Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Актуални проблеми и приоритети на България. Развитие на транспортната инфраструктура

2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Развитие на транспортната инфраструктура 3

2. Осъществяване на структурна реформа и приватизация в транспорта 6

3. Намаляване въздействието на транспорта върху околната среда 8

4. Транспортното образование в България 10

5. Ключови моменти в стратегията за развитието на транспортната инфраструктура 12

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 21

1. Развитие на транспортната инфраструктура

При определянето на приоритетите и бъдещите насоки за развитие в областта на транспортната инфраструктура съществуват няколко основни момента, които поставят рамките на тази дейност в Българи. В това отношение развитието на транспортната инфраструктура средносрочен план би следвало да се базира на следните документи:

Освен това, като фактори с индиректно влияние върху националната транспортна политика в областта на инфраструктурата, могат да се дефинират национални, регионални и секторните стратегии и други документи за развитие на транспорта, телекомуникациите и информационното общество,  разработени в периода на предприсъединяване на България с Европейския съюз и стремежа за целесъобразно и ефективно  усвояване на  предприсъедителните фондове ИСПА и САПАРД,

Като основни цели при формирането на стратегията за бъдещото развитие на транспортната инфраструктура могат да се дефинират:  

Основните инвестиционни проекти за развитието на инфраструктурата, могат да се систематизират, според съответните Паневропейски транспортни коридори, а именно коридори IV, VII, VIII и Х.

.........................................................................

4. Транспортното образование в България

Транспортът е традиционен структуроопределящ отрасъл за Република България. Транспортните специалисти, които се подготвят във висшите учебни заведения, трябва да могат да работят в съвременните транспортни и спедиторски фирми, както и в тези, занимаващи се с продажбата и сервизното обслужване на транспортна техника, с доставката и производството на резервни части.

В настоящия момент транспортни специалисти се подготвят във всички технически университети, във Висшето транспортно училище, в УНСС и в още някои университети. Специализациите са разнообразни. Образователните степени са от ”специалист” до “магистър”. Формите на обучение са редовно и задочно. Специалностите най-често са: транспортна техника и технологии (ТрТТ); технология и управление на транспорта (ТУТ); икономика и управление на транспорта (ИУТ).

Ежегодно в България завършват голям брой транспортни специалисти - инженери и икономисти. Ако оставим настрана количеството, качеството на голяма част от тях не е на съвременно техническо и технологично равнище. Причината за това е в недобре функциониращата система на висшето образование. Едва ли вече е тайна за някого, че изтъкваната дълги години добра българска образователна система вече не съществува. Девалвацията на бългаското образование е факт от няколко години. Всеки, който иска да прави добра квалификация, а след това и добра кариера, го прави самостоятелно и трупа сам практически опит както у нас, така и в чужбина.

Недостатъчната подготовка на кадрите се дължи на огромните различия между националните и европейските изисквания за получаване на диплома. Учебните програми в теоретичен, практически и дипломен аспект не са адаптирани към европейските стандарти. Трябва да се прибави и лошата материална база в повечето учебни заведения. Учебните програми и дисциплини са морално остарели и не са променени повече от двайсет години. Не е добра и подготовката, с която идват студентите от средното образование. Установената порочна практика от 3-4 години насам да се измислят дисциплини с нови, модерни имена, но с непроменено съдържание, едва ли ще подобри качеството на образованието.

.........................................................

В Становището си от 2006 година Комисията прави заключението, че България е осъществила напредък при въвеждането на съществуващото законодателство на ЕО относно транспорта, но е необходимо бързо привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕО и че в това отношение секторите на морския, въздушния и шосейния транспорт съдържат потенциални проблеми, особено във връзка с безопасността. В други сектори, по-специално железопътния транспорт, въвеждането в практиката на съществуващото право на ЕС все още следва да бъде предмет на наблюдение и контрол. България също така следва осигури необходимите ресурси за създаването на основата за разширяване на бъдещата трансевропейска транспортна мрежа до страните имащи достъп до нея и да отстрани бързо съществуващите недостатъци в пътната мрежа и слабостите в прилагането на действащото законодателство на ЕС по отношение на обновяването на парка. Комисията също така добавя, че би било необходимо също така бързо и трайно да бъдат подсилени административните структури, включително контролните органи, например тези, които отговарят за безопасността.

България следва да съсредоточи по-нататъшните си усилия в инвестиране, въвеждане на данъчните и социалните/технически достижения на правото на ЕС (aquis) в сектора шосеен транспорт, по-нататъшна либерализация на железопътния и шосейния транспорт и въвеждането на достиженията на правото на ЕС (acquis) във въздушния и морския транспорт. Особено внимание следва да бъде отделено на подобряването на безопасността на морския транспорт и на по-нататъшното укрепване и независимост на администрацията, отговаряща за морската безопасност. Нужно е да се положат по-нататъшни усилия за укрепване на новосъздадените административни структури с оглед осигуряването на съответен административен капацитет за прилагането на достиженията на правото на ЕС (aquis) и за изпълнението на инвестиционните планове.

.........................................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Закон за железопътния транспорт, ДВ, бр. 97, 28.11.2000 г.
 2.  Преструктуриране на транспорта в България и интегрирането му с Европейската транспортна система - сборник доклади от научна конференция, 27.10.2000 г.
 3.  Мирчев, К. - Стратегия за управление на железниците, София, 1999 г.
 4.  Тенденции и перспективи в транспорта, списание “Алтернативи”, бр.7-8, 2000 г., издание на УНСС.
 5.  Райков, Р. И др. - Маркетинг и мениджмънт на транспорта, ВТУ “Т. Каблешков”, 2002 г.
 6.  Брешков, И. - Управление на транспорта, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1993 г.
 7.  Мутафчиев, Л. - Икономика на транспортната система, С., 1994 г.
 8.  Брешков, И. - Икономически аспекти на управлението на транспортните фирми, УНСС, С., 1991 г.
 9.  Ананиев, В. - Управление на транспорта, УНСС,
 10.  Райков, Р. и колектив - Маркетинг и мениджмънт на транспорта, ВТУ “Т. Каблешков”, 2003 г
 11.  www.mtc.government.bg
 12.  www.econ.bg
 13.  www.government.bg
 14.  www.google.bg

...................................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

транспортна инфраструктура, структурна реформа и приватизация в транспорта, транспортното образование, автомобилен, железопътен, въздушен и воден транспорт, въздействие на транспорта


Търси за: транспортна инфраструктура | структурна реформа приватизация транспорта | транспортното образование | автомобилен | железопътен | въздушен воден транспорт | въздействие транспорта

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker