Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Факултет “Икономика на инфраструктурата”

Катедра “Национална и регионална сигурност”

Специалност “Икономика на отбраната и сигурността”

КУРСОВА РАБОТА

по Отбранителна политика и планиране

Тема

Планиране и провеждане на операции/ учения

София

2006г.


Съдържание:

Увод 3

1. Обща постановка 4

1.1. Основи на операциите 4

1.2. Основни видове операции по поддържане на мира 5

1.3. Задачи, изпълнявани в операциите по поддържане на мира 7

1.4. Принципи за провеждане на операции по поддържане на мира 7

1.5. Условия за участие на НАТО в ОПМ 8

1.6. Условия за прекратяване на операцията и отговорности на политическите органи. 9

1.7. Отговорности на ръководните органи в НАТО. 11

1.8. Планиране на ОПМ 11

1.9. Предпоставки за провеждане на ОПМ от НАТО 13

2. Историческа справка за участието на българскатa армия в операции по поддържане на мира 14

3. Проблеми пред българската армия 16

4. Основни задачи на българската армия 17

5. Участие на българската армия в операцията в Ирак “Стабилизиране и възстановяване” 18

6. Общи изводи от участието в мисията и забележки по отношение на процеса на планиране 25

7. Бъдещи планове 28

8. Заключение 29

9. Използвана литература: 31

 1.  
  Увод

Темата на нашата курсова работа е Планиране и провеждане на операции/ учения. Като обект на проекта се обособява българската армия. Предметът е свързан с планирането и провеждането на операции. В разработката ние си поставяме следните задачи да разгледаме различните видове операции и харктеристиките им, организациите, които спомагат за планирането на операциите, основните задачи, които трябва да реши българската армия с участието си, изискванията на НАТО, принципите за провеждане на операции по поддържане на мира, условията за участие на НАТО в операции по поддържане на мира, условията за прекратяване на операцията, отговорностите на ръководните органи в НАТО, предпоставките за провеждане на ОПМ, както и самото им планиране, кратка характеристика на отделните видове операции по подържане на мира, задачите изпълнявани в операциите по поддържане на мира, задачите на българската армия по време на тези операции,

В емпиричната част прилагаме едно проучване проведено от експерти за участието на българската армия в операции по поддържане на мира, което ще представим под формата на таблици и слайдове.Тези таблици ще добавим като приложение накрая.

Целта ни е да разкрием дали на практика се прилагат и изпълняват всички предварително зададени действия и задачи за благоприятния край на операцията.

Най- голямо внимание обръщаме на операциите по поддържане на мира. Операцията в Ирак е ярък пример за такава, въпреки,че тя не може да се причисли към точно определен вид, защото е рядка комбинация от няколко вида операции.

Проблемът, който си поставяме е да разясним основните предпоставки за провеждане на операции по поддържане на мира, задачите ,които трябва да се изпълнят и да видим дали те се прилагат при провеждане на операцията в Ирак.

 1.  1. Обща постановка

 1.  1.1. Основи на операциите

Действията при кризисни ситуации и кризи се осъществяват под формата на операции.

Операцията е съвкупност от съгласувани и взаимосвързани по цел, задачи, място и време деуствия, провеждани едновременно или последователно по единен замисъл и план за решаване на стратегически и оперативни задачи.

Миротворческите операции могат да бъдат:

 1.  За предотвратяване на конфликт;
 2.  За умиротворяване;
 3.  Мироопазващи;
 4.  За борба с тероризма;
 5.  За разоръжаване;
 6.  За контрол над въоръженията;
 7.  Евакуациоони;
 8.  Спасителни  и издирвателни;
 9.  По защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
 10.  Осигуряване на въздушния суверенитет;
 11.  По контрола на морските пространства и защита на корабоплаването.

Операциите по предотвратяване на конфликти се провеждат под формата на демонстрационни учения, развръщане на формирования, възпиране чрез демонстрация на сила и способности за провеждане ответни действия, а при необходимост може да се прилага и сила.

В умиротворителните операции основните задачи са: разделяна на враждуващите групировки; установяване и контролиране на защитните зони; санкциониране на нарушителите; контрол на придвижване на населението и на военните части на враждуващите страни и гарантиране на сигурността им; възстановяване и поддържане на реда; защита на населението и оказване на хуманитарна помощ.2

В мироопазващите операции основните задачи са възстановяване и създаване на нови административни, икономически и военни структури, осигуряващи опазването на постигнатия мир, и включват дейности за предотвратяване на конфликти- разоръжаване, демобилизиране на въоръжените сили на враждуващите страни, контрол по разделителни линии граници и идруги.

В операции за борба с тероризма въоръжените сили участват в мероприятия за предотвратяване или осуетяване на тероростични действия във взаимодействие с органите за сигурност.

В операциите за разоръжаване на враждуващите групировки се провеждат мероприятия по изземване на оръжието и бойните прираси с цел да се намалят или прекратят врацдебните действия и въоръжените стълкновения.

Операциите за контрол над въоръжението и разпространяването им осъществяват проверка за спазване на договореностите, за охрана и експортиране на оръжейни доставки.

В евакуационните операции се евакуира населението от рискови зони на конфликти или от райони, засегнати от природни действия.

Хуманитарните операции осигуряват населението с жизнено важни услуги при кризи в резултат на военни конфликти или след възникване на природни бедствия, аварии и  катастрофи.

Спасителните операции се провеждат след бедствия, аварии и катастрофи. Извършват се аварийно- спасителни дейности, оказване на медицинска помощ, осигуряване на енергозахранване, комуникационна и транспортна поддръжка.

Операциите по осигуряване на въздушния суверенитет се провеждат в случай на:системни и значителни нарушения на въздушнотот пространствои при криза или конфликт, в който страната ни не участва, но има обща граница с участваща страна.

Операциите по контрол на морските пространства и защита на корабоплаването включват: операции по налагане на строг оперативен режим; експортни операции; противоминни операции; операции по о пазване на морската среда; спасителни операции.

……………………….

 1.  5. Участие на българската армия в операцията в Ирак “Стабилизиране и възстановяване”

Участието на контингенти от Българската армия в различни мисии зад граница, включително в антитерористичната коалиция, има за цел да утвърди позициите на нашата страна като надежден съюзник на международните демократични сили и отговорен партньор.

Израз на активната политика за сигурност е нашето ангажиране със стабилността и възстановяването на Ирак. Операцията там, в много по-голяма степен от други мироопазващи мисии, донесе на Въоръжените сили реален боен опит, споделено коалиционно партньорство в тежки условия и коства трудни решения, включително с високата цена от загубата на човешки живот. Петте български батальона, които са участвали в мисията досега, натрупват професионални умения от работа в международна среда, повишават оперативната съвместимост и взаимодействието с военнослужещи от съюзнически армии. Казано по друг начин - на практика това е реализация на национални интереси. Отчитаме колко ценен е този опит за българските въоръжени сили, командването, самите военнослужещи, в условията на процеса на трансформация на Българската армия. 3

По преодоляването на кризисния следвоенен период в Ирак България изпълни достойно своята мисия. Нашите военнослужещи от петте контингента с чест и достойнство защитиха професионалните и моралните качества, традиционно присъщи на българските воини. За две и половина години българското присъствие се свързва с усилията за омиротворяване и с конкретна помощ за местното население. На фасадите на училища, болници и социални заведения днес могат да се видят благодарствени плочи за това, че сградите са ремонтирани или новопостроени с българско участие. Наши военни лекари помогнаха на стотици страдащи иракчани. Това е по-малко познатото лице от дейността на многонационалните сили. Затова когато се казва, че няма обществено мнение в цивилизования свят, което да е нечувствително към човешката цена, на която се постигат политическите цели, няма как да се омаловажи фактът, че именно гражданско-военните отношения станаха мостът към нормализацията на живота в арабската държава.

Със 160 гласа “за” и само 4 “против” Народното събрание гласува на 29 май 2003 г. решение за разрешаване на участие на Република България в четвъртата фаза на операцията на Ирак “Стабилизиране и възстановяване” и изпращане и разполагане на пехотен батальон от Българската армия и отделни военнослужещи с обща численост до 500 души. В документа е посочено, че контингентът ще бъде под централното командване на САЩ и Командването на Многонационалните съвместни оперативни сили. Депутатите разрешават военнослужещите ни да бъдат с необходимото въоръжение, бойна техника и боеприпаси, включително последващо снабдяване с бойна техника и боеприпаси, както и техника за логистично и комуникационно осигуряване за срока на операцията на коалиционните сили.4

На 5 май 2005 г. Народното събрание подкрепя предложеното от правителството решение във връзка с по-нататъшното военно участие на България във възстановяването и стабилизирането на Ирак. То определя, че численият състав на пехотния батальон, който участва в Многонационалните сили на територията на Ирак, трябва да бъде до 400 души. Посочено бе, че преструктурирането следва да се извърши при максимално гарантиране сигурността на личния състав и съхраняване на потенциала за изпълнение на поставените задачи. Много важна е втората точка от решението, в която се регламентира, че българският пехотен батальон ще изпълнява до 31 декември 2005 г. мандата за поддържане на сигурността и стабилността в Ирак, даден на Многонационалните сили с Резолюция 1546 на Съвета за сигурност на ООН. Не по-малко ангажираща е и третата точка в документа. С нея Народното събрание възлага на Министерския съвет да проведе консултации и преговори в рамките на коалицията за определяне на подходящи форми на по-нататъшно участие на Република България в инициативите на международната общност за поддържане на сигурността и стабилността в Ирак при отчитане на последващите резолюции на Съвета за сигурност на ООН и позициите на Европейския съюз и НАТО.

.................

Темата е изготвена 01.2006г.

В темата са посочени 9 източника на информация.

Темата не съдържа таблици и графики.

Към темата има презентация от 12 страници.

В презентацията има графики

2 Бахчеванов, Г., Манев, М., “Операции в отговор на кризи”, София, 2005г.

3 Ирак- Мисията-http://bgarmy.eamci.bg/Scripts/isapiVWB.dll

4 Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ


Търси за: основи операциите | основни видове операции поддържане мира | ОПМ | задачи принципи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker