Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

Реферат

на тема:

 

Големите миграции в света

 

 

дисциплина: „Геодемография”

 

                                                                                                                                                    

 

2008

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Увод. 3

1. Същност на миграцията. 4

2. Причините (мотивите) за мигриране на населението. 5

3. Основни понятия при изследване на миграцията на населението. 6

4. Дефиниране на базовите понятия. 8

5. Видове миграции. 9

6. Теории и модели за изучаване на миграциите на населението. 12

7. Исторически преглед на миграциите в света. 18

8. Миграционна политика на Европейския Съюз. 24

9. Идентификация и класификация на основните групи мигранти. 29

10. Системи за регистриране на данни за външната миграция. 32

11. Значение на миграциите. 42

БИБЛИОГРАФИЯ.. 43

 

 

Увод

 

През последните десетилетия очевидна става тенденцията на прогресивно увеличение обема на световните миграционни потоци. Причините за това с основание се търсят и намират в икономическите различия между развитите и развиващите се страни и демографските промени, поставени на сцената на фона на търговските и политически проблеми, институционалната неустойчивост и подкрепени от стимулиращата одобрителност на улесняващите комуникации и транспорт. В наше време над 175 милиона души живеят постоянно извън своята родина. Основно миграциите са от изостаналите региони на света към развитите и високоразвитите страни. В Западна Европа имигрантите са около 56 милиона, а в Северна Америка те са близо 41 милиона. Всеки 10- ти гражданин на развита страна е пришълец. Много бързо нараства и броят на бежанците. По данни на Женевския офис на Международната организация на бежанците в началото на новия век те са около 16 милиона души. Именно тези цифри правят темата за миграциите много актуална. Миграцията се превръща в заплаха, която основателно представлява ако не първата, то една от първите точки от дискусионната програма на Европейския съюз. Контролирането и ограничението й са необходимо условие за стабилност и, следователно, са в интерес на всички страни членки на ЕС. Това във висша степен се отнася и за опазването на социалната сплотеност. В своето заключение от декември 2006 година Европейският Съвет подчертава значението на този проблем и насочва вниманието към предизвикателствата и промените, с които той е свързан.

…………………………………………….

8. Миграционна политика на Европейския Съюз

 

Един от водещите политически приоритети на Европейския съюз е приемането и прилагането на ефективна и ориентирана към бъдещето европейска миграционна политика, която облагодетелства както държавите - членки на ЕС и техните граждани, така и мигрантите. Миграционната стратегия на Европа покрива политически области като нуждите на пазара на работна ръка в Европа, демографските промени, интеграцията на имигрантите във все по-мултикултурните и мултиетническите общества и борбата срещу нелегалната имиграция, като в същото време гарантира сигурни условия за свободно движение на гражданите на Съюза. За да подкрепи политиките, които се изправят пред  тези сложни предизвикателства, ЕС трябва да създаде специална платформа, където научните изследвания се фокусират върху променящите се нужди, свързани с изготвянето на политики в областта на управлението на миграцията. Именно в тази перспектива заместник-председателят на Комисията Фратини подкрепя създаването на Европейски център за миграционна политика (ЕЦМП), чието откриване е предвидено за началото на есента на 2008 г.

След края на Втората Световна Война, когато страните участнички са поставени пред необходимостта от следвоенно възстановяване. Но политическата и финансова немощ на Западна Европа не оставя друг избор, освен създаването на единна организация.

………………………………………………

9. Идентификация и класификация на основните групи мигранти

 

"Кой (кое лице) е международен мигрант?". "На този въпрос няма прост отговор и част от причините за това, статистиката на международната миграция да не може да даде такъв отговор, се състои в това, че група хора, идентифицирани като международни мигранти, се различават не само в различните страни, но и между различните източници на информация вътре в една страна, а понякога дори в един и същи източник на данни, но в различно време"

Международните експерти препоръчват различни подходи за установяването на международните мигранти. В някои отношения те имат твърде общи неща, що се отнася до концептуал­ните понятия, а съществено се различават при разработването на критерийната система за идентификация на мигрантите. На тази основа могат да се определят две основни направления за работа по създаването на системата за идентификация. Първото направление предполага създаването въз основа на общи принципи на набор от критерии, на които човек следва да отговаря, за да бъде класифициран като мигрант. Второто направление предвижда въз основа на използвани от страните идентификационни процедури да се разработят работни определения и концепции. Няма в международните Документи обосновани предпочитания към един или друг подход. Както обикновено в такива случаи, като изход в научните дискусии се препоръчва т. нар. смесен подход. Конкретно за случая комбинираното използване на двата подхода не е лишено от логика. Един такъв модел позволява с признаването на определени критерии за нормативи да се създават условия за сравняване на реалната практика и ако съществуващата статистика не й съответства, то да се направят промени с цел да се получат по - добри измервания, съответстващи на нормативната концепция, стига това да не подменя природата на съвкупностния подход. Естествено прилаганите в отделните страни работни процедури могат да се отчитат при разработването на нормативната концепция.

…………………………………………..

Миграцията на населението е имала и продължава да има важно значение за развитието на човечеството. Благодарение на нея са усвоени всички годни за стопанско използване територии на планетата, осъществени са по- рационални географски и структурни промени в населението, извършено е адаптиране на човека към природните условия. Под нейно влияние в далечното минало са възникнали основните и междинните човешки раси и е формиран съвременният етнически състав на цели континенти, страни и райони (например основното население на Америка, Австралия, Сибир са потомци на мигранти).

Миграцията на населението е свързана и с редица негативни процеси и явления. В районите с масов приток на население тя често предизвиква свръхнаселеност, безработица, пренатоварване на социалната инфраструктура, влошаване на екологичната среда, съсредоточаване на фиминални елементи и пр. От друга страна, районите с масови изселвания са подложени на депопулация, демографско остаряване, ограничаване на естествения прираст, феминизация, нежелателни промени в етническия състав, деградация на селищната мрежа и редица други негативни последици.

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

1.      Докова, Соня - Геодемография (лекционен курс), изд Тракия- М, 2008г.163с

2.      Калчев, Йирдан - Външната миграция на населението в България, изд. “Дунав прес”, 231с.

3.      Миграционни движения на българите в три тома: Том първи 1978-1912, Уни. Изд “Св. Климент Охридски”, 1993г.

4.      Мичев, Николаай - География на населението на света, Уни. Изд. “Епископ Константин Преславски”, 2003г, 155с.

5.      Славейков, Петър - География на населението и селищата, Уни. Изд. “Св. Св Кирил и методи”, Велико Търново, 1995г., 275с.

6.      http://financebg.com/ - Доклад на Световната банка за миграцията от Източна Европа и Централна Азия

7.      http://ec.europa.eu/bulgaria - Миграцията и средствата от миграцията са важни за стимулирането на растежа в България.

8.      http://raltchev.info/?p=385 - Имиграционна политика на Европейския съюз

9.      http://www.vi-books.comБекярова, Наталия- Демография и сигурност, Военно издателство, 2004г.

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

миграция, геодемография, мигриране на населението, миграционна политика, демографски промени, организация на бежанците, етнически състав, миграционни движения на българите, управление на миграцията

 

 

 


Търси за: миграция | демографски промени | организация бежанците | етнически състав | управление миграцията

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker