Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Национален Военен Университет “Васил Левски”

КУРСОВА РАБОТА

По Управление на кризи

На тема:

Земетресения

2007 г.


Съдържание:

1. Кризи и бедствия 3

2. Земетресение - определение ,обща характеристика 4

3. Характеристика на пораженията при земетресения 8

4. Задължения на длъжностните лица 9

4.1. Оповестяване и привеждане в готовност. 9

4.2. Организация и провеждане на спасителни дейности. 10

4.3. Управление, осигуряване на мероприятия. 10

4.4. Инженерно осигуряване. 11

4.5. Химическо осигуряване. 11

4.6. Противопожарно осигуряване. 11

4.7. Осигуряване на обществен ред и сигурност. 11

4.8. Медицинско осигуряване 12

4.9. Организация на първа долекарска помощ: 12

4.10. Транспортно осигуряване: 13

5. Държавна политика за защита на населението при земетресение 13

6. Оказване на Първа долекарска помощ 17

7. Правила за поведение при земетресение 18

8. Някои от най-силните земетресения, назад в годините /исторически преглед/ 19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22


………………………………………

Земетресението е природно явление, породено от внезапното и бързо разрушаване на част от земната кора. Съпроводено е с появата на сеизмични вълни, пораждащи трептения в земните пластове и повърхност. Настъпва като следствие от натрупване на напрежение и деформации в земната кора. Областта на разрушенията се нарича огнище на земетресението. Началната точка, намираща се под земята в огнището, се нарича хипоцентър. Проекцията на хипоцентъра на земната повърхност се нарича епицентър. Земетресенията се изучават от сеизмологията. По своя произход земетресенията се делят на тектонски и вулканични. По дълбочина на хипоцентъра се делят на плитки (до 100 км), междинни (100-300 км) и дълбоки земетресения (300-700 км). Най разрушителни са плитките тектонски земетресения. Земетресението е естествено възникнало колебателно движение, което предизвиква разтърсване на земната кора, изразяващо се в нарушаване на непрекъснатостта на земните пластове. То е природно бедствие, което не може да бъде предотвратено и предсказано. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. Киноцентърът или фокусът на земетресението е точката в зоната, в която започва процесът на разрушаване. Точката на повърхността на земята, непосредствено над киноцентъра, се нарича епицентър или това е проекцията на киноцентъра върху земята.

……………………………………….

4.4. Инженерно осигуряване.

Целта на инженерното осигуряване е да се създаде условие за провеждане на спасителни и аварийни дейности в района на бедствието. Задачите на инженерното осигуряване са разкриване на затрупани хора и тяхното извличане от района на бедствието, укрепване на конструкции, осигуряване на ел. енергия и вода.

По данни на инженерното осигуряване и разузнаване ще се определи характера и степента на разрушенията на сградите и съоръженията.

……………………………………..

Министерството на държавната политика при бедствия и аварии е основната единица, която е ангажирана със защита на населението.

Съществуват редица програми и наредби, които определят дейностите на държавните органи за защита на населението.

С инструкция № 2 от 18.07.2007 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" се урежда редът за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и дирекциите "Гражданска защита" в областите.

Според чл. 2 на акта, операциите по издирване и спасяване са операции, при които се използват сили и средства за откриване местонахождението на хора, попаднали в бедствено положение, и за извеждането им на безопасно място или в лечебно заведение.

……………………………….

Едно от най-силните земетресения в Европа е било по-нашите земи през април 1904 год. в долината на река Струма. Неговия магнитуд е бил 7,8. Двайсет минути преди основният трус е имало форшок с магнитуд 7,4. Селата Крупник и Симитли са били съборени до основи. Големи разрушения има в градовете Джумая, Банско и Разлог, подробни сведения за жертвите и разрушенията в района на епицентъра - Кресненското дефиле, няма тъй като по онова време тези Български земи все още са били в пределите на Турската империя.

През юни 1913 г. земетресение с епицентър около Горна Оряховица. Магнитута на това земетресение е оценен на около 7.0, а интензивността в епицентралната област достига Х степен.


Използвана литература:

  1.  П. Сапунджиев, Медицина на бедствените ситуации, 1999 г.
  2.  Първа помощ, БЧК.
  3.  Медицина на катастрофите, 1995 под ред. на В. Позахариев.
  4.  Инструкция № 2 от 18.07.2007 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита", Издадена от министъра на държавната политика при бедствия и аварии, обн., ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 4.08.2007 г.
  5.  Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда за осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия Издадена от министъра на държавната политика при бедствия и аварии, обн., ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 4.08.2007 г.
  6.  Катранушкова, Хр., Обща геоморфология. Кратък курс за геодезисти, С., 1995.
  7.  http://www.mdpba.government.bg/bedstvia-avarii/earthquakes-protection-bg

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

кризи и бедствия, земетресение, поражения при земетресение, спасителни дейности, инженерно осигуряване, химическо осигуряване, противопожарно осигуряване, обществен ред, медицинско осигуряване, първа долекарска помощ, транспортно осигуряване, поведение при земетресение


Търси за: кризи бедствия | спасителни дейности | инженерно осигуряване | химическо осигуряване | обществен ред | медицинско осигуряване | транспортно осигуряване

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker