Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

Катедра: Национална и регионална сигурност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По

Анализ на публичните политики в отбраната и сигурността

 

 

На тема:

Защита на класифицираната информация в Република България

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 3

Първа глава. 5

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ОРГАНИ РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.. 5

1. Нормативна база на системата за защита на класифицираната информация. 5

1.1. Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) 5

1.2. Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация. 7

2. Международна договорна рамка за защита на класифицираната информация. 11

3. Актове, регламентиращи защитата на класифицирана информация в Европейския съюз  12

4. Актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация на НАТО.. 12

5. Органи за защита на класифицираната информация. 12

5.1. ДКСИ.. 12

5.2. СЛУЖБИ ЗА СИГУРНОСТ. 13

5.3. СЛУЖБИ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД.. 14

6. Съответствие на български органи с органи на НАТО.. 14

Втора глава.. 15

Рискови фактори за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация. 15

1. Сигурност. Обхват. Съдържание. Управление на сигурността. Класификация на информацията като фактор за сигурност. 15

2. Рискови фактори и заплахи за сигурността и класифицираната информация. Същност. Измерване и оценка. Неутрализиране. 17

3. Глобални рискови фактори и заплахи за сигурността и класифицираната информация. Глобални фактори и глобален тероризъм.. 17

4. Регионални рискови фактори и заплахи за сигурността и класифицираната информация. Етно-културни фактори и възможности за посегателства към класифицираната информация. 22

5. Рискови фактори и заплахи за националната сигурност. Антидемократични и противоконституционни фактори и посегателства към класифицирана информация. 25

6. Защита на класифицираната информация и прозрачност и отчетност на администрацията  26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 30

Източници на информация. 31


УВОД

 

„Прилагането на национална стратегия за защита на класифицираната информация като гаранция за Националната сигурност и интересите на Република България, свързани с отбраната, външната политика и международните отношения в контекста на членството на страната в НАТО и ЕС, е от съществено значение за демократичното функциониране на държавата и гражданските институции. Значимостта на защитаваните национални интереси, необходимостта от еквивалент и своевременен отговор на темповете и динамиката в процеса на развитие на обществените отношения в световен мащаб, определя приоритети в дейността по осигуряване на ефективно функциониране и усъвършенстване на системата за защита на класифицираната информация.”

Във връзка с това, трудът разглежда основните аспекти на защита на класифицираната информация в Република България. Анализира се същността и значението на тази дейност. Показва се ролята и влиянието на НАТО и ЕС върху законовото регламентиране на дейността за защита на класифицираната информация, както и рисковите фактори в интересите на България в областта на защита на класифицираната информация.

Настоящата работа е подготвена, за да отговори на проблемите свързани със защитата на информацията в отбраната и сигурността, като поставя една основна цел: защита на националната сигурност във всяко едно отношение.

Обект на разработката е класифицираната информация. Предметът на изследване защитата на тази информация. Изследователския проблем, който се разглежда и е основна идея на труда: е как да бъде засилена защитата на класифицираната информация срещу злоупотреби от всякакво естество.

Изследователската теза, базирана на направеното проучване на българското законодателството, мерките и органите осъществяващи контрола до такава информация, както и нейната защита, е че съобразно стандартите на НАТО и ЕС, горе изброените отговарят на техните критерии. Но има едно, НО! Хората, които имат правото да боравят с класифицирана информация, независимо от нивото на секретност, не отговарят на тези закони.

 

…………………………………

 

"Национална система за защита на класифицираната информация" е комплекс от компетентни органи и мерки за осъществяване на специфични информационни, аналитични и контролни дейности, които дават възможност за обединяване на информацията от организационните единици, по начин, позволяващ правенето на оценки и прогнози за качеството на защита на класифицираната информация на територията на страната и в чужбина, в изрично определените случаи с цел оценка на актуалното състояние на качеството на системата за защита на класифицираната информация, оценка и прогноза на риска, своевременно идентифициране на негативните процеси, свързани със заплахата за класифицираната информация или увреждането й, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните процеси и определяне степента на ефективност на осъществяваните мероприятия за защита на класифицираната информация.

 

……………………………………

 

Национална сигурност:

“Национална сигурност има, когато са защитени основните права и свободи на българските граждани, държавните граници, териториалната цялост и независимост на страната, когато не съществува опасност за въоръжено нападение, насилствена промяна на конституционния ред, политически диктат или икономическа принуда за държавата и е гарантирано демократичното функциониране на държавните и гражданските институции, в резултат на което обществото и нацията запазват и увеличават своето благосъстояние и се развиват.”


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Както вече стана ясно от направения анализ на връзката между сигурност и класифицирана информация, както и нормативната уредба, регламентираща нейната защита, можем да направим следните няколко извода:

- за подобряването на законите, регламентиращи защитата на класифицираната информация, както и за преустановяване на нарушенията с такава информация, трябва да бъдат взети предвид следните предпоставки за подобряването на законовата уредба:

·                    Глобални заплахи за националната сигурност.

·                    Нова роля, ново партньорство и концепция за сигурност на страната.

·                    Нови пазарни икономически отношения.

·                    Международно индустриално сътрудничество.

·                    Балансиране на пакета от закони за информационен достъп (Закон за достъп до публична информация, Закон за защита на личните данни).

Валидни са и следните принципи за защита на класифицираната информация:

·                    Достъп до чувствителна информация при “необходимост да се знае”.

·                    Необходимост за използване при преките служебни задължения или/и конкретна задача.

·                    Непрекъснато проследяване на движението на класифицираната информация.

·                    Задържане на необходимата информация само за изпълнение на преки задължения, дори за най-високите равнища на държавната администрация.


Източници на информация

 

Нормативни актове:

1.        Закон за защита на класифицираната информация, Обн., ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г.

2.        Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация, ПМС 276 от 2.12.2002, ДВ бр. 115 от 10.12.2002 в сила от 10.12.2002 г.

3.        Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност, ПМС 51 от 04.03.2003 г., ДВ бр. 22 от 11.03.2003 г. в сила от 11.03.2003 г.

4.        Концепция за национална сигурност на Р. България, обн. ДВ бр. 46 от 1998 г.

Литература:

1.        Българска национална доктрина, НЦ БНС, Ц., 1997.

2.        Гър Т. Р., Народи срещу държави. Рискови малцинства през новия век, Военно издателство, С., 2002.

3.        Драганов А., Противодействие на разузнавателната дейност ВСУ, В., 2001 г.

4.        Защита на търговската тайна (от практиката на САЩ), Технотрейд-БНС, С.

5.        Мойнихан Патрик Даниел, Секретността – Американският опит, Военно издателство, С., 2002.

6.        Петров И., Престъпления в информационната ера, Сиела, 2002.

7.        Стиглиц Дж., Глобализацията и недоволните от нея, УИ “Стопанство”, с., 2003.

8.        Стоянов Г., Рискове и заплахи за вътрешната сигурност на Р. България, ФНМС, С., 2000.

9.        „Защита на класифицираната информация: въпроси и отговори”, Петришки, Г. Лулчев, София, 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици и графики.

 

Ключови думи:

защита на класифицираната информация, ЗЗКИ, ДКСИ, Служби за сигурност, Служби за обществен ред, управление на сигурността, рискови фактори и заплахи за сигурността на класифицираната информация, видове информация

 


Търси за: защита класифицираната информация | ЗЗКИ | ДКСИ | Служби сигурност | Служби обществен ред | управление сигурността | видове информация

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker