Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Външноикономически връзки

2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Същност и значение на външноикономическите връзки 3

2. Външна търговия 3

3. Страните в международната търговия 5

4. Външнотърговски стокообмен 8

5. Външен дълг 9

6. Икономическа интеграция 12

Използвана литература: 15

1. Същност и значение на външноикономическите връзки

Външноикономическите връзки на всяка страна са съвкупност от различни форми на взаимоотношения на страната с други държави, които имат търговски, научно-технически, валутно-финансов, социално-икономически и кредитно финансов характер. Те включват голяма група мероприятия и връзки на всяка страна с оглед по-активното й участие в международното разделение на труда. От тях най-голямо стопанско значение имат външната търговия, отпускането на кредити, външните инвестиции, съвместното изграждане на обекти, обменът на патенти, лицензи, “ноу-хау”, обменът на работна сила, международният стопанки туризъм, провеждането на съвместни научни изследвания, подготовката на кадри, изследванията в областта на образованието, здравеопазването, изграждането на техническа, социална и екологична инфраструктура, телекомуникациите и др.

Външноикономическите връзки са важен показател за степента на стопанско, културно-просветно, здравно, научно-техническо развитие на съответната страна. Те са “огледало” на икономическата мощ на държавите. По тях се съди за възможностите на страните да участват в международното разделение на труда, в интеграционните процеси, в създаването на транснационални компании, в международното застраховане на товари и превозни средства, в международния превоз на товари и пътници и други. По състоянието на икономическите връзки се съди за икономическата мощ на съответната страна, за нейните възможности да участва в системата на световното стопанство. Те имат огромно значение за определяне на финансовото състояние на страните и на стандарта на живот на тяхното население.

....................................................

Външната търговия обхваща две направления: износ и внос. Когато стойността на износа превишава стойността на вноса, страната има положителен външнотърговски баланс и обратното.

При износа на стоки в световната търговия се използват два вида цени:

  1.  Цени ФОБ;
  2.  Цени СИФ.

Цените ФОБ включват стойността на стоките, намиращи се в пунктовете на страната износител и разходите за транспортиране на стоките до износния пункт, стойността на износното мито, разходите по складирането, товаренето, палетизирането, пакетирането на изнасяните стоки. Цените ФОБ са франко борда на превозното средство в износния пункт (кораб, товарни вагони и др).

Цените СИФ включват цените на изнасяните стоки, стойността на транспортните разходи до пристанището (респ. Гарата, приемателния пункт) на страната получател (вносител), разходите по застраховането на стоките. С други думи, цените СИФ са цените на стоките на франко получателя (вносителя). От изложението се вижда, че цените ФОБ са винаги по-ниски от цените СИФ.

Международната търговия съответства на произвежданите промишлени и селскостопански произведения. Обикновено закупуването на стоки на едро е на по-ниски цени, отколкото на продаваните стоки на дребно. За една част от стоките се правят допълнителни разходи, свързани с опаковане, разфасоване, пакетиране. За страни като Япония, Република Корея, Германия и други икономически развити страни са характерни закупуването на суровини и продажбата  на преработени готови изделия.

.........................................................

Важно място във външноикономическата дейност заема международното научно-техническо сътрудничество. То обхваща всички области на фундаментални и практико-приложни научни изследвания. Сътрудничеството се изразява във финансиране на научни изследвания и развойната дейност, провеждане на съвременни изследвания, закупуване на патенти, “ноу-хау”, лицензи и др. Приоритетно се провеждат изследвания в областта на електрониката, телекомуникациите, производството на автомобили, битовата техника, високоскоростния и комфортен жп състав, ракетостроенето, самолетостроенето, в производството на химическите изделия с предварително запланувани свойства, в отглеждането на високодобивни сортове култури и високопродуктивни селскостопански животни.

Активни изследвания в това направление осъществяват САЩ, страните от ЕС, Русия, Япония. Япония е водеща страна в закупуването на “ноу-хау” и в бързото внедряване на не патентованите изследвания в практиката, в производството.

................................................................................

Използвана литература:

  1.  Илиев, Ив и кол. Външнотърговска политика и сделки. ИК “СТЕНО”; Варна, 2002;
  2.  Боева, Б. Управление на външнотърговската дейност. УДО, УНСС, 2001;

............................................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа две таблици с последни данни от 2000 г.

Ключови думи:

външноикономически връзки, външна търговия, внос и износ, международна търговия, фондови и стокови борси, външен дълг, икономическа интеграция, външнотърговски стокообмен


Търси за: външноикономически връзки | външна търговия | внос износ | международна търговия | фондови стокови борси | външен дълг | икономическа интеграция | външнотърговски стокообмен

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker