Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


РЕФЕРАТ

По Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи

На тема:

Мониторинг и аварийно-възстановителни работи при пожари

Велико Търново, 2007 г.


Съдържание

I. Увод 3

II. Пожар - основни термини и определения. Класификация на пожарите. 3

1. Определяне на явлението пожар 3

2. Характерни особености на пожара 5

3. Класификация на пожарите. 5

III. Единна спасителна система 7

1. Космическо разузнаване. Спътникови системи за ранно предупреждаване. 8

2. Изследване възможността за възникване на пожар и разпространението му в горски съобщества въз основа на съвременни спътникови данни. 10

3. Център за мониторинг и информация към Европейската комисия (MIC). Механизъм за гражданска защита на Общността 11

IV. Сложни и специфични операции 11

V. Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 12

1. Задачи на СНАВР 12

2. Съдържание на СНАВР 13

3. Провеждани СНАВР в зоната на бедствието 13

4. СНАВР при горски/полски пожари 15

Литература: 17


I. Увод

В Европа и страната има природни и производствени рискови фактори, които засягат сигурността на хората, производствата, собствеността и обуславят необходимост от надеждна защита на населението и инфраструктурата, чрез извършване на превантивна дейност и конкретни практически действия за недопускане, а при наличие на бедствия и намаляване на загубите от тях и отрицателното им влияние.

Това се обуславя от факта, че за територията на република България са характерни природни явления, като наводнения, земетресения, суша, свлачища, горски и други пожари, снежни бури, огнища на зарази и други.

За ликвидиране на последствията от тях се използва АСТ и специално обучен за работа с нея личен състав, както и специална организация на използването и.

Факторите, оказващи влияние върху сигурността и развитието на кризи в региона са от различно естество и са: политически; икономически; военни; териториални; етнически; религиозни; природни и други. Те са свързани с възможности за проявление на потенциални опасности, които съществуват в обществото и природата и намират проявление при осъществяване на взаимодействие в сферата на двете системи. От тук произлиза и необходимостта човешкия фактор да балансира, организира и управлява процеса на това взаимодействие в областите и сферите, където това е възможно.

..............................................

1. Космическо разузнаване. Спътникови системи за ранно предупреждаване.

Към спътниковите системи за разузнаване принадлежат и системите за откриване старта на балистични ракети и ядрени взривове. Много често тези системи се наричат още системи за ранно предупреждение за ракетно нападение. Те се използват от Великите сили - САЩ и Русия в рамките на военно-космическите системи за противокосмическа отбрана. Регистрацията на източниците на инфрачервено излъчване се явява средство за получаване на информация за множество други обекти и събития. За целта обаче е необходимо в продължение на много години да се натрупва информация за стационарни и движещи се източници на инфрачервено излъчване, тя да се изследва и анализира и на тази основа да се правят достоверни изводи за обектите и събитията.

............................................

Сложните и специфични операции представляват система от хуманитарни действия и дейности със социален, икономически и научно-технически характер, осъществявани с цел защита на населението, ограничаване на загубите и вредните последици, провеждане на спасителни и хуманитарни операции, осигуряване на необходимите условия за оцеляване и подпомагане на населението при кризисни ситуации.

..........................................

4. СНАВР при горски/полски пожари

Отделите "АСД" участват в гасенето на големи горски и полски пожари, привлечени по искане на органите на Национална служба пожарна безопасност и защита на населението (НСПБЗН) (областна дирекция ПБЗН). След пристигане на мястото на пожара ръководителят на групата се представя на ръководителя на оперативните действия по пожарогасене (РОД), получава информация за разпространението на пожара - площ и фронт, посока и размери на фланговете, посока на вятъра и др., и получава задача от РОД, свързана с осигуряване или провеждане на пожарогасене.

Извършва се инструктаж на личния състав и се уточнява редът за взаимодействие и получаване на допълнителни задачи от РОД.

Личният състав се оборудва с необходимите средства за работа, индивидуални средства за защита, средства за оказване на долекарска помощ при изгаряне и подръчни средства за пожарогасене - лопати, метли, тупалки и др. Определя се дежурен наблюдател, който да следи за развитието на огъня. Същият незабавно информира личния състав при възникване на опасност от "обграждане" в огнена дъга.

.....................................


Литература:

  1.  Интернет.

  1.  Отчет за първата половина на 2007 г. за извършените дейности в изпълнение на утвърдените стратегически цели на администрацията на МДПБА за 2007 г.
  2.  Сборник с образователни материали за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, С., 2004.
  3.  Пожарна и аварийна безопасност - специализирано издание, бр. 9, 10, 11, 2006 г.
  4.  Инструкция 3/18.06.2007 г. за реда за осъществяване на СНАВР при бедствия.
  5.  SOS-112, бр. 1, 2/2007 г.
  6.  Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при БАК.
  7.  Чочев В., Оперативна тактика за гасене на пожари, Огнеборец, С., 2003.
  8.  НПИПБЗН, “Методическо ръководство за установяване на причините за възникване на пожари, С., 2007 г.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

класификация на пожарите, единна спасителна система, космическо разузнаване - спътникови снимки за ранно предупреждаване, пожар в горски съобщества, Център за мониторинг и информация към ЕС, аварийно-възстановителни работи, СНАВР


Търси за: Център мониторинг информация към | аварийно възстановителни работи | СНАВР

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker