Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


 

ЕСЕ

 

на тема:

 

 

ПРЕДСКАЗУЕМ ЛИ Е СВЕТА?

 

 

2008

 

Същността на света като съвкупност от отделни микросветове. Същността на света като такава съвкупност се определя от свойството му да комбинира и обобщава отделните функции на съставните си части, като пряко следствие от връзката и взаимодействието си с тях. Той се изгражда като постоянна величина от съвкупността от отделните микросветове и техните свойства, действия и влияния. От тази гледна точка можем да говорим за някаква предсказуемост на света, но в смисъл предсказуемост на отделните компоненти, съставляващи “структурата и състава” на света и оттам  до известна степен предсказуемост и на света като цяло.

Друг е и въпроса, свързан с познанието и предсказването на света от кой аспект на изследването ще се подходи – от чисто философски, от научен с изграждането на отделни теории, съставляващи разкриване особеностите на цялото, от човешка и практическа гледна точка, свързана с възприемането на заобикалящия ни свят или предсказуем като комплексност и цялостност в изграждането на този вид прогноза за света и като структура от основни и допълнителни елементи по някакъв начин достижими за науката и техниката и възприемани от хората

Да погледнем научният аспект в разглеждането и анализирането на света. Научните теории в своята същност са определящи дадени конкретни закономерности, действия, особености и задачи на отделните процеси и явления в природата.

…………………………………………

 

Предсказуем ли е реално света? Този въпрос може да се разгледа от няколко аспекта. Първо по отношение на света като съвкупност от отделни структури и видове процеси и явления, достъпни за човека и с помощта на анализи да се разкрият общите закономерности, характерни за тях и оттам цялостно да се разкрие спецификата на общия свят, но само ако се разглежда като съвкупност от микросветове и се запазва връзката между тях по отношение свойства и закономерности в действията и признаците им. Това е от една страна. От друга страна разгледахме как чрез научните общи теории могат да се изведат общи закономерности в развитието на света и с помощта на частните теории за конкретни допълнителни събития да се конкретизира и обобщава общото познание за света. В смисъл за човека е нужно да обясни теоретично, практически съществуващите природни процеси и явления и на тази база да продължи да анализира действащите такива и евентуалното им бъдещо проявление в природата. Значението за разкриването на тези закономерности произтича от нуждата от познание, от нуждата от възприемане, както и от нуждата на човека да въздейства върху природата и света, който го заобикаля.

…………………………………………

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

предсказуемост на света, микро - и макросветове, възприемане на заобикалящата среда, закономерност на явленията, природни процеси и явления, прогноза за света


Търси за: предсказуемост света | възприемане заобикалящата среда | закономерност явленията | природни процеси явления | прогноза света

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker