Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Икономическо сравнение на Европейската и Руска икономика. Общ преглед

София, 2007 г.


Съдържание:

1. Увод 3

2. Икономическа политика на ЕС 3

2.1. Цели 3

2.2. Инструменти 4

3. Икономическо-политическата практика от 80-те години 5

4. Икономическа политика през 90-те години: концепция, проблеми и очаквания. 6

5. Икономическата политика на ЕС и Русия. 8

6. Нови тенденции в икономическата сфера. 10

7. Приоритетни проекти на Русия 13

Използвана литература 16


……………………………….

Последните години се отличават със забележима активност на руското ръководство за консолидация на постсъветското пространство както в политическата, така и в икономическата сфера. Русия пое значителни икономически разходи, свързани с новия ред на събиране на ДДС и опрощаване задълженията на редица страни. От друга страна, резултатите от последните избори в страните от Общността на независимите държави (ОНД) породиха нова вълна от песимизъм по отношение перспективите на интеграционните процеси с участието на Русия. В най-близко бъдеще държавите от ОНД могат да избират между два основни сценария на развитие: или в ролята на придатъци (периферии) на по-мощните центрове на икономическа сила, преди всичко ЕС и Китай, или като самостоятелно ядро на икономическа мощ в световния икономически процес.

………………………….

До окончателния и напълно вероятен „развод” остава малко - достатъчно е да се ликвидират прилаганите във взаимната търговия преференции, да се въведе визов режим за взаимните пътувания на гражданите и да се ликвидира ОНД като организация. Разединението в икономическата сфера несъмнено е достигнало своите предели. Това може сериозно да влоши условията на икономическото развитие и укрепването на регионалната безопасност.

По-нататъшното развитие и на държавността, и на икономическите преобразувания, вече не може да се осъществява без качествено усъвършенствуване и развитие на националните стопанства. На първо място изпъкват не задачите за „системно реформиране”, а задачите за икономическо развитие и растеж. От успешното решение именно на тези задачи до голяма степен ще се определят и перспективите за трансформиране на новите независими държави по пътя към формиране на ефективна демокрация и в крайна сметка - по-нататъшната съдба на самите тези държави.

…………………………………….

В областта на двустранното сътрудничество най-важни партньори на Русия, необединени с нея в многостранни организации, изхождайки от икономическия, ресурсния и технологичния потенциал, са: Азербайджан, Узбекистан и Тюркменистан. В случай че Украйна се откаже от интеграционните сценарии, отношенията с нея също трябва да се изграждат на основата на политиката за засилване на взаимодействието. При това специално значение ще имат сътрудничеството с Украйна - за развитие на общите процеси на консолидация в Общността, а с Тюркменистан - за осигуряване на стабилно снабдяване на държавите от ОНД с природен газ.

С всички тези партньори трябва да се активизира сътрудничеството и в двустранните форми, и в рамките на общите за ОНД проекти. Особено значение има развитието на сътрудничеството с Азербайджан, Узбекистан и Тюркменистан в съвместните нефтени и газови проекти (добив, преработка на суровините, транспортиране, включително експорт). Сключените с тези страни през последно време дългосрочни суровинни и транзитни съглашения създават добра база за засилване на руското икономическо влияние в тях. С Украйна преди всичко са перспективни двустранните проекти в машиностроенето и високите технологии (ракетостроене, авиация, турбостроене, военна техника и др.).

…………………….


Използвана литература

  1.  Бюлетин “Европа по отблизо”, Фондация отворено общество
  2.  “Тенденции и възможности за участие на българските строителни фирми в инвестиционния процес в България”, Доклад на инж. Симеон Пешов - председател на Българска строителна камара; София, 2005 г.
  3.  в-к “Сега”, 23.09.2002 г.
  4.  Вайденфелд, В., Веселс, В., Европа от А до Я, справочник по европейска интеграция, 2004 г.
  5.  Програмата за икономическа реформа от Лисабон, С., 2003 г.
  6.  Данни от Интернет сайтове.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

икономическа политика на Европейския съюз, ЕАСТ, ЕИО, цени, безработица, БВП, ОНД, Кохезионен фонд, финансова политика, промишленост


Търси за: икономическа политика Европейския съюз | ЕАСТ | ЕИО | цени | безработица | БВП | ОНД | Кохезионен фонд | финансова политика | промишленост

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker