Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Институт за следдипломна квалификация при УНСС

Казус

по Международен бизнес

Варианти за избор на методи за осъществяване на преки задгранични инвестиции

Спец. МИО

2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

І. Варианти за избор на методи за осъществяване на преки задгранични инвестиции: 3

ІІ. Въпроси за решаване на казуса 4

ІІІ. Решаване на казуса 5

Увод 5

1. Въпрос 1 - Какви закономерности установявате в реда на представените варианти за осъществяване на задгранични преки инвестиции? 5

2. Въпрос 2 - Какви предимства предлагат отделните варианти на една крупна компания с богата международна дейност? 6

3. Въпрос 3 - Какви рискове и проблеми може да създаде всеки от посочените варианти за една крупна компания с богата международна дейност? 8

4. Въпрос 4 - Какви проблеми на собствената си дейност решава една компания при използване на всеки от посочените варианти? 10

5. Въпрос 5 - Как виждате отговора на посочените по - горе  въпроси в условията на използването на всеки от тези варианти от страна на чуждите фирми на територията на българския пазар? 11

6. Въпрос 6 - Опитайте да представите конкретните примери от практиката на различни компании при използването на посочените варианти като обосновка и илюстрация на вашите изводи? 13

Използвана литература: 16


І. Варианти за избор на методи за осъществяване на преки задгранични инвестиции:

 1.  Задгранични посредници
 2.  Задгранични представителства по продажби
 3.  Задгранични маркетинг - представителства
 4.  Обслужване и обучение на клиентите на тяхна територия
 5.  Смесени предприятия зад граница в ролята на дистрибутори - капиталови и некапиталови
 6.  Осъществяване на задгранични довършителни производствени операции (разфасовка, опаковка, маркировка, екипировка и др.)
 7.  Сглобяване на части в готова продукция
 8.  Смесени предприятия зад граница да производство - капиталови и некапиталови
 9.  Консорциуми зад граница за производство  и строителство - капиталови и некапиталови

ІІ. Въпроси за решаване на казуса

 1.  Какви закономерности установявате в реда на представените варианти за осъществяване на задгранични преки инвестиции?
 2.  Какви предимства предлагат отделните варианти на една крупна компания с богата международна дейност?
 3.  Какви рискове и проблеми може да създаде всеки от посочените варианти за една крупна компания с богата международна дейност?
 4.  Какви проблеми на собствената си дейност решава една компания при използване на всеки от посочените варианти?
 5.  Как виждате отговора на посочените по - горе  въпроси в условията на използването на всеки от тези варианти от страна на чуждите фирми на територията на българския пазар?
 6.  Опитайте да представите конкретните примери от практиката на различни компании при използването на посочените варианти като обосновка и илюстрация на вашите изводи?

 

ІІІ. Решаване на казуса

Увод

Основната цел на настоящия анализ е да бъдат изяснени връзките между посочените външно търговски операции, както и да бъдат изяснени техните положителни и отрицателни проявления при тяхното прилагане в практиката.

Структурата е определена спрямо зададените изисквания  като възможно допустимата творческа страна е представена от лично мнение и логика. Срещнатите трудности спрямо нея могат да бъдат  обобщени в големия обхват на необходимия материал за  задълбочените оценки, както и трудностите при използването на последни и съвременни данни за развитието на международния бизнес на територията на България.

За пример е представена  американска компания много накратко, с което се цели представянето на ясни , точни и конкретни оценки и анализи на разработката.

....................................................................................

Колкото по-крупна е една компания, колкото по-богата и разнообразна продуктова и много пазарна структура на сегментите притежава, толкова по-труден и значим е проблемът за оптимален избор на звената в пласментната мрежа. Началото на този специфичен процес се поставя с формулирането на целите, които компанията производител си поставя с международната реализация на продуктите,  в зависимост от характеристиката на клиентите в границите на пазарните сегменти, конкретните възможности и условия на производството и международната конюнктура в средносрочна и дългосрочна перспектива. Целеполагането следва да бъде свързано с избора на възможните варианти на видовете канали за реализация.

Проблемите, с които се сблъсква една международна компания в опитите си да установи отношения за изграждане на канали за реализация, са комплексни поради комуникационните разминавания. Съществуват четири разрива, свързани с културата, националността, заобикалящата среда и разстоянието.

....................................................................

Използвана литература:

 1.  Каракашева, Лилия; „Международна сделка за покупко-продажба”, Варна, 1994
 2.  Каракашева, Лилия ,„Международен маркетинг”, София, 2000 г.
 3.  Каракашева, Лилия ,„Външнотърговски операции”, София, 1995.
 4.  Данни от представително за българския бизнес проучване на агенция  „Алфа Рисърч”  през октомври 2003 г. Изследването е реализирано като част  от комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС.
 5.  Семинари на международни институции - МВФ, ООН, Световната банка - 2002 г.
 6.  В-н „Капитал” ; бр. 47; 29 ноември - 5 декември 2003 г. ; стр. 49

........................................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

международен бизнес, преки задгранични инвестиции, крупна компания, чужди фирми, задгранични посредници и представителства, смесени предприятия зад граница, капиталови и некапиталови, консорциуми зад граница


Търси за: международен бизнес | преки задгранични инвестиции | чужди фирми

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker