Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Нов български университет

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

България и Словения - икономически и политически отношения

2005 г.


Съдържание:

1. Република Словения /Slovenia/ 3

2. Икономически и политически отношения между Република България и Република Словения. 5

2.1. Словенски инвеститори в България: 7

2.2. Текущи инвестиционни проекти /за 2005 г./: 7

2.3. Търговски стокообмен България - Словения през 2003-2005 г. 8

3. Износ на България в направление Словения 9

3.1. Главни словенски вносители от България през 2003 г. 10

3.2. Водещите износители от България 10

4. Внос на България от направление Словения 11

4.1. Главни словенски износители за България през 2003 г. 11

Заключение 11

ПРИЛОЖЕНИЯ 13

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 16


…………………………………………..

2. Икономически и политически отношения между Република България и Република Словения.

През последните години бяха реализирани много контакти на всички нива, между всички власти /политическа, икономическа, законодателна, социална, културна и т.н./ на двете страни. Този диалог се отрази много ползотворно върху двустранните икономически отношения. В резултат от диалога, от активните контакти между икономическите субекти през 2004 г. стокообменът надхвърли 100 млн. долара, което е рекордно за двустранните отношения. Рекордна е и сумата на словенските инвестиции в България за 2003 г. Те многократно надхвърлят досегашните равнища, но в отношенията и преговорите се отриват и допълнителни възможности: първо - в ускоряване на работата по някои подготвяни отдавна договорености в сферата на туризма, транспорта, далекосъобщенията, социалното осигуряване; второ - в насърчаването на преките контакти между икономическите субекти, и особено между търговско-промишлените палати, най-вече в активния обмен на взаимна информация.

Тук трябва да се споменат и политическата подкрепа, която Република Словения оказа във връзка с по-бързото пълноправно членство на България в Евросъюза още през 2007 г. и ясните гаранции и подкрепа в това нашата страна да не се разглежда заедно с Румъния, както и да изчаква Хърватия, която тепърва през 2005 г ще започва преговори по отделните глави за членство в ЕС.

В сферата на културата има много добра база за взаимодействие. България беше от първите страни, които подкрепиха словенската идея за форум на славянската култура.. Много добри са взаимоотношенията и между висшите учебни заведения, например между Софийския университет и този в Любляна.

В сферата на търговията и инвестициите България поне до 2002 г. не е била в обсега на полезренеието на големите словенски компании и финансови и инвестиционни дружества. Това тогава се е дължало на строго следваната в Словения тенденция да се инвестира предимно в приоритетни за страната пазари, на които да се възвърнат стари позиции, загубени от войните 1992 - 1998 г. /Хърватия, Сърбия и Черна Гора, Македония/.

…………………………………………………..

3. Износ на България в направление Словения

Предвид на високата конкурентност на германския пазар, структурата на българския износ разкрива в голяма степен износния потенциал на страната ни, като промените в износната листа отразяват напредъка на българската икономика в посока на нейното преструктуриране и модернизация. През последните години е налице тенденция на постепенно нарастване на дела на стоките с по-висока степен на преработка в българския износ, което показва наличието на положителни тенденции в българската икономика, въпреки относително бавния темп на тяхното осъществяване. През 2003 г . износът на облекла съставлява 30.4% от българския износ за Словения. Делът на тази стокова група е с тенденция на нарастване след 2000 г. Достигнатият дял в българския  износ е значителен и има важна роля за натоварване на производствените мощности в страната. Втора по значение стокова група в български износ е тази на електрическите машини - 8.5%, с тенденция на постоянно нарастване през последните години. Трета по значение стокова група в износа за Словения през 2003 г. са машините и апаратите, които съставляват 6.5% Други по-важни позиции в българския износ са корабите (1.7%), също черни и цветни метали, вина , тютюн, мебели. Следователно около 1/5 от българския износ за Словения са промишлени стоки с относително висока степен на преработка, над 1/3 от износа е представен от потребителски стоки. Прави впечатление отсъствието на износ на традиционните за България стоки на хранително-вкусовата промишленост, което разкрива нуждата от повече инвестиции в отрасъла с цел повишаване на неговата конкурентност. Новите двустранни отношения между България и Словения в търговията ще затвърдят позициите на двете страни във взаимната им търговия.

…………………………………………..

Заключение

В заключение може да се спомене, че отношенията между Република Словения и Република България се движат в много добра насока в периода преди членството на България в ЕС, като подкрепата, която оказва в случая Словения е от много важно значение за по-бързото ни присъединяване. Двустранният диалог способства за по-добрият стокообмен, за бъдеци стретегически инвестиции между двете държави, в активна законодателна подкрепа и съдействие, в културния и социалния обмен между двете страни. България има какво да научи от Словения, която е една от най-бързо и динамично развиващите се страни в Европа и ЕС от 2002 г. насам.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  http://www.borza.org - на английски език;
  2.   http://www.gzs.si - на английски език, в секциятаBusiness Proposals from Slovenia
  3.  www.gov.si/mzz - Министерство на Външните Работи на Република Словения;
  4.  Доклад на Агенцията за насърчаване на търговията между България и Словения; март 2004 г.
  5.  www.investslovenia.com
  6.  Съвместна пресконференция на президента на Република България Георги Първанов и президента на Република Словения Янез Дърновшек на 26.10.2004 в столицата Любляна.

Темата е изготвена 2005 г.

Темата съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

икономически и политически отношение между България и Словения, словенски инвеститори в България, инвестиционни проекти, търговски стокообмен, износители и вносители


Търси за: икономически политически отношение между България Словения | инвестиционни проекти | търговски стокообмен | износители вносители

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker