Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Курсова работа

по:

Икономически анализ в отбраната и сигурността

на тема:

Приложение на системния подход и системния анализ при управлението на човешките ресурси във въоръжените сили на Република България

01.2006

1. ВЪВЕДЕНИЕ 4

2. ПЪРВА ГЛАВА (Кратка обща теория на системния подход и системния анализ) 5

2.1. Системен подход 5

2.2. Системен анализ 8

3. ВТОРА ГЛАВА. (Приложение на системният подход и системният анализ при решаване на проблема със съкращаването на българските военнослужещи от системата на ВС и социалната им интеграция в гражданското общество) 11

3.1. Изясняване на ситуацията и анализ на възникналия проблем 11

3.2. Граници на системата 12

3.3. Цели на системата “Социална адаптация” 13

3.4. Ресурсно осигуряване на целите 16

3.5. Условията за функциониране на системата “Социална адаптация” 18

3.6. Алтернативи. Избор на алтернатива 24

3.7. Разработване на комплексни програми за развитие на системата “Социална адаптация” и достигане на целите 27

3.7.1. Същност на програмата “Социална адаптация и икономическа интеграция на освободените военнослужещи от Въоръжените сили в гражданското общество” 27

3.8. Изводи 30

4. ТРЕТА ГЛАВА (Приложение на системният подход и системният анализ при решаване на проблема с дилемата за професионална или наборна армия) 30

4.1. Анализ на възникналия проблем с дилемата за професионална или наборна армия 30

4.2. Граници на системата 32

4.3. Формулиране на целите за преминаване от наборна към професионална армия 33

4.4. Ресурсно осигуряване на целите 36

4.5. Условията за функциониране на системата “Професионална Българска армия” 37

4.6. Алтернативи. Избор на алтернатива 41

4.7. Разработване на комплексни програми за развитието и достигане на целите на системата “Професионална Българска армия” 44

4.8. Изводи 46

5. ЧЕТВЪРТА ГЛАВА (Приложение на ситемният подход и системния анализ при решаване на проблема с бъдещето на военното образование) 47

5.1. Анализ на възникналия проблем 47

5.2. Граници на системата 48

5.3. Формулиране на целите 49

5.4. Ресурсно осигуряване на целите 52

5.5. Условия за функциониране на системата “Военно образование” 54

5.6. Алтернативи. Избор на алтернатива 56

5.7. Разработване на комплексни програми за развитие на системата “Военно образование” и постигане на целите й 58

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62

7. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 64

 1.  ВЪВЕДЕНИЕ

Да мислим за отбраната на страната в глобалния свят, означава да осъзнаем, че всички световни промени се отразяват върху сигурността на България в широкия смисъл на това понятие. Вече няма проблеми и процеси в сферата на сигурността, които да не ни засягат! И това е сърцевината на новата политика за национална сигурност и принципно важното положение при изграждането на новата наша армия.

България като част от Северноатлантическия алианс оценява проблемите, приоритетите и практическите действия с по-голяма отговорност и мисъл за бъдещето. Почти две години след Срещата на върха в Прага трансформационните процеси в НАТО се усилват едновременно с разширяване обхвата и характера на военните мисии. В практически план това означава пълно възстановяването, модернизацията и превъоръжаването на бойната и поддържащата техника, инфраструктурата и комуникациите. С приемането на пакета от единадесет програми за приоритетно превъоръжаване тези процеси ще се ускорят и ще получат стабилност във времето, тъй като на политическо равнище бяха приети с консенсус и са в етап на практическа реализация. Така че време е да се съсредоточим върху най-важния компонент от системата на отбраната "Оръжия - финансови ресурси - човешки ресурси" - именно човешките ресурси. За да бъдем ефективни в новите международни и вътрешни условия трябва да създаваме лидери, способни да посрещнат реалните предизвикателства на ръководството, командването и контрола, на мениджмънта. Необходими са лидери, които развиват военната организация, привличайки своите подчинени, които са убедени, че непрекъснатото усъвършенстване е ключът към поддържането на бойните способности на армията, лидери, които притежават морал и етика не само да водят войски, а и да бъдат пример за нацията, както българските офицери винаги са били.

Във връзка с изказването на Министъра на отбраната Николай Свинаров, счетохме, че приоритетна задача на БА е развитието на нейния човешки потенциал. Затова в тази курсова работа ще бъдат разгледани следните няколко проблема, които според нас засягат бъдещето на БА. А, именно:

 1.  Съкращаването на българските военнослужещи от системата на ВС и социалната им адаптация в гражданското общество;
 2.  Професионализацията на БА;
 3.  Проблемите на военното образование.

Като за анализирането на всеки по - горе споменат проблем ще бъде използван системният подход за анализ. Мотивът ни за използването на този подход се базира на основната негова черта - принципът на цялостност, т.е. системата в своята цялостност, се състои от отделни части или елементи, между които съществуват отделни връзки.

По аналогия, ВС е системата (цялото), управлението на човешките ресурси е подсистема на ВС (на системата - цялото), а разглежданите от нас проблеми за съкращаването и социалната адаптация на военнослужищите, професионализацията на БА и военното образование са нейни под - подсистеми между които съществува връзка.

………………………

 1.  Анализ на възникналия проблем с дилемата за професионална или наборна армия

Радикално променената стратегическа среда определя нови мисии и задачи и нови отбранителни способности, които трябва да притежават Въоръжените сили, призвани да неутрализират новите рискове и заплахи. Масовата армия, предназначена за отразяване на широкомащабна военна агресия от страна на конкретен противник, вече не е необходима поради малката вероятност от подобна агресия, липсата на такъв противник и на непосредствена военна заплаха. От друга страна новите мисии изискват друга структура и оперативни възможности. На страната сега са необходими по  - малки по - състав Въоръжени сили, по - компактни, способни бързо да се разгръщат и да бъдат използвани на територията на страната или извън нея, самостоятелно или в състава на многонационални сили, притежаващи логистична самостоятелност и въоръжени с ефективни, мобилни и високотехнологични оръжия. Необходими са Въоръжени сили, които да са в състояние да участват в мироопазващи и хуманитарни операции и да решават задачи по защита на населението при природни бедствия, крупни индустриални аварии, катастрофи и опасни замърсявания.

Следователно са налице нови, значително по - високи изисквания към личния състав на армията. Тези изисквания в условията на отделни обществени тенденции за непрестанно намаляване на срока на военната служба могат да бъдат удовлетворени само от добре подготвени професионални войници.

Друг фактор, който оказва влияние върху избора на способ за попълване на армията, е заявената от Република България стратегическа цел във външната и отбранителната политика - при членството в НАТО и кандидат - членството в Европейския Съюз. Задълженията, които произтичат за България по отношение на качеството на нейните Въоръжени сили и ефективното й участие в колективната отбрана, да могат да бъдат посрещнати преди всичко с висока степен на оперативна съвместимост на личния състав, модернизацията на въоръжението и техниката. А това предполага висока степен на професионализация.

Съществено значение за качествено попълнение на армията с личен състав имат демографските процеси в страната. През последните осем години се наблюдава отрицателни значения на естествения прираст на населението. Броят на лицата, подлежащи на наборна военна служба непрекъснато намалява с нарастваща бързина.

Влошава се структурата на наборния контингент по образование. Значително се увеличава делът на наборниците без средно образование - около 45%. Увеличава се делът на подлежащите на задължителна военна служба, които се отклоняват от служба - 12%, на освободените от служба по здравословни причини - 5%, на временно отложените от служба по различни причини - 58%. Като резултат от всички това в армията постъпват едва 25% от наборния контингент, от който 1/3 е без средно образование. Такова изключително неравномерно разпределение на тежестта уж всеобща задължителна военна служба неминуемо създава негативно отношение към нея както от страна на военно задължените граждани, така и от цялото общество. Този факт, естествено, води до позитивни тенденции в обществените нагласи към въвеждане на изцяло професионална армия.

……………………

 1.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въоръжените сили винаги са били един от основните генератори на национални ценности и трябва да продължават да дават принос към изграждането на национално и гражданско самосъзнание. Основен елемент в постигането на тази задача е популяризирането на разбирането за средата на сигурност и ролята на България в нея, аргументите в полза на възприетия подход за гарантиране на националните интереси и Визията за развитие на въоръжените силите. Това трябва да стане чрез "информирана" размяна на мнения на всички равнища на държавното управление с участието на неправителствени организации. Целта е да бъде постигнато общо съгласие за провежданата национална политика в областта на сигурността и отбраната.

Въпреки че броят на мисиите и задачите на отбраната е обширен, анализът показа, че едновременното им изпълнение не е нито необходимо, нито може да бъде ресурсно обезпечено. Основната цел е да бъдат развивани професионално подготвени сили, достатъчно гъвкави да изпълняват задачи в широк спектър. За тази цел е необходимо да бъдат определени ясни приоритети и да бъдат осигурени съответните ресурси за реализирането им. Усилията трябва да бъдат съсредоточени върху развитието на сили със способност за развръщане, които са в състояние да изпълняват основната цел на отбраната. Те трябва да притежават характеристики като висока бойна ефективност, да бъдат използваеми в целия спектър от мисии и способни за развръщане за операции в зоната за отговорност на НАТО. Тези сили трябва да бъдат високоманеврени, мобилни, със способност за поддръжка и подходящо ниво на поетапна нарастваща бойна готовност, което в допълнение ще им позволи да изпълнят по-голямата част от мисиите и задачи, които в момента са възложени на силите за териториална отбрана.

Приоритет на развитието на въоръжените сили е прогресивното изграждане на необходимите оперативни отбранителни способности. Изводите от анализа на стратегическата среда, мисиите и задачите на отбраната определят изискванията към видовете и родовете въоръжени сили и необходимата ресурсна рамка за тяхното осъществяване. Отбранителните способности представляват потенциала за постигане на основната мисия на отбраната в поддръжка на правителствената политика за сигурност и отбрана.

Съществен елемент в процеса на цялостна трансформация на въоръжените сили е осъществяването на тяхната модернизация, в рамките на предвидените нива на численост на Българската армия и основните образци въоръжение и техника. Модернизацията като жизнено необходим елемент на трансформацията на въоръжените сили ще изисква заделяне на значителни ресурси, достигащи до 20-25 на сто от годишните разходи за отбрана през визирания период. Предвиденият във визията баланс между числеността на трансформиращите се въоръжени сили и тяхната модернизация може да бъде осъществен единствено при спазване на поетите от правителството ангажименти относно разходите за отбрана във визирания период.

……………………………

 1.  ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  България и Европейската политика за сигурност” - Анри Георгиев
 2.  Дългосрочна визия за развитие на войските и силите - 2015
 3.  Иванов, Т., “Системен анализ” - лекция
 4.  Лекция на Министъра на отбраната Николай Свинаров при откриването на учебната 2004 - 2005 г. във Военна академия “Г.С.Раковски” - “Стратегическа обстановка на сигурност и предизвикателствата пред военното образование”
 5.  Национален план за икономическо развитие на Република България за периода 2000 - 2006
 6.  Панайотов, Д., “Теория на стопанското управление”, Варна, 1979
 7.  “Преходът от наборна към професионалана армия” - ген.-лейтенант Аню Ангелов
 8.  Райчева, Б. Техническо осигуряване на компютърно подпомагани учения в духа на “Партньорство за мир” - “Викинг 2001”. - Военен журнал, 2002, №5
 9.  Райчева, Б. Техническо осигуряване на компютърно подпомагани учения - SEESIM 2002. - Военен журнал, 2003 №3
 10.  “Съвременни стандарти във военното образование” - полк.В.Рачев, директор на Департамент “Национална сигурност и отбрана”
 11.  Черняк, Ю. “Системный анализ в управлении экономики”. Москва, Экономика, 1975
 12.  В.”Пари” 14 август 2002 година
 13.  SEESIM'02 Demonstration and Exercise Planing Instruction. Athens, 2002
 14.  www.bgarmy.eamci.bg/scripts/isapvwb.dll
 15.  www.segabg.com
 16.  www.osf.bg/nip2003/GL3.HTLM
 17.  www.mediapool.bg/site/security/2003/05/page
 18.  www.easybulgaria.org/forum.php

…………………..

Темата е изготвена 01.2006г

Темата съдържа множество таблици.

 Лекция на Министъра на отбраната Николай Свинаров при откриването на учебната 2004 - 2005г. във

Военна Академия “Г.С.Раковски” - 1 септември 2004г., София


Търси за: обща теория системния подход системния анализ

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker