Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Урбанизация на град Пещера

София, 2006 г.


Съдържание:

1. Обща характеристика на населението на област Пазарджик 3

2. Население 5

3. Обща характеристика на град Пещера 8

3.1. SWOT анализ 9

4. Демографски характеристики на град Пещера 10

5. Икономически фактори 12

5.1. Развитие на отделните отрасли в общината 12

5.2. Състояние на инфраструктурата като отношение към развитието на демографската структура в региона. 13

6. Финансови фактори 14

7. Демографска характеристика на района 14

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 17


1. Обща характеристика на населението на област Пазарджик

Община Пещера попада териториално в пределите на област Пазарджик, като от важно значение е практическия анализ на демографската структура на общината и региона относно цялостното развитие на областта и мерките и начините за създаване на цялостна стратегия за развитие на икономиката в тези райони с оглед привличане на нови заселници и стабилизиране на демографската структура, която през последните години показва огромен брой изселници, предимно към големите градове и в частност близостта до град Пловдив и към столицата.

В практическия анализ са представени част от данните на НСИ по отношение демографското развитие на област и община Пазарджик за периода 1998-2005 г.

……………………………………

Територията на общината е 17 472 ха, от които 10 031 ха са земеделски фонд, 7 001 ха - горски фонд, 440 ха - регулационни територии на населените места.

В района на община Пещера са установени запаси от нерудни полезни изкопаеми - мрамор, гранит, варовик. Находищата не са напълно проучени.

В землището на с. Радилово е имало три кариери за трошен камък, които са експлоатирани в миналото, рекултивация не е извършена и в момента се ползват като депа за твърди битови отпадъци.

В землището на с. Капитан Димитриево се експлоатират три кариери за трошен камък и мозайка.

При добивните работи на кариерите са нарушени около 220 дка площи.

Община Пещера е част от новосъздадената Пазарджишка област и има важна роля в развитието й.

………………………………………

Установена е тенденция на увеличаване заболелите от захарен диабет, причините за това са комплексни - начина на живот, стреса и не на последно място факторите на околната среда. 

Отчитайки статистическите данни за заболеваемостта на населението в Община Пещера в бъдеще здравеопазването ще акцентира на профилактичната дейност и диспансеризирането.

Община Пещера е сред общините с ниска безработица - под 10%. Не разполагаме с данни за средните месечни доходи на населението. Основният поминък на населението се осигурява от промишлеността - големите, средни и малки предприятия в региона. При съвременния преход към пазарна икономика голяма част от предприятията се характеризират с относителна стабилност.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Светла Тошкава - “Икономически теории; основни икономически пазнания”; НБУ, 1998 г.
  2.  Митко Генешки - “Регионална икономика”; Лиа, 1995 г.
  3.  Стефчо Димитров - “Акценти в регионалното планиране”; УАСГ, 2000 г.
  4.  Атанас Гочев - “Конкурентни предимства на регионите”; София, 2002 г.
  5.  Людмил Георгиев - “Регионална икономика”; НБУ, 1997 г.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

SWOT анализ на град Пещера, характеристика на населението на област Пазарджик, демографски характеристики, икономически фактори - отрасли и инфраструктура, финансови фактори


Търси за: характеристика населението област Пазарджик | демографски характеристики | икономически фактори отрасли инфраструктура | финансови фактори

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker