ДИПЛОМНА РАБОТА

ТЕМА:

„Интегриране на теми за околната среда в ранното обучение по руски език“

 

София, 2011 г.

Съдържание:

Увод. 3

Първа Глава. 6

Постановка на проблема. 6

1.1. Обогатяване на представите на децата за околната среда в началното училище  6

1.1.1. Какво е представа?. 10

1.1.2. Как се осъществява в началното училище ?. 19

1.2. Анализ на учебното съдържание по руски език за  втори клас. Междупредметни връзки. 21

Втора глава. 32

Организация и етапи на изследването. 32

2.1. Цел, задачи, хипотеза. 32

2.2. Методи на изследване. 33

2.3. Етапи на изследване. 34

Трета глава. 45

Анализ на получените резултати.. 45

3.1. Анализ на резултатите от констатиращия етап – беседи, тестуване, анкети.. 45

3.1.1. Анализ на резултатите от констатиращия етап – беседи.. 45

3.1.2. Анализ на резултатите от констатиращия етап – тестуване. 47

3.1.3. Анализ на резултатите от констатиращия етап – анкети с деца. 51

3.1.4.Анализ на резултатите от констатиращия етап – анкети с родители. 54

3.2. Анализ на резултатите от контролния експеримент. 57

Заключение. 67

Използвана литература:. 69

 

Увод

Днешното дете расте в една твърде динамична заобикаляща го действителност и ограниченият му познавателен опит би затруднил процеса на адаптирането и приобщаването му към все по-сложните и противоречиви явления в нея. Съществен фактор за формиране на детската личност е природната среда. Задълбоченото опознаване на заобикалящата природа е свързано с развиване на трайни интереси към измененията в нея, тяхната последователност и периодичност. Постоянно изменящото се многообразие от форми, багри, пространствени очертания и други привлича детето, поражда потребност от взаимодействие, стремеж към изучаване. 

Във връзка с това проблемът за присъствието на околната среда в живота и обучението на децата става  изключително актуален в днешно време и то не само, защото човешката дейност влияе по ужасяващо унищожителен начин върху природата, а и защото съвременният начин на живот по един или друг начин превръща човека в консуматор и с всеки миг го отдалечава от природата и природосъобразния начин на живот и едновременно с това темповете на глобализация принуждават съвременното дете да има все по-задълбочени познания по повече езици. Така че от гледна точка на съвременния начин на живот връзката между изучаването на чужд език, в случая руски, със опознаването на природната и околната среда вече се превръща в жизнена необходимост.

От друга страна опознаването на природата е от огромна важност за съвременното дете, защото спомага за формирането му като личност, а общуването с природата по свой начин спомага и за здравословното му израстване, както физически, така и психически.

……………………………………………………………………………………

Целта на дипломната работа е  да се потърсят възможностите за интегриране на темите за околната среда в ранното обучение по руски език, така че едновременно с усвояването на езика и неговите закономерности, детето от втори клас да почувства връзката между новия език и познатата околна среда включваща в себе си природни явления и обекти, които посредством чуждоезиковото обучение могат да бъдат наблюдавани, обсъдени и дори приобщени към обучението на децата посредством различни класно-урочни и извънкласни дейности. Това непременно ще способства малкият ученик, чувствайки връзката си с природата по-лесно да усвои семантиката на думите и изразите застъпени в учебния материал по руски език за 2 клас.

За достигане на така поставената актуална цел, следва да поставим и решим следните задачи:

1.      Теоретичен обзор на изучавания проблем;

2.      Изясняване основни понятия, като представа, възникване на представите според психолозите;

3.      Анализ на учебното съдържание на учебника по руски език за 2 клас, и интегриране на теми за околната среда;

4.      Провеждане на изследване с деца от 2  клас;

5.      Събиране и обработване на получените резултати, както и синтезиране на важни изводи от дипломната работа, които биха помогнали и въздействали при интегрирането на теми за околната среда, застъпени в часовете по руски език.

В дипломната работа са използвани научни трудове на наши и чуждестранни автори, психолози и педагози.

……………………………………………………………………………………

Първа Глава

Постановка на проблема

1.1. Обогатяване на представите на децата за околната среда в началното училище

Обогатяването на представите на децата за околния свят в училище започва да се осъществява много отдавна. Началото се поставя от Габровското училище. През 1835 г. се открива Габровското училище. Като пръв учител тук преподава Неофит Рилски. При обучението по взаимоучителната метода, той използва набор от взаимоучителни таблици. В тях освен учебни материали по четене, писане, смятане и закон божи, е застъпена и учебна материя със светски характер.

В някои от таблиците се включват сведения за здравето и хигиената на човека. Предложени са данни за продължителността на денонощието и на сезоните. Поднася се информация за телата. Включени са и правила за поведение в обществото.

Букварът на д-р Петър Берон е първият учебник на български език, който предоставя сведения за природните обекти и явления. Знанията за природата са включени в дял „Физически сказания”. Предложени са сведения за неживата и живата природа. Включени са данни за видовете валежи, за някои електрически явления в природата. Растителният свят е представен с някои често използвани от човека растения като кафе, тютюн, памук, лен[1].

В буквара на П. Берон е представен и животинския свят. Тук са описани предимно чуждоземни животни, непознати за децата, напр. маймуна, слон, носорог и др. В буквара са включени и сведения за птиците, за насекомите, за рибите.

В „Рибния буквар” са включени и знания за човека. Посочени са данни за органите и системите в човешкия организъм.

През 1857/1858г. е съставена първата училищна програма, според която като организационна форма в училище въвежда класа.

……………………………………………………………………………………

Втора глава.

Организация и етапи на изследването.

Настоящето изследване бе извършено във втори Б клас на  95 СОУ „Проф. Иван Шишманов”, с класен ръководител Мадлен Иванова.

Група от 12 ученика изучават първи руски език като задължителна подготовка в началния курс на обучение.  За целта на изследването бе избран урокът „Едем в деревню” /”Отиваме на село”/, защото според годишното разпределение, предложено от авторите на учебника и методическото пособие този урок може да бъде представен в три учебни часа.

Затова в първия учебен час беше представен лексическия и граматическия материал посветен на природата по темите „Овощи”, „Фрукты”, „Домашние животные”. Вторият учебен час  беше проведен сред природата, а в третия учебен час бяха проведени тест и анкета с учениците и техните родители свързани с природата и изучения лексически и граматически материал.

2.1. Цел, задачи, хипотеза.

Целта, която си поставихме в хода на нашето изследване е опит за интеграция на екологично възпитание на децата в часовете по руски език, и опит за възпитаване на децата към обич и уважение към природа и животни.

За да се изпълни така поставената цел, си поставихме следните задачи:

1.      Да се анализират теоретичните източници, и базирайки се на тези знания, да подготвим план за изследването на децата.

2.      Да проведем беседа- проучване на децата, с цел определяне на входящото им ниво от знания по руски език свързани с природата.

3.      Да проведем тест на децата, с цел определяне на изходното  ниво от знания по руски език, свързани с природата.

4.      Да проведем анкета с родителите и учениците, с цел да определим до каква степен екологичното възпитание заложено в теми по руски език има отзвук и извън учебното съдържание.

5.      Да отчетем и анализираме резултатите.

6.      Да направим и обобщим важни изводи.

Проведеният експеримент се базираше на следната хипотеза:

Ако се комбинират проектните дейности със съвременни иновационни методи на обучение по руски език за втори клас това ще доведе до по-добро опознаване на природата, както и  формиране и възпитаване на екологични ценности и компетенции у учениците.

Както бе споменато и по-горе настоящият експеримент се провежда с учениците от втори Б клас на 95 СОУ „Пр. Иван Шишманов” със съгласието и участието на техните родители.

2.2. Методи на изследване.

Методите които основно използвахме бяха:

-         Беседа и наблюдение

-         Тест

-         Анкета

-         Педагогически експеримент

……………………………………………………………………………………

            Трета глава

Анализ на получените резултати

3.1. Анализ на резултатите от констатиращия етап – беседи, тестуване, анкети

3.1.1. Анализ на резултатите от констатиращия етап – беседи

Както казахме и по-горе настоящият експеримент започва с беседата тема „Едем в деревню” /Отиваме на село/, върху едноименния урок от учебника „Карусель 1”. Беседата беше визуализирана  чрез илюстративен материал свързан с природата и по-конкретно с животните и растенията. При показване на първата илюстрация учениците веднага разпознават домашните животни и успяват да ги отличат от дивите. Разбират действията на всяко домашно животно и дори познават звуковете, които то издава. Освен това учениците от втори клас правят разлика между малки и големи животни, не само по ръст, но и по възраст.

Беседата по втората илюстрация показва, че учениците правят разлика между плодове и зеленчуци, назовават имената на онези, които са срещали в ежедневието си и проявяват жив интерес да научат семантичното им значение и на руски език.

Третата илюстрация, която представя разхвърлян боклук предизвиква много негативни емоции по отношение на замърсяването на околната среда, което показва, че малките ученици имат положително отношение към природата, а такова отношение трябва да бъде доразвивано по всички учебни предмети в училище.

Фотографията на кофите за разделно събиране на отпадъци се оказва добре позната гледка за учениците, на която се гледа също положително.

А фотографията на построеният параклис от отпадъчни стъклени бутилки предизвиква бурни положителни емоции и искрен интерес към това какво може да се направи от непотребни вещи с много фантазия. Тази фотография разбуди истински интерес сред учениците за възможностите на фантазията и творческия дух и постигна една от целите на този експеримент, а имено мисълта за природата да надрасне учебния час и да се превърне в мисъл за решаване на проблемите със замърсяването.

Входното ниво на настоящия експеримент, изградено върху беседа, придружена от илюстративен материал показва, че учениците имат правилно положително отношение към природата; правилно негативно отношение към замърсяването на природата; освен това става ясно, че учениците са добре запознати с домашните животни, птиците и растенията, които срещат в ежедневието си под форма плодове и зеленчуци.

……………………………………………………………………………………

Заключение

В учебника по руски език за 2-ри клас „Карусель 1”  на издателство „Летера” от 2007 г., с автори Снежина Пейчева, Красимир Ангелов, Катя Ганева, Мария Николова, Васка Гуджева и Надя Паунова са разработени няколко глобални теми като най-важни за тази дипломна работа са темите за  природната среда и опазването й, и за обществената среда и за поведението на детето в обществото.

Карусель 1 представлява съвременна комуникативна система, изградена на ситуативната основа, която създава интерес към изучаването на руски език и организира целия учебен процес по законите на играта. Освен това тази учебно-образователна система развива паралелно уменията за слушане, говорене, четене и писане, изгражда положителна нагласа към учебния труд, като позволява на детето да се забавлява и да овладява езика с радост. Тази учебна система създава у учениците потребност от общуване, дава възможност за практическо приложение на езика, стимулира творчеството и фантазията.

……………………………………………………………………………………

Най-хубавото последствие от извършения експеримент е че поставянето на учениците в досег с природата показа, че това подпомага обучението им по руски език и засилва интереса им както към избрания чужд език, така и към опознаване и опазване на природата.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

Книги:

1.      Атанасов, Ж., „Основи на естетическото възпитание“, изд. „Народна просвета“, 1975 г.

2.      Бижков, Г., В., Краевски, Методология и методи на педагогическите изследвания“, УИ „Св. Кл. Охридски, София ,2007 г., 74-75 стр.

3.      Желязкова, Л., „Организация на процеса на взаимодействие на детето с природата“,  кн. 7.

4.      Кабасанова, Ангелова, „Как да изучаваме природата на родния край“ изд. „Народна просвета“, София, 1982 г.

5.      Лихачов, Б., „Естетическото възпитание и природата“, 1984 г.

6.      Мирчева, И., „Проблеми на дидактиката на родинознанието и природознанието“, изд. „Веда – Словена –ЖГ“, София, 2004 г.

7.      Мирчева, И. , Е., Джамбазова , „Докосване до природата“, изд. „Веда – Словена –ЖГ“, София, 2006 г.

8.      Мирчева, И., „Проектно обучение, ориентирано към природни феномени. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика.“, изд. „Веда – Словена –ЖГ“, София, 2003 г.

9.      Пейчева, С.,  К., Ангелов, „Крусель 1. Учебник руского языка для 2 класса“, изд. „Летера“, София, 2007 г.

10.  Пейчева, С.,  К., Ангелов, „Крусель 1. Тетрадь по рускому языку для 2 класса“, изд. „Летера“, София, 2007 г.

11.  Пейчева, С.,  К., Ангелов, „Крусель 1. Методическое руководство для учебнику руского языка для 2 класса“, изд. „Летера“, София, 2007 г.,

12.  Михайлова, Ан., З. Маркова, М., Северова, „Наблюдението в практическата подготовка на бъдещите учители по чужд език“, УИ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2006 г.

Статии:

1.      Мирчева, И., „Преживявания сред природата-емоционален елемент от спиралата на екологичното образование“, В: „Начално образование“, 2001 г., 3-10 стр.

2.      Маджарова, Ю., „Зелените училища и екологичното възпитание на учениците от 1-ви и 2-ри клас“, В: „Начално образование“, 1997 г., кн.1 26 – 29 стр.

3.      Мирчева, И., „Свободната работа в началното училище. Разгръщане на детската активност и креативност при запознаване на учениците с природната среда. “ , В: Годишник на Софийски университет Св. Кл. Охридски, ФНПП, Т. 93-94, 2003 г., 67 – 79 стр.

……………………………………………………………………………………

Тема е изготвена през 2011 г.

Темата съдържа множество графики и таблици.

Най-новата информация е от 2011 г.

Ключови думи: околна среда, природа, ранно обучение, начално училище, руски език, деца, учебник, учебно съдържание, Крусель 1, изследване, методи, етапи, анализ на резултатите[1] Мирчева, И., „ Проблеми на дидактиката на родинознанието и природознанието“, София, Веда Словена, 2004 г.


Търси за: околна среда | природа | ранно обучение | начално училище | руски език | деца | учебник | учебно съдържание | изследване | методи | етапи | анализ резултатите

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (60 лв)  54.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker