Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Тероризмът - причина или следствие в международната сигурност

2007 г.

Съдържание

Увод 3

1. Тероризмът - същност 4

2. Фактори, пораждащи тероризма 4

3. Цели на тероризма 5

4. Задачи 8

5. Обекти на терористичните акции 9

6. Субекти на терористична дейност 11

Заключение 14

ЛИТЕРАТУРА 16

Увод

Тероризмът е най-значимият проблем на сигурността днес. При съвременните условия тероризмът се глобализира, т.е. добива транснационални измерения, при което нарастват неговата агресивност и жестокост. Съвременните терористи отчетливо проявяват липсата на категорията „невинност“, т.е. за тях виновни са всички граждани на демократичното общество, които не са с терористите. В този аспект тероризмът наистина се явява глобална заплаха за световната демократична общност.

Съвременният тероризъм е проява на сблъсък, на конфликт между мощни икономически интереси, често прикривани с религиозна и етническа окраска. Натрупаните по престъпен начин свободни пари търсят своята реализация по целия свят. Според редица изследователи движението на финансовите потоци от т. нар. мръсни пари възлизат ежегодно на колосалните суми от около 800 милиарда до 1 трилион долара. Тези финансови потоци са дамоклиевият меч над световната икономика, тъй като сериозно застрашават сигурността и на самата световна финансова система.

........................................................

  1.  Тероризмът - същност

Тероризмът като социално явление, същностна страна на което е застрашаването на политически или други противници, е известен на човечеството от древността. Именно заплахата, застрашаването и насилственото въздействие върху противостоя-щата страна са особеностите, характеризиращи тероризма като явление. Затова свидетелства и етимологията на самото понятие, произхождащо от латинската дума terror” - страх, ужас.

През ХХ век спектърът от мотиви за използване на тероризма като средство за политическа борба се разширява. Ако дотогава на него се е гледало като на саможертва в името на някакви идеали, то за формиращите се крайно леви и крайно десни терористични формирования тероризмът се превръща в способ за самоутвърждаване. Проявленията на „черния терор” на фашистите и неонацистите, не се различават съществено. И за едните и за другите тероризмът е не само мощно оръжие, инструмент, средство за борба срещу властта, но и средство за спечелване и задържане на властта.

В средата на ХХ век тероризмът все по-отчетливо започва да се използва от държавите и техните правителства за постигане на политически цели във вътрешно и външнополитически план - възниква т.нар. държавен тероризъм. Типични примери за това са фашистка Германия и Съветския съюз по времето на управлението на Сталин. Държавната подкрепа на дейността на терористичните организации е характеризирана ясно от Д. Уолкъм - „При воденето на скрита война чрез тероризъм, кръвта винаги остава само по ръцете на фанатиците, а не и по ръцете на техните истински господари.

.........................................

Заключение

За да се направи анализ на тероризма и терористичната война като цяло е необходимо да се познава логиката на терориста. В този смисъл е полезно за  бъде разгледана удивителна изповед на терориста-теоретик Рикардо Гарсия Дамборенеа, смятан за идеолог на баската терористична организация „ЕТА”.

Тероризмът отдавна е станал интернационален, той “няма свое лица или нация”. Това е много важна констатация, но все пак тя има определена декларативност, тъй като не можем да отречем, че заедно с “просто тероризъм” има и много специфичен “арабски тероризъм”. И причините за този специфичен “национален оттенък” досега не са разкрити.

Тероризмът е асиметрично насилие срещу реда на световното статукво и следствията от него. Но статукво и ред също не могат да се налагат с насилие над тези, които не са питани и канени при създаването на дефинитивни ценностни правила. Не може неизбиран от никого световен връх да казва кое е добро и кое - лошо.

Тероризмът е част и инструмент и на световната организирана престъпност. А нейното съществуване без съмнение отдавна е елемент на скритата част от световното управление. Организираната престъпност се крепи на три кита - престъпни икономически отрасли; проникването в официалните икономически, финансови и социални отрасли; регулираното насилие.

Тероризмът трудно може да бъде победен с военни средства и бази в нарочените за рискови региони. Но базите и военното присъствие могат да осигуряват други интереси на господстващите в света държави.

.............................................

ЛИТЕРАТУРА

  1.  Т. Трифонов, А. Пейчев, Тероризмът. Теоретично изследване, Фондация „Национална и международна сигурност”, София, 2003 г.
  2.  В. Проданов, Насилието в модерната епоха, С., изд. „Захари Стоянов”, Св. Климент Охридски, 2003 г., с. 567.
  3.  В. Проданов, Глобалният и постмоделен тероризъм, Международни отношения, 2001, кн. 6, с. 5-26.
  4.  Г. Стоянов, Тероризъм: История и генезис, София, Военно изд., 2003. - 148 с.
  5.  Всеобща декларация за правата на човека, Приета и провъзгласена с резолюция 217 А (ІІІ) на Общото събрание на ООН от 10.12.1948 г., изд. в „Сборник от международни документи”, 1992 г.
  6.  Израел не може да преговаря с терористи, Интернет издание на „Стандарт”, 16 октомври 2003 г. http://www.standartnews.com/archive
  7.  К. Киров, Приносът на разузнаването в борбата срещу международния тероризъм, списание "НАТО & БЪЛГАРИЯ", бр. 17, 2003/2004 г., http://www.nrs.bg/index.htm.
  8.  А. Тофлър, Тероризмът на „третата вълна” залива токийското метро, В Новият сметовен ред, С. 1999 г. с. 236-241.

............................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

тероризъм - същност, фактори, цели, задачи, обект и субект; международна сигурност


Търси за: тероризъм същност | обект субект | международна сигурност

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker