Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


Нов български университет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

Култура, личност, общество. Социалният аспект при анализа на обществото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 г.

Съдържание

 

1. Култура. 3

2. Личност. 4

3. Общество. 5

Използвана литература. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Култура

 

Съществено значение при разработването на проблемите на социализацията и правната социализация имат социологическата концепция за културата. Човек още от момента на раждането си попада в определена култура - определено семейство, регион на земното кълбо, етническа група и т.н., т.е. след като се е родил той попада под влиянието на различни предмети, схващания, вярвания, норми на поведение, определени институции и т.н. Културата е нещо дадено и съществуващо и след като човек вече се е родил той трябва да се потопи в нея, до усвои съответстващите норми на поведение, тези които действат в самата култура, в която той попада и с която трябва да се слее, за да може да изгради своята собствена, учейки се години наред. От латинския термин “култивира”, което означава обработване на почва произлиза понятието култура.

В науката това понятие има описателен характер, докато в ежедневният живот тя има оценяващ характер. Още в древността Цицерон нарича философията “култура на духа”. По-късно вече културата се използва като понятие, което има значение на ценностни системи, създадени от човека. Според социологията и антропологията през ХVIII и XIX в. чрез термина култура се определя всичко онова, което не израства само по себе си, т.е. от природата, а е резултат от човешката дейност. Основното определение на социологията за културата е следното: Това са всички произведения на човешката дейност (материални и нематериални), ценностите, създадени в процеса на тази дейност, както и общоприетите норми на поведение, предвидени от поколение на поколение.

..................................................

2. Личност

Давайки това операционализирано определение социологията представя културата, като понятие включващо правните норми и образците на поведение, характерни за различните групи, на престъпници, наркомани и т.н. Тези механизми, чрез които посочените образци на поведение оказват влияние върху поведението в правната сфера, именно те са обект на изследване от социологията на правото. Основните механизми, чрез които се осъществява това влияние са: социализацията, установяването на система от ценности, изграждането на образци на поведение, установяването на определени модели или идеали. Най-съществено значение под аспектите на социологията на правото или процесът на социализацията, разновидност на който е правната социализация.

Социализацията е онази част от цялостното влияние на културата върху личността, която я подготвя за социален живот, учи я на поведение отговарящо на общоприетите образци на поведение, изгражда у нея способността да играе определена социална роля. В процеса на социализацията индивидът усвоява изкуството да играе определена социална роля и да приспособява собственото си поведение към очакванията на другите. Социализацията довежда до конформизъм, т.е. до стремеж индивидуалното поведение да бъде в съответствие с очакванията на групата. За различните социални групи този конформизъм, т.е. неговата степен е различна. Но това, което е конформизъм за юриста в никакъв случай не е конформизъм за лице с престъпно поведение например. Следователно социализацията формира личността на човека приспособява го към живот в обществото, дава му възможност да усвои онези норми на поведение, които влизат в системата за социален контрол.

.......................................................

 

Използвана литература

 

1. Културa, oбщeствo, литeрaтурa, Бoгдaн Бoгдaнoв

2. Силaтa нa идeнтичнoсттa, Maнуeл Кaстeлс

3. Интернет

..............................................................

Темата е писана 2006 г.

 

Ключови думи:

култура, личност, общество, социализация, конформизъм, система от ценности


Търси за: култура | личност | общество | социализация | конформизъм | система ценности

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker