Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Киевски славистичен университет

РЕФЕРАТ

По Икономика

На тема:

Човешки фактори в примитивната икономика

спец.: Финанси и кредит

2008 г.


Съдържание:

Теоретико-методични въпроси на геоикономиката 2

Човешки фактори в примитивната икономика 15

Безработица 19

Причини за възникване на безработицата. 21

Видове безработица. 21

Използвана литература 27


………………………………..

Геоикономиката изучава единството и взаимодействието между човешкото общество и природата в света. Геоикономиката изучава човешките, природните, социално- икономическите ресурси и развитието и териториалното разположение на отраслите на стопанството в света.

В света съществуват големи различия в териториалното разпределение на природните условия и ресурси, и трудовите ресурси. Общественото разделение на труда е процес на непрекъснато обособяване на различни видове обществен труд.

При първообщинния строй се проявява - според пола и възрастта: мъжете се занимават с лов и риболов, а жените - със събиране на плодове. Към разделение на труда - отделянето  на скотовъдството от земеделието се поставя се началото на частната собственост. В резултат на това проявява второто голямо разделение на труда - отделянето на занаятите от селското стопанство. На пазара стоките се предлагат от търговците, т.е. на лице е третото разделение на труда - обособяването на търговията като самостоятелен стопански отрасъл. По същото време в началния период на капитализма, машинното производство се отделя от селското стопанство и се обособява в самостоятелен отрасъл. Това е четвъртото голямо разделение на труда. Появата на класата на занаятчиите, търговците и промишлените работници довежда до обособяване на градски населени места.

Общественото разделение на труда в своето развитие се проявява в две основни форми: отраслово и териториално. При отрасловото разделение на труда се постига обособяване на различни отрасли от сферата на материалното производство и непроизводствената сфера. В резултат на отрасловото разделение па труда се формира отраслова структура на стопанството.

............................................

Средната гъстота на населението на планетата е 44,3 души/км2. Тя е твърде неравномерна както по континенти, така и по страни. Средната гъстота на населението е само показател за населеността на определена територия. В действителност такава гъстота не съществува. Гъстотата на населението твърде много зависи от природните условия (повърхнина, климат, води, почви, естествена растителност, полезни изкопае ми),от географското положение, от характера на стопанството, от историко-географските условия.

Общо в света се очертават 3 района на голяма концентрация на населението: Източна и Югоизточна Азия, Западна Европа и североизточната част на САЩ. Очертават се райони с малка гъстота на населението - Централна и Северна Азия, Австралия и Нова Зеландия, Канадския Север, големите пустини.

Естественото възпроизводство на населението и единство от три негови форми на движение - социална, естествено и пространствена. Възпроизводство означава естествена смяна на поколенията на родителите с поколенията на децата, които са елементи на естественото движение на населението. При естественото движение на население децата заменят прародителите.

……………………………..

Възрастовата структура на населението има много важно значение за стопанското равнище на държавата. От нея зависят броят на трудовите ресурси и на икономически активното население. Върху възрастовата структура на населението оказват влияние както чисто демографски, така и социално-икономически и военнополитически фактори. От тях най-голямо значение имат раждаемостта, смъртността, механичното движение на населението, продължителността на живот, войните.

Населението обикновено се разделя на три основни групи: поколение на децата (до 14 г.), поколение на родителите (15 до 49 г.) и поколение на прародителите (над 50 г.). населението  може да бъде разделено и според неговите трудови възможности. Населението в трудоспособна възраст е от 14 до 55 год. за жените  и от 14 до 60 г. за мъжете. Над тези години населението се смята, че е в надтрудоспособна възраст.

Според възрастовата група на населението им страните могат да се разделят на две групи: а) страни разполагащи с висок относителен дял на население в подтрудоспособна и в трудоспособна възраст; б) страни, разполагащи с висок относителен дял население в надтрудоспособна възраст. В тази група страни намалява делът на населението под 14 г.

Използвана литература

  1.  Човешки фактори в примитивната икономика
  2.  Интернет

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Темата съдържа формули.

Ключови думи:

теоретико-методични въпроси на геоикономиката, геоикономика, човешки фактори, трудов пазар, безработица, безработица, занаятчийство, разпределение на труда, раса, брачност, разводимост, раждаемост, смъртност, политически фактори, демографски фактори


Търси за: човешки фактори | трудов пазар | безработица | занаятчийство | разпределение труда | раса | раждаемост | смъртност | политически фактори | демографски фактори

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker