Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Курсова работа

по:

Отбранителна индустриална база

на тема:

Основни предпоставки и тенденции за развитие на отбранително - индустриалната база в България

12.2005

Съдържание:

1. АНОТАЦИЯ 3

2. УВОД 4

3. ПЪРВА ГЛАВА 6

3.1. Кратко въведение в историята на военнопромишления комплекс 6

4. ВТОРА ГЛАВА 8

4.1. Създаване и функциониране на българската военна промишленост 8

4.1.1. Зараждане и развитие на военната промишленост в България (1878 - 1918г.) 8

4.1.2. Българската отбранителна промишленост между двете световни войни (1919 - 1939г.) 12

4.1.3. Развитие на българската отбранителна промишленост през Втората световна война (1939 - 1945г.) 16

4.1.4. Отбранителната индустриална база на България от Студената война до днес 17

5. ТРЕТА ГЛАВА 22

5.1. Обкръжаваща среда на Отбранителната индустриална база на България 22

5.1.1. Външна обкръжаваща среда 22

5.1.1.1. Макроикономическа рамка на ОИБ на България. Международната среда за сигурност 22

5.1.1.2. Държава и правителство 28

5.1.1.3. Ролята на НАТО 30

 1.  АНОТАЦИЯ

Вместо само да се вайкаме за безвъзвратните поражения в родната военна промишленост, следва да потърсим нови ниши за нея и да се настаним там, каквото и да ни струва това*

В труда се разглеждат основните аспекти на Отбранително - индустриалната база. Анализира се същността и значението на тази дейност, като се отделя конкретно внимание на развитието на Военно-промишления комплекс на България. Показва се ролята на световните и регионалните организации за регулиране дейността на фирмите от Военнопромишления комплекс, както предлагането и разпространението на оръжие в Света. Специално внимание е отделено на основните предпоставки и тенденции за развитие на Отбранително - индустриалната база в България.

Настоящата работа е подготвена, за да отговори на един назрял, в последните няколко години на промени, проблем свързан с Военно - промишления комплекс на България, като се стреми да покаже изследваните въпроси в теоретико - методологичен и практичен аспект. Първоначално се изследва същността и предметния обхват на Отбранително - индустриалната база като цяло, както и нейните особености в България. Конкретно внимание е отделено на същността на ВПК и какво налага по принцип неговото развитие. Т.е. търси се отговор на въпроса “Защо държавите по принцип произвеждат оръжие?”, “Какво поражда тяхното желание за производство?”. От отговорите на тези въпроси се изхожда за разрешаването на проблема с бъдещето на  българската Отбранителна индустрия.

Или най- обща казано, развитието на Военно - промишления комплекс в България, а и в Света, е свързано със следните фактори:

 1.  Заплахата за националната сигурност;
 2.  Международната обстановка;
 3.  Коалиционните споразумения, свързани по един или друг начин с Отбранително - индустриалната база;
 4.  Международния пазар и конкурентите в отрасъла;
 5.  Технологичната база и инфраструктура.
 6.  УВОД

Военната (отбранителната) промишленост е особен вид промишленост, произвеждаща продукция за военни цели - оръжие, бойна техника, боеприпаси, екипировка и пр. Та има важна роля във военната икономика и затова създаването и развитието на собствена отбранителна промишленост е задължително условие, което гарантира отбраната и националната сигурност на всяка страна.

Независимо от това какви са мотивите, основната цел на отбранителната индустриална база на всяка страна е разработването и производството на оръжие, бойна техника и други изделия с военен характер. Тяхното количество, качество и разновидност са в пряка зависимост от възможностите и потребностите на съответната страна.

Обект на настоящата курсова работа е Отбранителната индустриална база /Военнопромишления комплекс/ в България, т.е. изследването е насочено към производството на оръжия или това е бъдещето на Отбранително - индустриалната база на България.

Предметът на изследване са основните предпоставки и тенденции за развитие на Отбранително - индустриалната база в България.

Изследователския проблем, който се разглежда и е основна идея във труда е дали България да продължава да развива отбранителното стопанство или не, т.е. какви са неговите предпоставки и тенденции за продължаване на работа.

Изследователска теза: “Международната обстановка и заплахите за национална сигурност под една или друга форма са основни фактори определящи развитието на Военнопромишления комплекс на България. Предвид тези фактори, считам че Отбранително - индустриалната база в страната ни трябва да продължи да се развива. Като дейността бъде насочена към развитието на предмети /стоки/ с двойна употреба, по този начин пазара за нашите производители ще бъде по - отворен”.

Целите на курсовата работа са няколко:

Поставени са следните задачи:

 1.  Описание на проблема с развитието на Отбранително - индустриалната база в България;
 2.  Изследване на чуждия опит;
 3.  Изследване на политическата мисъл за кризата с Военнопромишления комплекс на България;
 4.  Намиране на алтернативите за разрешаване на проблема;
 5.  Изследване ефектът от прилагането на алтернативите.

Очаквани резултати:

Военнопромишления комплекс на Република България да продължи своето ефективно развитие в следните насоки:

………………………..

Темата е изготвена 12.2005

В темата са цитирани използваните материали под черта.

Темата не съдържа таблици и графики

* “Новите оръжия”, или за новия военно-промишлен комплекс на България, Иво Иванов


Търси за: зараждане развитие | 1878 1918г | между двете световни войни | през Втората световна война | 1939 1945г

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker