Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


Курсова работа

по

Европейска архитектура за сигурност

на тема:

Съветът на Европа. Роля и предназначение в новата европейска архитектура. Организация и механизъм на функциониране.

2006

Съдържание:

1. УВОД 2

2. Общ преглед на Съветът на Европа 3

3. Основни органи и техните функции в Съветът на Европа 5

3.1. Комитет на министрите 5

3.2. Парламентарна асамблея 6

3.3. Генерален секретар 8

3.4. Конгрес на местните и регионалните власти в Европа 9

3.4.1. Проекти на конгреса 10

3.4.2. Политика за запазване сигурността в новите условия 11

4. Области на действие на Съвета на Европа 12

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15

  1.  УВОД

Съветът на Европа е създаден следвоенните години от 10 страни, желаещи да поставят основите на реконструкцията на Европа на базата на общоприети ценности, чието пренебрежение е довело до непрецендентни бедствия и в следствие на това се стига до разделението на континента на две части.

От създаването си през 05.05.1949г.от 10 страни (Белгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Франция, Холандия, Швеция). През 1949г. към Съвета се присъединяват Гърция и Турция, а днес организацията има 44 държави членки (през април 2002г.): Исландия и Германия (1950), Австрия (1956), Кипър (1961), Швейцария (1963), Малта (1965), Португалия (1976), Испания (1977), Лихтенщайн (1978), Сан Марино (1988), Финландия (1989), Унгария (1990), Полша (1991), България (1992), Естония, Литва, Словения, Чешката република, Словакия, Румъния (1993), Андора (1994), Латвия, Албания, Молдова, Украйна, Бивша югославска република Македония (1995), Армения (1995), Русия и Хърватия (1996), Грузия (1999), Армения и Азербайджан (2001), Босна и Херцеговина (2002).

Съветът е движеща сила за мир и сътрудничество, чиито корени се крият в нашето общо наследство - правата на човека и демокрацията. С падането на Берлинската стена през 1989г. и разпространението на демократичните ценности в цяла Европа организацията придоби нови политически измерения. Нейното разширяване вече е почти завършено.

По време на промените, Съветът е не само политическа структура под опеката на която процеса на обединение на Европа може да започне на равни интервали.

Основна цел на Съвета на Европа е да постигне по - голямо единство между своите 44 държави членки чрез гарантиране на личната свобода, политически избор и върховенството на закона. Всички страни - членки на организацията, са длъжни да превърнат свободата, човешкото достойнство и личното благополучие в неизменни принципи на държавната дейност. Днес организацията е превъплъщение на споделената вяра на близо 800 милиона европейци в правата на човека, демокрацията и върховенството на закона.

Въпреки всичко Съветът на Европа ще продължава да осъществява незаменим принос към европейското обединяване в един напълно променен контекст.

  1.  Общ преглед на Съветът на Европа

Съветът на Европа е междуправителствена организация, която има за цел:

В своята централа в Страсбург (Франция) Съветът на Европа работи по всички основни проблеми на европейското общество с изключение на отбраната. Работната му програма включва следните области:

През 1999г. за генерален секретар с петгодишен мандат е избран австриецът Валтер Швимер, роден през 1942г. Той ръководи и координира дейността на организацията.

В дейността си за укрепване на стабилността в Европа, особено след падането на комунистическите режими, Съветът на Европа получава нов политически импулс на най - високо ниво чрез срещите на държавните и правителствените ръководители.

Характерно, е че Съветът се финансира от правителствата на държавите членки, чиито вноски за организацията се изчисляват според населението и благосъстоянието на всяка страна. Редовният бюджет на Съвета на Европа за 2002г. възлиза на 169млн.евро.

Официалните езици на Съвета на Европа са английски и френски, но Парламентарната асамблея използва като работни езици и немски, италиански и руски. При определени условия по време на дебатите може да бъде извършен превод и на други езици.

………………………..

  1.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ролята на Съвета на Европа в новата европейска архитектура се изясни след завършването на навременни демократични реформи в страните от Централна и Източна Европа, които са проявили желание за членство в организацията: те смятат, че едно евентуално членство е първата стъпка към сътрудничество и интегриране в Европа.

Съветът на Европа е последица от Виенската конференция, където държавни глави и правителства през октомври 1993г., създават обширен район на демократична сигурност. Наистина се забелязва, че това обединение не води началото си от военен договор с неговите защитни гаранции и механизми за защита или възстановяване на мира, или от икономическа спогодба, която да намали прекомерни несъответствия и да отвори възможност за подпомагане и обединение. Също ще бъде резултат от политическо споразумение за демократичност, настоявайки всички членове да гарантират принципите на плурализма, законието и човешките права. По този начин защитата на демократичните принципи чрез Съвета на Европа става политическа функция и социален феномен.

…………………………

Темата е изготвена 01.2006г.

В темата са посочени 6 източника на информация

Темата не съдържа таблици и графики


Търси за: общ преглед съвета Европа | основни органи функции | комитет министрите | генерален секретар | области действие съвета

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker