Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Проблеми на контрола върху сделките и плащанията с чуждестранна валута


СЪДЪРЖАНИЕ

Увод - 3.

Първа глава. Валутно-финансови условия на външнотърговските сделки.

 1.  Същност на външнотърговските сделки.
 2.  Икономически и правни аспекти на външнотърговските сделки - 6.
 3.  Видове външнотърговските сделки - 10.
 4.  Роля и място на външнотърговските сделки и модел за използване авоарите в чужда валута - 16.
 5.  Валутно-финансови условия
 6.  Възможност за повишаване на печалбата от свързани сделки - 18.
 7.  Осъществяване на косвени сделки в свободно конвертируема валута и валутно-финансовите им условия - 20.
 8.  Модел за определяне на печалбата от косвените сделки в свободно конвертируема валута - 25.
 9.  Валутно-финансови условия и печалба от обвързаните косвени сделки в свободно конвертируема валута - 27.
 10.  Валутно-финансови условия и печалба от дискретните косвени сделки в свободна валута - 30.
 11.  Особености на валутно-финансовите условия на косвените сделки в клирингова валута - 32.
 12.  Ефектът от сделките “суич” - 33.
 13.  Ефектът от сделките “псевдосуич” - 38.
 14.  Ефектът от сделките “але-ретур” - 39.

Втора глава. Проблеми при осъществяването на контрол върху сделките и плащанията с чуждестранна валута

 1.  Контролни и информационни аспекти на международното управле-

ние - 42.

 1.  Управление на външноикономическата дейност и държавно регули-

ране - 48.

 1.  Средства на осъществяваната външнотърговска политика в България
 2.  Мита и тарифни регулатори - 60.
 3.  Административни регулатори на външнотърговската търговия -  
 4.  Валутни регулатори на външната търговия - 72.
 5.  Административни мерки за ограничаване на вноса и тяхното влияние върху  сделките и плащанията с чуждестранна валута - 77.
 6.  Мерки за стимулиране на износа и тяхното влияние при сделките и плащанията с чуждестранна валута - 83.
 7.  Възможности за предотвратяване на възникването на проблеми при плащанията с чуждестранна валута - 89.

Заключение -

Приложения -

Използвана литература -


Увод

 1.  Външнотърговските сделки представляват основата на стопанската дейност на фирмите, участващи в международните пазари. Те изпълняват с конкретно практическо съдържание международните икономически отношения. Всяка международна сделка представлява сложен алгоритъм от специфични дейности, подчинява се на многобройни правила, закономерни и случайни събития. От конкретните стопански резултати зависи и оцеляването, и развитието на фирмите с международна дейност. Всичко това изисква прецизна и професионална подготовка и реализация на търговския обмен, съобразена със специфичните особености на международната бизнессреда.

Основното икономическо съдържание на външнотърговската сделка се  заключава  в дейността,   насочена  към   изграждане   и функциониране на връзките между контрагентите от различни страни по покупко-продажбата на стоки и услуги. По същество тя е център на формирането и развитието на комплекс от икономически,  правни,  валутно-финансови и други взаимоотношения, тъй като тя се съпровожда от подготовката и изпълнението и на транспортни, транспортно-спедиторски, застрахователни, митнически, складови и други операции, също с международен характер.

Външнотърговската сделка се отличава и с редица специфични особености, които следва задължително да се имат предвид при сключването и изпълнението на всяка една от тях. По-съществените от тези особености са следните: При сделката за покупко-продажба на стоки или услуги в международната търговия контрагентите винаги произхождат най-малко от две, а в редица случаи и от повече от две различни държави. Това налага обектът на търговия да пресича различни национални граници с всички произтичащи от тук последици (изпълнение на различни формалности с митнически, административен и друг характер при преминаване на границата, предоставяне на строго определени по съдържание и форма документи и др.)2.

- Външнотърговската търговия предполага привличането на голям брой непреки участници (транспортни и транспортно-спедиторски организации, застрахователни институти, банки, посреднически предприятия, качествен и количествен контрол върху стоките и др.), което увеличава сложността и риска на сделката. Тази особеност има определено значение в процеса на анализа на възможните варианти за сключване и реализиране на сделката, тъй като налага подработването и възприемането на специфични методи и форми при избора на оптималния вариант.

- Сключването и изпълнението на външнотърговските сделки изисква спазването на определен кръг норми и правила на различните национални законодателства и международни организации и съобразяване с отработените и утвърдени от самата практика търговски обичаи, както и с тенденциите в развитието на общата външноикономическа политика на страните контрагенти. Това дава отражение върху изработването на самите договори и за покупко-продажба в международната търговия, върху формите и методите на реализиране на сделката, върху избора на вариант при решаване на възникнали спорове между контрагентите и др.

- Плащането при външнотърговската сделка най-малко за единия от контрагентите се извършва в чужда валута. Това увеличава рисковете, свързани с изпълнението й и внася специфични особености във формите, начините и средствата за плащане, предполага участието на чужди банкови институти и допълнителни разходи, свързани с уреждането и гарантирането на плащанията.

Актуалността на темата произтича от общоикономическите промени в страната през последните 16 години, след разпадането на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) през 1989г. и разработените системи на внос и износ в България към държавите от СИВ, както и преходния период на икономическо равитие и преход от планово към пазарно стопанство. Настъпилите промени в износа и политиката по вноса в страната са пряко свързани с икономическата обстановка в страната, с политическите дейности на преходните правителства, както и с някои общи закономерности и фактори, останали от времето преди 1989г., както и такива, повлияни при сегашното ни предстоящо членство в Европейския съюз и новите възможности за внос и износ и като цяло с развитието на цялостна политика по отношение външнотърговската дейност на фирмите и страната. Актуалността произтича и от новите положителни тенденции в изискванията на ЕС към България по отношение на вносно-износната й политика и като цяло производствения сектор в страната и конкурентноспособността на частния сектор. Защото развитието на ефективна и цялосна външнотърговска дейност, пряко е свързано с развитието на пазарна икономика и пазарни правила в страната, на конкурентноспособен частен сектор и на реално и ефективно увеличаващо се производство.

Задачите на настоящата разработка са пряко подчинени на основните цели, преследвани в настоящия анализ, а именно да се разкрият основните особености на външнотърговските сделки както на теория, така и като практически примери и особености в прилагането им  при българския икономически модел на развитие. Цели се да се разкрият основните проблеми при сделките и плащанията с чуждестранна валута във и извън страната, както и прилагането на ехфективен държавен контрол по отношение на тези плащания. Основно ще се наблегне на специфичните външнотърговски сделки, на правните и икономически аспекти на търговията, както и на държавните и информационните контролни функции по отношение развитието на външната търговия в България. На базата на теоретичният и практически анализ ще се дадат и основните насоки и перспективи на изграждане и функциониране на ефективен търговски обмен, ефективен внос и износ за държавите от европейската общност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Външнотърговските сделки представляват сърцевината на стопанската дейност на фирмите, участващи в международната търговия. Те изпълняват с конкретно практическо съдържание международните икономически отношения. Всяка международна сделка представлява сложен алгоритъм от специфични дейности, подчинява се на многобройни правила, закономерни и случайни събития. От конкретните стопански резултати на всяка сделка зависи оцеляването и развитието на фирмите с международна дейност. Всичко това изисква прецизна и професионална подготовка и реализация на сделките, съобразена със специфичните особености на международната бизнессреда.

Външнотърговската сделка представлява сложен комплекс от дейности, провеждани в определен алгоритъм и насочени към оптимизиране на крайния финансов резултат. Общоприети рецепти за извършване на външнотърговските сделки не съществуват. Поради голямото разнообразие от варианти за сключване, специфичните цели, които фирмата си поставя във всяка сделка, особеностите на търгуваните стоки и на пазарните условия, всяка сделка придобива уникален характер.

В заключение също така трябва да се спомене и голямата роля на отделните външнотърговски операции за развитието както на отделните фирми, така и на икономиката като цяло. Важни са анализите и коментарите относно количественото и структурно изменение на вноса и износа от страната, както и факторите, които довеждат до това изменение. Предстоящото ни членство в Евросъюза поставя нови критерии пред външната ни търговия, износа ни, както и във финансовите условия при реализирането на външната търговия и стокообмен. От голямо значение е и провежданата правителствена политика за ограничаване на вноса и мерките за стимулиране експортната дейност на фирмите. В новите условия се променят и възможностите за предотвратяване възникването на проблеми при плащанията с чуждестранна валута, както и цялостната политика по отношения управленския контрол при реализацията на такива сделки. В съвременните условия в България при провеждането на външноикономическата дейност  и държавното регулиране и контрол на вноса и износа и други външноикономически операции се прилагат едни от най-широко използваните средства в международната практика: икономически и административни средства за регулиране на външноикономическата дейност.

В последните години интернационалното управление се разбива на основата на успешното използване на съвременните информационни технологии. Става дума за съчетание от техника, програмни продукти, телекомуникации, бази данни и т.н. Въвеждат се нови механизми и условия, които допълнително улесняват външноикономическата дейност. Процесите на иновации в сделките са с цел гарантиране на безопасността за контрагентите и като цяло за по-доброто и по ефективно изпълнение на отделните сделки. Всичко това е предпоставка за развиване и утвърждаване на външната ни политика като сериозна предпоставка за икономическа стабилизация и важен критерий за българската конкурентноспособност спрямо западните фирми и критерии.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Атанасов, М. Специални външнотърговски сделки. ВТ, изд. “Абагар”, 2000;
 2.  Боева, Б. Управление на външнотърговската дейност. УДО, УНСС, 2001;
 3.  Велев, Т. Външнотърговска дейност. УИ “В. Априлов”; Габрово, 2002;
 4.  Даскалов, П., Св. Масларов. Външна търговия. Техника на плащанията. Варна, 2000;
 5.  Илиев, Ив и кол. Външнотърговска политика и сделки. ИК “СТЕНО”; Варна, 2002;
 6.  Каракашева, Л. Външнотърговски операци. ИК “Юрапел”; второ издание; 1995.
 7.  Каракашева, Б. Боева- „Международна сделка за покупко-продажба“, Варна, Princeps, 1994
 8.  Попов, Д. -„Условия на плащане и рискове при въшнотърговски сделки“, Сф, 1994
 9.  www.bnb.bg
 10.  www.nsi.bg
 11.  www.government.bg

Дипломната работа е с богата графична и статистическа информация. Съдържа теоретична и практическа част, част от анализът е преведен от чуждестранна икономическа литература; съдържа лично мнение  и икономически анализ.

Данните при анализа са до 2006г.

Използвани са много от особеностите на външнотърговските сделки, специфични сделки; има богата законодателна основа при анализа.

Ключови думи: външна търговия, сделки, чуждестранна валута, особености и контрол над сделките, международно търговско сътрудничество, внос и износ, специфични сделки, страна-партньор, покупко-продажба, конкурентоспособ ност, външноикономически операции, експортна дейност и т.н.

2 Виж Каракашева, Л. Външнотърговски операции. 1995; стр. 11-13.


Търси за: външна търговия | чуждестранна валута | особености контрол над сделките | международно търговско сътрудничество | внос износ | специфични сделки | страна партньор | покупко продажба | външноикономически операции | експортна дейност

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker