Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (150 лв)  120.00 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

на тема:

„Тероризъм – биотероризъм”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 3

 

ГЛАВА ПЪРВА.. 6

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ТЕРОРИЗМА.. 6

1. Тероризмът като социално явление. 6

2. Цели и задачи на терористичната дейност. 10

2.1. Цели.. 10

2.2. Задачи на терористичната дейност. 13

3. Обекти и субекти на терористична дейност. 16

3.1. Обекти на терористичната дейност. 16

3.2. Субекти на терористична дейност. 17

4. Насилието като терористичен метод. 19

ГЛАВА ВТОРА.. 24

БИОТЕРОРИЗЪМ И БОРБАТА С ТЕРОРИЗМА В ХХІ ВЕК.. 24

5. Същност на биотероризма и на биологичните оръжия. Историческо развитие. 24

5.2. Ядрен, биологичен и химически тероризъм. Ядрените измерения на радикалния ислямски  тероризъм. 39

5.3. Ядрените измерения на радикалния ислямски тероризъм.. 42

5.4. Обяснение на ядреното въздържание на терористите. 47

6. Борба с биотероризма през ХХІ век. 48

6.1. Юридически основания. 52

6.2. Анализът и прогнозата като средство за противодействие на тероризма. 60

6.3. Стратегия и тактика на борбата с тероризма. 63

6.4. Средствата за масово осведомяване и борбата с тероризма. 71

Заключение.. 76

Използвана литература. 79

 

Увод

Тероризмът днес е международен по своята същност. Терористичните структури продължават да се адаптират към световните усилия за противодействие на тероризма. Терористичните групи могат да бъдат разположени в различни страни и да работят отвъд традиционните национални граници, като използват за своите злонамерени цели големия потенциал на такива комуникационни технологии като интернет и мобилната телефония. Терористите често използват Интернет за пропаганда, обучение, индоктриниране, вербуване и набиране на финансови средства. Някои терористични организации използват Интернет и за планиране на терористични действия, както и за даване на гласност на атаки, за които поемат отговорност.

Съвременният тероризъм е проява на сблъсък, на конфликт между мощни икономически интереси, често прикривани с религиозна и етническа окраска. Натрупаните по престъпен начин свободни пари търсят своята реализация по целия свят. Според редица изследователи движението на финансовите потоци от т. нар. мръсни пари възлизат ежегодно на колосалните суми от около 800 милиарда до 1 трилион долара. Тези финансови потоци са дамоклиевият меч над световната икономика, тъй като сериозно застрашават сигурността и на самата световна финансова система.

Терористите могат да нанесат удар навсякъде, по всяко време и с всички средства, които според тях имат най-голямо въздействие. Днес съществуват химически, биологични, радиологични и ядрени оръжия. С изключение на ядрения материал, тези оръжия са сравнително евтини и традиционните военни средства са в голяма степен неспособни да им противодействат.

Целта на настоящата дипломна работа е да се проучи и анализира биологичния тероризъм и по-специално да се изследват някои аспекти на неговото бързо развитие в световен мащаб.

За достигането на тази цел си поставихме за решаване следните основни задачи:

1)     Да се изясни същността на тероризма като социално явление – неговите цели и задачи, обектите и субектите на терористична дейност.

2)     Да се анализират характерните особености на терористичните организации днес.

3)     На базата на идеологията и мирогледните им схващания, да се анализира дейността на различните терористични организации.

4)     Да се анализират основните видове биологични оръжия, използвани от терористите в т.нар. ера на биотероризъм

5)     Да се очертаят основните насоки в борбата с биотероризма през ХХІ век.

................................................................................................................................

Заключение

Тероризмът отдавна е станал интернационален, тойняма свое лице или нация”. Това е много важна констатация, но все пак тя има определена декларативност, тъй като не можем да отречем, че заедно с “просто тероризъм” има и много специфичен “арабски тероризъм”. И причините за този специфичен “национален оттенък” досега не са разкрити.

Говори се за цивилизационни сблъсъци между исляма и християнството. Но и в двете духовни философии има много повече еднаквости или конвертиращи виждания, отколкото в степента на развитие и средния стандарт на живот на народите, изповядващи тези цивилизационни философии. Ползването на световните блага - от ресурсите (концентрирани повече в развиващия се свят) до крайните продукти от технологиите на цивилизациите, е несправедливо спрямо мнозинството от хората в света. Глобализмът, ако не намери по-добро решение на този проблем, може да глобализира антидвижението срещу него. А това неминуемо ще усили и световния тероризъм. Да си спомним 60-те и 70-те години на 20 век, терористичните вълни в държави като Италия, Франция, Германия, в Латинска Америка и Близкия изток (не затихнал и до днес). Докато в Европа стабилизацията на средната класа, средният стандарт на живот и усредяването на възможностите на човека и гражданина усмириха тероризма, в не присъединения към благата свят явлението се изостри. Неползващият не може да приеме статуквото на ползващите. А крайните форми на съпротивата срещу налаганото статукво раждат и тероризъм.

Тероризмът е асиметрично насилие срещу реда на световното статукво и следствията от него. Но статукво и ред също не могат да се налагат с насилие над тези, които не са питани и канени при създаването на дефинитивни ценностни правила. Не може неизбран от никого световен връх да казва кое е добро и кое - лошо.

Тероризмът е част и инструмент и на световната организирана престъпност. А нейното съществуване без съмнение отдавна е елемент на скритата част от световното управление. Организираната престъпност се крепи на три кита - престъпни икономически отрасли; проникването в официалните икономически, финансови и социални отрасли; регулираното насилие.

В тази връзка много важен и интересен е въпросът как световното общество и неговите организации и държави, имащи под контрола си мощта и силата на политиката, икономиката, финансите, комуникациите, военните машини и тези на специалните служби, имащи на разположение техните източници и информационни фондове и постоянния приток на данни в тях, не могат да се справят с далеч по-маломощните терористични организации и групи. Един от очевидните отговори е, че зад тероризма и над него има добре прикривана организация на политически, икономически, финансови и всякакви други интереси, които се реализират по-резултатно при наличието на заплахата и действията на тероризма.

Тероризмът трудно може да бъде победен с военни средства и бази в нарочените за рискови региони. Но базите и военното присъствие могат да осигуряват други интереси на господстващите в света държави.

................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Трифонов, Т., А., Пейчев, „Тероризмът. Теоретично изследване”, Фондация „Национална и международна сигурност”, София, 2003 г.;

2.      Проданов, В., „Насилието в модерната епоха”, изд. „Захари Стоянов”, Св. Климент Охридски, София, 2003 г., с. 567.;

3.      Проданов, В., „Глобалният и постмоделен тероризъм, Международни отношения”, 2001 г., кн. 6, с. 5 - 26.;

4.      Стоянов, Г., „Тероризъм: История и генезис”, Военно издателство, София, 2003 г., 148 с.;

5.      „По-големите терористични организации по света”, http://www.mediapool.bg/site/world/2001/09/12/0027.shtml.

6.      Всеобща декларация за правата на човека, Приета и провъзгласена с резолюция 217 А (ІІІ) на Общото събрание на ООН от 10.12.1948 г., изд. в „Сборник от международни документи”, 1992 г.;

7.      Израел не може да преговаря с терористи, Интернет издание на „Стандарт”, 16 октомври 2003 г.,

http://www.standartnews.com/archive/2003/10/16/world/s3875_7.htm.

8.      Интервю на проф. Тед Робърт Гър, политолог от САЩ, автор на кн. "Народи срещу държави” (Рискови малцинства през новия век) http://www.bnt.bg/shows/Panorama/241002rc01.htm

9.      http://oshte.info/democracy/subjects2/subject002.htm

10. К. Киров, Приносът на разузнаването в борбата срещу международния тероризъм, списание "НАТО & БЪЛГАРИЯ", бр. 17, 2003/2004 г., http://www.nrs.bg/index.htm.

11. Тофлър, А., „Тероризмът на „третата вълна” залива токийското метро”, в. „Новият световен ред”, София, 1999 г., с. 236 - 241.;

12. Смоленов, Хр., „Тероризмът еволюира също като капитала”, „24 часа”, 22 март 2004 г., стр. 43.;

13. Мюлман, Софи, „Наръчник за правилна мъченическа смърт”, сп. „Ди Велт”, 21 юли 2004 г.;

14. Попов, Хр., „Психологията на тероризма”, в-к „Сега”, 08.07.2004 г.;

15. Джеймс, Оливър, „Какво превръща един човек в терорист - самоубиец?”, The New Statesman, 29.09.2004,

http://www.mediatimesreview.com/december/terorist.htm.

16. Трифонов, Т., А., Пейчев, „Тероризмът. Теоретично изследване”, Фондация „Национална и международна сигурност”, София, 2003 г., с. 134.;

17. Бърк, Дж., „Ал Кайда – истината и заблудите”, Media Times review, 28 юни 2004 г.;

18. http://www.alkaeda.hit.bg/alqaidaprofile.htm

19. Стоянов, Т., „Ал-Каида удари и Русия”, Център за регионални изследвания, 27.08.2004, http://www.crsbg.org.;

20. „Мюсюлмански водач огласи началото на Интернет джихад”, “Дневник”, 21 ноември 2002 г., стр. 5.;

21. „Хамас е закъсала за пари. САЩ успели да блокират авоарите им”, в-к “Сега”, 10.04.2004.;

22. Тофлър, А., „Тероризмът на „третата вълна” залива токийското метро”, В. Новият световен ред, София, 1999 г., с. 236 – 238;

23. „Ден на абсолютното зло в Мадрид”, в-к “Култура”, бр. 12, 19 март 2004 г.;

24. Червените бригади” възкръснаха в Италия, http://www.bulgaria-italia.com/bg/bg_news/news/00097.asp.

25. Абросимов, Св., „Националисти и левичари заплашват Стария континент. ИРА, ЕТА, РАФ и Червените бригади сеят смърт и насилие”, в-к „Стандарт”, http://www.standartnews.com/archive/2002/02/18/teror/index.htm.;

26. Проданов, В., „Глобализация и регионализация”, Balkans’21/volume 3, 2003 г.;

27. Смоленов, Хр., „Тероризмът еволюира също като капитала”, „24 часа”, 22 март 2004 г., стр. 43.;

28. Петкова, Д., „Сблъсък или среща на цивилизациите?”, Eелектронно списание „Ние”, бр. 2, 2002 г.,

http://www.members.tripod.com/nie_monthly/nie11_01/clash-1.htm.

29.  Пачкория, Д.,С., „К вопросу о самоотрицании войны”, сб. статииОтчуждение человека в перспективе глобализации мира,. Выпуск I, изд-во “Петрополис”, Санкт-Петербург, 2001 г., с. 240-259.;

30. Хофмайстер, Х., „Теория террористической войны. Homo philosophans.”, Сборник к 60-летию профессора К. А.  Сергеева, Серия «Мыслители», выпуск 12, СПб: Санкт-Петербургское философское общество, 2002 г., с.439-452;

31. Тираноборческата предистория на тероризма

 http://iankov.blogspot.com/2007/08/blog-post_2885.html

32. Тероризмът след Втората световна война

http://iankov.blogspot.com/2007/08/blog-post_7242.html

33. Психология на терориста