Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Реферат

по

Социология на личността

На тема:

Типология на ценностните системи на съвременните българи

София, 01. 2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 3

1. Социално битие 4

2. Диспозиционни доминанти 9

3. Възрастово развитие на моралните ценности 14

4. Съвременната българска култура 21

5. Българският ценностен модел, погледнат отвътре 25

6. Българският ценностен модел в панкултурна перспектива 27

7. Българският ценностен модел в общоевропейска перспектива 29

8. Българският ценностен модел в източноевропейски контекст 30

9. Човешки фактор 37

Заключение 51

Използвана литература 56

Увод

Историческите промени, на които сме свидетели, не само със своята неизбежност, но и с мащабността и дълбочинната си безпределност налагат особеното усещане за безпомощност и обреченост. И точно фактът, че те са извън контрола на традиционната рационалност и остарелите социални механизми и технологии, формира в човека чувството на отговорност и необходимостта от по-внимателно вглеждане във всекидневните постъпки и поведение.

Срутването на редица ценности промени, рязко екзистенциалната топология на личността, нейното социално пространство и време, наложи друга координираност и динамика. Цялостната нормативно - аксиологична конституция на хората бе атакувана и тя се поддаде по-малко или повече, обратимо или необратимо на силовия външен икономически и политически натиск. При едни личности това доведе до съвсем друго състояние, при други - до повече пластичност и приспособимост Външното напрежение и историческа суетливост не минават безследно през човека, а дори и на подсъзнателно ниво актуализират или потискат определение архитипове и по този начин много по-дълбочинно променят цялостната личностна стратегия.

По силата на някаква дълбоко запазена инертност в нашето общество, на все още действащи овехтели схеми на всички нива в реакциите на обикновените хора сякаш доминира неясното очакване, че с “изграждането на демокрацията и пазарната икономика ще настъпи светлото бъдеще” и ще се реализира “законът за все по-пълно задоволяване на потребностите на трудещите се”.

Но както централизираната икономика не е абстракция, която се изчерпва със своите негативни страни или качества, така и свободната пазарна икономика не е съвършен механизъм за организирането на икономическия живот. Тя не функционира гладко, а също е процес на усъвършенстване и развитие, което изисква от личността не просто някаква промяна, а друга психична пластичност, особени личностни качества, отговарящи на общество с висока степен на комплексност. Точно тази необходимост се възприема от хората като живот “с по-високо напрежение” - 85% от анкетираните споделят тази оценка1.

Преходът към пазарна икономика налага нова личностна стратегия, което е друга личностна идентификация. Стресът, предизвикан от промяната на собствеността, от преливането на държавната собственост в ръцете на определено малцинство, води до съществени трансформации при груповата принадлежност, до криза на идентичността и търсенето на нови социални групи, спрямо които да се формира усещането за принадлежност и сплотеност. Ако кризата на 40-те години утвърди проблема за идентичността, сегашната бърза социална промяна постави пред личността сериозната задача за осъзнаване, осмисляне и обяснение на цялостното проблематизирано битие. Рязкостта при прехода, липсата на умерен ритъм изправи обикновения човек пред изпитание. И ако идентичността е епигенетична задача, характерна за юношеството, използвайки думите на Ериксън, можем да твърдим, че съвременното общество е вътрешно близко на променящата се, двойствена, несигурна среда на юношата, че то превръща всеки от нас в юноша и кризите на идентичността стават типичните биографични кризи на съвременната личност.

.............................................................

Съвременната българска култура е динамична, преходна, много от нещата в нея ще умрат без да оставят следа или ще бъдат трансформирани и трудно узнаваеми след време. Това създава определени трудности пред изследователя, но едновременно с това го провокира. Провокира неговата способност да очертае динамичните тенденции в неясното и смътно настояще, а също да екстраполира контура на бъдещето.

Поради динамичния характер на съвременната българска култура не е коректно нейният ценностен модел да бъде очертан с помощта на една извадка. Необходими са най-малко две извадки, за да видим дали е достатъчно устойчив. Ето защо по-долу ще разгледаме част от резултатите от три изследвания на ценностната система. Подходът в първите две изследвания бе крос-културен. Целта бе да се анализират ценностите на съвременната българска култура в сравнителен план, т.е. по отношение на други култури. Като основа за сравнение служат данните от най-голямото крос-културно изследване на ценностите, ръководено от проф. Ш. Кварц от Йерусалимския университет, Израел. Започнато през 1987 г., днес това изследване включва повече от 50 страни от три континента. Използвана е стратегията на белязани извадки. От всяка страна участват студенти и учители. Това са групи особено подходящи за изследване на ценностите на определена култура. Причината е, че учителите са участници в. процеса на социализация на ценностите, техните ценности в голяма степен отразяват относително стабилните аспекти на културата. Студентите са представители на динамичните и модернизиращите тенденции в обществото, които са от особен интерес в процес на социална промяна.

Резултатите от крос-културното изследване на ценностите показват, че съществуват седем категории ценности и две би полярни дименсии, които характеризират ценностите на обществото.

..........................................................................

Заключение

България десетилетия е прославяна по света със своите талантливи творци, официално или неофициално завладявали световни сцени, галерии и културно-художествени прояви. Принудителното във всички случаи е обуславяно от различни социално-политически, а в някои случаи и от икономическите условия в нашата страна. Не са единични случаите, когато български творци, изпълнители или художествени таланти са получавали признание (и прослава) на първо време в други страни, за да бъдат приети със съответните оценки и признание в своята родина.

В това проучване нямаме за задача да интерпретираме психо-емоционалната страна на всички тези причини и следствия. Както посочихме в началото, главната цел и последователното разглеждане на задачите за нейното постигане в условията на социални противоречия и социален емоционален стрес в периода на преход от централизирано управление на икономиката и социалните процеси към пазарно стопанство са доказателствената същност на нашия подход.

Както подчертахме, тези процеси са уникално засега явление в човешката история - преминаване от обществени материални, промишлени, селскостопански и финансови мощности към приватизация по „безкръвен" път.

В текста за генезиса на социалните противоречия подчертахме ролята, влиянието и последствията от функцията и дейността на субективния фактор. Тук заслужава да подчертаем, че този фактор решаваше всички или почти всички социални, политически и икономически проблеми по пътя на декретирането, игнорирайки икономическите закономерности и етапи в развитието на обществото.

И въпреки това периодът на преход даде до голяма степен отрицателно отражение върху състоянието и на културата, и на изкуството. В този смисъл поставяме на оценка дейността, развитието на материалната база и количествените измерители на основните културни институции за периода 1960-1965 г. и 1970 - 1996 г.

Перспективата за дълбоки социални и политически промени с придружаващите ги рискове е толкова заплашителна, че колкото сюрреалистично и плашещо да е статуквото, в даден момент започва да придобива неясен вид на по-доброто от всички възможни обществени формации.

„Във всяко общество обаче съществуват псевдореволюционери, обсебени от остарелите концепции на „втората вълна", за които нито една от предложените промени не е достатъчно радикална - архимарксисти, анархоромантици, десни фанатици, расистки демагози и религиозни фанатици, кабинетни партизани, религиозни терористи, които мечтаят (а и се борят - б.а.) за тоталитарни технокрации, средновековни утопии или теократични държави". Нашето съвремие е препълнено с групи от този род и с много събития - от локални военни стълкновения до необясними от гледна точка на нормалната човешка логика терористични актове, които потвърждават твърдението на Тофлър. Макар че прояви и действия от този род често биват оглавявани или най-малкото благославяни и финансирани от сериозни международни (или национални) институции, дори в противоречие с приети от тях международни норми, актове, конвенции и др.

............................................................................................

Използвана литература

  1.  Морал и социология, Патрик Фаро
  2.  Психология на индивидуалното социално поведение, Ангел Величков
  3.  Разрешаване на конфликти, Йохан Галтунг
  4.  Социологическите теории, Е. Дюркем
  5.  Бит и душевност на нашия народ - Иван Хаджийски
  6.  Науката за културата, Леели Уайт
  7.  Идеи в културологията, Толкът Парсънс
  8.  Интернет

.....................................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа таблици и графики като най-новите данни са от    1996 г.

Ключови думи:

социология на личността, типология на ценностните системи, аксиологична конституция, епигенетична задача, социално битие, постмодернистичен колаж, самореализация, ценностно-нормативна структура, Аз-концепция, диспозиционни доминанти, моралните ценности, меркантилизиране на ценностите, българска култура, крос-култура, афективна автономност, български ценностен модел, общоевропейска перспектива, източноевропейски контекст, човешки фактор

1 Емпирично социологическо изследване на НЦИОМ през февруари 1993 г.

 


Търси за: социология личността | социално битие | самореализация | концепция | моралните ценности | българска култура | човешки фактор

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker