Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Национален военен университет

“Васил Левски”

ДОКЛАД

По Международно хуманитарно право

На тема:

Нарушения на принципите и нормите на международното хуманирарно право

Велико Търново, 2007 г.


Съдържание:

1. Същност на Международното хуманитарно право 3

2. Човешките права в Косово и дейността на Международната хелзинкска федерация 3

3. Талибаните, “Ал Кайда” и Афганистан и резолюциите на УООН 6

4. Референдумът за независимост на Босна и Херцеговина и решаването на създадения конфликт 10

5. Наказателен кодекс /НК/ за престъпленията против мира и човечеството 12

5.1. Престъпления против законите и обичаите за водене на война 12

5.2. Унищожаване на групи от населението (геноцид) и апартейд 14

5.3. Нарушения на нормите на международното хуманитарно право от страна на коалиционните сили 16

5.4. Обекти с възможно двойно предназначение 23

Литература: 24


1. Същност на Международното хуманитарно право

Международното хуманитарно право обхваща принципи и норми, регулиращи средствата и методите за войната, както и хуманитарната защита на гражданското население, болните, ранените и военнопленниците. Най-важните документи в тази област са Женевската конвенция за защита на жертвите на войната от 1949 г. и двата допълнителни протокола, сключени през 1977 г. под егидата на Международния комитет на Червения кръст.

През последните няколко години ООН зае водеща роля в условията за развитие на международното хуманитарно право. Съветът за сигурност все по-активно се включва в защитата на цивилните граждани при въоръжени конфликти, като се грижи за човешките права и защитава децата по време на войни. Създаването на международни наказателни съдилища не само допринася за засилване отговорността, но и за укрепването и по-широкото използване на международното право. Прецизирането от подготвителната комисия за Международния наказателен съд на състава на престъплението” по отношение на геноцида, военните престъпления и престъпленията против човечеството е друг реален принос към разбирането за международното хуманитарно право.

……………………………………

Резолюция 1363 предвижда създаване на доверителен фонд, чрез който да се финансира Механизмът за наблюдение и контрол. Режимът на талибаните реагира на наложените санкции с прекъсване на преговорите за изпълнение на резолюциите на СС и експулсира мисиите на ООН от територията под негов контрол. Събитията от 11.09.2001 г. и последващите действия, предприети от международната общност срещу режима на талибаните и "Ал Кайда", доведоха до коренна промяна в положението в Афганистан. В резултат на операцията "Трайна свобода" е свален талибанският режим в Афганистан. С Резолюция 1383 (2001) на СС е одобрено подписаното на 5.12.2001 г. Бонско споразумение, с което се очертава бъдещото политическо устройство на Афганистан. На 22.12.2001 г. в Кабул започна да функционира Временна администрация, оглавявана от Х. Карзай. На неговото правителство се възлагат надежди да започне, с помощта на международната общност, изпълнение на всеобхватен план за трайно умиротворяване и стабилизиране на Афганистан. В ООН се обсъждат мерки, които следва да се предприемат при новата Временна администрация в Кабул, включително разширяване на мандата на Мисията на Организацията в Афганистан. Имайки предвид изменената обстановка и в контекста на подкрепата на международната общност за икономическото и социалното възстановяване на Афганистан, Съветът за сигурност на ООН бе длъжен да внесе изменения и допълнения на режима на санкции, установен по силата на Резолюция 1267 и Резолюция 1333. Първите корекции в режима на санкциите са въведени след констатацията на СС, че афганистанската авиокомпания "Ариана" и нейните активи повече не се притежават и контролират от талибаните или от тяхно име. На това основание Съветът прие на 15 януари 2002 г. Резолюция 1388 (2002), с която бяха прекратени санкциите срещу авиокомпанията, които бяха наложени по силата на о. п. 4 (а) и (в) на Резолюция 1267 и о. п. 8 (в) на Резолюция 1333. На следващия ден, 16 януари 2002 г., Съветът за сигурност прие петата задължителна за всички държави резолюция - 1390 (2002), с която бе видоизменен първоначално наложеният с Резолюция 1267 и Резолюция 1333 режим на санкции във връзка с положението в Афганистан.

……………………………………..

В НК са описани и престъпления против законите и обичаите за водене на война, който в нарушение на правилата на международното право за водене на война: извърши или заповяда да се извършат спрямо ранени, болни, корабокрушенци или санитарен персонал убийство, изтезания или нечовешко третиране, включително биологически експерименти, причини или заповяда да се причинят на такива лица тежки страдания, осакатявания или друго увреждане на здравето; извърши или заповяда да се извършат значителни нарушения или присвоявания на санитарни материали или инсталации, се наказва с лишаване от свобода от пет до двадесет години или с доживотен затвор без замяна. Също така който извърши или заповяда да се извършат спрямо военнопленници убийство, изтезания или нечовешко третиране, включително биологически експерименти или заповяда да се причинят на такива лица тежки страдания, осакатявания или друго увреждане на здравето; принуди пленник да служи във въоръжените сили на неприятелската държава или лиши пленник от правото му да бъде съден от редовен съд и по редовна процедура, се наказва с лишаване от свобода до двадесет години или с доживотен затвор без замяна. Който, извърши или заповяда да се извършат спрямо гражданското население убийства, изтезания, нечовешко третиране, включително биологически експерименти, причини или заповяда да се причинят тежки страдания, осакатявания или други увреждания на здравето, вземе или заповяда да се вземат заложници, извърши или заповяда да се извършат незаконни депортирания, преследвания или задържания, принуди гражданско лице да служи във въоръжените сили на неприятелска държава. Също така лиши гражданско лице от правото му да бъде осъдено от редовен съд и по редовна процедура, незаконно или произволно извърши или заповяда да се извършат разрушения или присвоявания на имущества в големи размери, се наказва с лишаване от свобода от пет до двадесет години или с доживотен затвор без замяна.

Лица, които без да имат право, носят значка на Червения кръст или Червения полумесец или който злоупотреби с флаг или знак на Червения кръст или Червения полумесец, или с цвета, определен за транспортните средства за санитарна евакуация, се наказва с лишаване от свобода до две години. Който в нарушение на правилата на международното право за водене на война унищожи, повреди или направи негодни културни или исторически паметници и предмети, произведения на изкуството, сгради и съоръжения с културно, научно или друго хуманитарно предназначение, се наказва с лишаване от свобода от една до десет години.

……………………………………..

С оглед спазването на МХП за американските войски в Ирак са били издадени правила за водене на бойни действия още преди началото на войната. Те са ориентирани към водене на по-мащабни бойни действия и срещу по-ясно различим противник, каквито са били предварителните очаквания. С инкасирането на първите по-големи загуби от американска страна - в обстановка на бързи темпове за настъпление; разкъсване на връзки между елементи от бойния ред; насрещно противодействие от неуниформен противник, използващ вероломството като метод за водене на бойни действия, правилата тип “RОЕ” са били променени диаметрално. Редови бойци са потвърдили пред Хюман Райтс Уоч, че в периода 05 - 07.04.2003 г. въпросните правила са се свеждали до краткото правило “Всичко, което се движи е военна цел”, независимо че според действащото МХП презумпцията е точно обратната. Едва на 09.04.2003 г. те са били детайлизирани в посока, че само при откриване на насрещен огън от лица или движение на висока скорост с превозно средство, насочено срещу коалиционни военни обекти има основание за употреба на смъртоносна сила от страна на представители на международната коалиция. Експертите на Хюман Райтс Уоч приемат тези новирани правила за легитимни, но отправят критика за противоречията между предварителни и текущи, писмени и устни правила за водене на бойни действия.


 Литература:

  1.  Фредерик Де Мюлинен Нръчник по международно хуманитарно право за въоръжените сили”, Генерален щаб на Българската армия, София.
  2.  Слави Пашовски, к.ю.н.„Защитни функции на международното хуманитарно право”, Военно издателство София, 1990.
  3.  Български червен кръст Централен комитетЖеневските конвенции от 12 август 1949 г., Допълнителните протоколи от 1977 г.”, Медицина и физкултура София, 1990.
  4.  Интернет адрес: www.undp.bg.
  5.  Интернет адрес http://www.preventgenocide.org/bg.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

международно хуманитарно право, човешки права, Международна хелзинкска федерация, резолюции на УООН, Наказателен кодекс за престъпленията против мира и човечеството, престъпления против законите и обичаите за водене на война, унищожаване на групи от населението (геноцид) и апартейд


Търси за: международно хуманитарно право | човешки права | унищожаване групи населението

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker