Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво - финансиране по програма ФАР, 2005 г.

 

 

2007 г.


Съдържание:

 

1. Видове бедствия на територията на Република България. 3

1.1. Заплаха от земетресение. 3

1.2. Заплаха от наводнения. 4

1.3. Заплаха от свлачища. 4

1.4. Други заплахи. 4

1.4.1. Смерчове. 4

1.4.2. Обилни снеговалежи, снежни бури и ледоход. 4

1.4.3. Епидемични взривове, епидемии, епизоотии. 5

2. Безпрецедентни наводнения през 2005 – 2006 г. 5

3. Извършена оценка на ситуацията. 6

4. Нормативни актове и закони, отнасящи се до бедствени и кризисни ситуации. 7

4.1. Национални нормативни актове. 7

4.2. Разпоредби от европейски актове. 8

5. Вариант за Програма. 8

5.1. Изследване на общинската инфраструктура. 9

5.2. Анализ, оценка и прогнозиране на актуалните рискове от бедствия, които биха възникнали на територията на общината. 9

5.3. Изготвяне на експертизи на природните, технологическите, и екологичните фактори, оказващи влияние върху общинската инфраструктура. 10

5.4. Набелязване на мерки за предотвратяване или намаляване на последствията от бедствия и тяхното бързо ликвидиране, за осигуряване на защитата на живота и здравето на населението и опазване на околната среда. 10

6. Основни взаимоотношения между участниците в проекта. 11

7. Организационна структура за изпълнение на проекта. 13

8. Възможни рискове за конкретния проект за различните фази от жизнения цикъл на проекта  14

Използвана литература. 17

 

 


 

…………………………………

 

През периода 25-29 юли 2005 г. екип от независими експерти проведе мисия в България с цел оценка на щетите от наводненията, като бърз отговор на искането на българското правителство за отпускане на финансова подкрепа от ЕС за преодоляване на последиците от бедствието. Заключителният доклад на мисията на основата на наблюденията на експертите и на проведените дискусии с представители на регионалните и местни структури отбеляза няколко ключови области, по които следва да бъдат предприети мерки, измежду които и:

-                    Необходимо е осигуряването на професионалисти, разполагащи с техническата експертиза, които да предоставят съвети на населението на местно ниво как да приоритизират действията си и следователно осигуряването на ресурси за подобряване на управлението на риска от наводнения да бъде подобрено;

-                    Осигуряването на ресурси с цел подобряване на управлението на риска от наводнение следва да бъде повишено. По-голямо внимание и ангажираност следва да бъде обърнато в областта на изграждане и поддръжка, например разработване на планове за управление и поддръжка за техническите съоръжения (речни корита, диги, язовири), и отстраняването на растителност (програми за почистване на реките), с цел осигуряване на ефикасна и ефективна дейност на съществуващите съоръжения срещу наводнения преди и по време на тяхното настъпване;

 

………………………………………

 

1) Министерският съвет “формира държавната политика в областта на защитата при бедствия, като осъществява общото ръководство на защитата при бедствия, приема Национална програма за защита при бедствия и годишни планове за изпълнението й, приема Национален план за защита при бедствия и Национален план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и предвижда финансови средства за защита при бедствия.”

2) Министерството на държавната политика при бедствия и аварии координира планирането и изпълнението на дейностите по защитата при бедствия, координира и контролира изпълнението на Национална програма за защита при бедствия и годишни планове за изпълнението й, плановете за защита при бедствия и плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; организира разработването на методики за оценка на риска от бедствия съвместно с компетентния с оглед характера на бедствието министър или ръководител на ведомство; контролира изпълнението на превантивни мерки за защита на населението относно потенциално опасните обекти и дейности и др.

3) Министрите и органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията в рамките на своята компетентност анализират възможните източници на рискове и участват в разработването на плановете за защита при бедствия, както и на плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и на външни аварийни планове и др.

 

………………………………

 

г) Частен сектор

В много европейски държави, частният сектор е също активен партньор в управлението на бедствия, чрез подпомагане на държавните органи и населението в намаляването на риска и и овладяването на последствията. Българската международна стопанска асоциация (БИБА) е основана през 1992 г. от седемте най-големи чуждестранни инвеститори с цел да представлява интересите на международния бизнес в България и може да играе важна роля в гореспоменатите дейности.

Също така, Съюзът на архитектите в България и Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти могат да бъдат полезен партньор за насърчаване вземането на мерки за укрепване на сградите срещу земетресения и други бедствия.

Съгласно Закона за защита при бедствия, “юридическите лица и едноличните търговци, които осъществяват дейност с рискови вещества и материали, дейност в рискови условия и дейност, която е потенциално опасна за работниците и служителите, населението и околната среда: планират и осъществяват необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на бедствия; планират и провеждат мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на обектите при възникване на бедствия.”

 

…………………………

 

5. Други рискове. Неефективност при работа, лоша координация и взаимодействие между различните екипи, които ще са сформирани от различни министерства, институции и частни изпълнителски фирми. Рискове могат да се планират и по отношение икономически, политически и природни фактори на влияние, които могат да доведат до изменение в структурата на текущите проекти и финансирането на приоритетните дейности.

Също така е констатирано и недостатъчно внимание към превантивните дейности, което допълнително повишава риска от бедствия и аварии. Неизпълнението в пълна степен на превантивните мерки в областта на природните и техногенните рискове се свързва със следните фактори:

-                    Изменение на структурата на заплахите и мащабите на въздействие на опасните фактори (напр. изменение на структурата на язовири);

-                    Потенциални източници за възникване на бедствени и аварийни ситуации (напр. язовирите в следствие на обилни валежи);

 

…………………………………

 


Използвана литература:

 

1. Драганов, Хр., Управление на риска, Тракия-М, 2003.

2. www.mdpba.government.bg/mezhdunarodna_deinost/proekti/projects-new-projects-phare-2005-crisis-bg/

3. www.mdpba.government.bg

4. www.evroportal.bg/article_view.ph

5. www.evroportal.bg/article_view.php

5. www.mrrb.government.bg/page3.php

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа графики, предложения и анализи на съществуващи проблеми.

 

Ключови думи:

заплаха от земетресение, заплаха от наводнение, заплаха от свлачище, бедствени и кризисни ситуации, национални и европейски нормативни актове и разпоредби, мерки за предотвратяване или намаляване последствията от бедствия, мерки за защитата на живота и здравето на населението, мерки за опазване на околната среда

 


Търси за: заплаха наводнение | национални европейски нормативни актове разпоредби | мерки защитата живота здравето населението | мерки опазване околната среда

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker