Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Национален Военен Университет “Васил Левски”

КУРСОВА РАБОТА

По Управление на кризи

На тема:

Горски пожари

2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ /ПОНЯТИЯ/ 3

2. КЛАСИФИКАЦИЯ 4

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ 5

4. ОБЩЕСТВЕНИ БЕДСТВИЯ 6

5. СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ 7

5.1. Същност 7

5.2. Горски пожари 7

6. ОСНОВНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЖАРА 9

6.1. Източник на възпламеняване / Видове топлина 11

6.2. Горивни материали 11

6.3. Характеристики на горивните материали, влияещи върху възпламеняването и разпространението 11

6.4. Компоненти на метеорологичните условия 13

6.5. Прилагане характеристиките на поведение на пожара при анализ на начина на горене 14

7. ВИДОВЕ ГОРСКИ ПОЖАРИ И СПОСОБИ ЗА ГАСЕНЕТО ИМ 16

8. ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ 19

9. БОРБА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ 20

10. ЗАЩИТА ПРИ ГОРСКИ ПОЖАРИ 21

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 23

ГОРСКИ ПОЖАР - снимки 24


…………………………………..

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ

В закона за управление при кризи се уреждат обществените отношения, свързани с дейностите по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи. Той определя организацията, основните функции, задачите, правата и задълженията, както и принципите на взаимодействие на органите на държавна власт и местно самоуправление, на физическите и юридическите лица при управление при кризи. Целта му е закона е да осигури опазването на живота, здравето и имуществото на населението, територията, околната среда, културните и материалните ценности на страната чрез изграждането на Национална система за управление при кризи.

Съгласно закона за управление при кризи (ЗУК) КРИЗА е такава внезапна или очаквана промяна на установеното състояние на живот, предизвикана от човешка дейност, събития или природни явления, при която са нарушени или застрашени животът, здравето и имуществото на големи групи от хора, територията, околната среда, културните и материалните ценности на страната.

При наличие на кризисна ситуация се задейства специална организация на национално ниво, обхващаща държавната и месната власт, за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризата.

Системата за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи е уредена с Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи, който е издаден с постановление №18 от 23.01.98 г. и публикуван в ДВ бр. 13/98 г.

.....................................................................

Горските пожари са едни от най-сложните. Те се разпространяват на големи площи и често в трудно достъпни местности, което още повече затруднява ефективното им гасене. През последните години те са един от основните проблеми за стопанския живот и населението у нас и в световен мащаб. Статистиката сочи, че все по-често тези пожари излизат от контрол и все по-големи са изгорелите площи, материалните щети и замърсяването на околната среда.

Анализът на горските пожари през последните години показва, че те възникват най-често в предпланинските участъци, където горите се редуват в непосредствена близост с житни култури. Интензивното движение на хора и техника в тези райони по време на прибирането на реколтата и фуражите, хвърлянето на незагасени клечки кибрит и цигари, ползването на открит огън за различни цели и горенето на стърнища, без предварително да са взети предпазни мерки, са предпоставките за запалвания и за пренасяне на огъня в горските масиви.

Освен големите загуби на ценна дървесина горските пожари предизвикват и трудно възстановими щети за околната среда: отделят се значително количество вредни вещества в атмосферата, намалява генерирането на кислород, унищожават се почвите (ерозират), нанасят се непоправими вреди на флората и фауната.

.....................................................

Обявения приоритет за борба с горските пожари намери своето място и в разработената от междуведомствена работна група Концепция за осигуряване на пожарната безопасност в горите на Република България. Концепцията обхваща горските пожари в целия диапазон и цикъл на тяхното проявяване и определя основните задачи за решаване по ведомства.

Действията по гасенето на слаби горски пожари при достатъчно количество на сили и средства могат да се осъществяват посредством обкръжаване. В този случай силите и средствата се съсредоточават и въвеждат равномерно по целия периметър на пожара, с цел да се ограничи разпространението на горенето и неговото ликвидиране на цялата площ обхваната от огъня.

При гасенето на средни и силни пожари действията по локализиране на горските пожари стават чрез обхващане. При този случай силите и средствата се съсредоточават на фланговите на площта на пожара с по - нататъшно събиране на фронта на пожара в клин и доизгасяване по посока на тила и по цялата площ на пожара.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  ПРАВИЛНИК за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи
  2.  УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция "Гражданска защита"
  3.  ЗАКОН за управление при кризи /Обн., ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г./
  4.  ЗАКОН за подпомагане при обществени бедствия
  5.  Законопроект за управление на кризи /ПРОЕКТ НА ЗАКОН за управление на кризи/
  6.  КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ.
  7.  Сборник с образователни материали за обучение за действия при бедствия, аварии. Катастрофи и пожари.
  8.  Ало 160 - списание на пожарникарите
  9.  Сигурност и безопасност - списание на пожарникарите
  10.  Горски пожари - Карл Мисбах/1982 г.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

криза, управление при кризи, обществени бедствия, стихийни бедствия, горски пожари, видове топлина, източник на възпламеняване, горивни материали, метеорологични условия, начин на горене, видове горски пожари, борба с горските пожари, защита при горски пожари


Търси за: криза | управление при кризи | обществени бедствия | стихийни бедствия | видове топлина | горивни материали | метеорологични условия | начин горене

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker