Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

 

На тема:

Политика на Община Пловдив за интегриране на малцинствата.

Община Пловдив – проблеми, цели и развитие

 

 

 

 

 

 

2009 г.

 

 

Съдържание:

 

1. Административно устройство и население на Община Пловдив. 3

2. Стратегия за интеграция на малцинствата в Община Пловдив за периода 2004-2007 г. 4

2.1. Подцели на Стратегията за интеграция на малцинствата в Община Пловдив. 4

2.2. Приоритети на Община Пловдив в малцинствения проблем.. 4

3. Дейности за постигане на поставените цели и подцели в Община Пловдив. 5

3.1. Повишаване нивото и качеството на образование сред децата и младите хора от малцинствата  5

3.2. Здравеопазване и социални услуги. 6

3.3. Подобряване на условията за живот и жилищна политика. 7

3.4. Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности. 7

3.5. Икономическо развитие и повишаване на доходите. 7

3.6. Обществен ред и сигурност. 8

3.7. Обществена подкрепа и присъствие в медиите. 9

4. План за устойчиво развитие на Община Пловдив за периода 2001-2006 г. 9

4.1. Краткосрочни цели на Общинския план за развитие. 10

4.2. Цели в областта на социалната политика. 10

4.2. Цели в областта на транспорта. 10

5. Общинска Стратегия за развитие на Здравеопазването 2001-2006 г. 11

6. Социални програми на Община Пловдив. 12

7. Политика в сферата на просветата и науката. 13

8. Селско стопанство и промишленост в Община Пловдив. 14

9. Туризъм в Община Пловдив. 16

Източници на информация. 18

 

 

 

 

…………………………………….

 

Във връзка с необходимостта от дългосрочно планиране действията на местната власт, която да съчетава държавната политика, международни национални програми, ресурсите на Общината и ангажирането на гражданското общество за интегриране на малцинствата в града е разработена Стратегия за интеграция на малцинствата в Община Пловдив за периода 2004-2007 г. Тя се разработва за да систематизира и планира работата на Община Пловдив за интеграция на малцинствата в града по пътя на баланса на между принципа на интеграция на малцинствата в гражданското общество и принципа на защита на етническата, религиозната и езикова идентичност. Целта на стратегията е да подпомогне процеса на равноправното интегриране на малцинствата в гр. Пловдив, формирането на активно и отговорно гражданско поведение в общността и да допринесе за изграждането на демократично и сплотено общество в града.

 

………………………………

 

3.1. Повишаване нивото и качеството на образование сред децата и младите хора от малцинствата

·                   По-пълно обхващане в подготвителен клас на децата, които не владеят български език и нямат училищна готовност;

·                   Въвеждане на длъжността помощник-учители от етносите в подготвителния клас;

·                   Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на програми за децата, застрашени от отпадане;

·                   Изработване на програма за десегрегация за “сегрегираните училища”;

·                   Осигуряване на учебни помагала и учебници за социално слабите ученици от 2 до 8 клас и създаване на училищен библиотечен фонд, чрез подкрепата на Националния съвет по етнически и демографски въпроси и др. донори и с активното участие на Училищните настоятелства;

·                   Привличане на родителите в училищния живот чрез създаването на обществени съвети, училищни настоятелства и включването им в съвместни мероприятия – екскурзии, концерти, спортни срещи;

 

………………………………

 

Като особено положителен принос следва да се отбележи изготвеният проект за Общинска Стратегия за развитие на Здравеопазването 2001-2006 г. Предлага се този проект да бъде приет по принцип заедно с настоящата разработка и да се възложи на съответниното направление в общината след получаване на допълнителни предложения от страна на БЛС, БСС – Пловдив, РЦЗ – Пловдив, синдикатите и консултирани водещи специалисти, да се прецизират конкретните дейности и етапи на изпълнение.

Пловдив разполага с 5 болници, 16 поликлиники (10 от които стоматологични) и 5 диспансера. На територията на града функционират и около 600 частни лекарски кабинети, над 30 държавни и над 120 частни аптеки. След реконструкция на част от сградата на Втора общинска поликлиника, в края на 1997 г. там бе разкрит модерен Мамологичен център, оборудван с апаратура, която е последна дума на техниката. В града работят общо 108 социални работници, разпределени в бюрата за социално подпомагане. Тяхната задача е помощите да достигнат до възможно най-голям брой социално слаби граждани.

 

…………………………………..

 

Мястото на Свободната безмитна зона Пловдив, сред институциите, даващи облика на града, е безспорно. Тя е създадена през 1987 г. СБЗ предоставя условия за монтаж, демонтаж или производство както на чужди, така и на смесени фирми, дистрибуция и реекспорт, съхранение, складиране и обработка на стоки и много други. В Пловдив вече е изграден и митнически терминал, специализиран основно за обработка на тежкотоварни камиони и железопътни вагони до 50 тона. През 1990 г. в града е възстановена и дейността на Пловдивската търговско-промишлена камара, основана през 1895 година.

 

…………………………………

 


Източници на информация

 

 

1.      http://new.plovdiv.bg/ - Официален сайт на Община Пловдив

  1. http://www.mlsp.government.bgСайт на Министерството на Р България.
  2. http://propse.com/kvartal/Пловдив/Пловдив/ - Регионална информация за гр. Пловдив, Пловдив област.
  3. http://www.invest.bg/bg/Пловдив/cms/453/o/Образование/Училища
  4. http://www.pt-holding.com/bulgaria/ppt/NOVA_ZONA_BG.ppt
  5. http://www.mirela.bg/prodava-imoti/област-Пловдив-zxc48.html
  6. http://www.kultura.plovdiv.bg/

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Темата съдържа статистически данни, отнасящи се за Община Пловдив.

 

Ключова дума:

стратегия за интеграция на малцинствата в Община Пловдив, жилищна политика, културна идентичност на малцинствата, икономическо развитие и повишаване на доходите, обществен ред и сигурност, План за устойчиво развитие на Община Пловдив, социална политика, транспорт, здравеопазване, образование, икономика, туризъм

 


Търси за: жилищна политика | икономическо развитие повишаване доходите | обществен ред сигурност | План устойчиво развитие Община Пловдив | социална политика | транспорт | здравеопазване | образование | икономика | туризъм

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker