Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Национален военен университет “Васил Левски”

Курсова работа

По Управление на кризи

На тема: Действия при управление на кризи

Спец. Национална сигурност

2007 г.

Съдържание:

             

УВОД 3

1. ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КРИЗИСНИ ОПЕРАЦИИ 4

  1.1.Форми и методи за действие при външнополитически кризи 5

  1.2.Форми и методи за действие при кризи от вътрешнополитически        характер 7

1.2.1. Видове операции 7

1.2.2. Организиране и провеждане на специални и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) 10

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18

Литература: 19

     

УВОД

Управлението на кризи става все по-наукоемко и сложно, тъй като се увеличават обемът на информация и изискванията към по-универсална изследователска подготовка на лидера и екипа по управлението на кризи. В тази подготовка се включват изобретателството, използването на различни открития, нови начини, подходи и методи. Определящо е и умението да се прилагат такива качества на мисълта и познанието като широкообхватност, логическа последователност, системност, пълнота самокритичност, бързина при проверката на решенията и ефективност на знанията и опита, точно и своевременно взаимодействие с други организации, специалисти, съвършена адаптивност към повишените изисквания за издръжливост и работа в екстремални условия.

Целта на управлението на криза е да се постави еволюцията на кризисния процес под контрол. Системата на информация, необходима за познавателното управление, осигурява данни за обстановката, възможни решения и варианти на избор за действия, които трябва да се предприемат. Извършва се координация на разузнавателната дейност и се координира подготовката за взаимодействие при разрешаването и задълбочаването на кризата.

............................................................

  1.  ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КРИЗИСНИ ОПЕРАЦИИ

Провеждането на кризисните операции се извършва на основата на прилагането на определени принципи, от които се ръководят силите и средствата. Основните от тях са:

Характерно за кризисните операции е, че те трябва да са съобразени с вътрешното и международното право.

Методите за действие при кризи зависят от условията на обстановката и включват редът за използване на силите и средствата при решаването на задачата.

Управлението на кризите трябва да отчита не само условията, при които те са възникнали, но и тяхното естество, обхват, цели и последствия. Необходимо е да се оцени поведението на страните и да се съобразят следващите действия с елементите на тази оценка. В зависимост от фазите на кризата, нейното управление може да има превантивен, перспективен или силов характер, като главната цел остава ограничаването на последствията и разрешаването й.

...............................................................

1.2.2. Организиране и провеждане на специални и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР)

За провеждане на СНАВР се създава групировка на силите и средствата. Групировката от сили трябва да отговаря на замисъла на предстоящите действия и да осигурява: своевременно изнасяне, раз връщане и въвеждане в зоната на бедствено положение (огнище на поражение - ОП); непрекъснато водене на специални и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при най-пълно използване на възможностите на силите; нарастване на усилията и осигуряване на възможности за маньовър; удобство в управлението; поддържане на непрекъснато взаимодействие; спазване на мерките за безопасност и др.

Групировката за СНАВР по принцип включва разузнавателни подразделения, отряд за осигуряване на движението, един-два ешелона и резерв, отряди (команди, поделения) за междинно тилово осигуряване.

Основните задачи на отделните елементи на групировката от сили са няколко.

Разузнавателните подразделения разузнават маршрутите за изнасяне към зоната на бедствено положение (ОП); определят размерите, характера, степента и последиците от разрушенията, степента на радиация, вида на отровните вещества, местата, размерите и посоката на разпространение на пожарите, наводненията, заразените райони; откриват затрупани (поразени) хора; водят дозиметричен контрол; докладват данните от разузнаването.

.................................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опитът показва, че бедствията предизвикват сериозни нарушения на психическото състояние на населението, включително и сред ръководния състав, което често води до неадекватни действия и поведения и се отразява на организирането и провеждането на спасителните работи. Това налага да се усъвършенстват формите за повишаване на морално-психическата устойчивост на населението за управление на неговото поведение в критични ситуации. Цялостната дейност в това отношение по места се ръководи от местната и държавна администрация и от всички средства за масова информация. Във войсковите поделения тази дейност е под ръководството на съответните командири. Важно условие за овладяването на психическата обстановка в критична ситуация е получаването на своевременна и достоверна информация и провеждането на широка разяснителна кампания.

За организиране на осигуряването от съществено значение е познаването на характера на бедствието.

......................................................................

Литература:

  1.  Закон за управление при кризи - Обн. ДВ. бр. 19 от 1 Март 2005 г., изм. ДВ. бр. 17 от 24 Февруари 2006 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 102 от 19 Декември 2006 г.
  2.  Гочев, А. и колектив, “Ранно сигнализиране и предотвратяване на конфликти”, изд. Албатрос, С. 1997 г.
  3.  Маринов, Р. “Кризисен мениджмънт”, изд. НБУ, 1999 г.
  4.  Христов, Ч. “Как да победим кризата”, ИК “Сиела” 2002 г.
  5.  Кризи и конфликти - изд. ВА “Г. С. Раковски” 2004 г.

................................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

действия при управление на кризи, форми и методи за действие при кризисни ситуации, външно- и вътрешнополитически кризи, организиране и провеждане на специални и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР), видове осигурявания


Търси за: действия при управление кризи | организиране провеждане специални неотложни аварийно възстановителни работи | видове осигурявания

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker