Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра: “Национална и регионална сигурност”

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

 СТАНДАРТИЗАЦИИ НА НАТО

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА

 

ИКОНОМИКА НА ВОЕННИТЕ СЪЮЗИ”

 

2009

 

УВОД.. 3

 

1. Развитие на стандартизацията в НАТО.. 4

2. Политиката на НАТО в областта на стандартизацията. 5

3. Органи на НАТО по стандартизация. 9

4. Процес на разработване на стандартизационни документи на НАТО.. 19

5. Разработване на съюзни публикации APS. 23

6. Основни тенденции в развитието на стандартизацията в НАТО – програма на НАТО по стандартизация /NSP/ 24

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 25

 

Използвана литература. 26

 

 

УВОД

 

Процесът на глобализацията и неговото непосредствено проявление – интеграцията – изискват от нас обхватно мислене за сигурността и за националните ни интереси. В този смисъл понятието “национална сигурност” вече не се разглежда единствено и само в границите на националната държава.

 Въпрос на национална сигурност за нас е както защитата на нашата територия, така и защитата на нашите интереси извън нейните предели. Основната задача, която Министерството на отбраната и Генералния щаб решават в настоящия момент е ускоряването на реформата на Българската армия и превръщането й в съвременна, отлично въоръжена и обучена армия, способна да гарантира националната сигурност и при необходимост да участвува в мироопазващи операции в съответствие с изискванията на НАТО. Затова напълно естествено въпросът за модернизацията на въоръжението и техниката и привеждането им в съответствие със стандартите на НАТО придобива все по-голямо значение.

Дейностите по стандартизация в НАТО имат съществен принос за съвместната оперативна ефективност на Въоръжените Сили на Алианса, като дават възможност за по-ефективно използване на наличните финансови и други ресурси.

Обект на изследване са стандартизациите. Предметът на изследване е НАТО.

Цели и задачи на настоящата курсова работа:

ü        Да се дадат основни насоки за развитие на стандартизацията в НАТО;

...........................................................

 

4. Процес на разработване на стандартизационни документи на НАТО

 

 Разработване на стандартизационни споразумения STANAGs

В “Речник на термините и определенията на НАТО” /ААР-6/ STANAG се определя като запис на споразумение между няколко или всички страни - членки за приемане /усвояване/ на подобна или еднаква военна техника, бойни припаси, доставки и запаси, както и на оперативни, логистични и административни процедури. Националното приемане на такъв документ на НАТО, издаден от NSA, може да се запише /регистрира/ като Стандартизационно споразумение.

Основни регламентиращи документи в съответствие с които се осъществява стандартизацията са:

·            Стандартизационни споразумения /STANAGs/. Това са документи, които дават нормативни показатели и отпращат към една или няколко съюзни публикации. Те определят “рамката” на оперативната съвместимост.

·            Съюзните публикации на Алианса, които са конкретни документи. Те съответстват по значение на уставите, пособията, наставленията и ръководствата и регламентират всички оперативни, тилови и административни дейности на щабовете и войските, т.е. те са “съдържанието” на оперативната съвместимост и на практика играят най-важната роля в нейното формиране.

            ....................................................................

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Стандартизация е инструмент на НАТО за повишаване на оперативната съвместимост между държавите-членки на НАТО и НАТО органи. The aim is to strengthen the Defence capabilities of the Alliance. Целта е укрепване на отбранителните способности на Алианса. NATO member nations will develop, ratify and implement standard agreements (STANAGs) for reaching and maintaining of compatibility, interchangeability and commonality of concepts, doctrines, processes and intentions. Държавите-членки на НАТО ще се развият, ратифицират и приложат стандартни споразумения (STANAGs) за постигане и поддържане на съвместимост, взаимозаменяемост и общи на концепции, доктрини, процеси и намерения. These agreements will be promulgated by appropriate Standardization Agreements (STANAGs) and Allied Publications (APs). Тези споразумения ще бъдат обявени от подходящи споразумения за стандартизация (STANAGs) и съюзническите публикации (APS). NATO member nations, which ratified these Agreements, will implement them as soon as possible in accord with operational requirements. Държавите-членки на НАТО, която ратифицира тези споразумения, ще ги прилага възможно най-скоро, в съгласие с операционни изисквания.

The North Atlantic Council approves NATO standardization policy and its executive body is the NATO Committee for Standardization. Северноатлантическия съвет одобрява политиката на НАТО по стандартизация и нейния изпълнителен орган на Комитета на НАТО по стандартизация.

The aim of standardization is to increase the operational capabilities of the Alliance through reaching of interoperability between armed forces of the Alliance and Partner armed forces or forces of other states for increasing of effectiveness of available resources.            Целта на стандартизация е да се повиши оперативните способности на Алианса чрез постигане на оперативна съвместимост между въоръжените сили на НАТО и партньор въоръжените сили или сили на други държави, за повишаване на ефективността на наличните ресурси.

...................................................................

 

Използвана литература:

 

1. Сандалски Бр. и др. Развитие и европейски подходи в стандартизацията и свързаните с нея дейности, “Софттрейд”, С., 1998 г.

2. Закон за националната стандартизация /ДВ бр. 88/2005 г., в сила от 05.05. 2006 г.

3. Процедура за ратификация на  стандартизационни документи на НАТО от 16. 03. 2004 г.

 

 

Темата е разработена април 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

подходи в стандартизацията, политика на НАТО, разработване на стандартизационни документи, съюзни публикации, национална сигурност, стандартизационни споразумения, видове въоръжени сили, отбранителни функции, административен апарата

 

 


Търси за: политика НАТО | разработване стандартизационни документи | национална сигурност | видове въоръжени сили | отбранителни функции

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker