Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Тарифни и нетарифни ограничения в международната търговия

Спец. МИО

2007 г.

Съдържание

Съдържание 2

Увод 3

1. Тарифни регулатори 4

1.1. Вносни и износни мита 4

1.2. Адвалорни, специфични и смесени мита 5

2. Нетарифни регулатори 6

2.1. Импортни квоти 6

2.2. Доброволни ограничения на износа 7

2.3. Дъмпинг 7

2.4. Свободна размяна и протекционизъм 8

3. Мита и тарифни ограничения 8

4. Количествени ограничения по вноса - квоти 11

Заключение 14

Използвана литература: 15

                            

          

Увод

В нашия модерен свят на високи технологии и ниски разходи за комуникации и транспорт, свободата на размяната през националните граници е ключова съставна част от икономическата свобода. Значим дял стоки и услуги сега или се произвеждат в чужбина, или съдържат ресурси, доставени от чужбина. Разбира се, размяната е “игра с положителна сума”, т.е. тя е от взаимен интерес за разменящите. Преследването на печалбата дава мотивация за размяната. По този начин, свободата на размяната допринася съществено за благосъстоянието.

В отговор на протекционистките нагласи и политиката на специални привилегии, фактически всички правителства приемат ограничения върху търговията от различен вид. Митата и квотите са очевидните примери за бариери, които ограничават международната търговия. Тъй като намалява конвертируемостта на валутите, контролът върху валутните курсове също възпрепятства международната търговия. Правителствата често ограничават свободата на гражданите си да търгуват с чужденци. Митата, квотите, лицензите, пазарните ограничения, контролите върху валутния курс и ограниченията върху движението на капитали са някои от начините за забавяне на доброволната размяна през националните граници. Такива политики намаляват икономическата свобода.

Икономическата теория сочи, че когато са свободни да разменят, индивидите са способни да произведат повече и да постигнат по-високо равнище на доходите, отколкото е възможно иначе. При равни други условия, очаква се индивидите да създават по-висок доход, когато живеят в страни с по-голяма свобода на международната размяна. Тя също така насърчава предприемаческите и иновативните дейности, които са двигател на икономическия прогрес.

 Най-използваните регулатори в международната търговия са:

Към нетарифните (административни) регулатори спадат

........................................................

Въвеждането на тарифни ограничения (мита) води до промяна в относителните цени на вътрешния пазар (както вече видяхме от представения пример), а използването на вносна квота ограничава вноса на дадени стоки до точно определени количества.

Ефекти от използването на квоти:

1/ Намаляване на търговския стокообмен. Нека се върнем към предишния пример, в който обект на международна размяна са две стоки - вино и пшеница - и да предположим, че в условията на свободна размяна (без мита или квоти) галисийците внасят 10 л вино срещу износ на 15 кг пшеница (относителните цени на двете стоки са в съотношение 1 към 1.5). В даден момент правителството въвежда квота, която ограничава вноса на вино до 5 л.  При това положение износителите трябва да намалят износа на пшеница от 15 кг до 7.5 кг. Изводът е, че с ограничаване на вноса се ограничава и свързан износ (виното се разменя срещу пшеница, с ограничаване вноса на вино до 5 л. при съществуващото разменно съотношение износът на пшеница се ограничава до 7.5 кг). Това е следствие от обстоятелството, че сделките по покупка и продажба са взаимно свързани.

2/ Промяна в относителните цени.

.................................................................

Досегашните примери и разсъждения показаха, че протекционизмът като политика облагодетелства определени производители за сметка на останалите производители и на всички потребители. При това положение е логически грешно да се претендира, че протекционизмът защитава “националното производство”. На практика е невъзможно едновременно да бъдат защитавани всички производители в дадена страна, защото преференциалното третиране на част от пазарните участници винаги е за сметка на останалите.

..................................................................

Използвана литература:

1.”Външнотърговска дейност на фирмата” - Цветанка Инджова;

2. ”Съвременни международни икономически отношения” - Велко Маринов;

3. ”Теория на международната търговия”;

4. ”Свободна размяна и протекционизъм” - Паскал Сален;

5. Интернет - www.balkannetwork.org

.................................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

вносни и износни мита, адвалорни и смесени мита, тарифни и нетарифни регулатори, импортни квоти, дъмпинг, протекционизъм, тарифни ограничения


Търси за: вносни износни мита | дъмпинг | протекционизъм | тарифни ограничения

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker