Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Опазване на околната среда от замърсяване с отпадъци

 

 

 

2007 г.


Съдържание:

 

1. Проблемът с отпадъците – основен европейски проблем. Опити за решаване на проблема с отпадъците  3

2. Видове отпадъци. 4

3. Методи за опазване на околната среда от замърсяване. 6

4. Замърсяване на почвата от отпадъци. 6

5. За отпадъците в цифри. 7

6. Политика на обезвреждане на отпадъците. 7

7. Събиране на отпадъци в България. 9

7.1. Екологична политика на страната. 9

7.2. Основни методи за третиране на производствени и опасни отпадъци. 12

8. Прилагащи програми за директивите в областта на управление на отпадъците. 13

9. Предпазни мерки, прилагани в дейност, при която се образуват и/или третират отпадъци  14

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 17

 

 


 

………………………………………..

 

Отпадъците са основен проблем във всяка европейска страна и като цяло количеството им се увеличава. Образуването на отпадъци отразява загубите на материали и енергия и натоварва обществото с икономически и все по-големи екологични разходи за събиране, обработка и премахване на отпадъците. Повечето от отпадъците в Европа се поставят в депа за отпадъци, но изгарянето на отпадъци се използва все по-често. Въздействието на поставянето на отпадъците в депа и изгарянето им е съществено, поради възможните емисии на газове, причиняващи парниковия ефект (метан) и трансграничната миграция на органични микрозамърсители (диоксини и фурани) и летливи тежки метали.

В повечето европейски страни общото количество отпадъци продължава да се увеличава. Натрупването на комунални отпадъци е голямо и продължава да нараства. В много страни количествата образувани опасни отпадъци са намалели, но в други са се увеличили, като в някои от случаите това се дължи на промените в дефинициите относно кои отпадъци са опасни и кои подлежат на незабавно сортиране и унищожение. В Западна Европа натрупването на производствени отпадъци се е увеличило от средата на 90-те години насам, докато в Централна Европа картината не е толкова ясна. Отпадъците от минното производство и добива в кариерите е най-голямата отделна категория отпадъци в Европа, като данните показват общо намаляване, което съответства на спада в минното производство и експлоатацията на кариерите.

 

……………………………………….

 

Проблемът с увреждането на природата се задълбочава както от първичното и вторичното замърсяване, така и от неконтролираното смесване на битовите с производствени твърди и концентрирани отпадъци.

До момента у нас са натрупани над 5 милиарда тона промишлени отпадъци, като около 70% от тях са от минната промишленост. За 2005 г. са образувани около 33 млн. тона, от които само 3.8% се оползотворява, а останалите се депонират.

През 2006 г. в страната са образувани около 1 млн. тона опасни отпадъци, от тях 332 хил. тона се депонират, 72 хил. тона се преработват и 22 хил. тона се складират.

 

……………………………….

 

Управлението на дейностите по отпадъците е приоритетна задача в екологичната политика на страната и произтича непосредствено от Националната стратегия за опазване на околната среда. Основно направление в работата на Министерството на околната среда е цялостната нормативна уредба в тази сфера като основа за осъществяване на ефективен контрол на причинителите на отпадъци и инсталациите за третирането им на територията на Република България.

Политиката по отношение опазването на околната среда и управлението на опасните отпадъци цели да осигури управление на дейностите, свързани с отпадъците по начин, който: не застрашава човешкото здраве, не причинява замърсяване или въздействие върху животинския и растителния свят, намалява количеството на отпадъците както при образуването им, така и при производството на стоки, които след употреба се превръщат в отпадъци, намалява тяхното вредно въздействие, създава предпоставки за повторна употреба и рециклиране, както и безопасно крайно обезвреждане.

 

………………………………………………

 

Основополагащо значение за екологичното законодателство на Р. България в светлината на нейния стремеж към пълноправно членство в Европейския съюз е именно сближаването й с това на другите държави-членки. Това определя и степента на актуалност на опазването на околната среда от страна на индустриалните предприятия в България. По силата на задължителните критерии големите предприятия в металургическата индустрия получават екологични разрешения както за използваните природни ресурси, така и за ограничаване на замърсяването. Със закона за опазване на околната среда се въвежда комплексно разрешително, отчитащо всички екологични елементи.

 


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.                 Александров, К., „Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995.

2.                 Жеглов, Л., Курс по индустриален мениджмънт: кн. 1. Жеглов - Габрово: ТУ Васил Априлов, 1992 г./ Кн. 1: Икономика на предприятието, 1992 г.

3.                 Захариев, Е., Индустриален мениджмънт. Захариев В. Търново: Абагар, 2002 г./

4.                 Илиев, Й. и др., Организация на индустриалното предприятие: Избрани проблеми. Илиев, П. Нейкова, Ю. Маринова – София: Унив. изд. Стопанство, 1992 г./

5.                 Маринова, Ю., “Организация в индустриалните предприятия – накъде?”, УИ “Стопанство”, 1993 г.

6.                 Маринова Ю., Попов Г., “Икономика и организация на индустриалната фирма”, С., Горекс Прес, 2001 г.

7.                 Томов, В., Индустриална и екологична сигурност, ВСУ „Черноризец Храбър”; 2002 г.

8.                 Закон за управление на отпадъците.

9.                 Интернет източници.

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици и графики.

 

Ключови думи:

проблемът с отпадъците в Европа и в България, видове отпадъци, методи за опазване на околната среда от замърсяване, отпадъци в почвата, обезвреждане на отпадъците, екологична политика на България, третиране на производствени и опасни отпадъци, предпазни мерки при образуване и/или третиране на отпадъци

 

 


Търси за: видове отпадъци | методи опазване околната среда замърсяване | отпадъци почвата | обезвреждане отпадъците | екологична политика България

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker