Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

РЕФЕРАТ

 

 

 

 

 

По

Социално отговорната корпорация – теории и практики в българския контекст

 

 

 

Специалност: Политология

 

 

 

2009 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Въведение в разглежданата проблематика. 3

2. Същност на понятието „Корпоративна социална отговорност”. 4

3. Практически проявления на КСО.. 5

4. Предпоставки за развитието на социално отговорните дейности в България. 7

5. Подходи в прилагането на концепцията за КСО.. 8

6. Мотивация и тенденции в развитието на дейностите в полза на обществото. 9

7. Социално отговорен бизнес – перспективи и ограничения в българския контекст. 10

8. Инициативата Глобален договор на ООН - същност и отражение в България. 11

9. Заключение – развитие на разбирането за ценността на социално отговорните дейности в българските бизнес среди. 14

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ.. 15

 


 

………………………………….

 

Съществуват много мнения за отношението между успешния бизнес и общественото благополучие. Според някои двете не са свързани и за постигането им трябва да се работи по отделно. Други смятат, че бизнесът трябва да се грижи за създаването на качествена среда за хората, за да могат те също да дадат своя благотворителен принос. Трети аргументират фирмената благотворителност не като морален акт, а като инвестиция в средата, в която се прави по-успешен бизнес. В развитите страни обществата все повече настояват за по-сериозни социални ангажименти от страна на бизнеса. Общественият натиск и изискванията на пазара доведоха до нов интегриран подход към правенето на „добър” бизнес. Двадесет и първи век започна със съгласието на бизнес лидерите за това, че бизнесът има отчетлив принос към устойчивото развитие, че са нужни нови знания и специални умения, нови подходи и ценности, които се обединяват в разбирането за корпоративната социална отговорност.

Докато на Запад концепцията за социалната отговорност е конкретизирана и постановена теоретично преди десетилетия и вече е част от практическата дейност на корпорациите, то тази концепция дълги години звуча като нещо чуждо и ненужно в българските бизнес среди. След първите години на преход, когато започнаха да се укрепват на свободния пазар редица малки и средни фирми, и след като се засили влиянието отвън, се повиши и интересът към концепциите за устойчиво развитие, социална отговорност на бизнеса, глобализация на информацията и капиталите и т.н. Постепенно този интерес – предизвикан главно от медиите и университетските среди – стана нещо разбираемо и дори желано в дейността на редица по-големи фирми.

 

…………………………………

 

В практически план обаче, а понякога и в теоретичен, социално отговорните дейности често биват смесвани с дарителството. Дългосрочните стратегии, подпомагането на местната общност в решаването на проблеми, с които тя не може да се справи, ангажирането със значима социална кауза, се свързва като правило с КСО, а за дарителството „остават” по-ограничените, еднократни действия в полза на една или друга социална група. Срещат се и мнения на професионалисти в областта, че „социалната отговорност” е мотив за дарителство. По-стриктно разграничение съществува по отношение на работниците и техните семейства, както и в опазването на околната среда, които биват причислявани към КСО. По отношение на социалната среда и взаимодействието с различни социални общности двете понятия се използват на практика като синоними. Налице е и едно инструментално разграничение на КСО от дарителството – последното се определя като дейност, която може да бъде отчетена счетоводно като дарение.

 

………………………………….

 

Могат да се очертаят три основни разбирания за обществено отговорния бизнес, от които произтичат и три основни подхода в прилагането на тази концепция. Първият и най-разпространен е разбирането на социално отговорния бизнес като грижа за персонала и семействата на работещите във фирмата. Вторият – ангажиране със социални дейности в полза на обществото. Най-често под това се разбира облагородяване на градската среда, ПР дейности със социален ефект, подпомагане на сираци, деца и възрастни хора в домове. Третият подход е относително най-слабо разпространеният – ангажиране в дейности с дългосрочен социален ефект. Тук влизат инвестиции в образувание и обучение, привличане на вниманието на обществото върху важен социален проблем и перманентно ангажиране на фирмата с този проблем (фигура 1).

 

………………………………………

 

Въпреки че много от фирмите са се развили през последните 15 години, те осъзнават колко ценно е да бъдат добри корпоративни граждани в своята общност. Същевременно в България представата какво е социална отговорност е изключително разнообразна, а добрите неща, които се случват по места, все още са далеч от международното разбиране за корпоративна социална отговорност и начина, по които тя се вписва в държава членка на Европейския съюз.

Анализът на фондация „Помощ за благотворителността в България” на база проучването, възложено и осъществено от агенция Алфа Рисърч през 2006г., обаче представя картина на увеличаващ се интерес към отговорно бизнес поведение сред големите и средни компании в България. Социалната отговорност се определя като ценност и фирмите се грижат с практикуваните от тях дейности да получат такава репутация.


ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:

 

Литература:

1. „Корпоративната социална отговорност в българския контекст” – базово проучване на инициативата Глобален договор на ООН и фондация „Помощ за благотворителността в България”, септ.-окт. 2006 г.

2. Справочник на отговорния бизнес 2005 – Български форум на бизнес лидерите.

 

 

Уебсайтове:

1.http://ec.europa.eu/enterprice/csr/campaign/documentation/index_bg.htm#toolk

2. http://www.ueapme.com/EN/policy_enterprise_csr.shtml

3. http://eurochambres.be/activities/csr.shtml

4. www.unglobalcompact.bg

5. www.bgblago.com

6. www.bcaf.bg

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа графики.

 

Ключови думи:

корпоративна социална отговорност – практически проявления и подходи в прилагането, развитие на социално отговорните дейности в България, социално отговорен бизнес, инициатива Глобален договор на ООН

 

 


Търси за: развитие социално отговорните дейности България | социално отговорен бизнес

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker