоми са загуба на тегло, поразяване на щитовидната жлеза и поразяване на нервната система.

Литература:

 1.  Близнаков, Г., Митов, И., „Въведение в химичните проблеми на околната среда”, Изд. АИ Проф. Марин Дринов, 2001.
 2.  Матев, И., Ганева, Д., Ганев, Д., „Екология с основи на биогеографията и опазване на околната среда”, Изд. Пенсофт, 2004.
 3.  Закон за опазване на околната среда, Изд. Нова звезда, 2001.
 4.  Божанов, С., „Законодателна уредба в областта на околната среда”, Изд. Арго Пъблишинг, 2006.
 5.  Стоянов, С., „Химически вещества в околната среда”, Изд. Пенсофт, 1999.
 6.  Василев, Г., „Химия и опазване на околната среда”, Изд. УИ „Св. Кл. Охридски”, 2001.
 7.  Филева, П., Тужаров, Х., „Тотално управление на качеството”, Изд. Асеневци, 2007.
 8.  Костов, Д., „Управление на качеството”, Изд. Пенсофт, 1999.
 9.  Стефанов, Н., „Управление на качеството”, Изд. Сиела, 2001.
 10.  http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/about.html - Изпълнителна агенция по околна среда

Темата е разработена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

околна среда, природни ресурси, „ Дънди Прешъс Металс”, „Челопеч Майнинг”, стандарти за качество, условия на труд, ресурси, предприятие, опасни вещества, отпадъци, OHSAS, ISO


Търси за: околна среда | природни ресурси | стандарти качество | условия труд | предприятие | опасни вещества | отпадъци | OHSAS | ISO

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker