Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (70 лв)  59.50 лв Нова цена!


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

на тема:

„Социално педагогически аспекти на семейното консултиране”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод  3

Първа глава. 5

1. Съвременно семейство - тенденции и перспективи. 5

1.1. Особености и основни характеристики на съвременното семейство. 5

1.2. Типове съвременни семейства. 10

1.3.  Функции на семейството. 14

1.4. Рискови семейства. 15

1.5. Детето в семейството. 18

Втора глава. 28

2. Особености на семейното консултиране. 28

2.1. Същност и основни характеристики.. 28

2.2. Етапи на семейното консултиране. 39

2.4. Съвети към консултиращия. 50

2.5. Най-често срещани грешки при консултиране. 51

2.6. Общуването в семейството. 52

2.6.1. Общуването като информационен процес. 54

2.6.2. Общуването като процес на взаимодействие между индивидите и сътрудничество. 54

2.6.3. Общуването – създаването на междуличностни взаимоотношения. 54

2.6.4. Общуването като процес на оказване на педагогическо въздействие  55

2.6.5. Общуването като процес на опознаване и разбиране на участващите в него

2.7 Стилове на общуване. 55

2.7.1 Семейство с демократичен стил на общуване. 55

2.7.2 Семейство с авторитарен стил на общуване. 55

2.7.3 Семейство с либерален стил на общуване. 55

Заключение и изводи

Използвана литература. 61

Увод

Семейството се явява важен компонент в структурата на всяко общество и изпълнява множество социални функции. То е групата, в която се осъществява първичната социализация и възпитание на децата, а също и в значителна степен се реализират грижите за възрастните и нетрудоспособните членове на обществото. В икономически аспект семейството е основна икономическа единица,

Като всяка друга институция в процеса на развитие на обществото, семейството също се променя. В съвременните условия, в световен мащаб, се наблюдават процеси на изменение на семейно брачните отношения в посока на снижаване на раждаемостта, ръст на разводите, увеличаване на броя на самотните хора, които дават основание на някои учени да характеризират днешното състояние на семейството като кризисно. Все по-често се проявяват затруднения в неговото правилно функциониране, което налага вниманието на социалните работници да е насочено към този обект на социална дейност и към решаване на проблемите му, свързани с безработица, жилищни и здравни потребности, бедност, конфликти прояви на девиантно поведение и др.

Тенденцията към увеличаване на разводите, намаляването на относителния дял на времето за общуване между родители и деца, емоционалното и духовно обедняване на взаимоотношенията в семейството, очертава широк кръг от проблеми, свързани със запазването и укрепването му. Подготовката на младото поколение за семеен живот, особено за резултатното изпълнение на възпитателните функции на семейството е приоритетна задача на семейната институция в нашето време. За разрешаването на проблемите си и преодоляването на конфликти, редица семейства прибягват до помощта на специалистите по социално консултиране. Семейното консултиране представлява област, която предизвиква все по-голям интерес сред родителите и особено сред младите семейства в България. Семейството представлява дългосрочна инвестиция в бъдещето.

ОБЕКТ на това изследване е  по какъв начин се осъществява процесът  на семейно консултиране. Ето защо в настоящата работа ще наблегна на видовете и основните начини, които спомагат за постигането на яснота във взаимоотношенията в семейството.

ПРЕДМЕТ на изследването са социално педагогическите аспекти на семейното консултиране.

ЦЕЛТА е да се разкрие спецификата на семейното консултиране и неговата роля за преодоляване на трудностите и конфликтите в семейството.

................................................................................................................................

Заключение

Семейството има формираща роля по отношение на поведенческите модели на младото поколение. То възприема тези модели и ги пресъздава в процеса на общуване в и извън семейството. По този начин ценностните характеристики на родителите слагат своя отпечатък върху формиращата се личност чрез изграждане на възпитателни взаимоотношения в семейството. Децата се въвеждат в системата от семейни отношения. Ето защо стилът на общуване, семейната атмосфера, семейните принципи, традиции, бита, всички черти на семейната общност оказват съществено влияние върху формирането на личността.

През последните години се забелязва прогресираща девалвация на обществените ценности в полза на личните, което оказва влияние върху семейството и отношенията в него. Трансформира се и смисъла на самото семейство, но то продължава да бъде най-хуманната среда за много хора и безусловно най-благотворната за децата. Не може да не тревожи фактът, че при дефицит на общуване, детето лесно се превръща в неразбрано същество, лесна плячка на улицата, на телевизията, на компютърните игри и видеото, които мамят със своята атрактивност и децата стават лесно безпомощни, пасивни консуматори.

.............................................................................................................................

Използвана литература

1.      Белова, М. и Колектив, „Теоретични основи на възпитанието”, 2004 г.;

2.      Брадшоу, Дж., „Тайните на семейството”, София, 2002 г.;

3.      Бъчева, С., „Взаимоотношения между мъжа и училището и семейството”, София, сп. Народна просвета, 1990 г.;

4.      Гидънс, А., „Социология”, София, 2001 г.;

5.       Гинът, Х., „Децата и ние”, С., 1992 г.;

6.      Господинов, В. „Девиантното поведение на юношите и неговите рационално емоционални проявления”, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Книга Педагогика, Т. 97, София, 2005 г.;

7.      Дако, П. „Фантастичните победи на модерната психология” София, 1995 г.;

8.      Димитров, Л., „Теория на възпитанието”, 2005 г.

9.      Долто, Фр., „Тийнейджърите – най-после отговор на вашите въпроси”, София, 1995 г.;

10. Иванов, И., „Семейна педагогика”,1998 г.;

11. Иванова, Ел. „Семейството като условие и фактор за детски девиации”, „Обществено възпитание”, бр. 2 / 2000 г.;

12. Карагьозов, И., „Психологически проблеми на девиантното поведение”, 2002 г.;

13. Лукен, Ян., „Бариери на общуването, конфликти и стрес”, София, 1989 г.;

14. Маджаров, Г., „Развитие на психиката в детско юношеска възраст”, София, 2002 г.;

15. Маджаров, Е., „Психологическо портретиране на правонарушителите”, София, 2001 г.

16. Пирьов, Г., „Психология на семейството”, София, 1999 г.;

17. Попова, С., „Възпитателни взаимодействия в семейството”, 2000 г.;

18. Стаматов, Р., „Детска психология”, Пловдив, 2000 г.;

19. Стоянова, С., Съвременни социални практики, I-ва част”, 2003 г.;

20. Тодорова, Е., „Социална психология”, София, 1995 г.;

21. Шурман, Л., „Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи”, София, 1998 г.;

22. www.dnevnik.bg

23. www.mlsp.government.bg/

24. www.рsychology-bg.com

.........................................................................................................................................

            Темата е изготвена 2009 г.

            Най-новата информация е от 2004 г.

            Ключови думи: семейно консултиране, етапи, съвременно семейство, особености, характеристики, типове, функции, рискови семейства, дете, общуване, взаимоотношения, стилове, монада, диада, фамиология, нуклеаризация, кохабилитация, Пиаже, Щербаков, патологии, хомеостаза,


Търси за: семейно консултиране | съвременно семейство | рискови семейства | диада | патологии

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (70 лв)  59.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker