Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

РЕФЕРАТ

на тема:

„План – програма за защита при трансгранични радиоактивни и други замърсявания”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Общи положения при разработване на проекта. 6

2. Анализ на бедствията, в резултат на трансгранични, радиоактивни и други замърсявания и последиците от тях. 6

3. Разработване на мерки за намаляване на последствията при трансгранични, радиоактивни и други замърсявания. 7

4. Набелязване на мерки за защита на населението при трансгранични, радиоактивни и други замърсявания. 7

5. Ресурсно осигуряване на мероприятията за защита на населението при трансгранични, радиоактивни и други замърсявания. 7

6. Ред за оповестяване на населението и органите на изпълнителната власт при трансгранични, радиоактивни и други замърсявания. Обществена осведоменост. 7

7. Ред за взаимодействие на силите и средствата при защита на населението при трансгранични, радиоактивни и други замърсявания. 7

8. Ред за въвеждане на плана в действие и отговорности. 7

Въпроси за анализ:. 8

1. Анализирайте основните взаимоотношения между участниците в проекта. 8

2. Международно сътрудничество и взаимодействие. 8

4. Фактори на влияние. 9

5. Посочете най-подходящата организационна структура за изпълнение на проекта и обосновете избора си. 10

6. Анализирайте възможните рискове за конкретния проект за различните фази от жизнения цикъл на проекта. 10

7. Най-често срещаните рискове при реализирането на проекти, в частност при реализирането на този проект могат да бъдат:. 11

Използвана литература:. 13

Въведение

Международната дейност в областта на защитата на населението и националното стопанство се развива в посока на:

1)     Изпълнение на външнополитическите приоритети на Република България за изпълнение на изискванията за пълноправното членство в НАТО и по-нататъшното ни интегриране в Европейския съюз.

2)     Сътрудничество с Организацията на обединените нации, Съвета на Европа и други международни организации.

3)     Задълбочаване на сътрудничеството със страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион и утвърждаване на страната ни като гарант за стабилността и сигурността в региона.

4)     Укрепване на двустранното международно сътрудничество.

5)     Подобряване на организацията и координацията при подготовка и провеждане на международни хуманитарни операции и учения.

6)     Ресурсната обезпеченост, мотивацията на човешкия фактор и точността на информацията за рисковете са от първостепенно значение за ефективността на механизма за защита на населението и националното стопанство.

            Човешкият ресурс за реализация на националната политика за превенция, защита, спасяване и възстановяване при бедствия, аварии и други кризисни ситуации се формира, обучава, мотивира и развива приоритетно на база на специално изградена национална система за обучение на органите на ръководство и населението. Тя включва всички образователни и обучаващи институции и звена в страната. Единната политика за провеждане на обучение се реализира чрез Националния учебен център към Министерството на държавната политика при бедствия и авари. Ангажирането на граждани в системата за защита на населението и националното стопанство предполага сертификат за ниво на подготовка чрез Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.

................................................................................................................................

1. Общи положения при разработване на проекта.  

1)     Основания за разработване на плана.

2)     Цел на плана.

3)     Основни задачи.   

А) Събиране и анализ на наличната информация относно:

-   новата нормативна уредба;

-   съществуващите изисквания, критерии и методология за извършване на и извършените оценки на критичната инфраструктура на общинско ниво (обхващащи обекти на критична инфраструктура, както общинска, така и държавна и частна собственост, находящи се на територията на съответната община);

-   европейски стандарти и най-добри практики в страните – членки на ЕС за разработване на критерии, методология и оценка на критичната инфраструктура. 

            Б) Разработване на методология оценка на критичната инфраструктура, която да отчита:

-   нормативните изисквания;

-   спецификите на ситуацията в национален план и в съответната община;

-   европейските норми, стандарти и най-добри практики при разработване на критерии, методология и оценка на критичната инфраструктура. Основен акцент в методологията следва да бъде поставен върху защитата от наводнения като едно от най-тежките бедствия, сполетели страната ни през последните години. Основна цел на втора фаза на проект „Красива България” е оказване на техническа помощ за създаване на капацитет за реакция при наводнения. 

            В) Разработената методология следва да включва всички стъпки, които следва да се предприемат за оценка на критичната инфраструктура.

................................................................................................................................

Използвана литература:

1.      Бахчеванов, Г., и кол., „Управление при кризи и конфликти”, изд. „Софтрейд”, София, 2005 г.;

2.      Закон за управление при кризи, ДВ бр. 19 от 1.03.2005 г.;

3.      Манев, М., „Процедури за управление на кризи”, Военен журнал, кн. 5, София, 2001 г.;

4.      www.iaphare.org

5.      www.project.bg/links.html

                  ...........................................................................................................................

            Темата е изготвена 2009 г.

            Най-новата информация е от 2005 г.

            Ключови думи: програма, защита, радиоактивно замърсяване, международна дейност, приоритети, политика, Европейски съюз, НАТО, ООН, сигурност, ресурсна обезпеченост, анализ на бедствията, мерки, мероприятия, инфраструктура, достъп, оповестяване на населението


Търси за: програма | защита | радиоактивно замърсяване | международна дейност | приоритети | политика | Европейски съюз | НАТО | ООН | сигурност | ресурсна обезпеченост | мерки | мероприятия | инфраструктура | достъп | оповестяване населението

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker