Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д - Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

 

 

Доклад

 

на тема:

 

 

Социална политика на Федерална Република Германия

 

по:

Икономика на труда

 

Бургас

2004

 

 

 

Съдържание

 

1. Характеристика на понятието социална политика. 3

2. Развитие на социалното стопанство като основен принцип на конституционното право  3

3. Принципи на социалната политика на Германия. 4

4. Видове социална политика на Германия. 5

5. Състояние, характеристика и по - съществени промени в социалната сфера на Германия през последните години. 6

 

Използвана литература. 12

 

…………………………………………………

 

 

2. Развитие на социалното стопанство като основен принцип на конституционното право

 

Идеите на социалната пазарна икономика се изразяват в Основния закон на ФРГ. Според него страната представлява демократична и социално правна федерална държава. Според немското държавно право това означава, че държавата може и е задължена да определя социалното устройство.

 Конституцията на ФРГ дава на законодателя и на правителството възможности за формиране и преустройство на икономическата система и политика, както и свързаната с тях социална политика. От тук се извеждат главните социално - икономически права и цели, с особено значение за развитието на социалното стопанство:

·                    Защита на достойнството на човека, изразяващо се в осигуряването на приемливи условия на труд и трудоустройство;

·                    Забрана за дискриминация по пол, възраст, произход и т.н.;

·                    Свобода за коалициите, или право на обединение в съюзи и различни организации върху основата на свободния избор;

·                    Свобода на избор на професия. Допускат се и някои ограничения в собствеността – ако използване й не отговаря на интересите на цялото общество.

 

 

3. Принципи на социалната политика на Германия

 

 

При избор на средства социалната политика на ФРГ се ръководи от определени правила и принципи, а те са следните:

 

-   Принцип на солидарност. Неговата същност се състои в това, че чувството на сплотеност позволява да се проявят еднакви интереси на отделните социални общности и възможност за противостоене на съществуващата опасност или риск. Типичен пример в това отношение е образуването на солидарните общности на застраховане с цел за самозащита, а също и за компенсиране на отрицателните социално-икономически последствия от развитието на пазарна икономика.

-   Принцип на справедливо разпределение на средствата при отчитане на извършената работа. Всеки има право на справедлива компенсация при отчитане на вложения по-рано от него труд, при изплащането на пенсия или в други случаи на трудово възнаграждение. Това е един от ориентирите на социалната пазарна икономика.

-   Принципи, свързани с възможностите на населението за социална защита, съобразено с непрекъснато изменящите се параметри на пазарната ситуация. Те са в тясна връзка с принципа за солидарност. Все още не е напълно решен въпросът за основното, минималното и пълното обезпечаване в границите на осъществяваната социална политика.

            ……………………………………………….

 

            Социалните грижи са друг израз на принципите за осъществяване на социална справедливост и адекватна социална политика. Те обхващат кръга от социални помощи за хора, изпаднали в бедствено положение и нямащи възможност да се справят сами. Чужденците, пребиваващи във ФРГ с разрешително за престой, също имат право на тази помощ, когато съществуват законни основания за това.

            Наред с всичко посочено дотук в областта на пазарната социална политика в Германия в основните сфери – образование, условия на труд, социално осигуряване, се осъществява и политика в областта на пазара на труда и осигуряването на заетостта на населението. Този въпрос е особено актуален след обединението на страната и осигуряването на работа на огромен поток от безработни от бившата ГДР.

            Основните социални моменти в областта на пазара на труда включват компенсационното заплащане в случаите на безработица, консултациите по повод на професионалната преориентация и обучение, както и осъществяването на всички мерки, свързани с преадаптацията към новото работно време и др.

            Социалната политика на ФРГ е тясно свързана с другите разновидности на политиката и главно с икономическата.

……………………….………………………

 

 

Използвана литература

 

1.      www.bundesregierung.de

2.      www.parders.org

3.      www.goverment.bg

4.      Алтернативи, София 1998 г.

5.      Германия в центъра на Европа, София 1996 г.

 

 

Темата е разработена 2004 г.

Не съдържа таблици.

Най – новата информация е от 2003 г.

 

Ключови думи:

социална политика, конституционно право, промени в социалната сфера, труд и трудоустройство, принцип на солидарност, заетост на населението, безработица, професионална преориентация и обучение, адекватна социална политика


Търси за: социална политика | конституционно право | промени социалната сфера | труд трудоустройство | принцип солидарност | заетост населението | безработица | професионална преориентация обучение | адекватна социална политика

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker