Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

„Развитието на Българската социалистическа партия”

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 3

ПЪРВА ГЛАВА.. 4

Идейни течения, идейни дискусии и цели на БСП.. 4

1. Идейни течения в БСП.. 4

2. Идейни дискусии за обновление на партията. 6

ВТОРА ГЛАВА.. 18

Организационни и кадрови промени, членска маса. 18

4. Организационни и уставни промени в Българската социалистическа партия. 18

5. БСП и структурите на гражданското общество. 23

6. Промени в членската маса. 28

7. БСП - част от българската, европейската и световната левица. 30

ТРЕТА ГЛАВА.. 37

БСП в управление и опозиция. 37

8. БСП и политическата власт. 37

9. Стратегии и поведение на БСП в управление и като опозиция. 43

10. Коалиционни взаимоотношения на БСП.. 59

Заключение. 65

Използвана литература. 66

Увод

Заедно с Европа и света България върви към принципно ново обществено устройство. Днешната ситуация е преломна, неопределена и трудно предсказуема. Много са факторите и силите, проблемите и проявите, подбудите и дилемите, които си взаимодействат и взаимно си влияят. Извършва се преоценка на целите и ценностите, както и на пътищата, водещи към тях; осмислят се провалите и натрупаният позитивен исторически опит; търси се отговор на проблемите, които да са адекватни с новите обществени условия.

Въпреки направеното след 10 ноември 1989 година за деболшивизиране на Българската комунистическа партия, т.е. за промяна на нейния тип, характер, роля и функция, тя продължава да преживява дълбока криза. Обновлението се съпровожда с болезнено изостряне на различни противоречия. Наблюдава се диференциация и поляризация на различни мнения и позиции. Очертава се тревожно намаляване на активността и инициативността на много нейни членове. Същевременно се разгръща процес на бързо формиране и консолидация на радикално - реформисткото крило вътре в партията., което среща силна съпротива от активизиращото си консервативно - догматично течение, което се старае да спъва процеса на промени.

Целта на дипломната работа е да анализира и отговори на въпроса за обновление и преобразуване на партията в нов тип лява социалистическа партия, която най-пълно да съответствува на новите вътрешни и международни реалности и тенденции.

Задачите при решаване на въпроса за характера, темпа, насоката на обновление на Българската социалистическа партия, трябва да почиват на спецификата на нейната история, опита, факторите, които са влияели върху едно или друго решение, както и на актуалната социалнополитическа ситуация.

ПЪРВА ГЛАВА

Идейни течения, идейни дискусии и цели на БСП.

1. Идейни течения в БСП.

Вече десетина години в БСП се осъществява дълбока и мащабна идейна промяна. Съдбоносно значими за партията и за всеки неин член са въпросите за идейната идентификация, за променящия се идейно-теоретичен потенциал в политико - идеологическата дефинитивност на БСП, за новите характеристики и специфики на политическата реализация на партията в историческото пространство и в историческото време, за кристализиращите с цената на дълбока размисъл и сурова преоценка отговори за стратегическите и тактическите ориентири на социално и политическо поведение, за изискванията към новопоявяващите си щрихи в цялостната физиономия на партията във връзка с нейната съвременна ориентация и дейност. Всички въпроси се обсъждат в откровен и задълбочен диалог с всички сили в партията. Само по този начин може да се намерят необходимите и оптимални синтези между авангардизма и консерватизма, между новото и традицията, между миналото и бъдещето, между различните генерации в партията.

Вече няколко години след 10.11.1989 г. проблемите свързани с променящия се характер на БСП, формираха и утвърждаваха две основни идейни течения. Едното за превръщане на партията в модерна лява социалистическа, а другото - за трансформацията на партията (на базата на пълната й декомунизация) в класическа реформистка социалдемократическа от западноевропейски вид.

В същност в пространството и на базата на осъществяващите се радикални промени в БСП се борят и продължават да се открояват не две, а четири идейни течения. Освен за основните две течения, става дума за двете марксистки тенденции за идейното идентифициране на партията. Едното марксистко течение е свързано с трансформацията на партията на основата на един съвременен, творчески очистен от догматизма и шаблонизацията марксистки прочит на историята - и на обществото и на партията. Второто марксистко течение се свързва със своеобразното реанимиране и реабилитация на идейно - организационната идентичност и характер на партията, характерни за исторически вече преминал период. Впечатляващо е обстоятелството, че в краткия срок на една дълбока трансформация на компартията в социалистическа се възпрепятства и не се дава гласност по отношение  съдържанието и формата на проява на тези две идейни течения.

Днес е видно, че основните конкуриращи се течения за идейно-политическата и организационната по своята съдбовност трансформация на БСП, за кристализацията на нейната идейна идентичност и политически профил са поне три - модерна лява социалистическа, марксистка и социалдемократична.

Призивите за социалдемократизиране на БСП идват от привържениците на "Път към Европа", "Демос", АСО, "Открит форум" и други. В рамките на партията е необходимо да има различни виждания за промените, но те не трябва да са изключително крайни. Не могат да се приемат призивите за разпадането на БСП, т.е. за нейното фактическо ликвидиране като политическа сила. Тази тенденция се прояви от някои членове на АСО. Партията може да се обновява само като си запази нейното единство. В противен случай ще има не реформа, не модернизация, а фактическо формиране на две партии, което означава и съвършено други проблеми и изисквания.

Всъщност в пределите на официално афишираните две течения - това за модерна лява социалистическа и за социалдемократическа ориентация на партията - не съществува вътрешна и безпроблемна константност. В идейните координати на застъпниците на тези две течения се оформи и реализира сериозна иманентна идейна еволюция. Това, разбира се, е напълно естествено и то подсказва интензивния характер на вътрешнопартийния живот, динамичните и радикалните промени и процеси в БСП, мащабността на диалога и интелектуалния кипеж в нея.

В настоящият момент трябва да се търси ценното и от социалдемокрацията, и от еврокомунизма, и от болшевизма, и от либералната и хуманистичната традиция и от алтернативните движения.

Съвременната социалнополитическа и икономическа ситуация у нас изисква комплексен подход, който е възможен само на взаимодействие, а не на антагонизъм и противопоставяне.

Запазването единството на БСП не е самоцелно, а е продиктувано от важната роля, която процесът на демократизация на нашето общество налага. Демократизацията на самата партия ускорява и процесите на демократизиране на самото общество и на преодоляване на тоталитарните структури. Монолитното единство на партията бе отхвърлено като организационна догма, което позволи да възникват, да се формират и функционират различни движения, платформи, инициативи.

Онова, което обединява цялостния идеен живот на БСП е разбирането, че тя е партия на демократичния социализъм.

2. Идейни дискусии за обновление на партията.

Процесът на всестранно преустройство и обновление трябва да се извърша с цивилизовани и демократични средства, без насилие на едни членове над други, като естествен процес на отмиране на старото и натрупване на новото.

Българската социалистическа партия не би могла да се развива и функционира, ако не се утвърди като гражданско - парламентарен тип политическа партия. Досегашният държавно - авторитарен тип партия с присъщия й монопол върху властта е неадекватен на новата ситуация и перспективите за нейното развитие. Той е пречка за прогреса на обществото и развитието му в демократична, хуманна и правова посока. Това обосновава необходимостта от замяна на държавно - авторитарния тип партия с гражданско - парламентарен и плуралистично - демократичен тип социалистическа партия.

Дискусията дали партията да бъде само парламентарен или само граждански тип е изкуствена и се поражда от противопоставянето на гражданското общество и парламента. Гражданското общество и парламентаризмът предполагат демократични форми на управление. Поради тази обективна взаимовръзка между гражданско общество и парламент социалистическата партия като лява партия, изразява, представлява и защитава правата и интересите на широки слоеве от народа. От друга страна дискусията се поражда от съдържанието на политическата категория парламентарна партия. Поради наслоилата се враждебност и като се изхожда от представите за комунистическия тип партия, то се асоциира и подменя с парламентарната фракция или група, т.е. цялата дейност на такава партия се свежда до избори за парламент и местни органи. В действителност характеристиката на парламентарния тип политическа партия, не се покрива и не се изчерпва само с реализирането на своята програма, а се свързва с желанието за разграничаване от практиката на упражняване от партията на непосредствено властнически функции. Колкото са по-дълбоки и широко разклонени са корените на политическата партия в гражданското общество, толкова са по-големи възможностите тя да влия на това общество, така и върху политическия (парламентарния) живот.    

Българската социалистическа партия може да оцелее и да има трайно място у нас и в бъдеще само ако се трансформира в истинска социалистическа партия от европейската левица. Това не е нищо друго, освен да се преобразува от държавно - автократична в гражданско - парламентарна и демократично - плуралистична политическа партия. Предпоставки за това преобразуване са: деболшевизирането на партията и усвояването на идейно-теоретичните, организационно - структурните и демократично - плуралистичните отношения и ценности на социалистически ориентираните партии от европейската левица.

Деболшивизацията е съзнателна и целенасочена дейност на отказ, освобождаване и преодоляване на идейно-теоретичното, политическото, организационната и психологическото наследство на стария (ленински) тип партия. Този тип партия е неадекватен на времето и процесите на създаване на демократично, хуманно, плуралистично, многопартийно и правово общество.

Усвояването и използването на ценностите от дейността на социалистическите партии от европейската левица е друга предпоставка за преобразуване на партията в гражданско - парламентарен тип.

Социалистическата партия от европейската левица е равнозначна със свободата и демокрацията. Тя изяснява натрупалите се противоречия и естествено възникващите се конфликти в обществото по пътя на диалога, дискусиите, търсенето на консенсус, съгласуване на правата и интересите, опирането върху демократичната законност и правовия ред. За нея е характерно придържането към демократичните процедури, съобразяването с интересите на различните социални слоеве и особеностите на народната психология.

Социалистическата партия от европейската левица е отворена към външния свят. Тя не отрича и не пренебрегва нищо, което е било преди нея. Политиката й използва най-доброто, създадено от други общества, партии и движения.

За нуждите на извършващото се обновление и промени на партията в гражданско - парламентарен тип много полезни са либералните и демократичните организационно структурни ценности на социалистическите партии от европейската левица. Те представляват цялостна система от елементи, връзки, функции, координираност между диференцираните й части, установени правила и взаимодействие между тях. Тази идейно - програмна цялост осигурява възможност за разполагане със свобода и автономия при решаването на тактическите въпроси. Това създава перспективи партийната структура да избягва преплитане и дублиране на функции и осигурява ефективност и икономичност.

В социалистическите партии от европейската левица неизменен атрибут е демократичното устройство на отношенията между членовете, подвижността на политическия режим и атмосферата в нея, начинът на осъществяване на партийната власт. В тях отношенията между членовете и ръководителите се основават на принципите на демократизма и либерализма. Партийната власт се гради не върху принуда от наказания, а с доброволно приети политически и нравствени ценности, свободно поет дълг и солидарност към единни интереси и пораждащите ги единни цели и задачи.

Пред Българската социалистическа партия се поставят исторически задачи, от правилното решение, на което ще зависят мирния преход към демокрация, независимост и бъдеще на българския народ. Тези задачи могат да бъдат решени само при условие, че бързо и радикално се промени сегашната партия в социалистическа от европейската левица.

Една от основните характеристики на БСП като нов тип социалистическа партия се заключава в нейното изграждане като единна в политическо и в организационно отношение формация, с определен идеен облик, но без налагане за идейно единомислие. Всеки член и привърженик на БСП е свободен да има и да изразява различни философски, религиозни и естетически възгледи. Обединяват ги общите цели, общата политика и единната организация на партията. Това не значи, че БСП е без идейна база, но тя не се затваря в рамките само на една философска доктрина, а е в границите на основните ценности на обновяващия се демократичен социализъм: мир, свобода, справедливост, солидарност, екологическа сигурност, ново качество на живота, ново хуманизиране на обществото и реализация на всяка човешка индивидуалност.

По-нататъшното обновление на БСП е тясно свързано с разширяване на идейния кръгозор на партията. Това се налага от възникването на нови проблеми в развитието на съвременния свят, както и от вътрешното развитие на левите сили и идеи. Някои от тези проблеми са коренно различни от досегашните и дори безпрецедентни в историята на човечеството. Без да обнови своето идейно-теоретично мислене, БСП не може да посрещне новите предизвикателства.

Новите времена налагат цялостно преосмисляне на основополагащите теоретични, политически и организационни предпоставки, върху които през отминаващия ХХ век израстват партиите на социализма. Същевременно тя е изправена пред агресивната конюнктура на тотална критика срещу досегашната история на социализма, която си поставя за цел да дискредитира социализма изобщо, без да разграничи ценното и непригодното в опита и в теоретичните търсения от миналото.

Отговорността на съвременната лява мисъл, в частност на БСП, се изразява в способността й да се подложи изминатият път на критично преосмисляне. Но в тази критика трябва да се избегне неблаговидната роля на търговци с идеите, в които се въплъти надеждата за социално освобождение на човечеството.

Българската социалистическа партия не се отказва от своите марксистки корени. Високо се цени историческото наследство на учението на Маркс, което изигра голяма интелектуална и преобразуваща роля през ХIХ и ХХ век. Отчита се, че и днес по целия свят методът и редица теоретични положения на марксизма продължават да имат своето реално въздействие върху съвременното обществознание. Тя се стреми към анализиране на различните разклонения в развитието на марксизма, някои от които бяха подложени на необосновано отрицание. Заедно с това отношението към марксизма днес е по-сложно и нееднозначно, отколкото през изминалите десетилетия. Запазва се потвърденото от живота и се изоставя остарялото и догматизираното.

Преди да се отхвърлят онези теоретични обобщения и онзи практически опит, които са доказали своята несъстоятелност, трябва да  се отдаде дължимото на историята на социализма, включително и на социалистическото движение в България. Социализмът е неотделим от развитието на съвременния свят и на съвременна България. Въпреки всичките си грешки и неизбежни ограничения, с цялата си историческа драма, социалистическото движение изпълни една от задачите, които си поставяше - то измени света. Социализмът не е само поредица от грешки, но и поредица от неоценими придобивки за хората. БСП вижда своите грешки, осъжда извращенията, но не се срамува от историческия си път.

БСП в навечерието на 21-ви век се нуждае както от най-ценното в идейната база на социализма през изминалия век и половина, така и от нови идеи, от по-богати теоретични основи на политическата си дейност. Днес БСП е отворена към всички прогресивни идеи и открития, създадени от съвременната наука.

БСП изгражда своята практическа политика във всички области на общественото развитие върху основата на научните постижения. По този начин тя гарантира съответствието на политиката си с водещите процеси и тенденции в света и съдейства България да не изостане от тях.

Идейната дискусия в БСП, както и в другите партии на съвременния социализъм, продължава. Тя трябва да се води открито, толерантно и другарски. Само в дискусията може да се постигне истината за съвременното развитие на света. Времето и практиката ще проверят верността на едни или други постановки. Така БСП ще осигурява творческо развитие и обновление на своята теоретична и идейна база.

3. Обществени цели на БСП и пътища за постигането им.

През последните 10 години Българската социалистическа партия мина през различни периоди, включително на власт и в опозиция, в коалиция и в изолация, но не се отдели от своето виждане, че просперитетът на България е невъзможен без националното съгласие, без използването на интелектуалния потенциал на цялата нация.

Времето, през което БСП беше в опозиция, особено през последните три и половина години, влошаващите се социално-икономическа и политическа обстановка наложиха необходимостта да се търси и да се формира качествено ново коалиционно поведение на партията. Съществен елемент в този процес е прилагането ново разбиране за коалиционно взаимодействие. За БСП това означава преди всичко да се извлекат поуките от политическите процеси на прехода, който засяга цялото общество, всеки българин. Българската социалистическа партия разглежда коалиционната политика като средство за постигане на максимално широка социална база и подкрепа за провеждане на реформи в интерес на преобладаващата част от населението, които искат действия, реални резултати и повече морал в политиката.

Коалиционната политика, която БСП провежда и резултат на осъзната и възприета нова политическа философия. БСП поставя в центъра на политическия диалог националните интереси, интересите на българския народ. БСП гради своите взаимоотношения с другите партии на прагматична основа и равноправен диалог.

Целта на коалиционната политика на партията е чрез интензивни консултации да се подготви базата за сближаване между БСП, други партии и граждански структури, да се очертаят контурите на една обща политика както за предстоящите парламентарни избори, така и да управлението на страната. Пътят за постигане на тази цел е равноправен диалог и консолидация на социалистически, социалдемократически, земеделски, екологични и други партии, обществени организации и движения.

БСП има нужда от коалиционни партньори, които заедно с нея са готови да поемат пълната политическа отговорност както в подготовката, така и в реализацията на едно бъдещо управление, което да изведе страната от тоталната криза, до която я доведе управлението на СДС - икономическа, социална, политическа, управленска и морална.

Воденият интензивен диалог е диалог на равнопоставеност. БСП води политика на взаимоотношения с другите политически партии, със синдикатите и със структурите на гражданското общество съвсем различна от провежданата до сега. Политиката, най-пълно отразяваща нуждите на държавата и на нацията, а именно политика на национално съгласие, политика, подчинена на националните интереси, политика, която обединява, политика на националното съгласие.

БСП осъществява контакти с партии, с които няма намерение да влиза в предизборна коалиция, партии, които са от либералния или от десния спектър. Такъв е случаят с Движението за права и свободи, с Либерална алтернатива и т.н.

Търсенето на най-подходящата и приемлива, печеливша политическа формула за коалиционно взаимодействие, която гарантира равноправен диалог и консолидация, доведе до създаването (септември 2000 г.) на Съвет за координация и сътрудничество (СКС) между БСП, Българската социалдемократическа партия, Обединения блок на труда и политическо движение "Социалдемократи". Именно тези четири партии застанаха в основата на "Нова левица".

Новата левица става факт на 7 януари 2001 г. с подписването на Политическия меморандум "България и левицата в началото на новия век" от лидерите на Българската социалдемократическа партия, Българската социалистическа партия, Обединения блок на труда и Политическо движение "Социалдемократи". Новата левица става ядрото,  около което се създаде Коалиция за България.

Политическият съюз "Нова левица" се роди като естествен и логически финал в положителното развитие на отношенията между левите партии. В същото време тя е и резултат на политико-икономическите процеси в България през последните години, дълбоката криза в българското общество, задълбочаващите се социални проблеми, провала на управляващата десница.

Изхождайки от своите общи идеи, ценности и национални интереси, партиите от Новата левица обединяват своите усилия за създаване на мощна левоцентристка коалиция и за успех на предстоящите парламентарни избори. Новата левица е факт, който все повече се приема от българското общество като алтернатива на сегашното управление и като надежда за спасение.

Предизвикателствата пред Новата левица произтичат от сегашната ситуация, а именно да се намерят не само решение на социалните проблеми, но и да се очертае нова перспектива, в която българите да намерят своето достойно място и самочувствието на граждани на обединена Европа.

Коалиционната политика не е самоцел, тя е средство както за спечелване на изборите, така и за успешното управление.

Пътища за постигане на целите на Българската социалистическа партия.

В новите исторически условия Българската социалистическа партия се отказа от насилствените форми за завоюване на властта. Тя възприема нова политическа философия - постигане на властта чрез демократични избори, реализиране на обществените цели чрез демократични средства, по пътя на постепенни или радикални реформи, трансформационни процеси и качествени преобразования.

Отказвайки се от използването на насилие в политическата борба,  партията никога няма да се примири с използването на насилие и потисничество от други срещу свободата и правата на човека, както и срещу самата БСП. Що се отнася до агресия срещу България - тя ще защитава с всички средства, включително и с оръжие, свободата, границите и независимостта на Отечеството ни.

Пътят на установяването на демократично общество в България преминава през демокрацията, а не през нейното ограничаване и погазване. БСП е за парламентарна демокрация и републиканска форма на управление. Тя е за разделение на властите - в сегашния преходен период въпросът, от който зависи съдбата на демокрацията в България, е създаването на национално отговорен, широко представителен и компетентен парламент, на силна и ефикасна демократична изпълнителна власт и на самостоятелна, служеща единствено на закона съдебна власт.

България се нуждае от стабилни и реално действащи институции. Без да са в постоянен конфликт, както беше в началото на прехода, но и да не са подчинени на изпълнителната власт. Необходимо е да се състави нов парламент, в който да има друг тип отношения между мнозинството и опозицията. Трябва да се сложи край на идеологизираните и на исторически наслоените отношения между мнозинство и опозиция. Парламентът трябва да бъде източник на политическа стабилност.

Въпреки че е най-голямата и политически най-влиятелната лява сила, Българската социалистическа партия се отказва от налагането на идеологически монопол в духовния живот и в развитието на обществото. Категорично отхвърля догматизма и доктринерството, които нанесоха голяма вреда на партията и обществото. Бори се срещу всякакви опити - откъдето и да идват те - за установяване на нов идеен монополизъм, за копиране и пренасяне на чужди модели. Партията е за общество на свободен и многообразен духовен живот, основан върху свободата на мисълта и творчеството, върху разнообразието и плурализма на идеи, мнения и ценности, върху поддържането на нови направления на духовното ни развитие, както и върху съхраняването и таченето на драгоценното богатство на българските традиции и култура. В сферата на мисълта, на духа и творчеството трябва да бъде забранена всякаква забрана. В познаването и ползването на науката, на прогресивните и ценни философски, политически, икономически, правни и други идеи на съвременната обществена мисъл тя вижда една от основните предпоставки за успеха на прехода и с всички сили ще работи за това.

Българската социалистическа партия е за правова държава и за повишаване ролята на гражданското общество. Демократичната държава се управлява от легитимно избрани държавни институции, гарантира приложението на закона и осигурява правата на всички граждани. Гражданското общество - с дейността на своите разнообразни сдружения и с активността на самите граждани - не само осигурява контрол върху държавата, но и само по себе си представлява автономен фактор на демокрацията. Необходимо е в следващите години да продължи укрепването на демократичните държавни институции у нас на всички равнища и да се стимулира разностранното развитие на гражданското общество. Партиите от Новата левица - БСДП, БСП, ОБТ и ПД "Социалдемократи" разбраха, че бъдещето е на тази коалиция, която дава шанс за реализация на гражданските структури и на личностите, които са в тях.

Трагичният опит на изминалите вече единадесет години показа, че възраждането на българското стопанство няма да се получи по пътя на приватизацията и замяна на държавния монопол с частен. Нужно е да се прекрати съзнателното разпиляване и наглото ограбване на общонародните предприятия, тъй като се разрушават икономическите основи на националния суверенитет. Но възраждането определено ще има шанс, ако се създадат национални предприятия в ключови отрасли на икономиката. Те да имат пълна стопанска самостоятелност и силно управление, независещо от смяната на едно или друго правителство. Именно националните предприятия да представляват гръбнакът на националната икономика.

Необходимо е създаване на конкурентоспособна производствена пазарна икономика, заемаща високотехнологичните ниши в системата на международното разделение на труда и осигуряваща сигурност и социален просперитет. По своята същност това означава борба за ново обществено устройство, където да има пазарни отношения. Съвременна социално и екологически ориентирана пазарна икономика - това е верният път на икономическата реформа у нас.

От насърчение се нуждаят инициативните и предприемчивите. Крайно време е България да има управление, което да гледа на частния бизнес - дребен, среден или едър, български или чуждестранен - не като на опонент, а като необходим партньор на държавата, включително и за решаването на социалните проблеми на нацията.

Българската социалистическа партия отстоява еднонационалния характер на българската държава. Тя е за безкомпромисни противници на каквито и да било действия за нарушаване целостта на страната ни или за разединение на българския народ. Заедно с това тя е противник на разпалването на етническа и религиозна вражда между гражданите и е открит защитник на етническата и религиозната толерантност у нас.

Урокът за авторитарната същност на еднопартийния политически монопол е сред най-важните уроци, които БСП извлича от миналото. Тя е за многопартийна политическа система и за диалог между политическите партии и алтернативи. Свободните демократични избори са тези, които ще дават и ще отнемат доверието на гражданите, а оттам и държавната власт на различните политически партии.

България е изправено пред предизвикателството да бъде фактор за стабилност във външната политика, особено що се отнася до приоритетната задача за европейската интеграция на страната и за членството в НАТО. Външната политика трябва да бъде балансирана, многопосочна, развиваща се изключително от гледна точка на националния интерес.

Българската социалистическа партия е за цивилизоване на политическите отношения у нас. И придобиването на властта, и упражняването на властта, и слизането от власт трябва да става по мирен начин, чрез демократични процедури. Политическата борба между партиите не трябва да се изражда в политически “племенни войни”. Различието трябва да води до възможност за избор между политически алтернативи и способни политици, а не до унищожаване на политико - алтернативното многообразие и на политическия опонент. Демократизацията на България днес се нуждае от демократични партии и от политици демократи, а също така и от цивилизоване на политическия живот, на политическите партии и политически елити.

От всички тези програмни постановки следва, че Българската социалистическа партия преживява процес на усвояване на нова политическа култура. Основното в нея е демократизмът. Тя възстановява най-добрите демократични традиции в собствената си, повече от 100-годишна история, преодолява погрешните теоретични тези и допуснатите практически извращения и усвоява най-напредничавото от световния демократичен опит. Преди всичко демокрация - това е новата политическа култура на БСП. Демокрацията - това е пътят, по който Българската социалистическа партия ще въплъти в развитието на обществото своите цели и ценности. Демокрацията е не само път, но и цел - това е новото разбиране на Българската социалистическа партия за уредбата на държавата и обществото.

В последните години Българската социалистическа партия задълбочено преосмисли основните въпроси на политическата си философия, стратегия и тактика върху ценностите на демократичния социализъм и утвърждаването й като съвременна лява партия - масова и парламентарна, отворена към българското общество и към европейската левица.

Българската социалистическа партия е партия на демократичния социализъм, на намиращия се в процес на обновление демократичен социализъм. Българските социалисти се нареждат сред онези леви сили в Европа и в света, които си поставят за цел осъвременяването и обновяването на съдържанието на демократичния социализъм в съответствие с новите реалности и предизвикателства на завършващия ХХ век и настъпващия ХХI век. Българската социалистическа партия възприема класическата ценностна триада на демократичния социализъм, кристализирала в програмните документи и в практиката на социалдемократическите партии и на Социалистическия интернационал: свобода, справедливост и солидарност.

Свободата - както на индивида, така и на народа.

Всеки човек и всеки народ трябва да бъде свободен както от политическо насилие, така и в реализацията на своите творчески способности.

Справедливостта - като равенство на възможностите, като осигуряване на благосъстояние за всички граждани, като премахване на всякаква дискриминация срещу хора и социални групи, като еднаква ценност на всички човешки същества и като условия за свободното развитие на човешката личност.

Солидарността - като израз на общността на човечеството, на взаимозависимостта между хората и народите, на необходимостта от взаимодействие за постигане на човешките идеали.

Демократичният социализъм в своя традиционен вид е насочен към социално освобождение, към защита на справедливото разпределение на благата, към съчетаване на индивидуалната свобода с колективната солидарност и сигурност. Той запазва своята жизненост и актуалност и днес, в новите времена. Без свобода, справедливост и солидарност не могат да бъдат решени проблемите на съвременното общество и на съвременния човек.

Но социализмът е живо движение, неделимо от движението на историята и обществото. Светът е пред прага на ХХI век. Промените в света са интензивни, необикновени по своите размери и безпрецедентни по своето съдържание. На хоризонта се очертава ново общество, нов свят, коренно различни от досегашните и по своите проблеми, и по пътищата за тяхното решаване. България е в период на дълбоки технологически, икономически и културни преобразования. Изправена е пред големи, несъществуващи досега, възможности за прогрес и просперитет, но и пред небивали досега опасности за самоунищожение. Човечеството е пред избор. Човешката цивилизация - пред качествени изменения.

Регионалните и националните предизвикателства пред България също така са големи. България трябва да бъде изведена от политическата, икономическата, социалната и моралната криза. България трябва да бъде модернизирана във всички области, за да се приспособи към новия свят. България, Балканите и Европа не са вън, а в границите на новите глобални процеси, реалности и предизвикателства.

Българската социалистическа партия придава еднакво значение на всички основни ценности на демократичния социализъм и ги разглежда като взаимно зависими. Всяка от тях предпоставя другите и не може да се реализира извън общото им единство. В осъществяването на тези ценности в тяхната цялост Българската социалистическа партия вижда смисъла и жизнеспособността на демократичния социализъм.

ВТОРА ГЛАВА

Организационни и кадрови промени, членска маса.

4. Организационни и уставни промени в Българската социалистическа партия.

Българската социалистическа партия е наследник на създадената на 2 август 1891 г. на връх Бузлуджа Българска социалдемократическа партия, обособена през 1903 година в Българска работническа социалдемократическа партия (тесни социалисти). Сред основателите и най-изявените дейци в историческото развитие на партията са: Димитър Благоев, Георги Кирков, Христо Кабакчиев, Георги Димитров и много други.

От създаването си БРСДП е лява европейска партия. Приетата й политическа програма прокламира ценностите на европейската демокрация: пълна политическа свобода от печата, словото и убежденията; достоен нравствен човешки живот; държавни институции, гарантиращи правата на човека и гражданина. Като част от "всесветската" социална демокрация тя прокламира своята роля за приобщаването на България към европейските политически и духовни стандарти. За българските социалисти теорията и политическата практика на големите социалдемократически партии е много ценен източник на опит, който те осмислят и прилагат активно в многостранната си дейност. БРСДП е член на Втория интернационал и нейни дейци активно участват в международни социалистически конгреси.

Партията на българските социалисти от самото начало се развива като типична парламентарна политическа сила. Нейните представители в парламента са автори на редица законопроекти в областта на икономическия, политическия и културния живот в България. Те са непримирими към нарушенията в конституционното управление на страната и допринасят в немалка степен за утвърждаването на демократична атмосфера в българския политически живот.

Една от най-характерните черти на партията през всички периоди от нейното развитие е последователната й борба против войната и милитаризма, за мирно и справедливо решаване на националните проблеми и сложните балкански противоречия.

На 10 ноември 1989 г. започва преходът на България към демократично обществено устройство и към пазарна икономика. Започва и процес на коренна промяна на партията на българските социалисти и преобразуването й в нова партия.

В началото на 1990 г. партията обявява желанието си да се реформира в партия на демократичния социализъм. След общопартиен референдум тя се преименува в Българска социалистическа партия. Поема и политическата отговорност за управлението на страната през периода 1944-1989 г. В документите на БСП заляга ценностната триада: свобода, справедливост и солидарност, възприети от социалдемократическите партии и Социалистическия интернационал. А с новата програма на партията (1994 г.), тя се легитимира пред българското общество и пред света като нов тип социалистическа партия, като съвременна лява партия на обновяващия се демократичен социализъм и органическа съставна част на българската, европейската и световната левица. Кандидатства за членство и в Социалистическия интернационал и ПЕС.

БСП е парламентарна и масова партия, която работи активно и като управляваща, и в опозиция за изграждането на демократично и хуманно общество върху основата на общочовешките, националните и социалистическите ценности.

Организационно състояние на партията

Усилията на Висшия съвет на Българската социалистическа партия са насочени предимно към съхраняване на партията и нейните структури, към запазване на нейния масов характер.

Подемът и оживлението в по-голямата част от ОПО, възстановената вяра у социалистите в партията и перспективата на социалистическата идея благоприятстват сега и особено след приемането на новия партиен устав да се отиде към решително укрепване на организационното състояние на ОПО, към възстановяването или изграждането им там, където са закрити. Принципно важно е да не остане населено място, избирателна секция, без структура на БСП.

Всичко това не отменя грижите на партията и на общинските съвети на БСП положителната промяна в организационното състояние да продължи, да се почувства по-осезателно и в работата на общинските съвети, на ОПО. Същностните елементи на промяната на организационното състояние се свеждат до утвърждаване и засилване на организационното и политическото влияние на ОПО, до повишаването на ролята им в живота на населеното място, предприятието, учреждението.

Радикалната реформа в организационното изграждане и в дейността на партията е предпоставката безотказното й функциониране на всички равнища.

Един от най-слабо изявените аспекти на промяната в организационното състояние на партията, респективно на ОПО, на общинските съвети на БСП, е неумението или липсата на нагласа ОПО да се превърнат в средище за обсъждане, изработване на предложения и решения на местни и регионални проблеми чрез структурите на властта и механизмите на общественото мнение, посредством инициативата и позицията на социалистите в органите на властта, в ръководствата на държавни и общински фирми, кооперации, синдикати, организации за социална защита, професионални сдружения, културни общности и т.н.

Подобна слабост е характерна и за някои общински съвети на БСП. Връзките им с ОПО нерядко се свеждат до събиране на рутинна информация, до организиране на традиционни политически прояви, срещи с политически и парламентарни дейци. В същото време умението чрез връзките с ОПО да се прави политика на местно равнище да се участва в изработване на политика все още не е нито масово, нито достатъчно високо.

Важен елемент на промяната в организационното състояние е установяването на по-гъвкави хоризонтални структури в партията, търсенето на нови връзки между вертикалните структури. Успешен опит в това отношение са различните федерации на клубовете.

Досега са изградени пет федерации - в областта на културата, на науката и образованието, на аграрната наука, на журналистите, на специалистите от транспорта. Повечето от тях имат действащи клубове главно на територията на столицата и другите големи градове, обединяват социалистите от съответните области, подпомагат ВС и ГС на БСП - София с разработки и инициативи. Необходимо е и занапред ВС и общинските съвети на БСП да съдействат на федерациите за разширяване на дейността им и извън столицата. Изграждането на ОПО по териториален признак и на клубове по интереси по месторабота и местоживеене със статут на ОПО все още не оправдава очаквани¬ята за по-ефективна организация на местните партийни структури. Някои се разпускат поради икономически, а все още и по политически причини. Клубовете по интереси по териториален признак със статут на ОПО са подходящи структури за млади социалисти, за интелигенцията. Очевидна е необходимостта от запазване на организационните им връзки с ОПО. Сполучливо решение е превръщането на териториалните клубове по интереси в своеобразни центрове, които да подпомагат общинските съвети и ОПО в анализа на местни проблеми, в изработване на позиции и решения. По този начин те ще подпомогнат и общинските съвети в тяхната разработваща функция, в изпреварва¬щото извеждане на проблеми от различни области на обществения живот в общините.

Трябва да се отбележи дейността на регионалните съвети, които макар и без регламентирани в Устава пълномощия оказват съществена помощ на общинските съвети. В същото време обаче е необходимо да се възпира амбицията на някои РС да упражняват и ръководни функции над общинските партийни организации. Трябва да се преодолява практиката регионалните съвети да ограничават своята дейност в относително тесен и постоянен кръг от актива. Независимо от досегашния опит и постигнатите успехи, налага се изводът, че вертикалните връзки в партията са незадоволителни.

Въпреки посочените трудности днес партията пристъпва като реална политическа сила във всички общини на страната, в по-голямата част от населените места. Общинските партийни съвети функционират постоянно, действат в съответствие със специфичните местни условия. Стремят се да подпомагат живота на основните организации, да насочват тяхната дейност към острите проблеми на деня и към въпросите, които вълнуват хората, към активизиране на социалистите за издигане авторитета на партията и повишаване на нейното влияние в обществото.

Състоянието на основните организации е твърде различно - от организации, които водят редовен организационен живот, които се намесват активно и са фактор при решаването на проблемите на хората, които провеждат широка дейност за разясняване политиката и позициите на партията, до организации с анемичен живот, в които само се събира членски внос, които мъждукат и не са намерили своето място в политическото ежедневие. С бедна, нередовна дейност са много от клубовете по интереси. По редица причини те предпочитат да нямат открита организирана дейност. Техните членове се включват в по-масовите мероприятия, в срещите с лидери на партията и с депутати. Работят сред колегите си по месторабота индивидуално, незабележимо, показвайки обаче присъствие там. Но с тази практика и с този начин на действие постепенно партията трябва да се раздели.

Следва да се отбележи, че има и друга група ОПО (главно в селата), които практически са преустановили всякаква дейност. По-голямата част от тях са възстановени, но има и населени места, където този процес не е завършил. За подобни случаи трябва да се вземат неотложни мерки, в течение на 2-3 месеца да се възстановяват или наново да се създават ОПО, клубове във всяко населено място, към колективите на всяко предприятие, учреждение и висше учебно заведение, където има социалисти.

Специално следва да се подчертае едно положително явление - ОПО в районите със смесено население се възстановяват.

Тази тенденция е закономерна предвид социалното положение на хората от районите със смесено население. Но едва ли трябва да  се разчита само на обективно благоприятните условия за възстановяване на ОПО в подобни райони. Партията и общинските съвети на БСП са в дълг пред симпатизантите от посочените райони. По редица причини тези региони са практически предоставени на други политически сили. БСП дълго време не предприе целенасочени действия за възстановяване на своето влияние там, липсват и проучвания на общественото мнение и настроения в тези населени места, контактите с останалите верни привърженици на социалистическата идея са прекъснати.

Партията предприе някои мерки за решаването на този проблем. Резервите за подобряване на вертикалните, а и на хоризонтални¬те връзки в партията ще трябва да се търсят преди всичко в личните качества на кадрите - делови, морални, политически и т.н. Това означава ангажирането на много по-голям кръг от хора в тази насока - членовете на общинските съвети, съветниците социалисти, нещатни организатори, използване на активисти, чиито служебни задължения или частна дейност им позволяват движение между селищата. Същевременно следва да се създават повече хоризонтални структури - клубни съвети, съвети на партийните секретари, координационни съвети на по-малки или по-големи групи общински съвети на БСП.

5. БСП и структурите на гражданското общество.

Отношенията на БСП с другите политически партии и организации.

Българската социалистическа партия разглежда себе си като една от съставните части на българския политически живот. Тя няма претенции за изключителност, за историческа предопределеност, за хегемония над останалите политически партии.

Българската социалистическа партия споделя и строго спазва изискванията, които Конституцията на Република България и законите на страната поставят пред политическите субекти и тяхната дейност.

Основавайки се своята стратегия за национално съгласие, БСП развива отношенията си с другите политически организации върху принципите на равноправието и взаимното уважение, зачитане волята на избирателите, лоялно съперничество, толерантност и конструктивност. С естествен приоритет се ползва взаимодействието й с левите партии. Партията развива диалог и връзки с всички партии, обществени организации и движения, които на дело работят за националните интереси, зачитат правата и свободите на личността, демократичните ценности, проявяват уважение към Конституцията и демократичните институции.

Българската социалистическа партия е за разнообразие на националния политически спектър с оглед на най-представително изразяване интересите на различните социални слоеве и групи.

В коалиционната си политика БСП изхожда от необходимостта и възможността за изграждане на лява или левоцентристка алтернатива на управление на страната. Това налага преди всичко партньорство със силите на левицата с оглед постигане на общи или сходни виждания за пътищата за решаване на най-наболелите проблеми на България.

Същевременно Българската социалистическа партия не изключва възможността при съответни вътрешни и международни условия, в името на определена политика и след изборен вот, да бъде на дневен ред въпросът за “голяма коалиция” с участието на представители на леви, центристки и десни партии.

Коалиция за България.

В годините на прехода картината на левия политически спектър в България непрекъснато се изменяше. Наред с традиционните социалистически, социалдемократически, земеделски и други партии и движения се оформиха и нови - екологични, правозащитни, граждански, женски, младежки и други.

Междуособиците на левия фланг изцедиха значителна част от силите на лявото пространство. Нееднократно се правеше опит да се активизира и да се задълбочи процесът на сближение и консолидация на левите сили. Първият сериозен опит за възстановяване на диалога в лявото пространство беше направен в началото на 1996 г., но остана изолиран.

Ядрото, около което се създаде голямата Коалиция за България, е Новата левица. Нейното начало се свързва с инициираната от Партията на европейските социалисти среща в Солун през 1998 година. Партиите, на чиято основа е изградена Новата левица са: Българска социалдемократическа партия, Българската социалистическа партия, Обединения блок на труда и Политическо движение "Социалдемократи".  В Коалиция за България участват 15 партии, организации и граждански сдружения от левия спектър, които се подписаха за съвместно участие в предстоящите избори.

Коалиция за България е продукт на новото взаимодействие между политическите партии и граждански структури, обединени на основата на ясни и конкретни програмно - политически ангажименти. Коалиция за България е опит да се съединят национално - отговорните усилия на политическите партии и граждански сдружения в противовес на опитите за тяхното конфронтиране. В този смисъл е предизвикателството да се приеме от всички, че целите на взаимодействието не бива да се свеждат до противопоставяне на сегашния управленски режим.

Новата левица и Коалиция за България са изправени пред предизвикателството да докажат, че солидарността не е празна приказка или отдавна мъртво понятие, че може да има солидарност между партиите на левицата и центъра.

Отношението на БСП към жените и женските движения.

Българската социалистическа партия преосмисля цялостното си отношение към жените в съответствие с радикалните промени, които внася извършващата се в света женска революция. Партията е за издигане ролята на жената в общественото развитие и в политическия живот, за осъществяване на нейния специфичен обществен, хуманистичен и творчески потенциал, за защита на нейните права и свободи. Въпросът не е само в това да не се накърняват свободата, достойнството, правата и индивидуалната реализация на жената за сметка на мъжа или обратно, да не се продължава изживялата времето си полова дискриминация, а да се постигне по-висока степен на хармонизиране на отношенията на мъжете и жените и да се създават предпоставки и условия за пълноценното им развитие и осъществяване.

БСП, младежта и младежките организации.

Българската социалистическа партия смята, че трябва да се отхвърли патернализмът в отношението към младежта и да се търси национално съгласие за изработване на разумна и дългосрочна държавна политика за интелектуално, физическо и социално развитие на българската младеж. Партията акцентира върху идеята, че обществото и държавата трябва да създадат условия за обществена и трудова реализация на младите хора.

Българската социалистическа партия цени и подкрепя дейността на онези младежки и студентски организации, които преследват демократични, хуманитарни, екологични, научни, патриотични и културни цели, свързани с развитието на младото поколение. Тя уважава тяхната автономност и не поставя никакви политически или организационни условия за контакти и взаимодействие с тях.

БСП отделя особено внимание на взаимоотношенията си с младежките организации със социалистическа и лява ориентация. Тя зачита правото им да решават самостоятелно политическите и организационните си проблеми. БСП смята за необходимо да се засили работата за разширяване влиянието на левите идеи сред българската младеж.

Българската социалистическа партия е за създаване на обществени форми, които да осигурят условия за участие на младите хора при решаване както на собствените им проблеми, така и на проблемите на българското общество.

БСП и организациите за физическа култура, спорт и туризъм.

В България има традиции в обществената организация на физическата култура, спорта и туризма. БСП е за развитието и обогатяването на тези традиции и ще подкрепя изграждането и дейността на доказали ефикасността си организационни форми за масов и елитен спорт и туризъм - клубове, дружества, секции, федерации, съюзи и други. Партията ще съдейства за възстановяването и по-доброто стопанисване на материалната база за спорт и туризъм.

БСП и професионално - творческите организации на интелигенцията.

Процесът на демократизация и на преход в новите времена е невъзможен без интелигенцията, без съхраняването на традициите и постигането на нова, по-висока степен в образованието, квалификацията и културата на българските граждани.

Българската социалистическа партия настоява да се запазят и развиват творческите организации на интелигенцията и да се повиши тяхната роля в обществото, за преодоляване на конфронтацията и единение на нацията и в защита на професионалните интереси на учените, учителите, лекарите, художествените творци и културните деятели. Партията е за постоянен равноправен диалог между държавните институции и творческите съюзи при решаването на проблемите на духовната сфера.

Българската социалистическа партия ще продължи да се отнася с голямо уважение и признание към цялата българска интелигенция.

БСП, синдикатите, организациите на работодателите и социалното партньорство.

Българската социалистическа партия е за независимостта и непартийността на синдикатите, стреми се към конструктивно сътрудничество с всички синдикати в интерес на трудовите хора.

За Българската социалистическа партия отстояването на синдикалната независимост и правата на синдикатите е една от най-важните гаранции за по-нататъшното развитие на демократичните процеси в страната и за ефективната защита на социално-икономическите интереси на трудещите се.

Поради присъщата за една лява партия социална насоченост на нейните законодателни инициативи, БСП намира за естествено сътрудничеството със синдикатите при подготовката и общественото обсъждане на законите, гарантиращи социално-икономическите права на гражданите.

Българската социалистическа партия е открита за диалог с организациите на работодателите от държавния и частния сектор. Тя ще подкрепя взаимната готовност на работници и работодатели за разумни компромиси при преодоляването на противоречията между икономическата печалба и социалните изисквания.

Естествено, БСП ще проявява предпочитания към синдикалните организации, в които членуват преобладаващата част от членовете и симпатизантите й.

Българската социалистическа партия ще полага усилия за укрепване на системата за тристранно партньорство между синдикатите, работодателите и държавата. Присъствието и ролята на държавата в трипартизма при регулирането на трудово - осигурителните отношения, при преговори във връзка с трудови конфликти би следвало да се оценява и от гледна точка на измененията в структурата на собствеността, технологиите, пазарите и продуктите, решаването на екологическите проблеми. Тристранното партньорство и отговорното поведение на всички участници в него ще имат съществено значение за защитата на интересите на трудещите се, за постигането на общоприемлив обществен договор в сложните и трудни условия на прехода в нашата страна.

БСП и кооперативното движение.

Българската социалистическа партия е традиционно свързана с кооперативното движение. Тя вижда в кооперацията ефикасна икономическа и социална форма, оценява големите й възможности в прехода и ще направи всичко, зависещо от нея, за нейната защита, укрепване и модернизиране. Днешна България се нуждае от модерни кооперативни сдружения, от гъвкаво съвременно кооперативно движение.

Българската социалистическа партия предлага законодателни и управленски мерки, които да гарантират свободното сдружаване на частните собственици, както и държавната подкрепа на такива доброволни сдружения. Модерното коопериране за производствена, търговска, кредитна, културна и други дейности, изобщо асоциирането със стопанска цел е един от пътищата за изход от кризата. Това е не само шанс и поле за изява на дребните и средните собственици, а и възможност за професионална реализация на висококвалифицирани български работници и специалисти. Негативизмът към кооперативното движение или посегателствата срещу него БСП оценява като антиконституционна тенденция на ограничаване правата на частните собственици и на икономическата демокрация.

Българската социалистическа партия призовава своите членове, симпатизанти и избиратели да бъдат активни участници в кооперациите и в кооперативното движение.

6. Промени в членската маса.

Процесът на промяната на Българската социалистическа партия предявява съвършено нови и високи изисквания особено към кадровата политика и кадровото състояние. Промяната в тези изключително важни направления следва да се извърши с по-голяма динамика, за по-кратък период, защото те са от съдбовно значение за запазване на позициите и влиянието на БСП в обществото, а така също и за успешен старт в осъществяването на нейните стратегически цели.

В ръководните партийни органи навлязоха предимно нови хора, привърженици на социалистическата идея, отговорни, честни и почтени. Има обаче и хора, чиито знания, умения и опит в партийно - организационната работа са недостатъчни, което не им позволи да действат винаги и в необходимата степен в съзвучие с новите реалности и с изискванията към политическия живот. Липсата на опит се компенсира от ентусиазма, от предаността и високото им чувство за отговорност, от тяхната интелигентност, мъжество и политическа култура.

След 10 ноември 1989 г. бяха допуснати сериозни грешки в работата с кадрите. Оттеглиха се обидени и незащитени от репресии и обругаване немалко специалисти професионалисти. Поради финансови и други причини рязко се съкрати и промени кадровият състав на самата партия. Една голяма част от най-добрите предишни партийни кадри потърси и намери реализацията си в други области. Това неминуемо даде отражение върху равнището и ефективността на партийната работа.

Въпреки политически¬те и финансовите репресии, въпреки кадровия погром над партията, сега нейният кадрови потенциал се възстановява. Налице е вече стабилност в кадровия състав, самоцелната и необоснована смяна на секретари на ОПО и председатели на общински съвети се изживява. Данните показват, че се възстановява хармоничното представителство на кадри от различните поколения на всички равнища. Преодолява се инерцията отпреди 2-3 години опитни и честни партийни кадри да остават извън изборните органи.

Кадровото обновление обаче далеч не се изчерпва с издигането на най-достойните социалисти на ръководни функции в партията. Този процес би бил половинчат и без особено значение за промяната на партията като цяло, ако не се съпровожда с добре обмислена и ефикасна система на обучение, стимулиране и развитие. В тази насока почти нищо съществено нито е изяснено, нито е практически извършено. Очевидно трябва да се пристъпи към постепенно изграждане на система за обучение на кадрите, да се предложат необходимите механизми за стимулиране и развитие на партийните кадри. В решаването на тези проблеми е необходимо да се изясни и определи по-ясно и ролята на научните звена на партията. През последните години, макар и с по-слаб темп продължи процесът на намаляване на членския състав. Напускането на партията обаче е съпроводено с приемане на нови членове. Данните показват, че численият състав на БСП е в процес на стабилизиране.  За 2000 година тя наброява 370 333 души при 380 619 в края на 1992 г.  

В същото време са възстановили членството си 12 514 души. Новоприети са 4 808 социалисти, от които на възраст до 34 години са 1287 души.

По възрастов състав членовете се разпределят както следва:

-         до 35 г.                7,5%;

-         до 45 г.                20,3%;

-         до 55 г.                25,8%;

-         до 65 г.                22,4%;

-         над 65 г.               22,4%.

По отношение на образователният ценз най-голям е относителния дял на висшистите - 51,6% от общия членски състав, следван от членовете със средно образование - 33,0%.

Организационното и кадрово състояние на партията дава основания да се констатира, че БСП е партията с най-добра организационна структура и с най-качествен кадрови състав, което е важна предпоставка за постигане на политическите успехи.

7. БСП - част от българската, европейската и световната левица.

Глобалните промени, залезът на двуполюсния геополитически модел на света, нарастващата нестабилност в част от нашия континент и особено на Балканите, вътрешните икономически, политически и социални проблеми в редица страни изискват осъзнаване на отговорностите и единодействие на левицата - както в национален, така и в регионален, европейски и световен план.

Левите сили в България днес са изправени пред големи отговорности и предизвикателства. Съзнанието за общата отговорност би трябвало да тласка не към подхранване на разединението и дори на противоборството сред левите сили в България, а напротив - трябва да мотивира партията в духа на очертаващото се значително сближаване както сред европейската левица, така и сред по-широките демократични сили в борбата им за мир, демокрация и справедливост. Нужно е да се засилва волята и способността за разбирателство и за намиране на общи решения на тежките обществени проблеми, за да може българската левица да застане с лице към перспективата за лява алтернатива в управлението и модернизирането на страната.

Колкото и сложни, противоречиви и исторически обременени да са идейните, политическите и практическите взаимоотношения в българската левица, тя трябва да отговори на предизвикателството за избистряне на своята идентичност и за постигане на взаимодействие. Водещо тук е общото в алтернативата, предлагана както от традиционните социалистически, социалдемократически, земеделски и други партии и движения, така и от новите екологически, правозащитни, граждански, кооперативни, женски, младежки, патриотични и други организации и движения.

Българската социалистическа партия е най-голямата и политически най-влиятелната лява сила в страната. Но партията не претендира за монопол върху левицата и левите идеи. Българската социалистическа партия има своите проекти за решаване на острите проблеми, пред които е изправена страната, и е готова за конструктивен и равноправен диалог на първо място с другите леви сили в България, както и с всички демократични, политически и обществени организации.  

Желанието за диалог и единодействие с другите леви сили в страната е искрено и добронамерено. То не е конюнктурно. Но само желанието не е достатъчно за изграждане на силна лява алтернатива за България. Всяка лява политическа сила в страната трябва да извърви своята част от пътя към единството на българската левица.

Лявата алтернатива е обществено и политическо дело с историческо за страната ни значение. Тя може да се осъществи само ако търпеливо се изгради политически и социален фундамент, създаващ предпоставки за солидни нови форми на единодействие.

Това е политика за изграждане на единодействие, способно да издържи на продължителни и тежки изпитания, продукт на дълга и мъчителна икономическа, политическа, социална и духовна криза на българското общество. Не е достатъчно просто да се “сглоби” някакво управляващо мнозинство, защото днес България има нужда от лява алтернатива, която да стане носител на ново схващане за икономическите реформи, за разширяване на политическата демокрация, за гъвкави и отговорни социални мерки. Естествено това може да стане единствено по пътя и с методите на реформите, чрез един прагматичен реформизъм, който да внесе реални промени в икономическите и политическите отношения в страната.

Това, което според партията заслужава водещо внимание, е съответствието между ценности и програми. Програмите трябва да се основават на реални и автентични ценности, а ценностите без прагматични програми не могат да бъдат осъществени.

Българската социалистическа партия отдава приоритет на практическите програми и именно на тази прагматична основа цели единството на левицата. С този дух партията призовава социалдемократите и другите леви сили заедно да изработят и да реализират лявата алтернатива в развитието на страната днес.

Особено важно за партията е обръщението й към съвременната българска социалдемокрация. Тя не разделя нито целите, нито ценностите. Напротив, социалистическата перспектива обединява или, по-точно казано, трябва да обединява. От страна на БСП няма принципни пречки, тъй като изборът е в полза на демократичния социализъм. Това, което трябва партията да се постарае и взаимно да преодолее, са рецидивите на противопоставяне, недоверие и нелоялност.

Не е нужно партията да тръгне от някакво организационно единство, за да се стигне до единодействието в името на лявата алтернатива. Вероятно ще бъде по-лесно да тръгне от лявата алтернатива, за да направи по-нататъшни стъпки към целостта на социалистическото движение в България в неговото многообразие.

Истинският проблем на силите, които се ориентират към демократичния социализъм, е не толкова изборната конкуренция, колкото принципната връзка между непосредствените политически задачи, програмните цели, моралната и културната същност и самата перспектива на социализма в страната ни. Този проблем може да намери своето решение единствено чрез добронамерено и конструктивно обсъждане.

Българската социалистическа партия е органична част от демократичната европейска и световна левица. За това говорят не само нейният произход и традициите й, но и същността на извършваните през последните години дълбоки промени в нея. БСП възприе Декларацията за принципите на Социалистическия интернационал и обяви в програмните си документи демократичния социализъм за своя най-синтезирана идейна и политическа характеристика. Общите принципи и ценностите на демократичния социализъм намират конкретно приложение в стратегията на БСП за мирен преход на България към демокрация и социално пазарно стопанство. Политиката на социалистическата партия за диалог, взаимодействие с всички демократични сили и национално съгласие е в духа на европейските стандарти за цивилизовано и конструктивно политическо поведение. БСП открито заявява привързаността си към европеизацията на политическия живот и външната политика на страната, към усилията за интегрирането на България в европейските структури, в които страната ни да бъде пълноправен и пълноценен участник.

Изключително значение за пълноценното интегриране на БСП в европейската левица има нейното идейно - теоретическо виждане за необходимостта от сътрудничество на европейските леви сили пред лицето на новите предизвикателства. Социализмът на ХХI век не може да бъде разбиран като формула за прогреса и благосъстоянието единствено на най-богатите и привилегировани нации на планетата. Ето защо БСП застава зад разбирането, че европейската и световната левица трябва с всички сили да се стреми към създаване на международни условия за развитие на ефективна политика на солидарност и установяване на ново равновесие в днешните асиметрични и в много отношения несправедливи международни икономически и политически порядки.

Идеята за наличие на някакви “гета” или “оазиси”, в които се поставят цели нации или региони, е несъвместима с коренните принципи на съвременния социализъм. Днес главният въпрос е как европейската левица - и БСП като органична нейна част - ще може ефективно да работи за разгръщането на необходимата международна политика на солидарност, присъща на социализма.

Международна дейност.

Активната външнополитическа дейност, реализирана чрез многобройните контакти, е подчинена на разбирането, че външнополитическият фактор има огромно значение за протичащите у нас демократични промени. Партията като инициатор и най-крупна организирана политическа сила в прехода, е заинтересувана истината за процесите у нас да бъде и международно легитимирана. В новите условия на идейно и социално-политическо преструктуриране от особена важност е намирането на нови параметри на външнополитическа дейност с международните партньори, особено с партиите от Централна и Източна Европа, от ОНД или с онези партии със социалистическа и социалдемократическа ориентация, с много от които установяването на сътрудничество е обременено от идеологическо противоборство в миналото. Необходимо е време, в течение, на което по пътя на взаимодействието да се формира близост или сходство на идейната и социалната основа, още повече, че и БСП е в активна дискусия за идейната си същност, за своето място и роля в българското общество.

Конкретни резултати от международната дейност свидетелстват за постепенното преодоляване на горепосочените обективни трудности и опровергават внушаваните от заинтересовани политически сили у нас тези за някаква международна изолация на БСП, за липсата на интерес към нея от партньорите в чужбина. Стремежът на партията е да бъде добре разбрана за чуждестранните партньори.

За БСП е от особена важност да се интегрира в лявото пространство, преди всичко в балканския и европейския регион, но и в световен мащаб. Тя осъществява широка дейност и укрепва връзките и сътрудничество с влиятелни социалистически и социалдемократически партии - ГСДП, АСДП, ФСП, Португалската социалистическа работническа партия, МАПАМ, Лейбъристката партия, Швейцарската социалдемократическа партия и много други.

През 1992 г. партията пристъпи към асоцииране и членство в Социалистическия интернационал. Обръщение към Бюрото на СИ бе разпратено и до всички партии - членки на СИ. Успешно се засилва участието на партията в работата на форума за демокрация и солидарност на СИ, образуван специално за взаимодействие на СИ с левите партии от Централна и Източна Европа и държавите от ОНД. Наши делегации участват в международните инициативи на форума. Ползотворни контакти се установяват и с Постоянната комисия на СИ за сътрудничество с левите партии от източно¬европейския регион.

За укрепване на отношенията на БСП с левите партии в Западна Европа в голяма степен допринасят контактите на депутатите социалисти по време на посещения на парламентарни делегации у нас, при наши посещения в чужбина, с дейността на партията в Съвета на Европа, СССЕ, ЗЕС, НАТО, Интерпарламентарния съюз.

С повишено внимание БСП се отнася към сътрудничеството с политическите партии на Балканите не само поради факта, че балканските държави са наши съседи, но и поради опасната обстановка в непосредствена близост до нашата страна. На тази основа се поддържа изключително интензивен диалог с всички политически партии в Гърция и Кипър, със сръбските и албанските социалисти, с партиите в Черна гора, Словения, Хърватско, Македония, Румъния, със социалнародните в Турция. С много от партиите са разменени взаимни посещения, съдържанието им излиза от партийните рамки, осъществяват се срещи с държавници, парламентаристи, видни политически дейци и пр.

Важен резултат от активността на БСП на Балканите е достигнатото общо убеждение и готовност за обединяване на усилията на левите сили в името на постигането на мирното регулиране на югокризата и формирането на бъдещото политическо пространство в региона. БСП подкрепи идеята за общобалканска среща и проведе интензивни контакти с ПАСОК, СПС, АСП, АКЕЛ и други леви партии. В идеята за такава среща са заложени потенциалните възможности на левите сили с обединени усилия да играят водеща роля за стабилизиране на региона и укрепване на добросъседските отношения поради значителната им тежест в отделните страни, а и някои от тях - в регионален и европейски мащаб.

Отношенията на БСП с политическите партии в страните от Източна Европа и бившия Съветски съюз протичат в условията на съвършено нова за тях вътрешнополитическа обстановка при липсата на партньорите от миналите десетилетия. Повечето от тях прекратиха своето съществуване или се трансформираха в нови партии, с променена идейна платформа и нови цели, съответстващи на демократичните промени на прехода. Тези партии имат сходни проблеми с БСП, различно е тяхното място и роля в обществото, в процес на избистряне са и техните идейни платформи. БСП е широко отворена за сътрудничество и взаимодействие с тях. Най-активно сътрудничество е установено с няколко партии от ОНД - Народната партия "Свободна Русия", Социалистическата партия на трудещите се, Социалдемократическия център, Комунистическата партия на Руската федерация, Социалистическата партия на Казахстан, Социалистическата партия на Украйна, както и партии от Централна и Източна Европа - Социалдемокрация на Република Полша, Унгарската социалистическа партия, Партията на демократичния социализъм (Германия), Партията на демократическа¬та левица (Словакия) и др.

Тази международна дейност е от особена важност за БСП, тъй като дава възможност за консолидиране на левите сили в Централна и Източна Европа и ОНД, за осъществяване на тясно взаимодействие и обединяване на идейните и всякакви други усилия в преосмислянето на новата обстановка и допуснатите грешки в минало¬то, за начертаването на новите идейни и програмни цели в името на общия социалистически идеал. Това е огромна задача, на която трябва да бъде подчинено бъдещето разширяване на взаимодействието.

На преосмисляне е подложено и сътрудничеството с европейските комунистически партии. Вярно на традициите, това сътрудничество продължава да се развива активно и многостранно, но и то носи белезите на промените, потвърдено от осъществените контакти и разменните делегации с Френската комунистическа партия, Португалската комунистическа партия, Обединената левица (Испания), Австрийската комунистическа партия и други.

Международната дейност дава достатъчно основание да се направи и изводът, че са безпочвени размишленията дали обновяващата се БСП трябва да продължи взаимодействието си с европейската комунистическа левица. Без всякакво съмнение повече¬то от тези партии преосмислят процесите в бившите социалистически страни, правят извода, че е провален само един от възможните модели на социализма, че социалистическите идеали не са утопия и не са безнадеждно компрометирани. БСП се сочи като източноевропейска партия, която своевременно се е поучила от своите и от чуждите грешки, като е успяла да запази своята водеща роля на различните етапи на промяната в крайно тежка вътрешна и международна политическа и икономическа обстановка и това е от голямо значение не само за българската, но и за европейската левица.

В контакт с тези партии БСП може да почерпи много за себе си, а не по-малко може да бъде полезна и за тях. Процесът на промени е незавършен и при нас, и при тях, но всяка партия трябва да намира своя нов път, адекватен на националните условия.

Международната дейност  на партията е породена от нейната роля в мирното развитие на промяната, от конструктивната й и стабилизираща роля в тези процеси, от нейната обществена сила и влияние.

ТРЕТА ГЛАВА

БСП в управление и опозиция.

8. БСП и политическата власт.

За БСП властта не е самоцел, а средство за осъществяване на реформите в интерес на цялостния напредък на нацията и в съответствие с ценностите на демократичния социализъм.

Българската социалистическа партия признава народа като единствен източник на власт и зачита безусловно суверенната му воля, изразена чрез свободни демократични избори.

Българската социалистическа партия взема и отстъпва властта по мирен и демократичен начин в съответствие с установения от Конституцията ред.

Това разбиране за властта предполага политически и идеен плурализъм, схващан не просто като множественост на политическите субекти, а и като равнопоставеност, диалог, толерантност към опонентите.

Българската социалистическа партия изразява категорично несъгласие с появяващите се у нас и в други бивши социалистически страни тенденции на авторитаризъм и диктатура, на израждане на демокрацията, на преследване на социалистическите партии и политици, на политически и съдебни процеси и репресии.

Демокрация не може да се постигне по недемократични пътища и с недемократични средства.

Ролята на държавата.

Българската социалистическа партия е за демократична и социална държава.

Държавата е решаващ фактор в защитата на националния суверенитет и сигурност.

Българската социалистическа партия отстоява разбирането, че пазарът и държавата, частната и държавната инициатива могат и трябва взаимно да се допълват, защото всяка от тези страни поотделно изпълнява функции, които не могат да се реализират от останалите.

Демократичната държава е основен фактор за коригиране недостатъците на пазара, на социалната му “слепота” и неангажираност. В условията на глобализиращото се стопанство държавата трябва да възприеме нова роля, като насочва съзнателно икономическото развитие и обществения напредък, като защитава националните интереси. В съвременното българско общество, което ускорено се поляризира, демократичната държава чрез регулативните си функции играе основна роля за интеграция и социална справедливост.

Ето защо демократичната държава трябва да насочва реформите, от които се нуждае страната. В икономическата област държавата трябва да действа като стратегически фактор за направляване на икономическия растеж чрез регулирането на пазарната икономика. Казано накратко това е политика, при която държавата чрез система от структури, мерки, действия и други се старае да осигури позитивна динамика на стопанския процес в обществото, т.е. политика с цел развитие на националната промишленост и националното производство.

Държавата да се заеме с изключително важната и незаменима от никаква друга институция роля за осъществяване на стратегическо прогнозиране, програмиране на продуктово-отраслово преструктуриране и основни насоки за развитие, екологична регулация, технологично и производствено стимулиране и други.

Държавата да води решителна борба срещу стопанската и нестопанската престъпност и корупция, които сами по себе си играят разрушителна роля за формирането на позитивна икономическа динамика.

БСП подчертава голямата отговорност и необходимостта от активно участие на държавата в духовното развитие на обществото.

Но тя не се ограничава до функционирането на държавните институции, нито има смисъл сама за себе си. Политиката и политиците са призвани да създават благоприятни условия за пълноценна обществена реализация на хората.

Политиката в преходния период.

Особено нараства отговорността на политиката в условията на преходния период, който преживява България. Тя не може да се сведе до рутинно боравене с традиционно случващи се неща. За да получат и запазят общественото доверие, политиците трябва да имат мъжеството да поемат своята отговорност, да си поставят обществено необходими задачи, съответстващи на новите реалности.

На фона на повишената обществена взискателност и чувствителност тревожни размери днес взема кризата на политиката и на политическите елити у нас. Налице е драстична в някои случаи неспособност да се види и следва верният път за извеждане на страната от икономическата криза. Посредствеността доминира сред първия ешелон на политиците. Небивали размери придобива корупцията и злоупотребата с власт. Ниското качество на политическия живот, недостатъчната политическа култура в редица случаи предопределят неефективното функциониране на държавните институции.

Политическите партии стават обект на все по-остро обществено недоверие и недоволство. За това допринасят безпринципните в повечето случаи междупартийни и вътрешнопартийни сборичкания, наличието на десетки “партии фантоми”, нямащи реално нищо общо с политиката. Застрашителна е степента на обществения негативизъм и нихилизъм към многопартийната политическа демокрация, създаваща опасен вакуум за проникване на недемократични тенденции и нагласи.

Днес политиката и политиците имат шанс да преодолеят тези негативни явления само ако се превърнат в реални изразители на интересите на конкретни обществени слоеве, само ако направят широка крачка към демократизъм и откритост, само ако се превърнат в служители, а не в манипулатори на народа.

Политическата активност, която претендира да бъде нещо повече от прилагане на обективни необходимости, трябва да се ражда и реализира от компетентни и съпричастни граждани. Това може да става чрез свободен, открит диалог между гражданите. Публичният диалог е изражение на демократичната култура.

БСП - национална партия.

Една от основните характеристики на БСП е, че тя е национална партия.

Българската социалистическа партия е национална партия, защото поставя националните интереси над партийните, корпоративните и други групови интереси. Тя отчита интересите на различните социални групи, но има определена социална база и изразява интересите на хората и групите, които съставляват тази социална база. Когато обаче става дума за защита на националните интереси, те имат за БСП безусловен приоритет.

Българската социалистическа партия е национална партия, защото се обявява за политика на национално единение. Национално съгласие между различните политически, етнически и религиозни общности за осигуряване на границите, целостта, независимостта и модернизацията на страната е възможно и е въпрос на национално отговорно поведение на всички участници в политическия живот.

Българската социалистическа партия е национална партия, защото вижда реализацията на съвременния демократичен социализъм у нас през призмата на националната ни специфика. Като партия насочена към социализма на ХХI век, БСП иска да промени днешната обществена действителност чрез най-подходящите за България средства, по пътя на демократичните реформи и с такива темпове и форми, които съответстват на историческите традиции и на реалните социални условия у нас.

Принципи на изграждане и функциониране на БСП.

Силата и влиянието на Българската социалистическа партия в голяма степен зависят предимно от нея самата, от активното и съзидателното съучастие на всички нейни членове и привърженици, на нейните структури. Залогът за устойчивостта и разширяването на силата и влиянието на партията е в осигуряването на висока политическа дееспособност и на широка вътрешнопартийна демокрация. Двете неща са взаимосвързани и взаимно обуславящи се - политическата дееспособност изисква изработване на правилна политика, организационна мощ и бърза политическа реакция, а те са невъзможни без най-широкото участие на членовете и структурите на партията. Вътрешнопартийната демокрация не е път за хаотични действия и сепаратизъм, а предпоставка за съзнателна политическа самоорганизация.

Необходимо е основният принцип на изграждане на БСП - принципът на демократичното единство, да получи по-нататъшно развитие, за да бъде политическата практика по-ефективна и по-демократична.

В БСП се признава правото на социалистите да създават и да участват в различни идейни течения. Тяхното призвание е да генерират идеи и алтернативи за развитието и за политиката на партията и на страната, без да се превръщат в автономни политически и организационни фракции.

Българската социалистическа партия се изгражда, развива и действа на основата на политическо и организационно единство, при идеен плурализъм, но не като съюз на идейни течения, обединения и групи за влияние.

Обновената БСП трябва да носи със себе си различията не като мотив за разцепление, а като ценност и активен фактор в създаването на нейната политика и на нейното единство.

Българската социалистическа партия е демократична и единна партия. Приемайки плурализма на мисленето, партията не може да се превърне и няма да се превърне в партия, която не е способна да се организира за практически действия. Тя не може да иска вота на избирателите за управление на страната, ако не покаже, че умее да управлява себе си като партия. Тя трябва да остане единна партия, която постига политиката си в дискусии, но я изпълнява в единство - само тогава БСП може да бъде силна партия.

В настоящия етап от реформите в страната и от собственото си реформиране БСП се нуждае от нов, мощен и действен импулс на демократизма в себе си, за себе си и за обществото.

Българската социалистическа партия ще се утвърди като водеща политическа сила само ако успее да направи милионите си членове, симпатизанти и избиратели реални политически, интелектуални и морални участници в реформите на българското общество, т.е. ако докрай бъде масова, демократична лява партия на трудещите се, а не на един елит, който действа от името на трудещите се.

За целта БСП се нуждае от действени политически принципи и организационни, включително и уставни механизми, които да ги осигуряват.

Предвидените в Устава общопартийни и местни форуми трябва да са широко представителни, за да се изслушва цялото многообразие от гледни точки и съображения при взимането на важни политически решения.

При формирането на общопартийните и местните ръководни органи трябва широко да се застъпва принципът на делегиране на представители в тях от съответните региони, от общински и основни организации на БСП. Така делегираните представители ще носят отговорност не само пред конгреса и пред партийната конференция, но и пред делегиралите ги организации.

Нужно е разширяване на демократизма и при подбора, и при излъчването на ръководните кадри на самата партия, както и на нейните представители в структурите на държавната власт. Полезно ще бъде да се използват и преки вътрешнопартийни избори, при които за кандидатурите се произнасят всички членове на партията или на съответните организации.

Трябва да се развие практиката на общопартийните допитвания по особено важни въпроси от живота и дейността на БСП, както и на съответни допитвания в регионален или общински мащаб. Редица ключови политически решения, които се отнасят до определяне на политиката на партията, трябва да се приемат след подобни допитвания. В един от най-трудните моменти през последните години партията извърши успешно крайно труден и деликатен политически акт - промени чрез допитване името си.

Условията, в които работи днес БСП, и тенденциите на нейното обновление налагат по-нататъшно усъвършенстване на взаимоотношенията между органите от различните равнища на партията, между изборните дейци и експертите в партийните органи.

В хода на промените в страната и в самата партия стана очевидно, че едностранното увлечение по хоризонталните структури за сметка на вертикалните връзки не увеличава, а често пъти намалява политическата ефективност на БСП. Нужно е оптимално съчетаване на едните с другите. Но вертикалните връзки в БСП не могат да бъдат нито еднозначно йерархични, основаващи се на подчинеността, нито еднопосочни като информационни канали. По-нататъшното им оптимизиране изисква на преден план да се изведе една нова роля на средните и низовите звена и органи на партията в процеса на изработване, провеждане и оценка на нейната политика. Това означава не тенденция към федерализация на партията, а принципно нова политическа самостоятелност, инициатива и отговорност на партийните органи и организации при вземане на решения, касаещи местни въпроси, регионалната политика, както и “голямата” политика.

Повишаването на ролята на средните и низови органи ще бъде паралелно с увеличаването ролята на висшите ръководни органи на партията. Те трябва да се съсредоточат върху изработването и реализирането на общопартийната стратегия и тактика, да ръководят формирането и изпълнението на практическата политика на партията, да обединяват и синхронизират действията на различните партийни структури, да съгласуват масовата и парламентарната дейност на партията, да осигурят спазването и изпълнението на партийната програма.

9. Стратегии и поведение на БСП в управление и като опозиция.

Икономическа политика.

В икономическо отношение историята на прехода в България е доста поучителна. Правителството на Луканов допусна изкуствен дефицит на основните хранителни стоки, наложи мораториум върху външния дълг,  обезцени се българския лев и рязко се промени лихвения процент. Правителството на Виденов допусна повишаване на вътрешните цени на електроенергията, осъществи по-голям износ на зърно, което доведе до зърнена криза в страната, хиперинфлацията в началото на 1997 година бяха по своя резултат дясна социална практика с тежки и необратими последици. В същност противоречието между неовладените икономически императиви (затваряне на предприятия, ръст на безработицата, ръст на заплатите, изоставащ от нивото на инфлацията) и лявата социална доктрина бързо изхаби огромното народно доверие и направи правителството и парламента беззащитни срещу организирания уличен произвол. Той стана възможен само на фона на масово социално недоволство и всяка употреба на сила или дори на най-естествени защитни мерки би била катастрофално.

Възраждането на българското стопанство изисква преодоляване на неолибералните и нихилистични възгледи.

България се нуждае от икономическа политика на прехода, която да се развива в няколко взаимосвързани направления.     

Според Българската социалистическа партия в центъра на реформата следва да се постави производството на стоки и услуги. Сами по себе си финансовите мерки не могат да решат икономическите и  социалните задачи на прехода. Партията възприема финансовата система - като средство. Паричната, фискалната и подоходната политика следва да обслужват производството, а не обратното.

Българската социалистическа партия е убедена, че индустриалната инвестиционна политика е "моторът" на промяната и главният - фактор за стопанско оживление. В световната стопанска практика не е известен случай на преодоляване на икономическа криза без преструктуриране, технологическо обновление и нарастване на стоковото производство.

Успешното реализиране на пазарната реформа при съществено променените вътрешни и външни икономически условия, според БСП, изисква структурна политика, обвързана със системата от национални приоритети. Като отчита изискванията на пазарната среда, даденостите на страната й стратегическите й интереси, държавата е призвана да определи ключовите отрасли и производствените приоритети. Съобразно с финансовото състояние на фирмите и с бюджетните възможности при съответни условия и срок трябва да се приложат стимули за тяхното "оздравяване". Към тези стимули се отнасят кредити, отпускани при преференциални условия, разсрочване или опрощаване на "лоши дългове", данъчни облекчения, държавни поръчки, целеви дотации и други. Само такъв подход може да направи възможно преструктурирането на националното стопанство и съхраняването на най-доброто от индустриалния ни потенциал и на част от селскостопанските ни производства.

Промените на собствеността в процеса на приватизацията са съществена страна на структурната политика. БСП е за съчетаване на приватизационните подходи. Пазарният и социалният път за приватизация не бива да се противопоставят. Стопанският потенциал на страната е изграждан с усили¬ята на цялото общество и затова БСП отстоява правото на българските граждани да участват, включително и безвъзмездно, в преразпределянето на националния капитал.

Пазарната приватизация осигурява бюджетни приходи и отслабва инфлационното напрежение. Неоправдано е обаче държавната собственост да се продава, на каквато и да е цена. Приватизацията "на парче" и по чисто търговски признак може да осигури еднократни приходи, но с цената на значителни загуби за обществото в средносрочен и дългосрочен период. Приватизацията трябва да се ръководи от действителното състояние на държавните фирми и да бъде съобразена с националната стопанска политика.

Стимулиране на привличането, регулиране и контрол на чужди и вътрешни инвестиции. Прекратяване на изтичането на капитали и финансови средства от страната. Известно е, че проблемът на България е не само и толкова във факта, че няма чужди инвестиции, колкото, че от страната постоянно изтичат капитали.

Българската социалистическа партия вижда в участието на чуждестранни инвеститори в приватизационните процеси източник на валутни ресурси, възможност за технологически трансфер и за разкриване на пазари. По правило чуждестранните инвеститори трябва да бъдат поставени в равностойни условия спрямо българските купувачи.

Партията е за гарантиране на българските интереси при осъществяване на приватизацията. Те включват осигуряване на определена заетост, последващи инвестиции, запазване на българска¬та марка, когато тя е утвърдена, и предотвратяване на монополизацията на пазара. При определени условия държавата може да предоставя нисколихвени кредити за стимулиране на българското участие в приватизацията. За някои стратегически производства е оправдано да се определят граници за размера на чуждестранното участие, каквато е практиката в други страни.

Българската социалистическа партия предлага аграрна поли¬тика, която има за цел в кратки срокове да преодолее разрухата на село, а по-нататък да изгради конкурентоспособно селско стопанство. Аграрната реформа следва да стане основен елемент на структурната политика.

Непосредствена задача е преодоляването на деградационните процеси. Това изисква:

-         да приключи възстановяването на правото на собственост върху земеделските земи;

-         да се създадат правно - икономически условия за изграждане на нови стопански структури (кооперации, семейни стопанства, различни сдружения и други) при тяхната равнопоставеност;

-         да се отдели специално внимание на земеделските кооперации като най-подходяща форма на селскостопанско производство при сегашните български условия;

-         да се положат усилия за възстановяване на традиционните за нашата селскостопанска продукция външни пазари.

Наред с това е необходимо:

-         утвърждаването на нормативна база за регулиране на поземлените отношения и процесите на изграждане на формите на земеползване, т.е. закони за пазара на земята и арендата, защитаващи правата преди всичко на производителя;

-         формирането на държавна система за икономическо регулиране на земеделското производство чрез адекватна данъчна финансово-кредитна, ценова и експортно - импортна политика;

-         създаването на пазарна инфраструктура - агроборси, тържища, агрообслужване, специализирани земеделски кредитни институции, мениджърска и маркетингова консултантска система и други;

-         приватизация на обслужващите дейности и на преработва¬щата промишленост при привилегировани условия за земеделските производители.                    

В по-далечна перспектива партията ще работи за:

-         развитието на инфраструктурата в селските области - комунално стопанство, съобщения, здравеопазване, образование и др.;

-         диверсификацията на производството в земеделските райони чрез развитие на промишленост, селски туризъм, почивно дело, лов и риболов и др.;         

-         изграждането на екологически комплекси - земеделие, горско и водно стопанство - за производство на висококачествени екологично чисти продукти.

Българската социалистическа партия настоява държавата да се ангажира с подкрепата на аграрния сектор, като се предвидят нисколихвени заеми, преки и косвени дотации, експортни стимули, като се възстановява и подобрява инфраструктурата на селскостопанското производство. Специално внимание заслужават традиционните производства, които могат не само да задоволяват по-голямата част от вътрешното търсене, но и да донесат значителни приходи от износа.

Българската социалистическа партия е за преосмисляне на досегашната фискална и парична политика.

Абсурдно е да се очаква стопанско оживление при тотални рестрикции, изразяващи се в "скъпи пари" (високи лихви по кредитите), твърде тежко данъчно бреме, силно ограничаване на реални¬те доходи и други. Някои от тези рестрикции са необходими, но в досега прилаганата комбинация противоречат на логиката на растежа. Спадът на производството, а не евентуално ниските лихви са инфлационно образуващ фактор. Сега цената на кредитите прави ефективно ползването им само за кратък срок, т.е. в сферата на търговията. Търсенето им от производствените фирми е близо до нулата, тъй като скъпите финансови ресурси изключват постигането на ценова конкурентоспособност. Инвестиционните кредити с производствено предназначение трябва и могат да бъдат преференциални, независимо от формите на собствеността.

Българската социалистическа партия е за умерено висока и диференцирана скалата данъчното облагане, която да не задушава инвестирането и нарастването на производството. Чрез преразпределителните функции на данъчната политика може да се стимулира растежът и да се осигурят повече средства за социалните фондове.

Българската социалистическа партия държи основната данъчна тежест да се поема от приходите на стопанските субекти, а не от доходите на гражданите и домакинствата.

Българската социалистическа партия е за промяна на досега провежданата прекалено пасивна, с подчертано фискални функции, бюджетна политика. Приходната и разходната част на бюджета не са достатъчно обвързани. Делът на несъбраните данъци е голям. Правителството не би могло да стабилизира бюджета в средносрочен и дългосрочен период, без да преструктурира бюджетните разходи. Дори с цената на по-голям краткосрочен дефицит държавата би трябвало да отдели повече финансови ресурси за преки инвестиции за поддържане на преференциални лихвени проценти и за въз¬действие върху пазарното търсене на стоки с инвестиционно предназначение.

Българската социалистическа партия е за активна регионална политика като елемент на общодържавната социално-икономическа политика, която осигурява приблизително равномерно, балансирано и устойчиво развитие на територията на страната и води до подобряване на условията на живот в регионите.

Партията ще въведе система за стимулиране на регионалното развитие, която ще включва избирателно субсидиране, насочващо инвестиционния процес на държавата; диференцирана данъчна политика; облекчен кредитен режим по територии. За управление на процесите на децентрализация и деконцентрация на производствени мощности и опазване на природната среда ще се прилагат и мерки с ограничителен характер.

Българската социалистическа партия е за активна, съобразена с реалностите и с националните интереси външнотърговска политика. От успеха на тази политика до голяма степен зависят намаляването на безработицата и поддържането на националната стабилност.

Загубата на пазари в източноевропейските страни, главно в Русия и ОНД, съпроводена с прибързано и политизирано оттегляне на България от тях, задълбочава социално-икономическата криза. Избирателното възстановяване и интензификация на предишните връзки, включително със страни от Близкия Изток, и установяването на икономически връзки и контакти със страни от Далечния Изток би довело до намаляване на неизбежните загуби от постепенна¬та преориентация на външноикономическите ни отношения и би повишило икономическите ни възможности.

Подписването на търговски споразумения с Европейския съюз и с Европейската асоциация за свободна търговия изразява приоритета на българската външна политика и разкрива перспективни възможности за пренасочване на външната ни търговия към страните с развита пазарна икономика. Засега обаче ефектът от това пренасочване на икономическите ни връзки е недостатъчен. Действащите несиметрични преференции запазват неблагоприятната стокова структура на вноса и износа и търговския ни дефицит както с ЕС, така и с ЕАСТ.

БСП смята, че в сътрудничеството с международните финансови институции трябва да се отстояват по-ефикасно интересите на страната. Членството в Международния валутен фонд, в Световната банка и в други международни финансово-икономически и търговски организации включва България в световната финансова система и осигурява по-лесен достъп до световния пазар. Предоставените кредити спомагат за стабилизация на финансовата ни система, особено на платежния ни баланс, и за изпълнение на някои проекти в индустрията, екологията и инфраструктурата. Партията не крие от българската общественост, че някои от препоръките на тези организации и налаганите изисквания се разминават с нейните интереси. Недопустимо е изискването делът на бюджетния дефицит в брутния вътрешен продукт да бъде по-нисък от средните показатели за Европейския съюз и други високо¬развити страни. Неприемливи са и препоръките за фокусиране на икономическата политика към финансовата стабилизация вместо към националното производство. Твърде голяма е ножицата между нарастването на външния ни дълг в резултат на новите ни заеми и влошаването на общото състояние на стопанството както в индустриалния, така и в аграрния сектор. Партията е за разширяване на сътрудничеството с международните финансови и други институции, но на взаимноизгодна основа, съобразено с икономическите ни възможности и при запазване на перспективите за развитие на националната икономика.

В социалното пазарно стопанство съществена роля има политиката за осигуряване на трудова заетост. Българската социалистическа партия е за висока и икономически рационална заетост.

Държавната политика за управление, на трудовата заетост изисква специална организация, която да включва изграждане на национална и регионални трудови борси и посреднически бюра за работна сила. Необходима е национална информационна система за търсене и предлагане на работа.                         

Регулирането на трудовата заетост налага използването на данъчни и кредитни облекчения при запазване на съществуващи и разкриване на нови работни места, включително за млади хора, инвалиди и трудоустроени. Обвързването на инвестиционната, отрасловата и регионалната политика помежду им и с програмите за закриване на губещи предприятия, за приватизация, за стабилизация и за пренасочване на работната сила създава възможности за преодоляване на безработицата и за повишаване равнището на заетостта.

Българската социалистическа партия е за регулиране на доходите и цените.            

Българската социалистическа партия съзнава, че социалното разслоение е неизбежно в условията на пазара, но тя отстоява поли¬тика, която ограничава бедността и не допуска личното богатство да се увеличава чрез ограбване на наемния труд и на обществото. Тя залага на данъчно регулиране на възнагражденията от наемен труд и свободни професии, на доходите на еднолични търговци и търговски дружества, което води до справедливо преразпределяне на средствата в обществото.

Наложително е доближаване на равнищата на заплащане в бюджетната сфера и в материалното производство, а в перспектива и постигане на европейски стандарти в заплащането на интелектуалния труд.

Социална политика.

Борба с бедността.

Бедността в България вече е масова. Данните за съотношението между доходите и необходимите разходи за издръжка на живота на голяма част от българското население са изключително тревожни. Затова приоритет на политика на партията в краткосрочния социално-икономически кризисен период е спиране на обедняването, а в дългосрочна перспектива - преодоляване на бедността.

Българската социалистическа партия е за отговорно участие на държавата в преразпределението на част от националния доход за осигуряване на необходимите финансови и материални средства за живот на бедстващите граждани, семейства и социални групи с ниски доходи. Доходите от труд и социалните плащания следва своевременно да се компенсират в съответствие с растежа на инфлацията.

Българската социалистическа партия е за развитие на националната система за социално подпомагане. Тя е за разширяване на списъка на предлаганите помощи в пари, натура и услуги. Справедливостта изисква обективни критерии за определяне на гражданите и семействата, които реално се нуждаят от социални грижи и помощи. За трайно безработните да бъде осигурявана временна и частична трудова заетост. Партията ще се ангажира с проблемите на бедстващото ромско на¬селение, пострадало особено силно от шоковия преход към пазарна икономика.

Държавната система за социални грижи да бъде подкрепяна от браншови, професионални, регионални, синдикални, религиозни, частни и други благотворителни организации с парични и материални ресурси за обслужване на социално слаби хора.  

Обществено осигуряване.

Социалното осигуряване следва да се съобрази с пазарната икономическа среда. То трябва да разшири своя обхват и върху нови за обществото ни осигурителни рискове - безработицата и платено¬то медицинско обслужване. Целесъобразно е да се обособят три относително автономни осигурителни системи: за пенсионно осигуряване, за защита при безработица и за здравно осигуряване.

Макар и самостоятелни, трите осигурителни системи трябва да се развиват взаимосвързано особено по отношение на финансирането и управлението на осигурителните фондове. Стартира се с една добре изградена държавна организация за обществено осигуряване и с една нова, но сравнително добре развита в страната администрация по безработицата и заетостта. Според партията по-нататъшното развитие на националната осигурителна система трябва да стане с приемственост и запазване на всич¬ко рационално от съществуващата организация.

Българската социалистическа партия е за съхраняване на държавното обществено осигуряване с по-висока административно - финансова самостоятелност на функциониране. Наред с това трябва да се дадат правно - икономически възможности за доброволно и допълнително осигуряване и застраховане и за образуване на отраслови, професионални, застрахователни и други осигурителни организации (каси). Осигурителните отговорности трябва да бъдат еднакви за всички работодатели и наемни работници от публичния и частния сектор и за лицата със свободни професии.

Концепцията на партията за реформата в пенсионното осигуряване предвижда справедливо гарантиране на условия за достоен живот на възрастните хора при либерализирани условия за пенсиониране. Изискванията за трудов стаж и възраст да бъдат гъвкави, съобразени с труда и бита на нацията, с безработицата и възможностите за ранно пенсиониране. Важно е да се стимулира трудовото дълголетие. Размерите на пенсиите следва да се определят според длъжностите, заплатите и трудовия стаж, за които са осигурявани хората; да се актуализират своевременно и да се привеждат в съответствие с поскъпването на живота.

Осигуряването за безработица трябва да се използва за парични обезщетения и помощи при уволнения и трудности при намиране на работа. Средства от този осигурителен фонд могат да се използват и за финансиране на квалификацията и преквалификация¬та на безработните и за стимулиране на стопански дейности, с които се разкриват нови работни места.

Екология.       

В съвременното общество екологическата политика е не просто елемент на държавното управление и странична компенсаторна дейност, а императив за всяка човешка дейност и най-вече за организацията на стопанския живот. Спасителният за човечеството път на устойчиво развитие диктува изработването на цялостна и нова екологическа политика. В съответствие с това положение БСП се обявява за изработване на национална стратегия за опазване и развитие на околната среда. Характерът и сложността на екологическите проблеми налагат при тяхното решаване да се търси национално съгласие, участие на държавата, на политически и обществени организации и воля за глобално сътрудничество.

Наложително е да се развие националната система за наблюдение и контрол на околната среда, отговаряща на съвременните международни изисквания; да се създаде организация за екологосъобразно използване на земята, за борба с обезлесяването и с масовите заболявания по горите; за запазване на биологическото разнообразие и за балансирано развитие на планинските райони.

Българската социалистическа партия поставя екологичните изисквания сред водещите критерии за определяне на отрасловите приоритети в процеса на преструктуриране на икономиката.

Икономическото развитие трябва да държи сметка за съхраняването и рационалното използване на природните ресурси чрез стопанска и енергийна политика, която да стимулира екологосъобразните производства, икономията на енергия и суровини. Стремежът на днешните хора да задоволяват своите потребности не бива да е за сметка на влошаване на природната среда за бъдещите поколения.

Опасното неравновесие между обществото и природата, как¬то и между различните региони на света налага обществото да се раздели с много вкоренили се стереотипи.

Количеството на потребяваните вещества и използваните фактори на околната среда не може повече да е критерий за икономически прогрес. Същото се отнася за социално необоснования и пренебрегващ екологическите императиви самоцелен икономически растеж.

Гарантиране правата на личността.

Конституцията на Република България установи съвременна система от права на личността. Нужни са нормативни и социални гаранции за тяхната реализация.

Българската социалистическа партия решително отстоява принципното равенство на правата между всички граждани. Тя се бори срещу всякакви опити за дискриминация, основана на пол, раса, етническа принадлежност, произход, религиозни или политически убеждения, обществено положение или имуществено състояние.

Партията отстоява равноправието между мъжа и жената. Те се стремят към неговото задълбочаване, като се отчитат естествените особености на двата пола.

Най-неотложната и съществена задача в областта на човешките права е да се гарантира неприкосновеността на личността - на нейния живот, свобода и имущество. Защитата на личността и принципът за неотвратимост на отговорността налагат да се очертаят съставите на новите форми на престъпна дейност и да се рационализира наказателният процес.

Днес гражданите осезателно чувстват реалността на политическите права и възможностите за свободна изява - избирателното право, правото на сдружаване, свободата на съвестта, свободата на словото, печата, събранията и други.

Масовото гражданско участие в политическия процес намалява отчуждаването на политиката от потребностите на общество¬то, ограничава злоупотребите с властта и корупцията сред политическия елит. Затова наред с избирателното право партията при¬дава подчертано значение и на гражданските свободи. Реализацията на тези свободи насочва и коригира политическата дейност, поставя управляващите под постоянен обществен контрол. За това ще допринесе и нормативното развитие на правото на гражданите на петиции към парламента, към местните органи на самоуправление.

Демокрацията е невъзможна без информация. Конституцията прокламира правото на гражданите да получават информация от държавните органи. Това право обаче трябва да е скрепено с ефективен механизъм за реализация.

И днес пред обществеността не се огласява немалка част от дейността на различни държавни органи, включително правителствени актове и актове на президента, които не съдържат държавна тайна. Необходимо е да има по-голяма откритост на дейността на различни държавни органи, когато не работят с поверителна информация.

Преходът поставя на най-голямо изпитание социално-икономическите права. Българската социалистическа партия неотклонно се придържа към тезата, че правата са непълноценни, ако не са създадени условия за тяхното осъществяване.

Българската социалистическа партия акцентира на реалност¬та на трудовите и осигурителните права, особено на заетите в частния сектор, където те най-често се нарушават.

Напоследък, особено след изостряне на националните, етническите и религиозните конфликти, все по-оживено се обсъжда въпросът дали само индивидът или и общността могат да са титуляри на човешките права. Безспорно е наличието на права, които по своето естество се упражняват само групово, в общност с други хора, носители на същото право. Въвеждането обаче на права по общностен признак - етнически, религиозен, езиков и други, е в състояние не толкова да послужи за постигане на действително равенство между гражданите, за развитие на демокрацията и за повишаване на хуманността на правото, колкото да изостри противоречията и напреженията в обществото с тежки, често пъти драматични последици.

Поради това БСП се придържа към класическата и доминираща в страните с развита демокрация концепция за индивидуалните и универсалните права на човека. Партията смята, че на тази основа могат да бъдат гарантирани законодателно и практически правата на българските граждани от всички етнически, релгиозни и други групи.

Утвърждаване на демокрацията и правовата държава.

Българската социалистическа партия е за развитие на социал¬ната демокрация и за укрепване на демократичните институции - държавни и недържавни.

Като масова партия с дълбоки корени в нашето общество БСП държи за прякото въздействие на гражданите върху държавната политика. Те трябва да разполагат с възможност да влияят при взема¬не на решения, които оказват решаващо влияние върху техния живот. Демократичността на самите институции до голяма степен зависи от участието на гражданите в дейността им.

Участието на гражданите в политическия процес се проявява най-интензивно чрез използване на свободата на сдружаване и на избирателното право.

Установяването на политически плурализъм в България ни приобщава към европейската политическа традиция на новото време. БСП отстоява политическия плурализъм, защото чрез него се дава възможност различните социални интереси да получат политическа изява и да се предложат различни варианти за развитие на обществото. В сегашните условия обаче политическото противопоставяне е толкова остро, че затруднява обществения диалог. То прераства в конфликт между основни държавни институции, води до ерозия на държавността.

Броят на партиите, тяхната политическа ориентация и вътрешна организация оказват силно влияние върху облика на политическата система. Наличието на прекомерно много квазиполитически формации, голяма част от които нямат не само социална и електорална база, но и собствена вътрешна организация, затормозява очертаването на ясни политически алтернативи и намалява отговорността на участниците в политическия процес. Някои партии съществуват в публичното пространство само чрез медиите или служат за прикриване на стопанска дейност.

Българската социалистическа партия няма намерение да налага двуполюсен или друг модел на политически живот, но е за значителни промени в правния статус на политическите партии. По-специално се налага: повишаване на изискванията за представителност на партиите; финансово съдействие от страна на държавата и въвеждане на ефективен контрол за финансовата им дейност; премахване на съществуващата двойственост между обществено сдружение и политическа партия, която облагодетелства част от политическите организации и води до заобикаляне на правилата за политическа дейност.

Избирателната система е основният механизъм, който отразява политическите предпочитания в обществото и формира управлението на държавата. Наред с това тя оказва влияние върху организацията на политическите партии и върху структурата на политическата система като цяло.

При ориентирането си към типа избирателна система БСП отчита необходимостта от парламентарна изява на различните обществено значими интереси и политически тенденции, а също така и продължаването на идентификацията на партиите. Българската социалистическа партия е за висока отговорност на политическия и държавния елит, за обновяването му и за издигане на неговото равнище. Като отчита тези изисквания, БСП е за избирателна система, която ще осигури стабилни държавни институции с качествен състав.

Социалната демокрация - тази, в която масово участват сами¬те граждани и която изразява техните интереси, не може да се постигне без развитие на държавните институции.

Конституцията от 1991 година полага нормативната основа на правовата държава, но сама по себе си тя не прави обществото правово. Характерът на икономическите отношения, на социалното осигуряване и на политическата организация определя условията за преобразуване на държавата в правова.

Българската социалистическа партия и занапред ще бъде опора на конституционализма в страната, чрез своята дейност ще гарантира политически конституционното управление и ще поддържа стабилността на установения конституционен строй.

Българската социалистическа партия ще продължава да се придържа към установеното парламентарно управление. Тя съзнава, че България се нуждае от отговорен, работоспособен и компетентен парламент. Ясно е, че сам по себе си той не е достатъчна гаранция срещу нарушаването на демокрацията, включително и от страна на самия него. Конституционното правосъдие, стига да е не¬зависимо и компетентно, е измежду основните фактори, които сдържат дейността на депутатите и на другите институции в пределите на Конституцията. Но ясно е също така, че парламентът е резултат от свободно волеизявление на гражданите и отражение на плурализма в обществото. В сравнение с всяка друга държавна институция той е по-малко податлив към налагане на недемократично управление.

Принципът за разделение на властите характеризира демократичното управление и правовата държава. Българската  социалистическа партия отстоя¬ва този принцип не само в организацията на държавата, но и при разпределянето на икономическата, политическата, информационната и другите власти в обществото. Отнесен към държавата, принципът за разделение на властите изисква точно определяне на правомощията на държавните органи, взаимен контрол, но и сътрудничество между институциите, с което се осигуряват държавният суверенитет и ефективното управление.

Много от проблемите в държавната организация при прехода са свързани със съдебната власт. Независимостта на съдебната власт е решаващо условие за нейното пълноценно функциониране, но тази независимост не изключва всякакъв контрол, и отговорност, без които се преминава към съдебен произвол. Българската социалистическа партия се противопоставя на реполитизацията на съда, прокуратурата и следствието, на воденето на политически процеси. Тя настоява за безпристрастност и висок професионализъм на правосъдието.

Държавната власт трябва да се стабилизира върху основата на Конституцията. За това ще допринесе влизането в сила на пред¬видените от самата Конституция закони, много от които обаче се приемат с голямо закъснение. Българската социалистическа партия чрез парламентарната си дейност ще съдейства за доизграждане на системата от държавни институции: за създаване на Сметна палата, на държавни органи с координиращи и насочващи функции, които да подобрят държавното управление.

Българската социалистическа партия е срещу нарушаването на правилата на конкуренцията, срещу паразитирането на частната собственост върху и за сметка на държавата, срещу паралелната дейност на държавни служители в едни и същи области на държавния и частния сектор. Необходимо е управлението на собствеността и осъществяването на административната власт да бъдат разделени и функционално, и персонално. Това може да се постигне с цялостна уредба на правното положение на държавния служител. Повишаването на изискванията към държавния служител и същевременно издига¬нето на обществения му престиж са постижими чрез стабилизиране на служебното му положение, чрез отделяне на чиновника от всякакви дейности, които са несъвместими с изпълняваната от него служебна функция, чрез увеличаване на възнаграждението му и други мерки.

Българската социалистическа партия отстоява отделянето на църквата от държавата и светския характер на държавната власт. Тя зачита автономността на религиозните институции.

Социалистическата партия изтъква значението на източното православие като традиционно вероизповедание в България, без това да ограничава диалога й с хората по религиозен признак. Партията оценява ролята на българската православна църква в историята и в съвременното развитие на страната и подкрепят нейното единение.

Повишената роля на средствата за масово осведомяване в демократичното общество.

Въвеждането на модерна техника, на нови технологии и увеличаването на обема на информацията довеждат до неудържим растеж на влиянието на средствата за масово осведомяване по света. Медиите са посредник в системата на човешките контакти. Те създават национален образ на демократичното обществени едновременно с това правят събитията и идеите всеобщо достояние.

Голяма е ролята на средствата за масово осведомяване в създаването и разпространението на културните ценности и в национален, и в международен мащаб.

Средствата за масово осведомяване трябва да бъдат предпазени както от стремежите да бъдат подчинени на държавната власт, така и от прекалената комерсиализация.

Влиянието на властите над средствата за информация едва ли би приело формата на пряка цензура. Намесата на управляващите може да бъде косвена, но не по-малко опасна. Когато представите¬ли на властта атакуват дадени медии, притежателите им са склонни да направят стъпки, които ги доближават до вижданията на властта. Този управленски натиск обикновено води до деформации в събира¬нето, поднасянето, интерпретирането на информацията, а оттам и до манипулиране на общественото съзнание.

Българската социалистическа партия е за свобода на медиите от политически диктат, за обективно отразяване на събитията и за равностойно присъствие на различните гледища в обществото.

Друга заплаха за медиите е влиянието на търговските интереси. Сериозна опасност за тяхната дейност представлява централизираното управление на вестници, телевизионни и радио станции. БСП е за регулиране на начина, по който се разпределя инфраструктурата за разпространяване на информацията от медиите. Тя е против съсредоточаването им в ръцете на едни и същи групи и лица, като се отстранява конкуренцията.

Според БСП правната уредба на медиите трябва да предотврати възможността чрез придобиване на вестници, телевизионни и радиостанции да се установява информационен монопол, както и да се предвиди максималният дял от различните средства за информация, който може да се притежава.

Свободата и независимостта на медиите са тясно свързани с финансовата им самостоятелност. Това отчасти може да се постигане, като се преодолее монополното положение на държавните елек¬тронни медии. Откриването на частни радио и телевизионни канали затруднява осъществяването на политически диктат от управляващите и въвежда реален пазарен механизъм в областта на масовите комуникации.

Дейността на електронните средства за масова информация не бива да се диктува от политическите сили. Политиката на държавните електронни медии да се постави под контрола на обществото чрез съответните специализирани органи.

Българската социалистическа партия е за равнопоставено представяне на дейността на политическите сили в националните средства за масово осведомяване, съобразно с тяхната представителна тежест и влияние.

10. Коалиционни взаимоотношения на БСП.

Изключително важен и с постоянно приоритетно значение за БСП е въпросът за междупартийните връзки, за политическия диалог и партньорство, както и за многостранното разширяване на възможностите и изявите на конкретно политическо сътрудничество и взаимодействие на всички равнища.

БСП последователно провежда политика на "протегната ръка" и равноправен диалог с другите партии във всички етапи на развитие на обществено-политическата ситуация и по всички конкретни поводи. Водят се интензивни работни и официални контакти и консултации с много широк кръг политически партии и формации, включително и с такива, с които партията има несъвместими и диаметрално противоположни виждания, социално-политически програми и по конкретни проблеми. БСП е желан и предпочитан партньор за консултации сред по-голямата част от партиите и политическите формации. Предпоставка за това е и изграденото доверие, откритост и рационалност на поведението и последователната политика на партията. БСП изразява и доказва своята принципна поддръжка на усилията за постигане на съгласие по най-важните въпроси на нейното развитие. За БСП националното съгласие е необходимо демократично условие за постигане на целите, около които обществото ни постепенно се консолидира. Националното съгласие обаче е непостижимо без равноправен диалог на всички политически и граждански структури.

Българската социалистическа партия поддържа и проявява непрекъснат интерес към всички конкретни инициативи на другите политически партии, кореспондиращи с принципа за национално съгласие. Чрез откритостта си за такива предложения и инициативи БСП търси ефективност на политическия диалог.

Отношенията с партиите от Парламентарния съюз за социална демокрация са развити и укрепени въз основа на официално подписаното политическо споразумение, с което се създаде Консултативен съвет на коалиционните партньори. Създаването на съвета се наложи обективно от необходимостта за координиране на поведението и намеренията на партиите от съюза и за общо консултиране както по отношение на дейността на парламента, така и извън него. При наличието на този реален механизъм за координация и при неговото активно функциониране в редица случаи са координирани навреме политическите преценки и намерения на партиите от ПССД по изключително важни въпроси, свързани с работата на парламента (по правителството, някои законопроекти, проекторешения и т.н.).

Трудностите в работата на Консултативния съвет се очертават главно в подбора на най-значими за обсъждане въпроси. Като цяло начинът на работа на коалиционните партньори не е доведен до пълноценен механизъм. Търси се и по-сполучлива форма за представителство на коалицията в ръководството на ПССД. Българската социалистическа партия не можа да използва пълноценно възможностите на коалицията за разширяване на политическото влияние достатъчно задълбочено, не разработи цялостно перспективите й. Стоят открити въпросите за дългосрочните задачи и перспективи на коалицията, както и за възможностите и пътищата за излизане от тесните рамки на парламента и за извънпарламентарно политическо сътрудничество.

В позициите, изразявани от партньорите, често съществуват различия, включително и по съществени въпроси - отношението към правителството, към предсрочните избори, към някои външнополитически въпроси и т.н. Необходимо е да се намери верният тон, както и да се усъвършенства конкретният механизъм на взаимодействие между партньорите. Това ще даде възможности за реални стъпки към създаването на по-широка и влиятелна коалиция.

На 28 януари 2001 година бе представена Коалиция за България, най-голямата политическа коалиция, в която се включват 15 партии, организации и граждански сдружения от левия спектър. Те  се подписаха за съвместно участие в предстоящите избори за 39 Народно събрание. Ядрото, около което се създаде голямата Коалиция за България, е Новата левица. Новата левица стана факт с подписването на Политическия меморандум "България и левицата в началото на новия век" от лидерите на Българската социалдемократическа партия, Българската социалистическа партия, Обединения блок на труда и Политическо движение "Социалдемократи".

Контактите с представителите на Движението за права и свободи са противоречиви. През първото полугодие на 1992 г. те бяха съвършено студени, формални и неефикасни, но в резултат на трудностите, пред които ръководството на ДПС беше изправено по повод на корекциите в социално-икономическите закони, наложени от СДС с помощта на депутатите от ДПС, и от двете страни започна търсене на възможности за взаимодействие. Преодолени са психологическите трудности поради изкуствено раздухваните спомени за "възродителния процес" и недостатъчно ясното разграничение между принципна позиция на партията за етническите партии и парламентарните контакти с ДПС. Независимо от всичко по-нататъшната работа за търсене на взаимодействие с ДПС е съществена и трайна задача за партията. Близостта в социалните интереси на електората на БСП и на ДПС е онази основа, върху която могат да се градят отношения на доверие и парламентарно сътрудничество.

Изключително активни и разнообразни са междупартийните връзки с извънпарламентарните партии. Редовни консултации се провеждат с представители на различни партии от почти целия политически спектър, с изключение на изповядващите екстремистки леви или десни неконституционни или реставраторски идеи. В съответствие с програмните разработки и конгресните решения на БСП приоритетно значение се отдава на левоцентристките формации, на земеделските организации, на патриотичните формации.

Взаимоотношенията с тези партии потвърждават готовността на широк и разширяващ се кръг извънпарламентарни политически сили за диалог с БСП. В хода на разговорите и съвместните анализи се търси не само сходството в позициите по отделни въпроси на текущата политика и бъдещето на страната, а и различията, които са сериозно подчертани особено при десноцентристките партии.

Главната цел, която Българската социалистическа партия си поставя за постигане в областта на взаимоотношенията със синдикатите, е БСП да се впише в социалната структура на формиращото се гражданско общество като обновена модерна лява партия, която има широка социална и електорална база сред трудовите слоеве от населението. Конкретните подцели могат условно да се сведат до:

-         Да се изработи и прилага синдикална политика, която да отговаря на днешните изисквания и да отчита опита на европейските леви партиди в тази сфера.

-         Да се съдейства за формиране на трудово и социално законодателство в интерес на широките трудови слоеве от населението.

-         Да се подкрепят усилията за утвърждаването на съвременна система на социално партньорство като един от главните фактори за запазване на гражданския мир в страната и за извършване на реформи на социално поносима цена.

Позицията за синдикалната политика на партията може да бъде формулирана:

-         равноправно сътрудничество със синдикатите и професионалните организации при безусловното зачитане на тяхната независимост;

-         действително равноправно социално партньорство при стабилна законова основа за постоянно действаща система от органи за тристранно социално партньорство и съгласуване на интересите;

-         развитие на синдикалния плурализъм поради многообразието на интересите на различни социални и професионални групи;

-         недопускане на политизиране на синдикалната дейност;

-         свобода на социалистите да членуват и да бъдат активни в лично избрани от тях синдикати;

-         засилено внимание на партийните организации и органи към социалното положение на хората и взаимодействие със съответните синдикални структури за защита на социалните интереси.

С приоритет се очертават области на партийно - синдикално взаимодействие като: съчетаване на икономическата ефективност с европейските норми за социална справедливост при прехода към пазарна икономика; общи действия за спиране на икономическия спад и за намаляване на безработицата; жизненото равнище, участие на работниците и синдикатите в управлението на производството; прозрачна и социално организирана приватизация; парламентарна защита на икономически и социални интереси и други.

Най-близо до Българската социалистическа партия представи за съвременен синдикализъм е КНСБ. КНСБ е официално признат за национален представителен синдикат и през последните 3 - 4 години се разви и утвърди като съвременен силен синдикат. Именно той ще има приоритетно място във взаимоотношения и взаимодействия с партията. Нерешени са проблемите на взаимодействието на териториалните органи на партията и групите на съветниците социалисти със съответните им синдикални органи и дейци. В голяма част от общините то просто не се осъществява, независимо от наличието на множество социални, икономически, кадрови и други проблеми, които биха били по-добре решени чрез търсене на взаимно приемливи или съгласувани решения. По-активни могат и следва да бъдат партийните органи и лидери, без да очакват непременно пълна готовност и желание за незабавно взаимодействие.

Допуснати бяха слабости и пропуски в работата на партийните организации и клубовете по интереси със синдикалните организации в предприятията и учрежденията. Това е най-широко поле на взаимни интереси, в което има простор за съгласувани или общи действия. За съжаление именно в тази област резултатите са най-слаби. Не са преодолени сковаността в отношенията, предубежденията, страхът от обвинение в политизиране. Много от членовете на БСП, които имат и авторитет, и качества на синдикалисти, избягват да се кандидатират за избиране в синдикалните органи, не се изявяват като активни синдикалисти.

БСП счита, че вече има благоприятна среда и са създадени условия за преодоляване на пропуските и слабостите, което ще осигури по-цялостно осъществяване на съвременната синдикална политика на партията.

Синдикалната политика на БСП през последните години е вярна и перспективна. Тя следва да се доразвива и обогатява по форми и съдържание.

В условията на тежката социално-икономическа криза в България с особена острота стоят проблемите на следните социални групи: пенсионери, инвалиди, циганска етническа общност. Представители на тези групи нееднократно се обръщат към БСП и поставят проблемите си пред нея като най-голяма политическа и парламентарна сила. Народни представители редовно провеждат срещи със: Съюза на пенсионерите в България, Съюза на ветераните от войните, Съюза на инвалидите в България. Разискват се и се дискутират социални проблеми - актуализиране на пенсиите, Законът за пенсиите, министерското постановление за лекарствените средства, тежките условия, в които се намират пенсионерите и инвалидите при прехода.

Активизират се и срещите с представителите на ромските организации и съюзи. Тежките проблеми на циганската етническа общност и начините за тяхното решаване са в центъра на тези контакти. Българската социалистическа партия разработи и предостави на вниманието на ромите своите виждания в документа "Циганската общност - проблеми и решения". Ромските лидери изразяват задоволството си от факта, че БСП е първата политическа сила, която се ангажира с документ за решаване на част от проблемите им, и изразяват увереност,  БСП ще предприема конкретни действия, за да започне този процес.

Заключение

На 10 ноември 1989 г. започва преходът на България към демократично обществено устройство и към пазарна икономика. Започва и процес на коренна промяна на партията на българските социалисти и преобразуването й в нова партия. През последните години Българската социалистическа партия мина през различни периоди, включително на власт и в опозиция, в коалиция и в изолация, но не се отдели от своето виждане, че просперитетът на България е невъзможен без националното съгласие, без използването на интелектуалния потенциал на цялата нация.

В днешни дни БСП е парламентарна и масова партия, която работи активно и като управляваща, и в опозиция за изграждането на демократично и хуманно общество върху основата на общочовешките, националните и социалистическите ценности.

Българската социалистическа партия е модерна партия, партия на българската, европейската и световната левица, на обновяващия се демократичен социализъм. Тя се бори за извеждане на страната от кризата при защита интересите на бедните и средните социални слоеве; за демократизиране, общо благоденствие и модернизация на България; за реализиране на идеите и ценностите на социализма в едно мирно, свободно, демократично, справедливо и хуманно общество у нас, в Европа и света.

Българската социалистическа партия се обновява, трансформира се в нов тип социалистическа партия, за да бъде в съзвучие с новите времена и с най-напредничавите тенденции в европейското и световното развитие. Така тя става силна, жизнена и способна да провежда нова, модернизираща страната, практическа политика.

Силата на БСП е в продължаването на нейното обновление и в запазването на нейното единство, в нейните дълбоки стогодишни корени и в нейната насоченост към настоящето и бъдещето.

Главната задача на Българската социалистическа партия е не само да спечели бъдещите местни и парламентарни избори, но и да реализира успешен управленски мандат.

Използвана литература

Документи от конгреси и пленуми на БСП:

1.      Алтернативи 97/98

2.      За парламентарната дейност на Българската социалистическа партия

3.      За политическата линия на българската социалистическа партия

4.      Информационен бюлетин на БСП, София, 1993

5.      Отчет на работата на ВС на БСП за периода от четиридесетия до четиридесет и първия конгрес

6.      Програма на Българската социалистическа партия

7.      Управлението на Демократичната левица във въпроси и отговори

8.      Устав на Българската социалистическа партия

9.      Център за исторически и политически изследвания “Принос към идейната дискусия в Българската социалистическа партия

10. Списание Ново време, бр. 9/1990 г.

11. Списание Ново време, бр. 1/2001 г.

12. Интернет:

1.                  www.iki.bas.bg

2.                  www.ime-bg.org

3.                  www.econ.bg

 

 


Търси за: БСП | течения | организационни промени | ценностна триада | устав | Коалиция България | организации | интелигенция | социално партньорство | политическа власт | социална политика

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker