Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Шуменски университет

"Епископ Константин Преславски"

КУРСОВА РАБОТА

по

Демография

на тема:

Текуща демографска статистика. История и отчитане на раждаемостта, смъртността, браковете, разводите, миграцията

спец. Социални дейности

Шумен, 2005 г.

Съдържание:

1. Текуща демографска статистика 3

2. Демографска статистика на РБългария 4

3. Основни демографски проблеми в РБългария 6

3.1. Общо и относително намаляване на населението на страната за всички години след 1990. 6

3.1.1. Децата са на изчезване 7

3.1.2. По-висока смъртност 8

3.2. Вътрешна и външна миграция. 8

3.3. Възрастова структура. 11

3.3.1. Българското население застарява 11

3.3.2. Българското население застарява 13

3.3.3. Браковете намаляват 13

3.3.4. Разводите също намаляват 13

3.4. Етническа структура. 14

4. Евродемография 14

5. Заключение 15

Използвана литература: 16

…………………………

Достигнатото равнище на раждаемостта през 1997 г. (7,7 живорордени на хиляда) е най-ниското демографско развитие на България досега, а регистрираното през 2000 г. (9,0 ‰) е все още далеч от това през 1980 г. - 14,5 ‰. В същото време се задълбочава тенденцията към увеличаване на общата смъртност. От 12,9 ‰ през 1993 г. коефициентът на общата смъртност достига 14,7 ‰ през 1997 г., а през 2000 г. е на равнище около 14 ‰. Коефициентът на естествен прираст е с отрицателни стойности за всички години след 1990 г. и в абсолютни цифри намалението на числеността на населението възлиза на 337 хил. души.

3.1.1. Децата са на изчезване

Понятието „раждане“ означава завършване на бременност, която има за резултат раждане на дете. То включва ражданията на живородени и мъртвородени деца, от които се изключват абортите.

В показателя „раждания” се включва броят на живородените и мъртвородените деца, а не случаите на раждания, които могат да бъдат с едно, две или повече деца.

За живородено се смята дете, което при завършване на бременността, независимо от продължителността Ј, е с тегло 1 000 или повече грама и е дало признаци на живот. Признаците на живот са дишане, сърдечна дейност, пулсация на пъпната връв или волево движение на мускулите. При наличието на един от тези признаци се смята, че детето е родено живо.

Родилен плод с тегло по-малко от 1 000 грама, се приема за живородено, ако е преживял 6-ия ден от раждането си.

За мъртвородено се смята дете, което при завършване на бременността не е показало признаци на живот и дължината му е 35 и повече сантиметра или бременността е продължила не по-малко от 28 седмици. Към мъртвородените деца не се отнасят абортите, които представляват преждевременно прекратяване на бременността по изкуствен или естествен начин.

………………………………………

Населението на България продължава да застарява в резултат на неблагоприятните тенденции в развитието на демографските процеси през последните три десетилетия. Към 1 март 2001 г. делът на населението под 15-годишна възраст намалява до 15,2 % от цялото население, а този на лицата над 65 години се увеличава с 2,7 процентни пункта - до 17,4 % от населението. Населението в трудоспосебна възраст се очаква да намалее с 9,2 %, а делът му (с 1,4 процентни пункта) - до 66,4 %. Броят на лицата над трудоспособна възраст се очаква да нарастне с 10,9 %, а делът им се очаква да се увеличи с 3,3 процентни пункта и да достигне 20 % от населението.

Данните за основните демографски характеристики и тяхната промяна за последното десетилетие са представени в Таблица 4. Тези данни са резултата от изследване, направено на 20. 04. 2004 г. от Alpha Research.

…………………………..

Според първите демографски оценки за 2003 г. към 1 януари 2004 г. населението в Европейския съюз е 380,8 милиона души. Населението на еврозоната е изчислено на 306,9 милиона, а това на десетте присъединяващи се страни - на 74,1 милиона души.

Броят на жителите в Европейския съюз е нараснал с 3,4 на 1000 жители през 2003 г. вследствие на естествения прираст и нетната миграция, възлизащи съответно на +0,8 % и +2,6 %. От друга страна, и въпреки нетната миграция (+0.4 %), в присъединяващите се страни населението е намаляло с 0,8 %, което се дължи на отрицателния естествен прираст от 1,2%.

Естественият прираст на населението (раждаемост минус смъртност) в Европейския съюз се очаква да намалее от +309 000 за 2002 г. на +294 000 за 2003 г., а нетната миграция също трябва да намалее от +1 260 000 през 2002 г. на +983 000 през 2003 г. Общо населението на Европейския съюз през 2003 г. се е увеличило с 1 276 000. Тенденцията съответства на последните няколко години, но е все още скромна в сравнение с растежа през петдесетте и шестдесетте години.

Използвана литература:

1. Статистически годишник 2002, НОИ.

2. http://www.noi.bg

3. http://bg.wikipedia.org/wiki/Демография

4. http://bg.wikipedia.org/wiki/Брак

5. http://bg.wikipedia.org/wiki/Имиграция

6. http://bg.wikipedia.org/wiki/Миграция_(хора)

7. http://bg.wikipedia.org/wiki/Преброяване_на_населението_в_България

8. http://bg.wikipedia.org/wiki/Семейство

Темата е изготвена 2005 г.

Темата съдържа таблици и статистически данни за периода 1990 - 2001 г.

Ключови думи:

миграция, брак, демография, преброяване, разводи, смъртност, раждаемост, прираст, население, етническа група


Търси за: миграция | брак | демография | преброяване | смъртност | раждаемост | прираст | население | етническа група

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker