Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

КУРСОВА РАБОТА

По Oснови по анализ на сигурността

На тема:

Същност на информацията. Социални измерения.

Специалност: Защита на националната сигурност

Варна, 2006

Съдържание:

1. Същност на информацията 3

2. Количествени и качествени характеристики на информацията 5

2.1. Количествена оценка на информацията 6

2.2. Качествена оценка на информацията 7

3. Класификация за сигурност на информацията 7

4. Отклонения на информацията. Дезинформация. 8

5. Класификация на информационните дейности 10

6. Информационна сигурност 10

Източници на информация: 14

…………………………………

Теорията на информацията е една от развиващите се области на съвременната наука, която намира широко приложение във физиката, химията, биологията, икономиката, философията и др. Независимо от нейното използване в различни области на знанието все още понятието информация няма точно определение.

Информацията е суровината, горивото на съвременната делова активност. Тя е първостепенен производствен ресурс, причислявана е към "петте основни ресурси, необходими за осъществяване на стопанското управление - машини, материали, финанси, труд и информация".

Терминът "информация" произхожда от латинската дума "informatio", което означава "изобразявам", "формирам"- съобщение, което осведомява за някое положение, за някаква дейност.

Нарастващата роля на информацията във всички сфери на човешката дейност изменя облика на съвременното общество и го превръща в “информационно общество”.

Основната тенденция, която характеризира това общество е високият относителен дял и постоянното нарастване на заетите в информационната сфера, т.е. увеличава се броят на хората с “бели якички”, които се занимават със събиране, обработване и предаване на информация, както и със създаването на средства за тази цел. Коренно се променя съотношението между заетите в производството - селско стопанство и промишленост и заетите в информационната дейност.

По своята същност информацията представлява сведения, знания, данни за околната среда и протичащите в нея процеси, които се възприемат, съхраняват и използват от биологични, социални, технически и други системи в процеса на тяхното функциониране в съответствие с определена цел. Предаването на информация изисква материален носител и енергия, но тя не е нито вещество, нито енергия. Норберт Винер пише, че информацията е информация, а не материя и не енергия. Той я разглежда като отрицание на ентропията. Шенън вижда в информацията свръзката, отношението, комуникацията, Ешби я определя като ограничение на многообразието. Информацията носи сведения, премахва неопределеността по отношение на даден обект или събитие.

…………………………………….

Количествената оценка на информацията се осъществява с помощта на статистическия подход към информацията, с използването на понятието ентропия и математическия апарат на теорията на вероятностите.

Ентропията в теорията на информацията се разглежда изобщо като неподреденост на дадена система, като безредно движение, въз основа на което се поддържа равновесното състояние на макросистемата. Величината на нарастването на информацията е равностойно на намаляването на ентропията и обратно. Колкото е повече информацията в системата, толкова тя е по-определена и организирана. Информацията представлява мярка за организираността на една система.

За измерване на количеството информация най-често се приема мерната единица бит (binary digit) - двоичен знак. Един бит ентропия има една система, която разполага с две равновероятностни състояния. Колкото по-малка е вероятността да настъпи дадено събитие, толкова по-голямо количество информация носи съобщението за това събитие. Колкото повече изходи има дадено събитие, толкова по-голяма е неопределеността, нейната "неочакваност".

……………………………

Националната система за сигурност е система от органи, осъществяващи националната политика за сигурност. Тя е построена и функционира в съответствие с изискванията на Конституцията и законите на страната и отразява политическата воля на обществото за гарантиране суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавата и защита на основните права и свободи на гражданите. Системата за сигурност по своята същност, е информационна система, която използва съвременните технологии за извличане, предаване, съхранение, организация, обработка, разпространение и представяне на информация и знание. Сигурността се гарантира чрез изграждане на еволюционно развиваща се информационна среда, в която се анализират всички фактори и се осигурява възможност за вземане на рационални решения. Разработката и използването на информационната среда за управление на сигурността изисква ясна информационна стратегия, модел на нейния жизнен цикъл и осигуряването му, съгласувани с общата концепция за сигурност и развитие на страната.

Източници на информация:

  1.  Велчева, Й., Петков, Ал., “Информационни системи и технологии в бизнеса”, РУ “Ангел Кънчев”, 2002.
  2.  Закон за защита на класифицираната информация, Обн. ДВ бр. 45/2002 г., попр. ДВ бр. 5 и изм. бр. 31/2003 г., изм. доп. ДВ бр. 52 и 55/2004 г.
  3.  Концепция за националната сигурност на Република България (Приета с Решение на 38-о НС от 16.04.1998 г., обн., ДВ, бр. 46 от 22.04.1998 г.)
  4.  Илиев, П., “Основи на информатиката”, Варна, 2002.
  5.  http://bg.wikipedia.org/wiki/Информационни_дейности
  6.  Семерджиев, Ц. Стратегическо ръководство (лидерство), Софттрейд, С., 2000.
  7.  Семерджиев, Ц. Системи за стратегическо ръководство (C4I), Софттрейд, С., 2000.
  8.  Семерджиев, Ц. Информационна война, Софттрейд, С., 2000.

Темата е изготвена: 2006 г.

Темата съдържа две схеми.

Ключови думи:

информация, социална информация, информационна сигурност, информационни дейности, класифицирана информация, отклонение, дезинформация, достоверност, конфиденциалност, достъпност


Търси за: социална информация | информационна сигурност | информационни дейности | класифицирана информация | отклонение | дезинформация | достоверност | конфиденциалност | достъпност

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker